18 december: Demonstratie tijdens Derde wereldwijde dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden

Nieuws, gepost door: Recht op bestaan op 16/12/2013 12:02:03

Wanneer: 16/12/2013 - 15:07

[English below]

Volgende week woensdag, 18 december, is het Internationale Dag van de Migrant. Wij, de vluchtelingen van Recht op Bestaan ondersteunen de internationale oproep voor een dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden. Wij organiseren daarom een demonstratie die om 14:00 zal aanvangen bij het Vredespaleis.

18 december 2013

Hieronder de internationale oproep van Global Migrant Action:

18 December 2013: Derde wereldwijde dag van actie voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden.

Meer dan ooit, verenigd om de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden te bevestigen en te verdedigen!

Op 18 december 1990 nam de V.N. het Internationale Verdrag ter bescherming van alle arbeidsmigranten en van hun gezinsleden aan.
Het verdrag was het resultaat van bijna twintig jaar debatteren en compromisen sluiten, en had als doel het garanderen van bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun gezinsleden.
Het is nu 23 jaar na de aanname van het verdrag, en helaas blijft het waarborgen van de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden een nog te bereiken doel.

De landen in het ‘Noorden’ van de wereld (Europa, de VS en Canada) hebben het verdrag nog steeds niet ondertekend. Maar in veel landen waar het verdrag wel is geratificeerd wordt het niet toegepast, noch gerespecteerd. Daarom is het noodzakelijk om de strijd voor het accepteren van het verdrag door meer en meer landen door te zetten, maar juist ook om er voor te zorgen dat het tekenen van het verdrag niet enkel een formaliteit is.

De mensenrechtenschendingen tegen migranten die zich dagelijks over de hele wereld voltrekken benadrukken de urgentie voor het opbouwen van alternatieve manieren van strijd. Deze alternatieven zouden gebruikt moeten worden voor het eisen en het afdwingen van respect voor de rechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden.

Deze mensenrechtenschendingen komen voor op verschillende plaatsen en op verschillende niveaus. Ze zijn dagelijkse kost langs migrantenroutes en de tijdelijke verblijfplaatsen die uiteindelijk permanente stops worden.

In deze gebieden is geweld wreed en dodelijk, zoals duidelijk wordt bij het vasthouden van migranten uit Sub-Sahara landen door Noord-Afrikaanse regeringen die gesteund worden door Fort Europa. Hetzelfde gebeurt op de noordelijke grens van Mexico waar verschikkelijke bloedbaden worden aangericht met medeplichtigheid van locale mafia en de staat.
Op deze routes worden migranten vergeten, vermoord of verdwijnen ze simpelweg, en geen enkele regering die daar iets over zegt. Sterker nog, migranten worden schuldig bevonden aan hun eigen slachtofferschap.

De rechten van migranten worden geschonden in de ontvangende landen, waar ze niet worden beschouwd als mensen of arbeiders die onder de bescherming van de wet zouden moeten vallen.
Ze worden simpelweg gezien als goedkope arbeidskrachten die uitgebuit of tot slaaf gemaakt kunnen worden. Hierdoor kunnen ze worden beroofd van hun vrijheid, tegen elke logica van de wet in. En als staten die hier misbruik van maken geen behoefte meer hebben aan goedkope arbeidskrachten, dan worden deze arbeidskrachten het land uitgestuurd of gedeporteerd naar gebieden waar zij hun leven niet zeker zijn.

In vrijwel alle staten wordt het beeld van de migrant simpelweg gecriminaliseerd. Migranten worden gepresenteerd als criminelen, als mensen die verantwoordelijk zijn voor het inpikken van banen, worden ze verantwoordlijk gehouden voor de crisis en de onveiligheid in steden; ze worden gebruikt als zondebokken om de aandacht af te leiden van de echte veroorzakers van de globale crisis.

Wij, de verenigingen en organisaties van migranten en solidariteitsorganisaties, willen middels het organiseren van de Derde Globale Actiedag voor de Rechten van Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden een sterk statement maken op 18 december. Wij willen de continue moord op arbeiders in hun wanhopige zoektocht naar werk een halt toeroepen en de voortdurende schendingen van mensenrechten stoppen.

Migraties bieden ons de mogelijkheid om een nieuwe wereld te ontwerpen, een wereld waarin rechten niet voorbehouden zijn aan hen die in bepaalde geografische gebieden geboren zijn maar waar deze op iedereen van toepassing zijn en daarom niemand zijn leven zou moeten riskeren voor een betere toekomst.

Wij willen een wereld waarin migreren of niet migreren een keuze is, en niet een verplichting.

Wij willen geen wereld waarin vrijheid van beweging enkel ontworpen is voor goederen en geldstromen, maar een wereld waarin mensen zich vrij kunnen bewegen, en zich kunnen vestigen waar ze willen zonder gedwongen verplaatst te worden.

Wij willen een wereld waarin alle mensen het recht hebben op waardig werk, en een wereld waarin mensen niet alleen in het land van herkomst rechten hebben, maar dat deze rechten ook over en buiten deze grenzen door alle landen gerespecteerd worden.

Wij willen een wereld waarin geen mens, geen arbeider illegaal is!

18 December 2013
Derde Globale Dag van Actie voor de Rechten van Migranten, Vluchtelingen en Ontheemden.
Tijd: 14:00
Locatie: Vredespaleis, Carnegieplein 2 Den Haag

http://www.rechtopbestaan.nl

http://globalmigrantsaction.org/

[English]

Wednesday the 18th of December is International Migrant Day. We, the refugees of ‘Right to Exist’ support the international call-out for a Global Day of Action for the rights of Migrants, Refugees and Displaced People. We will organize a demonstration that will start at 14:00 at the Peace Palace.
December 18, 2013
Third Global Day of Action
for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People

MORE THAN EVER UNITED TO AFFIRM AND DEFEND THE RIGHTS
OF IMMIGRANTS, REFUGEES AND DISPLACED PEOPLE!

On December 18, 1990 the U.N. General Assembly adopted the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

The objective of this Convention, the result of nearly two decades of debate and compromise, was precisely to guarantee the protection of the rights of migrant workers and their families.
It’s been 23 years since the approval of this convention, and unfortunately the safeguards and the rights of migrants, refugees and displaced people continues to be a goal to reach.

The countries of the “North” (Europe, U.S., Canada) of the world have yet to undersign the Convention. Yet,in many of the countries where the Convention has been ratified already, it is not applied nor respected. It is therefore necessary to continue the struggle for it to be adopted by more and more countries around the world but especially to make sure that signing the convention is not a pure formality.

The violations of human rights that occur daily around the world against migrants highlight the urgency for building alternatives of struggle. These alternatives should be used to demand and achieve respect for the rights of migrants, refugees and displaced people.
These violations occur in different places and at different levels. They are “daily bread” along migration routes and in the temporary, on-transit locations that many times simply become permanent stops.

On these territories violence is brutal and deadly, as demonstrated by the retention of migrant from Sub-Sahara by the government of North Africa supported by the European Fortress. The same is true in the northern border of Mexico where horrible massacres are committed by the complicity between the mafias and the state.
On these routes migrating human beings are forgotten or are killed or simply disappear, and no government says anything about it. On the contrary they are blamed for their own victimization. Most of the times, their corpses are not even recoverable.

The rights of migrants are violated at the receiving countries where they are not considered to be human beings or workers who should be subject to the protection of the law.
They are simply seen as cheap labor to be exploited or enslaved (this is very common among domestic workers, but also for others). Thus these workers can be deprived of their freedom against any logic of law. When these abusive states don’t have more use for cheap labor, the workers can be expelled and deported to places where they risk their lives.

In almost all states, the character of migrants are simply criminalized. They are presented to the local population as criminals, such as people who steal their jobs, who are responsible for the crisis and insecurity of towns; they become scapegoats used by governments to divert attention from the real culprits of global crisis.

We, the associations and organizations of migrants and solidarity organizations want to make a strong statement this December 18, 2013, by holding our Third Global Day of Action for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People. We seek to stops this continuous massacre of workers in desperate search for jobs around the world and the ongoing violation of human rights. We want our message to reach international institutions, states and governments, but also civil societies around the world.

Migrations are offering us the opportunity to redesign a new world, a world in which rights are not a privilege of those who are born in certain geographical areas but something that’s applicable to all people and therefore no person should risk their lives for a better future.

We want a world where migrating or not migrating is a choice and not an obligation.

We don’t want a world in which freedom of movement is designed only for merchandise for profits, but also where people can move freely, and establish residence where they choose without being forcibly displaced.

We want a world where all human beings have the right to a dignified job and where countries respect the fact that human beings have rights not only in the places where they were born but over and beyond those borders.

We want a world where no human being, no worker is illegal.

December 18, 2013
Third Global Day of Action for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People
Time: 14:00
Location: Vredespaleis, Carnegieplein 2 Den Haag

http://www.rechtopbestaan.nl

http://globalmigrantsaction.org/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech