english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Solidariteit met het EZLN vanuit Autonome Zones
Grassrootsprojects - 21.10.2010 13:30

(english below)
Nederlands:

Dit is een oproep aan alle autonome zones in Nederland om op 17 November openlijk solidariteit te tonen met de Zapatista-opstandelingen in Chiapas Mexico. Wij hopen dat mensen dit oa. doen door een EZLN/Zapatista spandoek of vlag op te hangen aan of bij hun autonome zone. Maak er een foto van en zet deze op indymedia. Wij sturen deze dan door naar indymedia Chiapas, Mexico.

English:

This is a call to all autonomous zones in the Netherlands on 17 November to openly show solidarity with the Zapatista rebels in Chiapas Mexico. We hope that people do this by hanging a EZLN/Zapatista flag or banner at or near their autonomous zone. Take a picture of it and put it on indymedia. We will send these on to Indymedia Chiapas, Mexico.


EZLN vlag/flag
EZLN vlag/flag

Zapatista vlag/flag
Zapatista vlag/flag

Nederlands:

Onder autonome zones verstaan wij plekken waar mensen wonen, leven en organiseren zonder dat zij hiervoor Staatssubsidie ontvangen. De activiteiten moeten ook gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van de lokale, regionale, nationale of internationale gemeenschap, de strijd tegen racisme of de strijd tegen het kapitalisme en kan niet gelieerd zijn aan een hierarchische structuur of hierarchische politieke partij.

English:

Under autonomous zones we mean places where people live and organize without State grants. The activities should be aimed at improving the living conditions of local, regional, national or international communities, the fight against racism and the struggle against capitalism and should not be affiliated with a hierarchical structure or hierarchical political party.

Nederlands achtergrond info:

Op 17 November 1983 werd het EZLN (Ejercito Zapatista Liberacion National) opgericht door een collectief van indianen en niet-indianen in Chiapas om te vechten tegen de onderdrukking en uitbuiting door de Mexicaanse regering. De rechten die de Mexicanen voor zichzelf hadden gewonnen tijdens de Mexicaanse Revolutie van 1910 werden zonder pardon verkwanseld door de politieke elite om een goede beurt te maken bij de Verenigde Staten en Canada. Deze landen drongen al jaren aan op het vrijgeven van grondrechten om de rijke bodem van Mexico te kunnen ontginnen. Het neo-liberalisme zag zijn grote kans en kreeg Mexico aangeboden op een presenteerblaadje door de politiek.

De gevolgen voor, voornamelijk, de indianen in Chiapas en Oaxaca waren desastreus. Landonteigeningen, repressie, armoede en vernietiging van hun leefomgeving was, en is, aan de orde van de dag.
De Zapatista-beweging kreeg in 1994 internationale aandacht toen het EZLN met een opstand begon. De opstand werd hardhandig de kop ingedrukt, maar het Zapatismo had al wortel geschoten in Chiapas en hield stand. Sindsdien vechten de Zapatista op een vreedzame manier tegen het neo-liberalisme, uitbuiting, racisme en andere vormen van repressie. Dit doen zij niet alleen in Chiapas, maar met hun internationale gedachtengoed ondersteunen zij eenieder die vecht voor zijn of haar autonomie.

De Zapatista bezetten (kraken) land zodat zij daar hun eigen Autonome Zone kunnen beginnen. In de Zapatista-dorpen is het organiseren van onderwijs, sociale samenhang en voedselproduktie de speerpunt van de beweging. Iedereen wordt betrokken bij de besluiten en ontwikkelingen. De Autonome Zones bieden veiligheid aan iedereen die onderdrukt wordt en voor iedereen die de Zapatista willen helpen. In hun uitgebreide communiqees aan de wereld kan men teruglezen wat de standpunten en doelen zijn van de Zapatista.

De laatste jaren is het voor de Zapatista moeilijk geworden om hun strijd voort te zetten. De Mexicaanse regering schuwt er niet voor om lokale mensen om te kopen en hen om te vormen tot para-militairen. Deze vallen vervolgens Zapatista-dorpen binnen en terroriseren de omgeving. Door armoede en angst nemen veel indianen afstand van de Zapatista en geven zij hun land aan de paramilitairen, niet wetende dat hun land vervolgens compleet verwoest wordt door de Amerikaanse en Canadese mijnbouwindustrie.
Juist nu is het nodig dat de wereld laat zien dat we de Zapatista niet vergeten zijn. Zij vormen voor velen een inspiratie om aan de slag te gaan voor een betere wereld. Een wereld zonder kapitalisme, racisme, sexisme, homofobie en onderdrukking. Als een groep arme Indianen in de gebergten van Chiapas durven vechten voor een betere wereld dan moeten wij dat ook kunnen!!

Creeër een Autonome Zone!
Bedenk akties om de Zapatista te ondersteunen!
Zet druk op de Mexicaanse regering!
Zet druk op de VS en Canada en vertel ze dat ze de rechten van indianen moeten respecteren!

English background info:

On 17 November 1983, the EZLN (Ejército Zapatista National Liberation) was founded by a collective of non-Indians and Indians in Chiapas to fight against oppression and exploitation by the Mexican government. The rights Mexicans had won for themselves during the Mexican Revolution of 1910 were ruthlessly squandered by the political elite to make a good impression on the United States and Canada. These countries have for years urged for the release of rights to the rich soil of Mexico. Neo-liberalism saw its big chance and Mexico was offered on a platter by politicians.

The impact on, mainly, the Indians in Chiapas and Oaxaca was disastrous. Land expropriation, repression, poverty and destruction of their environment was, and is, the order of the day.

The Zapatista movement gained international attention in 1994 when the EZLN uprising began. The uprising was brutally suppressed, but Zapatismo had already taken root in Chiapas and persisted. Since then, the Zapatista struggle in a peaceful manner against neo-liberalism, exploitation, racism and other forms of repression. They do this not only in Chiapas, but with their international ideas they support anyone who fights for his or her autonomy.

The Zapatistas occupie (squat) land so that they can start their own Autonomous Zone. In the Zapatista villages organization of education, social cohesion and food-production are the spearhead of the movement. Everyone is involved in the decisions and developments.The Autonomous Zones provide security to all those oppressed and for those who want to help the Zapatistas. Their comprehensive communiqees back to the world can be read on the internet so that you can see what the views and goals of the Zapatista are.

In recent years it has become difficult for the Zapatistas to continue their fight. The Mexican government does not shirk to buy off local people and transform them into para-military. These then attack Zapatista villages and terrorize the area. Because of poverty and fear much of the Zapatista Indians give their land to the paramilitaries, not knowing that their land will then be completely destroyed by the U.S. and Canadian mining industry.

Right now it is necessary to show the world that we have not forgotten the Zapatista. They are an inspiration for many to try and fight for a better world. A world without capitalism, racism, sexism, homophobia and oppression. If a group of poor Indians in the mountains of Chiapas dare fight for a better world than we can, too!

Create an Autonomous Zone!

Consider actions to support the Zapatistas!

Put pressure on the Mexican government!

Put pressure on the U.S. and Canada and tell them that they must respect the rights of Indians!


 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme feminisme vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis wonen/kraken

aanvullingen
Vlaggen 
Grassrootsprojects - 21.10.2010 13:41

We zijn overigens aan het uitzoeken of we voor 17 November een zooi vlaggen kunnen maken of laten produceren ergens. Als ze er zijn laten we een e-mail adres achter zodat we vlaggen kunnen sturen naar mensen.

We are in the proces of finding out whether or not we are going to make or let produce some flags ourselves before the 17th November. When the flags are there we will open an email-account and then people can order the flags with us.

Tiera Y Libertad!!!
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.