Vluchtkerk/Medewerking Kerken aan Terugkeerbeleid/In strijd met rechten vluchtelingen

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 07/04/2013 04:05:09

Hoewel de humanitaire inspanningen van de christelijke [en andere] hulpverleners en
organisaties zoals de Protestantse Diakonie richting uitgeprocedeerde vluchtelingen in
o.a. de Vluchtkerk zeer lovenswaardig zijn, nemen de officiele Kerken te weinig
afstand van het terugkeerbeleid van de Nederlandse Overheid en werken er zelfs aan mee,
wetende, dat uitzetting leidt tot een humanitaire ramp voor de vluchtelingen

VLUCHTKERK/MEDEWERKING KERKEN AAN TERUGKEERBELEID/IN STRIJD MET RECHTEN VLUCHTELINGEN

Zie ook:

http://www.astridessed.nl/vluchtkerkreactie-op-at5kerken-willen-asielzoe...

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Onder P/S mijn reactie op het AT5 bericht ''Acht Kerken willen opvang asielzoekers'' [1]
Volgens het AT5 bericht verklaarden acht Kerken zich bereid de 25 ''meest kwetsbaren'' van de 100 in de Vluchtkerk verblijvende asielzoekers opvang te bieden
Impliciet en expliciet laten zij daarmee de andere 75 in de kou staan

VLUCHTKERK/KERK EN TERUGKEERBELEID

Vanaf de ontruiming van het Tentenkamp Notweg [2] zijn de ruim 100 uitgeprocedeerde
asielzoekers opgevangen in de Vluchtkerk [3], waar zij van de eigenaar toestemming hadden, tot 31 maart [Eerste Paasdag] te blijven
Daarna is hun verblijf vanwege de kou verlengd tot vrijdag 5 april
Na een gesprek tussen de burgemeester en de eigenaar van de Vluchtkerk is er
echter afgesproken, dat de asielzoekers voorlopig in de Vluchtkerk mogen blijven en dat
over een nader te vertrekken datum overleg gevoerd zal worden tussen burgemeester
en eigenaar [4]

Vanaf de aanvang van het verblijf in de Vluchtkerk hebben zich, naast activisten, die zonder meer de vluchtelingenrechten op een verblijf in Nederland verdedigen [5], christelijke
hulpverleners, die al dan niet van de kerken afkomstig waren, voor de vluchtelingen ingezet.
Hoewel de meeste christelijke hulpverleners ongetwijfeld de beste intenties gehad hebben,
gold dat helaas niet voor de officiele stellingname van de kerken

Ondanks het feit, dat de Kerken op de hoogte zijn van de desperate positie van de
uitgeprocedeerden, die vanwege de oorlogssituatie in hun herkomstland niet terug kunnen,
werden geluiden als ''meewerken aan terugkeer'' [6] steeds vaker gehoord

Onnodig te zeggen, dat dit bepaald niet in overeenstemming is met de Bijbelse
verplichting tot de verdediging van de rechten van vluchtelingen.

Ook getuigt het appel van de Raad van Kerken aan de Overheid [7] van een naieve opstelling
Er wordt de Overheid gevraagd om een ''menselijke benadering'' en om na te denken over ''adequate oplossingen'' [8]
Nogal naief dit te vragen van een Overheid, dat een inhumaan en van harde repressie getuigend asielbeleid voert [9]
Het appel van de Raad van Kerken [10] is bovendien hafslachtig, omdat de Overheid
niet flink wordt aangepakt
Er wordt niet duidelijk gepleit voor verblijfsrecht voor de uitgeprocedeerden en voor erkenning, naast het recht op vrijwaring van vervolging, van het recht op vrijwaring van armoede.

Immers, ook de niet als vluchteling erkende ''economische vluchtelingen'', moeten het
recht hebben, zich aan bittere armoede te kunnen ontworstelen door zich in het welvarende
Westen te vestigen, dat wel wil verdienen aan Derde Wereld, maar de slachtoffers van
de kapitalistische winzucht [ook de Derde Wereld regimes/elites] niet wil ontvangen

WEIGERING TOT KERKASIEL

Vanuit diezelfde kerkelijke kringen is nog niet zolang geleden sprake geweest van een
impliciete weigering tot medewerking aan Kerkasiel [11], wat in geval van deze 100
uitgeprocedeerde asielzoekers niet alleen een voor langere tijd durende oplossing zou
zijn, maar ook een duidelijk statement tegen de Overheid, dat de Kerken zich principieel
opstellen voor vluchtelingenrechten en tegen het Overheidsbeleid, dat hen hun elementaire
mensenrechten ontzegt

TERUGKEERPLAN KERKEN

De kwalijkste opstelling van de Kerken is wel de oprichting van een Terugkeerhuis voor
vluchtelingen
In een brief aan de Kerken [12] heb ik destijds aan de kaak gesteld, dat Kerk in Actie [die
o.a. in een samenwerkingsverband zit met Justitie en terugkeerinstanties als de I.O.M.]
hiermee verlengstuk van Justitie geworden is, heel goed wetende, dat de vluchtelingen
worden uitgezet naar oorlogsgebieden, gebieden waar ze vervolgd kunnen worden en/
of bittere armoede

Daaraan horen zich christelijk noemende organisaties/Kerken niet mee te werken

Neen, wanneer de Kerken werkelijk hun christelijke Boodschap serieus nemen en in de
praktijk willen brengen, zijn halfslachtige verhalen [13] niet voldoende, maar moet de Kerk een Strijdende Kerk worden, die compromisloos aan de kant van de vluchtelingen staat

EPILOOG

Ik eindig met een Bijbelse uitspraak uit het Nieuwe Testament, waar die christelijke verplichting
onverbloemd is beschreven
Vanuit hun christelijke achtergrond dienen de Kerken deze uitspraak te volgen:

”35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

NIEUWE TESTAMENT
Mattheus 35-40

DAT is de taak van de Kerk

Geen impliciete hand en spandiensten verlenen aan Justitie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

[1]

AT5
ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS OPVANGEN
5 APRIL 2013

http://www.at5.nl/artikelen/99873/acht-kerken-willen-asielzoekers-opvangen

[2]

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID
OVERHEID
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onme...

[3]

WEBSITE DE VLUCHTKERK

http://www.devluchtkerk.nl/

[4]

NU.NL
ASIELZOEKERS MOGEN IN VLUCHTKERK BLIJVEN
5 APRIL 2013

http://www.nu.nl/binnenland/3389817/asielzoekers-mogen-in-vluchtkerk-bli...

[5]

WEBSITE NO BORDER

http://no-border.nl/

[6]

''
De asielzoekers zitten in een spagaat, zegt Karel Smouter van de steungroep. 'Als je meewerkt aan je terugkeer, dan zou er eigenlijk een soort psychische begeleiding nodig zijn. Ze gaan immers terug naar het land waar hun nachtmerrie zich afspeelt. Maar nu worden ze opgesloten, bang gemaakt en strafbaar gesteld. Ze mogen geen geld verdienen. En het leven wordt ze zo zuur gemaakt dat ze misschien vanzelf wel weggaan. Dat is eendimensionaal en werkt averechts. We vragen de overheid om met een andere benadering te komen, in voorbereiding op de terugkeer.'

AT5
ASIELZOEKERS WILLEN ANDERE AANPAK
17 MAART 2013

http://www.at5.nl/artikelen/98583/asielzoekers-vluchtkerk-willen-andere-...

[7]

RAAD VAN KERKEN
APPEL VOOR VLUCHTKERK

http://www.raadvankerken.nl/pagina/2349/appel_voor_vluchtkerk

[8]

RAAD VAN KERKEN
APPEL VOOR VLUCHTKERK

http://www.raadvankerken.nl/pagina/2349/appel_voor_vluchtkerk

[9]

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS ''OPRUIING''
ASTRID ESSED

http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-nederlandse-activis...

[10]

RAAD VAN KERKEN
APPEL VOOR VLUCHTKERK

http://www.raadvankerken.nl/pagina/2349/appel_voor_vluchtkerk

[11]

PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING TENTENKAMP/
BRIEF AAN PROTESTANTSE KERK OVER WEIGERING KERKASIEL
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/protestantse-kerk-vraagt-teeven-om-oplossing-t...

[12]

EKUDOS
KRITISCHE REACTIE TERUGKEERPLAN KERKEN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/100851/kritische_reactie_terugkeerplan_kerken

[13]

DE VLUCHTKERK
VLUCHTKERK AMSTERDAM BIEDT HOOP

http://www.devluchtkerk.nl/blog/vluchtkerk-amsterdam-biedt-hoop

P/S

REACTIE OP AT5 BERICHT ''ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS

OPVANGEN''

ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS OPVANGEN

5 APRIL 2013

http://www.at5.nl/artikelen/99873/acht-kerken-willen-asielzoekers-opvangen

BEREIDHEID KERKEN TOT OPVANG/GEEN VERDEDIGING RECHTEN VLUCHTELINGEN
DOOR KERKEN

Hoewel dit bericht over de opvang door de kerken positief klinkt, is niets minder waar.
Weliswaar vangen de Kerken vluchtelingen op, maar het zijn slechts 25 [van de 100 Vluchtkerk vluchtelingen] en alleen de in de ogen van de Kerken meest ''kwetsbare'' groep.
Hiermee handelt de Kerk tegen haar christelijke principe van naastenliefde en humaniteit, door die andere eveneens kwetsbare 75 [uitgeprocedeerd en zonder
voorzieningen en dak boven hun hoofd] letterlijk in de kou te laten staan.
Bovendien verdedigt de Kerk niet werkelijk vluchtelingenrechten [een Bijbelse verplichting]
door niet principieel stelling te nemen tegen het Nederlandse terugkeerbeleid, dat vluchtelingen uitzet naar oorlogsgebieden zoals Afghanistan, Somalie en Soedan[ waar
het merendeel van de Vluchtkerk vluchtelingen vandaan komt] en naar landen waar extreme armoede heerst.
Neen, tot haar schande promootte de Kerk onlangs nog de terugkeer van de uitgeprocedeerden als reeele mogelijkheid, waarmee zij zich opstelde als verlengstuk van het inhumane Nederlandse asielbeleid
http://www.at5.nl/artikelen/98583/asielzoekers-vluchtkerk-willen-andere-...
Als de Kerk zich werkelijk christelijk wil tonen, moet zij principieel afstand nemen van
uitzettingen van vluchtelingen [die allemaal onvrijwillig zijn en gevaar of bittere armoede inhouden] en naast ALLE vluchtelingen staan, niet alleen ''de meest kwetsbaren''
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onme...
Ook ''economische'' vluchtelingen hebben het recht in Nederland te zijn, vanwege het
fundamentele recht op vrijwaring van armoede, iets waarvoor de kerk zich hard moet maken
Astrid Essed

Tags: asielbeleid vluchtelingen vluchtkerk

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech