Laatste ontwikkelingen Notweg vluchtelingen kampement Amsterdam

Hier kun je discussieren over Laatste ontwikkelingen Notweg vluchtelingen kampement Amsterdam.
In dit schrijven spreekt hij dreigende taal, nadat hij eerst de mogelijkheden (die hem waarschijnlijk opgedrongen zijn door de staat) uit de doeken gedaan heeft.

De mogelijkheden die hij eerst aanhaalt, zijn dat de vluchtelingen voor woensdag 28 november 2012 om 14:00 te kennen hebben moeten geven, of ze gebruik willen maken van een aangeboden onderdak voor een schamele 30 dagen, waarna men onherroepelijk weer de winterse koude ingestuurd wordt; de burgemeester heeft van de rechtbank te horen gekregen dat de uitspraak op de gevraagde voorlopige voorziening op 28 november 2012 uiterlijk 09:00 geveld gaat worden. Er rest dus de vluchtelingen maar een schamele 5 uur om na die gedane uitspraak een (bepalend voor hun verdere leven?) beslissing te maken.

De advocaten van de vluchtelingen -Böhler Advocaten- hebben namelijk het afgelopen weekend (van 17-18 november 2012) bij de rechter een bezwaarschrift ingediend tegen de ontruiming. Volgens de advocaten is een ontruiming in strijd met een aantal wetten. Zo wordt de vluchtelingen volgens de advocaten hun recht om te demonstreren ontnomen. Daarnaast zou het niet duidelijk zijn van wie het stuk grond is waarop wordt gedemonstreerd en staat daarmee niet vast dat het om een demonstratie op de openbare weg gaat.

De rechtbank, die op verzoek van de vluchtelingen beoordeelt of de aangezegde ontruiming rechtmatig is, heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om daar een oordeel over te vellen. De rechter wil onder meer het kamp bezoeken. Om daar genoeg tijd voor te hebben, heeft de rechtbank Van der Laan verzocht de ontruiming op te schorten. De burgemeester heeft daarom de ontruiming een week opgeschort tot vrijdag 30 november 2012 07:00 uur. Na aanleiding daarvan heeft burgemeester Van Der Laan bovenvermelde brief uiteindelijk opgesteld.

Let wel trouwens, bovenstaande geste tot "opvang" betreft alleen de 88 vluchtelingen die geteld zijn op zondagochtend 18 november 2012 en ook doorgegeven schijnen te zijn geweest op lijsten toegestuurd op 15 november 2012.

En erger nog, de burgemeester staat (blijkbaar) in contact met Vluchtelingenwerk; Vluchtelingenwerk, dat ook volledig achter het mensonterend uitzettingsbeleid staat dat door de staat (vooralsnog) resoluut en vooral niet ter discussie staand gehanteerd wordt. Een onderdeel van het aanbod is dan ook, dat de vluchtelingen buiten die 30 dagen opvang een zedenpreek van Vluchtelingenwerk mee gaan krijgen, waarbij het (uiteraard) de bedoeling is de vluchtelingen dusdanig te manipuleren dat ze vrijwillig mee gaan instemmen met uitzetting.

Geen woord wordt er in heel het schrijven weeral gerept over de legitiem gestelde eisen van de vluchtelingen zelf, die (tenslotte) zijn vrije toegang tot onze maatschappij. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over alle noodzakelijke financiële, juridische, sociale, educatieve en medische voorzieningen.

Meer uiteraard kan de burgemeester het niet nalaten, zijn "goedwillendheid" extra nadruk te geven, door te stellen dat (ik citeer):

"tijdelijk onderdak zorgt zowel binnen als daarbuiten vanzelfsprekend tot veel extra druk op de faciliteiten voor de maatschappelijke opvang" (zum kotzen!)

en durft zelfs te stellen dat (ik citeer weer):

"het college van burgemeesters en wethouders is van mening dat dit voor de gemeente een ultieme poging is om een humane oplossing (jaja, humane oplossing zelfs he, sheesh) te bieden aan degene die in het tentenkamp hebben overnacht."

Als slot van zijn betoog kan de burgemeester het niet laten, zijn woorden kracht bij te zetten door dreigende taal te gaan hanteren (ik citeer):

"Ik voel mij genoodzaakt u er op attent te maken dat degenen die dit niet doen (hij bedoeld daar mee "degenen die geen gebruik wensen te maken van de opvang noch voor vrijdag 30 november 21012 07:00 zich weeral in de onzichtbaarheid hebben begeven"), het risiko lopen om te worden aangehouden en dat daarmee voor de politie de plicht ontstaat om hen over te dragen aan de vreemdelingenpolitie."

Dit lijkt verdacht veel op de Joodse raad, die ook al vrijwillig meewerkte aan het uitleveren van Joden tijdens de 2e Wereldoorlog (maar dat mag natuurlijk niet gezegd worden, een vergelijking met het fascisme te gaan trekken).

***

Als reactie op de brief, hebben een aantal vluchtelingen verblijvend op het Notweg kamp nu, besloten in hongerstaking te gaan (en in het belang van deze zorgwekkende ontwikkeling lijkt het mij noodzakelijk hun verklaring hier integraal te copy pasten):

Osdorpse vluchtelingen in hongerstaking eisen een oplossing NU (English below)

Al maanden vragen we geduldig om een oplossing voor onze situatie. Al maanden steunen de Nederlanders ons. In het kamp, de demonstratie en in de media. Het enige dat de overheid ons biedt, is ons wegstoppen in een AZC voor één maand, om ons vervolgens op weer op straat te gooien als we deportatie niet accepteren. Dit is onacceptabel. Onze levens lopen gevaar in onze eigen landen. De meerderheid van ons zijn in hongerstaking gegaan. In hongerstaking gaan, in de winter, in een tentenkamp, met al veel mensen ziek, is levensgevaarlijk. We hopen dat de regering eindelijk onze wanhoop begrijpt en onze roep om hulp.

Alsjeblieft!
Open onze dossiers - geloof onze oprechte verhalen
Geef ons toegang tot zorg en onderwijs
Arresteer ons niet meer willekeurig
Geef ons een verblijfsvergunning

Vanwege het organiseren van het kamp zitten we op zwart zaad. Geld is iedere dag nodig voor de meest simpele dingen, alhoewel ook veel dingen worden gedoneerd. Als mensen geld willen doneren wordt dit bijzonder op prijs gesteld. Geld kan gestuurd worden naar Sjerp van Wouden, 6886074, Landsmeer, onder vermelding van 'Donatie kamp Osdorp'. Donateurs zullen een ontvangstbewijs krijgen van hun donatie. Voor meer info, mail kamposdorp@gmail.com, of bel een van de vijf vertegenwoordigers.

Osdorp refugees in hungerstrike demand a solution NOW

For months we have patiently asked for a solution to our situation. For months people of Holland have supported us. In the camp, the demonstration and in the media. The only thing that the government offers us is putting us away in a AZC for one month, and then put us on the street if we do not accept deportation. This is not acceptable. Our lifes are in danger in our own countries. The majority of us have gone on hunger strike. Going on hunger strike in the winter, in a tent camp, with many people allready sick, is dangerous for our lives. We hope that the government finally understands our desperation and our cry for help.

Please!
Open our files - believe our true stories.
Give us access to healthcare and education.
Security from random arrests.
Give us a residency permit.

If you want, give us a call
El mouthena :0685602714
Younes :0685270643
Mustafa :0684566733
Bayisa : 0684482895
Mamadou : 0684997713

Organizing the camp, we're still very low on cash. This is needed every day to organize even the most basic things even though a lot is donated. If people want to donate money this would be highly appreciated. Money can be sent to Sjerp van Wouden, 6886074, Landsmeer with the text 'Donation camp Osdorp'. Donators will recieve at receipt of their money transfer. For more info contact kamposdorp@gmail.com or call one of the five listed representatives.

(Verklaring ge copy paste van http://kamposdorp.blogspot.nl/2012/11/osdorp-refugees-in-hungerstrike-de... )


Re: Laatste ontwikkelingen Notweg vluchtelingen kampement Amster

Teeven heeft gezegd:

"Je kunt demonstreren tot je een ons weegt, maar je krijgt geen verblijfsvergunning als je in een tentje gaat zitten"

Dat gaan ze nu dus doen in Osdorp: demonstreren tot je een ons weegt.

Ik snap de beslissing, maar wil benadrukken dat hongerstaken in dit rotland tot nu toe zover ik weet nooit iets heeft opgeleverd. Vraag maar aan Werkgroep vluchteligen Vrij die de hongerstakers in Ter Apel ondersteunde, jaren geleden in 2005. Ik zeg dit niet om te ontmoedigen, maar wel om te waarschuwen dat men weet waaraan men begint en dat het verstandig is voor de mensen die kamp Osdorp onderteuning doen om met WVV contact op te nemen voor advies. De tijden zijn nu zelf nog slechter dan in de tijd van Verdonk...

enkele berichten uit die tijd:

http://home.wanadoo.nl/werkvluchtvrij/pb8.12.05.htm
http://home.wanadoo.nl/werkvluchtvrij/act21.7.05.htm

Re: Laatste ontwikkelingen Notweg vluchtelingen kampement Amster

"De tijden zijn nu zelf nog slechter dan in de tijd van Verdonk..." schrijft bovenstaande reaguurder. Mijn vraag: waarom werd er wel actie gevoerd tegen Verdonk, en niet tegen Van der Laan of Sampson...? (ik weet het antwoord al)

Re: Laatste ontwikkelingen Notweg vluchtelingen kampement Amster

Waarom stel je deze vraag dan, als je 't al weet?
En kom je ook eens wat helpen op de Notweg?

je zit niet op te letten

ik zie dat je op mij reageert..

al die jaren, ook na verdonk, is de actie doorgegaan, ook in de tijd van albayrak. het is wel waar dat veel mensen in het zgn. humane en zgn socialistische gezicht van al die pvda'ers trappen en dat er meer moeite voor moet worden gedaan om mensen ervan te overtuigen dat de zaken er bepaald niet beter op zijn geworden na verdonk. sterker nog, verdonk zei altijd,dat zij slechts beleid uitvoerde van haar voorgangers, waaronder pvda'er job cohen. na haar kwam albayrak die de noodopvang sloot.

het kan dus niet vaak genoeg gezegd worden en ik herhaal het nog maar eens: het maakt geen donder uit, cda, pvda, vvd, pvv, als het om asielbeleid gaat, zijn ze allemaal even erg. tot slot>: ze zeggen allemaal dat ze slechts beleid van voorgangers uitvoeren en dat is natuurlijk feitelijk gelul, want bestaand beleid kan afgeschaft of veranderd worden, ieder nieuw bewindspersoon heeft die keuze om daar werk van te maken ipv het te verergeren, wat ze dus allemaal op hun beurt doen.

Re: Laatste ontwikkelingen Notweg vluchtelingen kampement Amster

Argos publiceerde reeds op 1 december 2006 dat leeftijdsonderzoeken niet correct worden uitgevoerd waardoor echte vluchtelingen uitgeprocedeerd zijn geraakt en constant moeten leven met de angst voor terugkeer naar het land dat ze om levensbedreigende redenen hadden moeten ontvluchten.
Op 1 april 2005 had Argos een rapport uitgebracht waarin stond dat taalonderzoeken omstreden zijn.
Met beide rapporten is niets gedaan.
In de tentenkampen zitten veel gedupeerden van het vreemdelingenbeleid.
Zij horen gerehabiliteerd te worden zodat ze een nieuwe kans krijgen om een veilig bestaan in Nederland op te bouwen. En niet...... gedwongen worden om mee te werken aan hun terugkeer.

de Joodse Raad

Die bammetjes die jullie al bij het Auschwitz monument naar binnen werkten smaken blijkbaar toch niet zo dus inderdaad beter om daar niet over te beginnen.

Recht van de sterkste.

Ik ben er nog niet gaan kijken bij het vluchtelingen kampje. Ik vraag me ook af of dat zinvol is het is toch al snel ` gluren ´.
Wat er in de media komt aan info daar moet ik het mee doen. Wat ik me afvraag het particuliere initiatief tot hulpverlening in de vorm van tenten enzv. houd dat ook in dat er iets van orde wordt gehandhaafd in die gespannen situatie. Hoe gebeurd dat. Het recht van de sterkste of toch niet. Onder dak en thuislozen gaat het niet zo geweldloos toe heb ik de indruk maar hier gaat het niet om ` gewone ´ daklozen in een ´ gewone ´ daklozen situatie. Mogelijk maakt dat verschil. Eerlijk gezegd volg ik de toestand ´ daar ´ niet van uur tot uur dus mogelijk heb ik wat gemist.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech