english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Aanslagen in Madrid
Astrid Essed - 14.03.2004 06:56Het terrorisme, dat geleid heeft tot de aanslagen in Madrid van afgelopen donderdag dd 11-3 kan alleen bestreden worden wanneer de oorzaken, die hiertoe hebbne geleid, uit de wereld worden geholpen.
van de
De aanslagen in Madrid

Geachte Redactie,

Het hoeft geen betoog dat ik de aanslagen, die afgelopen donderdag dd 11 maart in Madrid gepleegd zijn door een tot nu toe onbekende groepering, ten zeerste veroordeel als militaire
anvallen op onschuldige burgers, die als zodanig streng verboden
zijn volgens het Internationaal Recht [4de Conventie van Geneve en
andere internationale humanitaire rechstregels]

Wel moeten m.i. tegen hte licht van deze aanslagen een aantal kanttekeningen gemaakt
worden:

Terrorisme, heeft hoe hoe verwerpelijk ook, zijn oorzaken
en is in dezen gene op zichzelf staand verschijnsel, maar een reactie op
het politiek-militaire optreden
van regionale of mondiale bestuursconstellaties, nl. de machtige
landen in deze wereld, in casu de West- Europese landen en de
VS.

Verschil in aandacht qua berichtgeving:

Ook is mij daarbij in dit kader meerdere malen
opgevallen, dat de slachtoffers van dit terrorisme zeer belicht
worden en uiteraard volledig terecht, maar dat de duizenden
slachtoffers van bovengenoemd politiek-militair optreden vaak zijn
onderbelicht of de media niet eens halen.
In dit verband hoef ik slechts te verwijzen naar de duizenden
Palestijnse slachtoffers van het Israelische politiek-militaire optreden in de bezette Palestijnse gebieden, zowel fysiek [martelingen, executies, het willekeurig schieten op
Palestijnse burgers, de etnische zuiveringen] als anderszins [het
vernielen van Palestijnse huizen, het onteigenen van Palestijns
land etc], de duizenden Tjetjeense slachtoffers van het Russische
militaire optreden en de duizenden Iraakse burgerslacbtoffers van van Brits-Amerikaanse bombardementen [internationaal -verboden clusterbommen!], de mishandeling en vernedering van
gevangenen, het willekeurig schieten op Iraakse burgers en
daarenboven nog anderszins [het vernietigen van huizen van
familieleden van echte of vermeende Iraakse zelfmoordplegers]
Ook voor het Amerikaanse militaire optreden in Afghanistan geldt hetzelfde
patroon.

Oorzaken:

Natuurlijk zijn de oorzaken, die tot terrorisme leiden, vrij complex.

Behalve met het militair-politieke optreden van reeds genoemde
machtige landen spelen natuurlijk ook niet alleen de zeer ongelijke
politieke machtsverhoudingen in de wereld een rol, maar eveneens de zeer
ongelijke verhoudingen tussen rijk en arm, hetgeen grof gezegd is
onder te verdelen in het rijke Westen en de ondergepriviligeerde
Derde Wereld.
Behalve structurele armoedeproblemen aldaar zoals natuurlijke
oorzaken wordt deze armoede in kunstmatig in stand gehouden door de
rijke machthebbers van de wereld, hetgeen zich met name vertaalt in
ongelijke handelsovereenkomsten, torenhoge schulden, die niet worden
kwijtgescholden c.q. verminderd, tenzij de rijke landen daar belang
bij hebben [bijvoorbeeld door steun te verwerven in de ''strijd
tegen het terrorisme'']

Uiteraard leidt een en ander tevens tot verbittering

Opties:

ETA of ''moslimterrorisme''

Zoals wij bij deze aanslagen gezien hebben, waren er in het geval
van Spanje twee eventuele opties:
Hetzij de ETA, hetzij ''moslimterrorisme''

ETA:

In het geval van de ETA moet mij van het hart, dat er weliswaar veel
aandacht wordt geschonken aan de verwerpelijke terroristische
aanslagen van de ETA ,
maar zelden aan het politiek-militaire optreden van de
achtereenvolgende Spaanse regeringen zelf, die zich schuldig hebben
gemaakt aan onderdrukking en achterstelling van de Baskische
bevolking en daarenboven zich schkldig hebben gemaakt aan talloze
mensenrechtenschendingen tegenover diegenen, die pleiten voor
Baskische afcheiding.
Een en ander heeft vaak zijn beslag gehad in de vorm van
willekeurige arrestaties, martelingen en zeer slechte behandeling
in de gevangenis.
Ook is er niet altijd sprake geweest van een eerlijk proces in
dezen.

Racisme:

Tevens maakt de Spaanse overheid zich, vaak in de vorm van poltioneel
optreden of optreden van veiligheidsdiensten, in ernstige mate
schuldig tegenover racisme tav in Spanje wonende Marokkanen en
Afrikanen.

Het is dan ook van belang een en ander mee te wegen in het licht van
de Spaanse politieke situatie.

In diverse rapporten en brieven van mensenrechtenorganisaties als
Amnesty International [www.amnesty.org], Human Rights Watch
[www.hrw.org] is dit Spaanse optreden in onmiskenbare taal
veroordeeld.
Het laatste jaarrapport van Amnesty International [2003] schenkt aan
een en ander duidelijke aandacht.

Ook in het in opdracht van de VN-Mensenrechtencommissie opgestelde
rapport over Spanje heeft VN-rapporteurTheo van Boven hieraan aandacht besteed.

Weliswaar komt hij niet tot de conclusie van structurele marteling,
maar wel in zeer ernstige mate.


''Moslimterrorisme''

Betreffende het zogenoemde moslimterrorisme is de optie eveneens
duidelijk:

Zoals algemeen bekend is Spanje een van de ''headsupporters''
geweest van de Bush-Blair-groep in het steunen van de toen
voorgenomen Brits-Amerikaanse aanval op Irak.
In wezen was Spanje het enige Europese land binnen de EU, dat
vierkant achter deze geplande aanval stond.

Over het gruwelijke verloop van deze Brits-Amerikaanse aanval [meer
dan 6000 Iraakse burgerdoden ten gevolge van clusterbommen,
mishandelen en vernederen van gevangenen, het willekuerig schieten
op burgers, de uiterst groffe wijze waarop huiszoekingen worden
verricht en het vernietigen van huizen van familieleden van echte of
vermeende zelfmoordplegers] hoef ik niet nader in te gaan.

Uiteraard is de reeds in het Midden-Oosten levende haat tegen de VS
en GB hierdoor alleen maar toegenomen, alsmede tegen de enthousiast
steunende bondgenoten als Spanje, dat ook een van de eerste lande
was, die de bezettingsmacht ondersteunende troepen naar Irak
stuurden.
Ook aanslagen van die kant zou dus een waarschijnlijke optie zijn.

Arrestaties:

Vanaf het begin echter heeft de ETA zich van deze aanslagen
gedistancieerd en Spaanse politionele kringen [de Guardia Civil en
tevens enkele militaire bronnen] trokken al gauw de conclusie, dat
dergelijke springstoffen in de regel niet door ed ETA werden
gebruikt.
Aan de andere kant eiste een nog schimmige moslimbeweging [de
Leeuwen van Al-Muhfroon, de aanslag per e-mail naar een Britse krant op.

Uiteraard zijn dergelijke in e-mails in die zin niet als bewijsmateriaal
serieus te nemen, maar volgens de laatste berichten zijn er nu wel 5 moslims
gearresteerd zijn [3 Marokkanen en 2 Indiers]

Uiteraard is er nog helemaal geen zicht op, of deze mensen sowieso
er werkelijk bij betrokken zijn en/of deze aanslag komt vanuit de
hoek van een moslim-groepering.


Terrorismebestrijding:

Feit is m.i. echter, dat zolang de oorzaken, die leiden tot het
terrorisme, niet worden bestreden, het terrorisme niet weg te denken
zal zijn als politiek-sociale factor.

Bovendien geeft iedere vaak draconisch-genomen maatregel, die veelal
in strijd is met mensenrechtenregels, die erop gericht is het
''terrorsime'' te bestrijden, alleen maar aanleiding tot nieuwe
verbittering c.q. wraakacties.

Verkiezingen:

Overigens moet mij van het hart, dat deze aanslagen, hoe
verschrikkrlijk op zich ook, de Spaanse president Aznar, die zich
ten aanzien van het terrorisme ongeveer in dezelfde bewoordingen
uitlaat als de Amerikaanse president Bush na 11 september, in dezen
niet slecht uitkomen zo vlak voor de verkiezingen.
Begrijpelijkerwijs dringen veel Spanjaarden vanuit hun emotie aan op 'harde
maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en dat is nu
precies het juiste politieke handvat, dat president Aznar, die
zoals reeds gezegd een verre van correct mensenrechtenbeleid voert ,
nodig heeft om verdergaande maatregelen te nemen, die
mogeliojkerwijze nog verder haaks komen te staan op de
internationaal erkende mensenrechtenregels.

Hoewel ik mij in dezen niet aan verdere speculaties waag ten aanzien van een mogelijk verband met de gepleegde aanslagen, is een en ander m.i. toch het overdenken waard.


Astrid Essed
Amsterdam
 

Lees meer over: wereldcrisis

aanvullingen
Welke media? 
M02 - 14.03.2004 15:39

Aangezien er geen enkele kontakt mogelijkheid is vermeld vraag ik het maar hier:

Beste Astrid Essed,
Zou je kunnen vermelden naar welke media allemaal deze brief ingezonden is? En graag vervolgens indien mogelijk melden + linken wanneer, waar en hoe je brief wordt gepubliceerd?

(n.b.: alleen links met http:// ervoor worden klikbaar op indymedia.nl )
Weer Bask vermoord. PP 
Durruti - 14.03.2004 18:24

Volgens Indymedia Madrid,  http://tinyurl.com/2aukc , is een tweede Bask (ditmaal 1 van de vele anti Aznar demonstranten overal) vermoord.
Blijkens het NOS journaal ging de leider van Aznar's PP partij vandaag zijn stem uitbrengen in Madrid. Velen van de mede-kiezers op dit (toch waarschijnlijk niet meest linkse) bureau scholden hem en zijn partij toen luidkeels uit voor "fascisten" "moordenaars" en "leugenaars".
Actueel verder op indymedia.nl 
M02 - 14.03.2004 19:07

Aanslagen Madrid
Durutti - 11.03.2004 18:25
 http://indymedia.nl/nl/2004/03/17376.shtml

Spanje & aanslagen : Wie heeft voordeel ?
Henk Ruyssenaars - 11.03.2004 11:38
 http://indymedia.nl/nl/2004/03/17366.shtml

Gevaarlijk gissen naar daders Madrid
Kees, XminY - 12.03.2004 16:21 - 18 aanvullingen
 http://indymedia.nl/nl/2004/03/17391.shtml

ETA says that it has "no responsibility" on t
d - 12.03.2004 19:46
 http://indymedia.nl/en/2004/03/17410.shtml

Madrid: anti Aznar demo
Dolores - 13.03.2004 22:41
 http://indymedia.nl/nl/2004/03/17442.shtml

correspondenten in Madrid onder druk
alvaro - 14.03.2004 12:37
 http://indymedia.nl/nl/2004/03/17449.shtml

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.