Tentenkamp asielzoekers/Brief aan PKN over weigering Kerkasiel

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 09/11/2012 11:09:30

De weigering van de PKN [Protestantse Kerk Nederland] tot het geven van Kerkasiel aan de uitgeprocedeerde asielzoekers van de tentenkampen is in strijd met de eigen voorgeschreven christelijke principes van naastenliefde en solidariteit
Kritiek op de Overheid/ het geven van materiele steun [wat PKN doet] is prima
Maar daadwerkelijke solidariteit toon je in strijdbare humaniteit in dit geval het Kerkasiel

TENTENKAMP ASIELZOEKERS/BRIEF AAN PROTESTANTSE KERK OVER WEIGERING KERKASIEL

VOORAF

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Uiteraard bent u op de hoogte van de nijpende humanitaire situatie
van de uitgeprocedeerde asielzoekers in de tentenkampen Amsterdam Osdorp
[Notweg] en Den Haag
Niet alleen weigeren de beide Gemeenten, de meest elementaire voorzieningen te regelen,
erger is nog hun hopeloze positie, waarvoor zij aandacht vragen [1]

Als uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet terug KUNNEN naar hun land van herkomst
vanwege de oorlogs of slechte mensenrechtensituatie. kunnen zij ondanks dat toch
geen enkele aanspraak maken op voorzieningen van de Nederlandse Overheid, waardoor
zij zijn veroordeeld tot een dakloos bestaan

Dat burgemeester van der Laan nu het tentenkamp Osdorp weg wil hebben [2] is geen oplossing, omdat de Gemeente verder geen enkele voorziening treft
En dan gaat het zwerven zonder perspectief dus maar door

KERKASIEL

De PKN [Protestantse Kerken in Nederland] heeft onlangs de situatie in Amsterdam in ogenschouw genomen en terecht de Overheid [in casu Staatssecretaris Teeven van Justitie] aangesproken op de inhumane situatie
Ook steunt PKN de asielzoekers materieel [dekens, etc]

Dat is mooi, maar minder mooi is, dat PKN niet bereid is, Kerkasiel aan deze mensen te verlenen, zoals zij in het verleden wel deed

Om PKN daarop aan te spreken, heb ik hen onderstaande brief toegezonden

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

EKUDOS
TENTENKAMP OSDORP/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/365983/tentenkamp_vluchtelingen_osdorpbarba...

[2]

NRC
VAN DER LAAN : TENTENKAMP MOET WEG UIT AMSTERDAM
7 NOVEMBER 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/07/van-der-laan-tentenkamp-asielzoekers...

AT5
ASIELZOEKERS NOTWEG NAAR DE RECHTER
8 NOVEMBER 2012

http://www.at5.nl/artikelen/89753/asielzoekers-notweg-naar-de-rechter

BRIEF AAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND [PKN] OVER WEIGERING KERKASIEL

''Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal Ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan.''

OUDE TESTAMENT
EXODUS 21: 13

''35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.''

NIEUWE TESTAMENT
Mattheus 35-40

'De asielzoekers krijgen in tegenstelling tot eerdere gevallen geen kerkasiel. De PKN 'moet geen valse beloftes doen.''

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

AAN HET BESTUUR VAN PKN [DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND]

TENTENKAMPEN VLUCHTELINGEN/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID
UW WEIGERING TOT HET VERLENEN VAN KERKASIEL

Geacht Bestuur,

Allereerst een woord van waardering over uw betoonde solidariteit met de ''tentenkamp''
vluchtelingen middels een bezoek aan het tentenkamp [1] oproepen richting politiek [2] en materiele steun [3]
Ook heeft Kerk in Actie, die deel uitmaakt van uw Dienstenorganisatie, zich niet onbetuigd gelaten door materiele steun [4] en ondersteunende artikelen [5]

Byzonder teleurstellend is echter, dat u, in tegenstelling tot het verleden,
weigert Kerkasiel aan de tentenkamp vluchtelingen te verlenen [6], van wie u zelf de inhumane
omstandigheden, waarin zij nu verkeren, erkent [7]

Deze houding is in strijd met de door u uitgedragen Bijbelse Boodschap van
solidariteit met ''de vreemdeling''
In strijd met de universele waarden van naastenliefde en humaniteit

TENTENKAMPEN VLUCHTELINGEN/BARBAARSHEID NEDERLANDSE
OVERHEID

U hebt met eigen ogen de inhumane situatie gezien, waarin de ''tentenkamp'' vluchtelingen
verkeren [8] en terecht aan de kaak gesteld [9]

Te weinig komt echter bij de verontwaardiging over de omstandigheden
in het tentenkamp naar voren, dat hier uitgeprocedeerde asielzoekers zitten,
vooral Irakezen, Iraniers, Somaliers, maar ook anderen, die vanwege de oorlogssituatie
of slechte mensenrechtensituatie niet terug kunnen naar hun land
Zij hebben naar mijn mening recht op een verblijfsvergunning en dienen niet de prijs te betalen
voor oorlogen, die vaak door het Westen zijn geinitieerd [Afghanistan en Irak]

Overigens ben ik van mening, dat ook diegenen, die gevlucht zijn voor armoede,
recht hebben, hier in Nederland een bestaan op te bouwen
Vrijwaring van armoede is immers een grondrecht

Op grond van het Bijbelse principe ''het herbergen, voeden en kleden van de vreemdeling''
zou dat ook een door de Kerken ondersteund principe moeten zijn en ik roep
u als PKN dan ook op, zich niet alleen hard te maken voor ''vervolgden'', maar ook
voor economische vluchtelingen

UITGEPROCEDEERD/BIJ HET GROFVUIL GEZET

Hoe dan ook, wanneer asielzoekers zijn uitgeprocedeerd, verkeren zij in een
totaal rechteloze positie en hebben zij op geen enkele voorziening meer recht
Niet op de eerste levensbehoeften
Geen dak boven hun hoofd

Uiteraard bent u het met mij eens, dat dit onbeschaafd en inhumaan is
Ook is het nog in strijd met de Internationale Verdragen [10]
Zeker Nederland, met de mond vol over het Internationaal Recht, zou dat zich extra moeten aantrekken

In heel Nederland gaat het in het afgelopen half jaar in totaal om 5.800 asielzoekers die op straat zijn gezet. [11]
Het totaal aantal ''onuitzetbaren'' ligt tussen de 38 000 tot 50 000 mensen [12]
Een dramatisch humanitair probleem dus

KERKASIEL/UW CHRISTELIJKE EN HUMANITAIRE PLICHT

Uw materiele steun en oproep aan de politiek was zeer te waarderen
Maar het is niet voldoende

U hebt de humanitaire en christelijke plicht, openlijker ''kleur te bekennen'' en deze ''tentenkamp'' vluchtelingen, mensen, die
zonder krachtig maatschappelijk verzet gedoemd zijn, een dakloos en mensonwaardig bestaan te leiden en in feite worden gestraft voor de oorlogs of mensenrechtensituatie
in eigen land, waarvan zij zelf slachtoffer zijn, Kerkelijke bescherming te geven

Zoals het in Exodus 21: 13, waarop het principe van Kerkasiel is gebaseerd, staat

En zoals in Matheus 35-40 staat

Het voeden, kleden en HERBERGEN van ''de vreemdeling''
De Minsten Uwer Broederen

Uw argumentatie, geen ''valse beloften'' te willen doen, is niet valide
Want u behoeft en kunt ook geen beloften doen

Het is immers aan de Overheid, onder druk van het protest, een beleids change
te bewerkstelligen door uitgeprocedeerde asielzoekers als mensen te behandelen
en niet als wegwerpartikelen, die je bij het grof vuil te zetten

U behoeft geen ''beloften'' te doen
Alleen maar solidair te zijn, zoals in het verleden gebeurd is, met
goede resultaten! [13]

KERKASIEL

Ik hoef u niet te vertellen, dat de eerbied voor gewijde plaatsen al sinds de Oudheid
en in Bijbelse Tijden [Zie Exodus 21: 13] bestond
Wie een Heilige Plaats kon bereiken, genoot bescherming
Na de erkenning van het christendom als Staatsgodsdienst [in het Romeinse Rijk]
in 380 groeide een Kerkasielpraktijk [14], die door de hele geschiedenis een rol
gespeeld heeft [15]

Bovendien hebt u een belangrijke juridische troef in handen:
Artikel 12, b, Algemene Wet op het Binnentreden, luidend

''In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens een wettelijke voorschrift is toegelaten, geschiedt dit buiten het geval van ontdekking op heterdaad niet:''
....
....
''in de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst;'' [16]

Omdat van Kerkasiel een belangrijke morele maatschappelijke waarde uitgaat,
doe ik een dringend beroep op u, terug te komen op uw besluit, geen kerkasiel
aan vluchtelingen in de knel meer te verlenen

Want met het geven van Kerkasiel doet u meer dan protesteren tegen het
Overheidsbeleid
U zendt een belangrijk maatschappelijk signaal uit, dat door de Overheid gehanteerde
praktijken als het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, zonder enige voorziening, onder geen enkele omstandigheid kunnen worden geaccepteerd

Dat het barbaars is en onmenselijk en niet thuishoort in een land, dat zich
''democratische rechtsstaat'' noemt

Juist van u als Protestantse Kerk Nederland, die maatschappelijk respect geniet, is
dit signaal, wel Kerkasiel te geven, van zeer groot belang
En dat is ook uw morele verantwoordelijkheid

EPILOOG

Het bekritiseren van het asielbeleid van de Overheid is belangrijk
Want zo bent u solidair met de vluchtelingen, wier rechten worden geschonden

Maar solidariteit is meer dan alleen oproepen aan de Overheid en het geven van materiele
steun
Soms wordt een confrontatie gevraagd

In uw geval is dat:
Vasthouden aan het Kerkasiel, waarmee u de Overheid een duidelijk NEE signaal
uitzendt betreffende het schenden van de rechten van de meest rechteloze groep in
de samenleving:

Uitgeprocedeerde vluchtelingen, die nergens recht op hebben

Ik hoop, dat u dit signaal oppakt

Want wanneer u erin persisteert, vluchtelingen in de knel geen Kerkasiel te geven,
laat u hen ook in de kou staan

En negeert u de in vervlogen tijden gedane oproepen tot menselijkheid in Exodus 21: 13 en
Matheus 35-40

Universele oproepen, die altijd geldig zijn
Voor alle mensen in nood
In alle tijden

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorzitter-en-s...

[2]

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07...

[3]

''We [PKN/toevoeging Astrid Essed] zorgen wel voor veldbedden en slaapzakken in het kamp.'

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07...

VLUCHTELINGEN OP STRAAT

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/

[4]

''Kerk in Actie heeft een week geleden 40 slaapzakken aan de bewoners gegeven.''

Bron:

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorzitter-en-s...

VLUCHTELINGEN OP STRAAT

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/

[5]

''

Werkman bezocht deze week het kamp in Osdorp, waar circa tachtig Irakezen
bivakkeren. Ze is
geschokt. 'Nederland gaat zo ontstellend slecht met deze mensen om. Ze
staren voor zich uit, ze
kunnen niet meer, hebben geen perspectief. Op die manier verwoesten we de
schepping, want ook
deze mensen zijn schepselen Gods met gaven en talenten.'
'De situatie in het kamp raakte aan de grenzen van mijn ziel', zegt Werkman.
'Dat is de grens
die je doet zeggen: en nu is het klaar.'

Bron:

NEDERLANDS DAGBLAD
G WERKMAN [KERK IN ACTIE]
IN TENTENKAMPEN WORDT DE SCHEPPING VERWOEST

[6]

''De asielzoekers krijgen in tegenstelling tot eerdere gevallen geen kerkasiel. De PKN 'moet geen valse beloftes doen.''

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07...

[7]

'''Humanitair drama'
'In dit kamp heerst een humanitair dramatische situatie', vertelde Plaisier aan de NOS.

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07...

[8]

EKUDOS
TENTENKAMP OSDORP/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/365983/tentenkamp_vluchtelingen_osdorpbarba...

VLUCHTELINGEN OP STRAAT

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/

TENTENKAMP DEN HAAG

OCCUPY DEN HAAG
TENTENKAMP DEN HAAG OP KOEKAMP GAAT DOOR
5 OCTOBER 2012

http://www.occupydenhaag.org/2012/10/tentenkamp-den-haag-op-koekamp-gaat...

Zie ook:

http://rechtopbestaan.wordpress.com/

VROUWEN TEGEN UITZETTING

http://www.vrouwentegenuitzetting.nl/

[9]

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07...

[10]

''The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.''

Artikel 11, internationaal Convenant voor Economische, Sociale en Culturele Rechten

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[11]

''In heel Nederland gaat het in het afgelopen half jaar in totaal om 5.800 asielzoekers die op straat zijn gezet.''

Bron:

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorzitter-en-s...

[12]

''Alle hiervoor genoemde illegaal verblijvenden kunnen ‘onuitzetbaar’
zijn of raken. Het gaat dan om mensen voor wie het onmogelijk is
een verblijfsvergunning te krijgen, maar die ook niet uitgezet kunnen
worden. Naar schatting zijn er tussen de 35.000 en 60.000
onuitzetbaren in Nederland. ''

Bron:

VAN GENEROSITEIT NAAR AFSCHRIKKING
VAN WELKOM IN NEDERLAND NAAR ONUITZETBAREN IN DETENTIECENTRA
A HIELKEMA

http://onuitzetbareninbeeld.nl/wp-content/uploads/vangenerositeitnaarafs...

[13]

''Zo'n 100 Marokkanen hebben hun toevlucht gezocht in de kerk. De zijbeuk ligt vol met bedden, de pers is kind aan huis en talloze prominenten leggen een bezoek af. Vergaderingen, symposia en persconferenties wisselen elkaar in een steeds hogere frequentie af. De Duif werd het epicentrum van de al 4 jaar durende strijd van Marokkaanse arbeiders tegen hun dreigende uitzetting.''
.......
.........
''De actie werd een eclatant succes. Niet alleen de 182 'kerk-Marokkanen' kregen een verblijfsvergunning. De Regularisatiemaatregel werd opgerekt, waardoor duizenden andere Marokkanen uiteindelijk in Nederland konden blijven.''

Bron:

GEBLADERTE
HET KERKASIEL KOMT THUIS IN DE DUIF
25 OCTOBER 1997

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10409l25.htm

OMROEP BRABANT
ARAMESE CHRISTENEN HERDENKEN KERKASIEL
20 JUNI 2009

http://www.omroepbrabant.nl/?news/119811732/Aramese+christenen+herdenken...

[14]

MONDIAAL NIEUWS
KERKASIEL IN BELGIE
VAN RECHT NAAR RECHTVAARDIGHEID
I JUNI 1999

http://www.mo.be/artikel/kerkasiel-belgie-van-recht-naar-rechtvaardigheid

[15]

AMNESTY INTERNATIONAL
KERKASIEL

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/Kerkasiel

PROTESTANT.NU
KERKASIEL

http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/kerkasiel/Default.aspx

WIKIPEDIA
KERKASIEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkasiel

KERKASIEL BELGIE
DE KERKDEUREN WAGENWIJD OPEN, MAAR SOMS GESLOTEN

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg30/veto3011/kerkasiel.html

[16]

''
3. Betreden van enkele bijzondere plaatsen

Artikel 12

In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens een wettelijke voorschrift is toegelaten, geschiedt dit buiten het geval van ontdekking op heterdaad niet:
....
....
''in de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst;''

Bron:

ALGEMENE WET OP HET BINNENTREDEN

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006763/geldigheidsdatum_09-11-2012


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech