Vrijdag 9 oktober infoavond: Stop HoGeSa in Keulen

Nieuws, gepost door: AFA Den Haag op 05/10/2015 10:09:26

Wanneer: 05/10/2015 - 22:06

Op 25 oktober zal er in Keulen (Duitsland) een demonstratie plaatsvinden van het racistische en islamofobe HoGeSa (Hooligans Gegen Salafisten). Op 24 en 25 oktober zullen er in Keulen acties plaatsvinden om dit te verhinderen. Antifascisten van AK Antifa Köln zullen daarom op vrijdag 9 oktober een infoavond geven in het Autonoom Centrum Den Haag met informatie over de tegenacties. De infoavond begint om 20:00.


Afgelopen jaar liepen er zo’n 5000 neonazi’s en extreem-rechtse hooligans de eerste HoGeSa demonstratie in Keulen. Dit jaar zal er onder het schijnheilige motto ‘Köln 2.0, vriendelijk en geweldsloos tegen islamitisch extremisme’ opnieuw een HoGeSa demonstratie plaatsvinden in Keulen. Uit angst voor een nieuwe geweldsuitbarsting is de demonstratie deze week verboden, maar het is nog maar te bezien of dit verbod stand houdt.

Door het verbieden van de racistische demonstratie kan de staat een groep als HoGeSa afdoen als een marginaal sociaal fenomeen. Maar racisme is helaas wijdverspreid en dat wordt de laatste tijd op de meest walgelijke wijze duidelijk. Duizenden Pegida demonstranten gingen deze week de straat op tegen vluchtelingen, en ook in Nederland zal op 11 oktober een eerste Pegida protest plaatsvinden (zie hier voor tegendemonstraties). Tegelijkertijd worden asielwetten in Duitsland en de rest van Europa steeds verder aangescherpt in een antwoord op de vluchtelingenstromen die door diezelfde Westerse landen zijn veroorzaakt.

Voor ons betekent dit dat wij niet op de staat moeten vertrouwen als het gaat om het bestrijden van racisme en fascisme, maar wij moeten ons zelf verzetten tegen de racistische meute. Ongeacht het verbod wordt verwacht dat er neonazi’s af zullen reizen naar Keulen. Het is aan ons om een antwoord op de racistische status quo naar de straat te brengen.

De racistische HoGeSa demonstratie moet gestopt worden!

24 oktober 2015: Anti-racistische demonstratie
25 oktober 2015: HoGeSa demonstratie blokkeren!

Locatie infoavond: Autonoom Centrum Den Haag, Willem van Outhoornstraat 17
Aanvang: 20:00
Facebook event: Vrijdag 9 oktober infoavond: Stop HoGeSa in Keulen

Hier onder de oproep van AK Antifa Köln:

Organiseer de verdediging tegen extreem-rechts – breek de racistische status quo!

De boosheid en angst die we voelen die wordt veroorzaakt door bezuinigingen en crisis, delen we met honderdduizenden mensen over heel Europa, over alle grenzen heen. Wij staan zij aan zij met hen die de verantwoordelijkheid voor deze omstandigheden zoeken bij het racistische, seksistische, autoritaire en kapitalistische geweld van deze maatschappij.

Echter in alle landen woekert haat en woede op haar reactionaire wijze voort, gedreven door een beleid gebaseerd op angst en een gebrek aan alternatieven – in de media, op straat en in het parlement. Deze haat, komende van rechtse partijen in Frankrijk en Hongarije, de fascistische structuren in Griekenland en Italië tot de rechts-populisten en neonazi’s in Duitsland en Nederland, is overal en keer op keer gericht op dezelfde mensen.

Afgelopen jaar was vooral HoGeSa (Hooligans Tegen Salafisten) een gespreksonderwerp in Duitsland. Het probeert haar ‘volks’ racisme te vermommen als een soort van oppositie in wording. Zo’n 5000 neonazi’s en extreem-rechtse hooligans liepen in oktober 2014 door de straten van Keulen, waarbij zij alles aanvielen wat niet in hun wereldbeeld paste. Tegelijk met de opkomst van ‘PEGIDA (Patriottische Europeanen Tegen de Islamisering van het Avondland) is er een enorme toename van gewelddadige aanvallen van nazi’s en racisten in Duitsland.

HoGeSa kwam echter niet vanuit het niets. Het is enkel een versterking en een aansluiting van al bestaande rechtse masculiene groepen. Het racistisch geweld wordt vergezeld met aangescherpte asielwetten en de gecalculeerde massamoord aan de buitengrenzen van een Europa onder Duitse suprematie. Er is geen racistische meute nodig om migrerende mensen af te schrijven in in een Europa met muren van prikkeldraad, en met een leger dat slechts staat te wachten op een vuurorder aan deHongaarse grenzen.

Op dit moment noemt Duitsland zichzelf een open land dat vluchtelingen uit Syrië verwelkomt. Maar terwijl vluchtelingen uit Syrië worden verwelkomd op Duitse treinstations, worden anderen gereduceerd tot economische vluchtelingen die beschuldigd worden van het leegtrekken van de Duitse economie. Het gevolg hiervan is een verdere aanscherping van de asielwetten. De meeste aanscherpingen zijn gericht tegen Roma en Sinti. De landen waar zij uit weg vluchtten om te ontnappen aan de tegen hen gerichte haat, worden ‘veilige’ landen genoemd naar waar zij kunnen worden teruggestuurd. Dit alles gebeurt onder de vlag van de ‘Welkomstcultuur’.

Er moet een stevig antwoord komen op de opkomst van extreem-rechts op de Europese straten en parlementen. De mars van neonazi’s en fascisten moet gestopt worden! De racistische status-quo moet aangevallen worden! Er zijn veel mogelijkheden: een van die mogelijkheden is om te protesteren tegen HoGeSa, die op 25 oktober 2015 in Keulen een vervolg willen geven aan hun racistische mars.

Kom met ons de straat op!

[English call-out]

Let’s stop them now!

Organise the defence against right-wing mob – let’s break (off) with the racist normality!

The anger and the fear that we feel that is caused by austerity and crisis, we share with hundreds of thousands of people throughout Europe, beyond all borders. Therefore, we feel aligned with all those who seek the responsibility for these conditions within the racist, sexist, authoritarian and capitalist battery of this society.

Yet in all countries anger & hate forge ahead in their reactionary ways, driven by a policy of fear and a lack of alternatives – in the newspapers, in the streets and in the parliament.
The hatred of the misanthropes – reaching from the right-wing parties in France and Hungary, fascist structures in Greece and Italy to right-wing populists and neo-Nazis in Germany and the Netherlands – is directed against the same people everywhere, over and over again.

In the past year, especially the “HoGeSa”-label (Hooligans Against Salafists) became a talking point in Germany. It attempts to disguise its “völkisch” racism as a would-be opposition. Roughly 4.000 neo-Nazis and right-wing hooligans rambled through the city of Cologne in October 2014, attacking everything that didn’t fit their mould. Accompanied by “PEGIDA” (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the Occident), there has been a massive increase of violent assaults and attacks by Nazis and other racists in Germany since.

HoGeSa didn’t come out of nowhere, though. It is merely a strengthening and an affiliation of already existing right-wing male bonds. The racist violence is escorted by the tightening of asylum laws and the calculated mass murder at the external borders of a Europe under German supremacy. There isn’t even a need for a racist mob to partition off migrating people in a Europe with walls of barb wire and an army just waiting for the firing order at the Hungarian borders.

Right now, Germany declares itself as an open and welcoming country for refugees from Syria. But while Refugees from Syria are welcomed at German train stations, others are declared as economic refugees, who are accused of only draining the German social system. With this division, people are separated by the perceived usefulness for the German state economy. The consequence is a further tightening of asylum laws. Most of these tightenings target Roma and Sinti. The states, from which they fled to escape the resentments against them, are declared as “safe” countries to which they are sent back. All this is happening under the sign of the “Willkommenskultur”.

There has to be a stout answer against the right-wing formation in European streets and parliaments! The march of Neonazis and Fascists has to be stopped! The racist status quo must be attacked! There are many possibilities: One of these possibilities is the protest against HoGeSa, who want to repeat their racist march in Cologne on October 25th.

Join us on the street!Wie: 
nn

uitgebreide achtergrond info, details over het weekend zelf enovernachtingsmogelijkheden check;
https://www.indymedia.nl/node/29974


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech