Bewoners ADM gedagvaard door erven speculant Lüske

Nieuws, gepost door: nn op 29/04/2015 04:12:07

Wanneer: 29/04/2015 - 13:17

Vastgoedspeculanten willen er van door met gemeenschapsgeld!

De ADM is de laatste grote culturele vrijhaven in Amsterdam, Nederland en misschien wel Europa. Een organisch gegroeid dorp in de Westelijke Haven waar 130 creatievelingen al meer dan 18 jaar wonen en werken. Die zijn nu door de eigenaren gedagvaard om het terrein te verlaten. Er wordt geschermd met vage plannen, die mogelijk een groot financieel verlies voor de gemeente als gevolg hebben.
Sinds het terrein in 1977 werd verlaten door de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) zijn ontwikkelingen decennialang door vastgoed-speculanten tegengehouden. In 1997 werd het terrein aangekocht door vastgoedman Bertus Lüske. Lüske is inmiddels overleden – doodgeschoten in het criminele circuit. Nu hebben de erven Lüske (Amstellimmo BV en Chidda Vastgoed BV) de bewoners gedagvaard. Ze beweren plannen te hebben voor het terrein, maar de gepresenteerde plannen lijken onrealistisch.
De gemeente heeft bij de verkoop van het terrein in 1970 strenge contractuele voorwaarden in een kettingbeding laten opnemen, bedoeld om speculatie tegen te gaan. Onder andere is het gebruik beperkt tot scheepsbouw en heeft de gemeente eerste recht op koop. De prijs van het terrein ligt hierdoor een stuk lager. Al eerder probeerden Amstellimmo BV en Chidda Vastgoed BV onder deze voorwaarden uit te komen om het terrein met grote winst door te kunnen verkopen. De gemeente heeft in 2004 tot aan de hoge raad haar rechten moeten bevechten, met succes. In de uitspraak werd erkend dat de gemeente zowel om planologische als om financiële redenen belang heeft bij het vasthouden aan het kettingbeding.
Onlangs hebben Amstellimmo BV en Chidda Vastgoed BV een zaak verloren waarin ze toegang tot het ADM terrein probeerden af te dwingen. Hierbij werden een aantal onsamenhangende plannen als noodzaak aangevoerd, waarvan zeer te betwijfelen valt of ze serieus zijn en of ze binnen de gestelde bepalingen vallen. Nu willen ze via de rechter het terrein laten ontruimen. Door op te komen voor haar financiële alsook sociaal- maatschappelijke en culturele belangen kan en moet de gemeente hierin een belangrijke rol spelen.
Het terrein wordt inmiddels al 18 jaar gebruikt door kunstenaars, ambachtslieden en uitvinders, en is uitgegroeid tot de grootste culturele vrijhaven van Nederland. Zelfredzaamheid, creativiteit, hergebruik van materialen en culturele uitstraling zijn belangrijke elementen in het ADM leven. De spontaan gegroeide woon-werkgemeenschap wordt over de hele wereld geroemd vanwege haar sociaal culturele vernieuwing en uitwisseling.
Autonome en experimentele plekken als de ADM vormen een inspiratiebron voor nieuwe ideeën en initiatieven. Veel kraakplekken en culturele vrijplaatsen zijn al ontruimd. De dagvaarding is een bedreiging voor iedereen die zich verbonden voelt met waarden waar de ADM voor staat. Ook vormt het een bedreiging voor het zorgvuldig verdedigde gemeenschapsgeld. Komende periode zal uitwijzen hoe de gemeente Amsterdam hierop gaat reageren.
ADM - Bewoners en gebruikers van de Amsterdamse Doe Maatschappij e office@admamsterdam.org w www.admamsterdam.orgWie: 
nn

Op zich best informatief, maar wanneer vindt het proces nu plaats, en waar?Wie: 
nn

Er is vandaag een bodemprocedure gestart tegen de bewoners/gebruikers van het ADM terrein, evenals de mensen met boten en buiten/rondom het terrein.

Wie: 
nn

.Wie: 
dd

TRANSLATION:
Amsterdam, 29 april 2015
Press Release:
"Property speculators want to run off with public money"
The ADM is the last big cultural freehaven in Amsterdam, the Netherlands and perhaps Europe. An organically grown village in the Western Harbor where 130 creative people have been living and working for over 18 years. They have now been summoned by the owners to leave the premises. Vague plans are being waved about, which may cause a big financial loss for the municipality.
Since the terrain was abandoned in 1977 by the Amsterdam Dry Dock Company (ADM), developments have been blocked by real-estate speculators. In 1997 the site was purchased by real estate broker Bertus Luske. Luske is now deceased - shot dead in the criminal circuit. Now, the heirs Lüske (Amstellimmo BV and Chidda Vastgoed BV) have summoned the residents to court. They claim to have plans for the terrain, but the plans presented so far seem unrealistic.
The municipality included stringent contractual terms when the terrain was sold in 1970, in a so called perpetual clause, which was intended to curb speculation. Among others, the use of the terrain is limited to shipbuilding and the municipality has the first right to buy. Therefore the monetary value of the terrain is much lower. In the past Amstellimmo BV and Chidda Vastgoed BV tried to get out from under these conditions in order to sell the land with a great profit. The municipality had to fight the owners, even up the Supreme Court in 2004 and succeeded. The ruling recognized that due to planning and financial reasons the municipality has the right to stick to the perpetual clause.
Recently, Amstellimmo BV and Chidda Vastgoed BV lost a court-case in which they tried to force entry to the ADM terrain. In this case some incoherent plans were put forward as a necessity for gaining entrance. It's highly doubtful whether these plans fall within the provisions. Now they want to evict the residents from the terrain through the courts. The municipality has to take financial as well as socio-political and cultural responsibility and needs to play an important role in this court-case.
In the meanwhile the terrain has been in use for 18 years by (amongst others) artists, craftsmen and inventors, and has become the biggest cultural freehaven of the Netherlands. Self-reliance, creativity, reuse of materials and cultural influence are important elements in the ADM life. The spontaneously grown living-working community is famous all over the world because of its socio-cultural innovation and exchange.
Autonomous and experimental areas as the ADM are a source of inspiration for new ideas and initiatives. Many squatting sites and cultural sanctuaries have been evicted already. The court summons is a threat to everyone who feels connected to values where the ADM stands for. It also threatens the carefully defended public money. The upcoming period will show how the city of Amsterdam will react.
ADM - Residents and users of the Amsterdam Doe Society e office@admamsterdam.org w www.admamsterdam.org


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech