english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Morele bijziendheid van Balkenende tav Israel
Astrid Essed - 29.03.2005 03:17

In zijn recente toespraak in het Yad Vashem-museum in Jeruzalem nav de holocaust-herdenking en zijn opstelling tav het M-O conflict getuigt de Nederlandse premier Balkenende, alsmede de EU-regeringsleiders tav de Palestijnse slachtoffers in het conflict van selectieve verontwaardiging

Dit artikel is eveneens gepubliceerd op de website van Stop de Bezetting:  http://www.stopdebezetting.nl


De morele bijziendheid van premier Balkenende en de EU

'De Tweede Wereldoorlog en de holocaust hebben ons geleerd dat er universele waarden zijn die we nooit mogen opgeven. Waarden zijn geen vanzelfsprekendheden, maar een opdracht die we moeten waarmaken.'

Deze indrukwekkende woorden sprak premier Balkenende uit ten overstaan van 30 staatshoofden en de Secretaris-Generaal van de VN in het kader van de op 16 maart gehouden herdenking van de holocaust bij het Yad Vashem-museum in Jeruzalem, hetgeen de aanleiding heeft gevormd voor zijn driedaags bezoek aan Israel en de Palestijnse gebieden.
Eveneens siert het hem, dat hij tijdens deze redevoering refereerde aan de niet eerder door de Nederlandse overheid openlijk erkende Nederlandse houding van verraad en onverschilligheid jegens de Joodse medeburgers, hetgeen naast de belangrijke verzetsdaden eveneens deel heeft uitgemaakt van de Nederlandse geschiedenis.

Opvallend is echter, dat hij bij het begrip ''universele waarden'' weliswaar geheel terecht refereerde aan de holocaust, die de schending van deze waarden in extremis inhoudt, maar zich betreffende zijn veroordeling van het politiek-militaire optreden van de Israelische regering in de Palestijnse gebieden van de afgelopen jaren zowel tijdens zijn recente bezoek aan Israel als in zijn regeerperiode niet alleen veel minder uitgesproken veroordelend heeft uitgelaten, maar evenmin ooit in EU-verband heeft aangedrongen op het nemen van maatregelen tegen Israel om de mensenrechtenregels na te leven.

Nadrukkelijk wil ik hierbij stellen, dat er in geen enkel opzicht een vergelijking mogelijk is tussen de door de nazi's gepleegde holocaust en het politiek-militair optreden van de Israelische regering, die een nu reeds bijna 38 jaar durende bezetting in stand houdt met alle sociaal-humanitaire gevolgen van dien.
Wel vind ik het echter van groot belang te refereren aan het feit, dat mensenrechten, als zijnde geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, universeel en ondeelbaar zijn ongeacht ras cq nationale afkomst en als zodanig onverkort en zonder enig onderscheid dienen te worden verdedigd.

Relatie Europa-Israel:


A Machtspolitiek en schuldgevoel:

Hoewel er een kentering is ontstaan bij de jongere generatie is er nog steeds zowel bij individuele Europeanen als bepaalde Europese regeringen een aarzeling tegenover de Israelische regering dezelfde maatstaven aan te leggen als betreffende andere landen, niet alleen uit bij regeringen geldende machtspolitieke overwegingen, maar eveneens vanwege een uit het verleden stammend schuldgevoel ten aanzien van de in de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden holocaust.
Hierbij wordt echter niet alleen uit het oog verloren, dat hier sprake is van het politiek-militaire optreden van een Staat, die zich niet alleen net als iedere andere Staat laat leiden door machtspolitieke overwegingen, maar eveneens gehouden is aan de internationale humanitaire rechtsnormen en in dezen met dezelfde maatstaven als iedere andere Staat dient te worden beoordeeld.

Net zo min als de in Suriname dd 8-12-1982 gepleegde decembermoorden en de in de tachtiger jaren door het Surinaamse leger aangerichte massaslachting onder boslandbewoners in Oost-Suriname kunnen worden gebagatelliseerd met een referentie aan het Nederlandse schuldgevoel betreffende 300 oud slavernij en koloniaal optreden, kan het Israelisch politiek-militaire optreden jegens de Palestijnen worden gebagatelliseerd door aanwezig zijnd Nederlands-Europees schuldgevoel.

B Religieuze aspecten:

Eveneens wordt er dienaangaande door zekere christelijke kringen, zowel in Europa alsmede in de VS de nadruk gelegd op een ''onopgeefbare band met het volk van IsraŽl''
Hoewel ik ieders religieuze overtuiging wil respecteren en een discussie hierover buiten beschouwing wil laten is het evident, dat de peilers van het christendom juist appeleren aan het universeel-humanitaire aspect, dat een inhumane of vernederende behandeling van ieder mens ongeacht zijn herkomst uitsluit.

C Universele waarden en Internationaal Recht:

Een groot deel van de universele waarden waaraan premier Balkenende refereert zijn zoals reeds vermeld gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar eveneens op de bepalingen van 4e Conventie van Geneve, die betrekking hebben op de bescherming van de burgerbevolking in tijden van oorlog en bezetting.
Hiermee ben ik beland bij een heet hangijzer, waaraan weliswaar door de Europese landen tegen wil en dank wordt gerefereerd, maar zelden wordt erkend als de de belangrijkste oorzaak van de huidige Midden-Oostenproblematiek, namelijk de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, te weten de Westelijke Jordaanoever, het Gaza-gebied en Oost-Jeruzalem.

1 Israelische bezetting en nederzettingenpolitiek:

Op 21 november 1967 werd VN-Veiligheidsraadsresolutie nr 242 aangenomen, waarbij Israel werd opgeroepen zich terug te trekken uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, het Gaza-gebied en Oost-Jeruzalem, waaraan tot heden geen gehoor gegeven is door de opeenvolgende Israelische regeringen ondanks veelvuldige VN-oproepen hiertoe.
Eveneens is er vanaf het eind van de zestiger jaren sprake van de bouw van Joods-Israelische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, hetgeen in strijd is met het Internationaal Recht, dat stelt, dat het verboden is de bevolking van het bezettende gebied te verplaatsen naar het bezette gebied [artikel 49, 4e Conventie van Geneve]
Ondanks deze bepaling, die heeft geresulteerd in twee VN-Veiligheidsraadsresoluties in 1979, die hebben opgeroepen tot zowel de ontmanteling als de onmiddellijke stopzetting van de nederzettingenpolitiek, wordt deze nederzettingenbouw tot op heden gecontinueerd in de Westelijke Jordaanoever.
Nog afgezien van de evidente illegaliteit van deze nederzettingen heeft een en ander geleid tot massale land en huisonteigeningen, die geleid hebben tot honderdduizenden Palestijnse daklozen, hetgeen nog afgezien van de evidente inhumaniteit eveneens in strijd is met het Internationaal Recht, dat onteigeningen van land, huizen en andere bezittingen van ''beschermde personen'' [mensen, die leven onder een bezetting] verbiedt [artikel 53, 4e Conventie van Geneve]

2 Vredesproces en terrorisme:

Opvallend is, dat zowel de individuele Europese landen als de EU bij de benadering van het Midden-Oostenconflict sterk de nadruk leggen op twee aspecten, namelijk de stimulering van het vredesproces en de veroordeling van het Palestijns terrorisme.
Echter, bij alle achtereenvolgende vredesprocessen vanaf de uitvoering van de Oslo-accoorden tot de Sharm el- Skeikh-overeenkomst tussen de Israelische premier Sharon en de Palestijnse president Abbas, is geen sprake geweest van daadwerkelijke uitvoering van de VN-reoluties, resulterend in de daadwerkelijke Israelische terugtrekking uit alle bezette gebieden en de ontmanteling van de nederzettingen.
Gevolg hiervan is de continuering van de bezetting en de nederzettingenpolitiek, met alle voor de Palestijnen ernstige humanitaire gevolgen van dien.

Een ander aspect waar door de EU sterk de nadruk op wordt gelegd is de veroordeling van het Palestijnse terrorisme.
Hoewel het evident is, dat er hierbij [in casu de militaire aanvallen op burgers en burgerdoelen zoals zelfmoordacties] sprake is van ernstige schendingen van de internationale mensenrechtenregels, wordt door de EU gevoeglijk uit het oog verloren, dat deze daden, hoe veroordelenswaardig ook, het oorzakelijke gevolg zijn van een bijna 38 jaar durende bezetting, waaraan zoals bij iedere bezetting overal ter wereld inherent zijn onderdrukking, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Eveneens komt het voor, dat internationaalrechtelijk gelegitimeerde militaire aanvallen op het Israelische bezettingsleger, met name in rechts-christelijke kringen waartoe premier Balkenende behoort, ten onrechte beschouwd en beoordeeld worden als terrorisme.
Zo wordt er in de notitie van de CDA-Commissie Buitenland over het Israelisch-Palestijnse conflict dd october 2003, ''Een rechtvaardige aanpak'' ten onrechte gesproken over ''terreuraanslagen tegen militairen''


3 Bagatellisering Israelische oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen:

Verder is opvallend is de ernstige bagatellisering van Israelische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, niet alleen door de rechtse Europese politieke partijen, maar eveneens door de EU.
Het heeft zich in de loop der jaren herhaaldelijk voorgedaan, dat Palestijnse terreuracties door de EU streng veroordeeld werden en terecht, hetgeen overigens ook het geval was het de Israelische liquidaties van Palestijnse leiders en activisten, maar dat er te weinig sprake was van een krachtige veroordeling van de vrijwel dagelijks door het Israelische leger in de bezette gebieden gepleegde oorlogsmisdaden in de vorm van willekeurige beschietingen op burgers en de massale huisvernietigingen met duizende daklozen als gevolg, met name in het Gaza-gebied.
Zo refereerde de EU na het de dood van Arafat dd 14-11 tot eind december aan een periode van ''betrekkelijke rust'' terwijl er in diezelfde periode sprake geweest is van een aantal grootschalige Israelische militaire invallen in Palestijnse vluchtelingenkampen in zowel de Westelijke Jordaanoever als het Gaza-gebied met als gevolg van willekeurige beschietingen op Palestijnse burgers meer dan 58 doden en meer dan 146 gewonden.

D EU maatregelen:

Haaks op de verbale veroordelingen van de recentelijk in het kader van de Sharm el-Sheikh overeenkomst gestopte Israelische liquidaties, de huisvernietigingen en de incidentelere veroordelingen van het Israelische legeroptreden in de bezette gebieden staat het gebrek aan daadwerkelijk politiek optreden tegen Israel.
Hiertoe wordt aan de EU het handvat geboden in de vorm van het tussen Israel en de EU bestaande Associatieaccoord.
Een van de componenten van dit verdrag is immers de wederzijdse verplichting, de bestaande internationale mensenrechtenregels na te leven.
Ondanks echter de door de EU veelvuldig toegegeven Israelische mensenrechtenschendingen cq oorlogsmisdaden cq nederzettingenpolitiek, nog geintensifeerd door de eveneens door de EU veroordeelde Muurbouw door bezet Palestijns gebied heeft de EU echter nooit de politieke en morele wil tentoongespreid, in dezen een daad te stellen door het Associatieverdrag op te zeggen cq tijdelijk op te schorten.
De enige keer dat hierover daadwerkelijk is gestemd in EU verband is tijdens het eerste grote Israelische militaire offensief in de Palestijnse gebieden dd 2002
Belangrijke kanttekening moet in dit verband gemaakt worden, dat de tegenstemmers Nederland, Groot-Brittannie en Duitsland waren.
Overigens was Balkenende toen nog geen premier, maar was er sprake van het kabinet-Kok.

E Nederland als EU-voorzitter:

Eveneens moet in dit verband geconstateerd worden, dat afgezien van enkele symbolische veroordelingen van de veelvuldige Israelische mensenrechtenschendingen vanaf de start van het Nederlandse EU-voorzitterschap dd juni 2005, nauwelijks sprake is geweest van initiatieven, die niet alleen een bijdrage zouden kunnen leveren aan een op naleving van de VN-resoluties gebaseerde werkelijke vrede in het Midden-Oosten, maar tevens een signaal naar Israel als bezettende macht zouden kunnen uitzenden, dat de naleving van mensenrechtenregels een plicht is van alle bij het conflict betrokken partijen.

F Wir haben ess nicht gewusst

In dit verband is het dan ook in alle opzichten teleurstellend, dat premier Balkenende weliswaar ten aanzien van de gruwelen van de holocaust refereert aan de universele waarden en volkomen noodzakelijk, maar ten aanzien van de Palestijnse slachtoffers van de Israelische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, die evenveel recht hebben op humanitair medeleven en de erkenning van het hen aangedane leed, zijn blik afwendt.
Dit kwam o.a. tot uiting in zijn recentelijk geuite bezorgdheid ten aanzien van de Hamas, hetgeen niet vergezeld ging van duidelijke kritiek op het Israelische politiek-militaire optreden, en werd eveneens weerspiegeld door het slappe Nederlandse EU-voorzitterschap, dat getuigde van de stelling ''geen daden maar woorden'' '

Het ware te wensen, dat premier Balkenende bij zijn toespraak in het Yad Vashem museum in gedachten tevens was stilgestaan bij de door de Duitse politiek-verantwoordelijken na de Tweede Wereldoorlog gedane beruchte uitspraak, waarmee zij zich tevergeefs van hun verantwoordelijkheid wilden ontslaan.

Wanneer latere Nederlandse generaties hem en zijn Nederlandse en Europese politieke collega's cq voorgangers ter verantwoording roepen ten aanzien van hun gebrek aan daadkrachtig politiek en humanitair optreden ten behoeve van de Palestijnse burgerslachtoffers van de Israelische bezetting zullen noch premier Balkenende, noch zijn politieke aanverwanten kunnen zeggen ''Wir haben ess nicht gewusst''

Astrid Essed


 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis

aanvullingen
Palestijnen 
Realist - 29.03.2005 10:23

Het is goed dat er aandacht is voor het lot van de Palestijnen. Echter moet niet vergeten worden dat Israel ook veel joodse vluchtelingen uit Arabische landen heeft opgenomen. De omringende Arabische landen weigeren Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen het staatsburgerschap van hun land toe te kennen. De Arabische landen moeten onder druk worden gezet om ze te dwingen de Palestijnse vluchtelingen op te nemen in plaats van ze miserabel te laten lijden in kampen. Het geeft geen pas alleen te toeteren over IsraŽl.
realiteit 
JV - 29.03.2005 11:02

Veel joodse vluchtelingen zijn uit Arabische landen gevlucht doordat zionisten het nodig vonden ze met bomaanslagen op gang te helpen.

Moeten de Palestijnen voor alle uit naam van het zionisme gepleegde misdaden blijven boeten?Website: http://www.inminds.co.uk/jews-of-iraq.html
 
De bulldozer heeft gewonnen (denken ze). 
JV - 29.03.2005 11:53

"Sharon's settlement bloc policies struck a profound chord in the center of the political map in Israel. Except for Peace Now and some shouters on the left, everyone is in love with Ma'aleh Adumim and Ariel. Ehud Barak, who wants to run against Sharon, is flanking him on the right and warning against losing the blocs because of too much of an appetite. Shimon Peres was furious about the "timing" of the announcement of new construction at Ma'aleh Adumim, but not about the principle. The coming elections, therefore, will be over who will better protect and preserve Ariel and Beit Arye.

Those who thought Sharon had turned into a leftist and began worrying about "the rights of the Palestinians" were very wrong. Sharon still believes the bulldozer and the housing units will set the border, with America's support and backing. The upcoming meeting in Crawford is meant to grant him further strength."


Website: http://www.haaretz.com/hasen/spages/557975.html
 
Een critische analyse  
Beno Klee - 29.03.2005 22:36

Alhoewel ik het zeer eerbaar acht dat Astrid Essed de aandacht vestigt op IsraŽlische misdaden gepleegd jegens Palestijnen, vind ik het spijtig, maar wel typisch, dat haar betoog zich braafjes beweegt binnen de krijtlijnen die ooit door de supermachten en het westen in het Palestijnse drama zijn uitgetekend geweest. Door te doen alsof het de normaalste zaak ter wereld is dat je een soort Palestina hebt, dat bestaat uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever, en Israel, leid je de aandacht af van ťťn van de ergste laat-koloniale misdaden die zich in de twintigste eeuw hebben afgespeeld : de roof van het Palestijnse land. Het is een misdaad die verglijkbaar is met de bezetting van Tibet door China, of van de Westelijke Sahara door Marokko. In feite meer nog met die laatste, want ook Marokko heeft een groot deel van de bevolking van de Westelijke Sahara verdreven, plant overal Marokkaanse nederzettingen, en hoopt aldus in toekomst de Westelijke-Sahara Marokko te mogen noemen. In die optiek vind ik het dan ook weinig doordacht, ook al wordt dit gesteund door UN-resoluties, om zomaar van IsraŽl te eisen zich uit de ďbezetteĒ gebieden terug te trekken, alsof de rest van IsraŽl geen bezet gebied zou zijn.
De redenering van Astrid Essed tendeert er ook toe dit conflict als een Palestijns-Joods conflict te benaderen. Niets is evenwel minder waar. Zonder de politieke steun van de zegevierende machten van de tweede wereldoorlog zou de roof van het Palestijnse land nooit zijn beslag gekend hebben in de diplomatieke erkenning van de staat IsraŽl. Het westen is tot over zijn oren betrokkene in deze misdaad. En ook toen was het al duidelijk dat het Palestijnse volk een ontzettend onrecht werd aangedaan. Het wegkijken van het westen, en dus ook Nederland of BelgiŽ, bij het plegen van Joodse misdaden jegens het Palestijnse volk, heeft dus een traditie die verder teruggaat dan 67, toen de Gaza-strook en de Westelijke Jordaanoever bezet werden.
Wat het slot van Astrid Essedís column betreft ben ik eerder pessimistisch. Politieke machthebbers hebben ťťn element dat in hun voordeel speelt : de tijd. Evenmin als er nog mensen zijn, zelfs geen Astrid Essed, die de Zionisten ter verantwoording roepen voor de roof van het Palestijnse land, of dat er nog mensen zijn die de Verenigde Staten ter verantwoording roepen voor hun misdaden tegen het Cambodjaanse volk, zullen ook de huidige Nederlandse en Belgische machthebbers waarschijnlijk nooit voor hun wegkijken ter verantwoording geroepen worden.

Beno Klee, 29 maart 2005
Tevens gepubliceerd op  http://antwerpen.indymedia.org,  http://ovl.indymedia.org,  http://nl.indymedia.org,  http://belgium.indymedia.org

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.