IND - Marechaussee op Schiphol

Nieuws, gepost door: nn op 18/09/2014 09:06:40

Wanneer: 18/09/2014 - 07:41

Willekeur van Marechaussee op Schiphol en IND

Zaterdag 6 september was ik op Schiphol om mijn (zwarte) Amerikaanse vriend (met geldig Amerikaans paspoort) op te halen van het vliegtuig. Hij komt 3 maanden bij mij op bezoek.
Wachten wachten wachten.
Op een gegeven moment word ik opgeroepen om me te melden bij de informatiebalie. Ik word opgehaald door een marechaussee, Mijn vriend is opgehouden.

Aan mij word gevraagd of hij een vriend van me is, ik zeg ja.
marechaussee : Is het misschien iets meer is dan een vriendschap ?
ik : Hoezo vraag je dat ?
marechaussee : Ik stel hier de vragen, ik verwacht van jou dat je antwoord.
Ik zeg: Ja, we hebben een relatie.
marechaussee : Waarom zeg je dat niet meteen ?
marechaussee : Het is onduidelijk waarom je vriend hier voor 3 mnd komt.
ik : Om mij te bezoeken.

Overleg van marechaussee met superieur. Superieur komt even kijken of mijn gezicht hem aanstaat, even later komt marechaussee terug met negatieve beslissing. Vriend wordt geweigerd in Nederland vanwege onduidelijkheid over zijn komst hier. Ook wordt er vanuit gegaan dat hij geen geld heeft, wat niet waar is, bovendien geef ik aan dat ik garant voor hem wil staan, wat wordt geweigerd. Ik zou te weinig verdienen.
Hij zou hebben gelogen.
Wat ook zwaar zou wegen is dat hij al eens eerder te lang zou zijn gebleven en op de signaleringslijst was gezet. Hij is al in mei 2012 van die lijst afgehaald. Hij is sindsdien al een keer voor 3 maanden bij mij op bezoek geweest zonder problemen en ik een aantal keer bij hem. Als je van de lijst afgehaald bent mag dat niet meer meetellen voor een volgend bezoek.

Mijn vriend wordt geprobeerd 's avonds op een vliegtuig te worden gezet, wat hij weigert.
Vervolgens wordt hij tot dinsdagmiddag 9 september 12 uur (ruim 3 dagen) aan zijn lot overgelaten in de vertrekhal van Schiphol, zonder dat hij eten of drinken krijgt en zonder dat hij dat kan kopen, want wil je wat te eten kopen op Schiphol, dan moet je ticket gescanned worden. Zijn ticket en paspoort waren afgenomen. Dinsdagochtend nog een keer geprobeerd of hij echt niet wil vertrekken. Nee.

Op dinsdagmiddag wordt hij overgebracht naar het detentiecentrum Schiphol, omdat hij weigert te vertrekken. Hij verblijft hier sindsdien. Een proces tegen de staat werd gepland op maandag 15 september. Vrijdagmorgen 12 september, om 8 uur, wordt hij naar Schiphol gebracht, om op een vliegtuig te worden gezet. Hij zeg dat hij een proces heeft op maandag, maar de marechaussee zegt dat ze niks van de zaak afweten en alleen maar opdrachten uitvoeren. Totaal illegaal, want dat moet zowiezo eerst gemeld worden aan de advocaat, wat niet is gebeurd. Na interventie van de advocaat, vraagt hij asiel aan, een noodgreep om te voorkomen dat hij wordt uitgezet. Hij wordt weer terug gebracht naar het detentiecentrum. Geen kans meer op onverwachte uitzetting.

Afgelopen maandag was zijn proces.
De IND weigerde bewijzen van dat er geld is te accepteren. De IND weigert reden voor zijn bezoek te accepteren. En dan, als hij komt om zijn vriend te bezoeken, is er weer gevaar dat hij wel eens langer zou kunnen blijven dan 3 maanden.Vestigingsgevaar heet dat.
Ik word nog gevraagd een officiele garantverklaring te tekenen, wat alleen nodig is voor visumplichtige buitenlanders. Maar goed, toch maar gedaan, en afgelopen dinsdagmorgen opgestuurd naar IND en rechtbank.
De Amerikaanse ambassade zegt niks te kunnen doen als de IND iemand weigert.
Zijn originele aanhoudingspapier was niet ondertekend, ook niet op de rechtszitting.

En dat allemaal om een verblijf van 3 maanden in Nederland, hij heeft een retourticket. Inmiddels zijn we bijna twee weken verder, een hoop gedoe, een hoop kosten. Vraag is of hij er uitgepikt was op Schiphol als hij niet zwart was. Vraag is of ze zo moeilijk hadden gedaan als het om een heteroseksuele relatie zou gaan. Allemaal veronderstellingen die moeilijk te bewijzen zijn, maar voor een leek toch vrij duidelijk.

Het is nu wachten op de uitspraak van de rechter.Wie: 
nn

Randomness of Troopers and Dutch Immigration at Schiphol Airport

On saturday september 6th, I was at Schiphol Airport to pick up my (black) American (boy)friend, who has a legal American passport. He's gonna stay 3 months at my place.
Waiting waiting waiting.
At a certain moment, I got called to report at the information desk. I'm being picked up by a trooper. My friend is being held.

The trooper asks me if he is a friend of mine, I say yes.
trooper: maybe it s a little bit more then friendhip, like a relationship ?
me : Why do you ask ?
trooper : I'm asking the questions here, I expect you to answer.
me : Yes, we have a relationship.
trooper : So, why didn't you say so in the first place.
trooper : His reason for staying is unclear
me : to visit me.

Trooper consults his superiour. Superiour comes to look if he likes my face or not. 5 Minutes later the trooper comes back with a negative decision. My friend is being refused into the country because of unclarity about his reason for staying here.
Also is being presumed that he has no money, which is not true. Also they suggest I stand garantee for him, which I am willing to do, but is refused. I would not earn enough money.
He would have lied.

What also counted heavily was that one time in the past, about 4 years ago, he would have overstayed his visit and was put on a special list. In may 2012 he was already taken off that list. Since then he visited me once for a period of 3 months, without any problem and I visited him a couple of times. Once that you're taken off that list, it should not count any more that you were once on that list.

They try to put my friend on a plane on saturday afternoon. My friend refuses.
Then he is being left alone till tuesdayafternoon sepember 9th (for over 3 days) in the departure hall of Schiphol Airport, without food or drink and without that he can buy food, because at Schiphol Airport they need to scan your ticket before you can buy something. His passport and ticket were taken away from him. Tuesday morning they try again to put him on a plane. He refuses.

On Tuesday , he was transferred to the Schiphol detention center because he refuses to leave. He's staying there since. A lawsuit against the state was scheduled on Monday, September 15th. Friday morning, September 12 , at 8 pm, he is brought to the airport to be put on a plane.He says that he has a trial on monday, but the state police say that they know nothing of the case and only execute commands . Totally illegal, because that should be reported first to the lawyer anyway , which did not happen . After the intervention of the lawyer, he asks for asylum, an emergency measure to avoid being deported. He is brought back to the detention center. No more chance of unexpected eviction.

Last Monday was his court case. Immigration refuses to accept proof of having enough money. Immigration refuses to accept the reason for his stay, and then again, if he comes to visit his boyfriend, there might be a chance that he will overstay his visit. Establishment risk it is called.
I still get asked to sign an official garantee declaration , which is only necessary for foreigners who need a visa, not for american citizens. Anyway, done that, and last tuesday this was sent to Immigration and the court.
The American Embassy says nothing to do if someone is being refused by immigration .
His original arrest paper was not signed, not even at the court case.

And all that for a stay of three months in the Netherlands , he has a return ticket. We are now nearly two weeks later , a lot of hassle , a lot of cost . Question is whether he was singled out at the airport if he were not black. The question is whether they had made such a fuss, when this was about a heterosexual relationship. All assumptions that are difficult to

prove, but for a layman quite clear.

Now awaiting the judge's ruling.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech