IWD 2014 - Raise your voice! Your body, your choice!

Aankondiging, gepost door: International Women's Day Utrecht op 03/03/2014 03:12:08

Waar: in front of Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, Utrecht, Netherlands
Wanneer: 08/03/2014 - 14:00

Raise your voice! Your body, your choice!

Verhef je stem! Jouw lichaam, jouw keuze!

[English version below]

Ontstaan uit de socialistische beweging, 8 maart is traditioneel de dag waarop vrouwen worden gevierd, de dag om aandacht te vestigen op en te vechten voor vrouwenrechten en herkenning voor het (grotendeels onbetaalde) werk dat we doen als moeders en verzorgers. Elk jaar worden er wereldwijd demonstraties en evenementen georganiseerd om de strijd van vrouwen zichtbaar te maken.

Dat is geweldig en wij steunen dit, omdat genderspecifiek geweld tegen vrouwen altijd een probleem is. Maar dit is voor ons niet genoeg! Ja, de lichamen van vrouwen worden beheerst en geweld aangedaan (door anti-abortus wetgeving, seksueel geweld, objectificatie, ongelijke lonen, etc.) maar niet alleen vrouwen hebben minder keuzes!

Wanneer men het over vrouwen heeft, denken veel mensen aan een persoon die bij de geboorte als vrouw is gelabeld en nog lang en gelukkig leeft als: (cis) vrouw, wit (geen racisme ervaart), lichamelijk en geestelijk ‘gezond’, heteroseksueel en normseksueel (heteronormatief, seksueel, monogaam, niet kinky), dun, en bevoorrecht op andere manieren.

Deze 8 maart erkennen we actief diegenen die vaak uitgesloten, het zwijgen opgelegd, of bewust genegeerd worden. We willen op kritische wijze analyseren wie er bij onze queer feministische strijd betrokken worden.

Wanneer we ‘mijn lichaam, mijn keuze’ zeggen, horen daarbij ook de lichamen van migranten, die worden onderworpen aan migratie wetten, landsgrenzen, en vastgezet in detentiecentra of bedreigd met deportatie.

Hierbij horen ook de trans* mensen die toegang moeten hebben tot hormonen, zorg of lichaamsveranderingen en wie gevraagd wordt hun ‘probleem’ te bewijzen door elk klein detail van hun verleden en heden te delen.

Hierbij horen ook de gender non-conforming niet-conformerende mensen die misschien niet binnen de gender binary passen, en niet als ‘man’ of ‘vrouw’ herkent worden, die op straat worden lastiggevallen en andere vormen van geweld wordt aangedaan, wat hun keuzes in hoe zij zich presenteren beperkt.

Wanneer we ‘mijn lichaam, mijn keuze’ zeggen, horen daarbij ook de vrouwen en/of queers van kleur die racisme ervaren en worden lastig gevallen omdat hun lichamen geracialiseerd en geseksualiseerd worden.

Hierbij horen ook de mensen die als ‘gehandicapt’ worden gelabeld en voor wie de keuzes rond hun dagelijkse leven door anderen gemaakt worden of die geen toegang hebben tot bepaalde plekken omdat er niet aan hun vaardigheden wordt gedacht.

En hierbij hoort ook de strijd van de sekswerkers tegen de vaak moraliserende manier waarop de discussie die hun lichamen betreft wordt gevoerd.

Voor ons zijn al deze onderwerpen feministische kwesties die bij een queerfeministische demonstratie zoals deze worden aangekaart!

Wij, zijnde al deze lichamen en niet ieder van ons ‘vrouw’, schreeuwen bij dit 8 maart evenement luid en samen

‘ONZE LICHAMEN ONZE KEUZES! HAAL JE WETTEN EN JE HANDEN VAN ONZE LICHAMEN EN ONZE KEUZES!’

‘Vrijheid van beweging! Geen grenzen! Stop verkrachting, racisme, het veroordelen van onze lichamen, de schoonheidsnorm, seksisme, trans*haat, homohaat, transmisogynie!’

Laten we onze lichamen en keuzes omarmen, deze dag en elke andere dag! Laten we naast elkaar vechten tegen onderdrukking en alle andere negativiteit die op onze afwijkende lichamen wordt geplaatst.

--------------------------------------------------------------------------
Raise your voice! Your body, your choice!

Born out of the Socialist movement, the 8th of March has traditionally been the day to celebrate women, the day to especially address and fight for women’s rights and recognition of the (mostly unpaid) work we do as mothers and caretakers. Every year demonstrations and events to make struggles of women visible are organized worldwide.

That’s great and we support it because gendered violence against women is always an issue, but for us this is not enough! Yes, women’s bodies are controlled and often violated (anti-abortion laws, sexualized violence, objectification, unequal payments, etc.) but not just women are made to have less choices!

When people say woman, many think about a person assigned as a female at birth living happily ever after as: (cis) female, white (not experiencing racism), abled-bodied, heterosexual or normsexual (non kinky, heteronormative, sexual, monogamous), thin, as well as being privileged in other ways.

This 8th of March we actively recognize those who have often been left out, silenced or willfully ignored. We want to critically address who is included in our queerfeminist struggles.

When we say my body, my choice, we include in our thinking the migrant bodies, who are controlled by migration laws, border- regimes, at times imprisoned in detention centers or threatened by deportation.

We include trans* people who need to access hormones, health care or body- modifications and who are asked to prove their ‘problem’ by stating every little detail of their past and present life.

We include gender non-conforming people who might not fit into the gender- binary, and not be understood as ‘male’ or ‘female’, who face harassment and other kinds of violence in the streets, which takes away their choices of expressing themselves.

When we say my body my choice we include in our thinking women or/and queers of colour who experience racism or harassment because their bodies are often racialized and sexualized.

We include people who are labeled ‘disabled’ and for whom choices around their daily lives are made or who don’t have access to certain places because their abilities are not taken into account.

And we include sex-workers' struggles against the often moralizing discourses around their bodies.

For us, all of these issues are feminist issues that have to be addressed on a queerfeminist demonstration like this one!

So we, as all these bodies and not all of us ‘women’, at this 8th of March event, shout out loud and together: OUR BODIES OUR CHOICES! TAKE YOUR LAWS AND YOUR HANDS OFF OUR BODIES AND OUR CHOICES!

Freedom of movement! No Borders! Stop rape, racism, body policing, the beauty norm, sexism, trans* hate, homo hate, transmisogyny!

Let’s embrace our bodies & our choices today and every day! Let’s fight next to each other against oppression and all the other negativity that is put on our differing bodies

--------------------------------------------------------------------------

Start: 14:00 in front of Winkel van Sinkel
Start demo: 14:30
End: 17:00 at the latest, at ACU

www.facebook.com/events/446713802129124Wie: 
nn

[spam verwijderd]Wie: 
nn

Zie ook 'Fotoreportage Demonstratie Internationale Vrouwendag Utrecht', https://www.indymedia.nl/node/21730 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech