Ivm gezinsgevangenis Kamp Zeist: AAGU schrijft andere opdrachtgevers De Vries en Verburg aan

Nieuws, gepost door: AAGU op 13/10/2015 10:04:44

Wanneer: 13/10/2015 - 17:38

Vanochtend heeft de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) vijf opdrachtgevers van De Vries en Verburg aangeschreven met de vraag dit bedrijf aan te spreken op het bouwen van de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op Kamp Zeist. Het gaat om instellingen en organisaties uit de sectoren onderwijs en zorg die bouw- of renovatieopdrachten hebben lopen. Onderstaand de brief die naar de betreffende opdrachtgevers is gestuurd, namen van opdrachtgevers en projecten zijn per brief ingevuld.

IJsselcollege

Image English translation: De Vries en Verburg announcing the building of the IJsselcollege on their facebook: "Are you also curious about the new IJsselcollege?". The comment reads: "We are! Oh wait, suppose it's not for refugee children. They can go into the prison that you are building at Kamp Zeist!"

Onderwijsinstellingen:
Stichting Samenwerkingsschool ABVO: bouw van het IJburg College 2 in Amsterdam
Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle a/d IJssel: bouw van het Ijsselcollege
Stichting PCPO Westland: bouw van de Pieter van der Plasschool in Wateringen
Vereniging Mantum Onderwijs: bouw van de Brede School Eben-Haezer in 's-Gravenzande

"Geachte directie.

U heeft een project lopen, uitgevoerd door Bouwbedrijf De Vries en Verburg. Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Recent heeft De Vries en Verburg de opdracht verworven tot het bouwen van een zogenaamde 'Gesloten Gezinslocatie' op het terrein van Kamp Zeist bij Soesterberg. Dit is een gevangenis waar vluchtelingengezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen voorafgaand aan uitzetting kunnen worden opgesloten.
De overheid presenteert dit als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het opsluiten van kinderen grote schade bij hen veroorzaakt. Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en -kinderen is bovendien in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De Nederlandse praktijk in deze ligt dan ook al lang onder (internationale) kritiek.

Mogelijk is uw keuze het gunnen van een opdracht aan De Vries en Verburg mede ingegeven door het feit dat dit bedrijf zegt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda te hebben staan.
Als onderwijsinstelling bent u erop gericht jongeren een goede basis te bieden voor hun toekomstige leven. Iets wat de kinderen die opgesloten worden in de nieuwe gevangenis niet gegund wordt. Zij staan op het punt uitgezet te worden naar landen waar hen een onzekere toekomst wacht, vaak omgeven door armoede, honger, geweld, uitbuiting of onderdrukking. Niet voor niets zetten scholen en leerlingen zich vaak in voor medeleerlingen die opgesloten en uitgezet dreigen te worden.

Volgens ons is De Vries en Verburg met het bouwen van de gezinsgevangenis het verkeerde pad opgegaan. Deze opdracht doet ernstig afbreuk aan het duurzame en verantwoorde karakter dat het bedrijf zegt na te streven. Wij vragen u, vanuit uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, hen hierop aan te spreken en duidelijk te maken dat het bouwen van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen niet wenselijk is.

Graag blijven wij op de hoogte van inspanningen daartoe uwerzijds."

Zorginstelling:
AxionContinu: bouw/renovatie van verpleeghuis De Wijck in Utrecht

"Geachte directie,

U heeft een project lopen, uitgevoerd door Bouwbedrijf De Vries en Verburg. Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Recent heeft De Vries en Verburg de opdracht verworven tot het bouwen van een zogenaamde 'Gesloten Gezinslocatie' op het terrein van Kamp Zeist bij Soesterberg. Dit is een gevangenis waar vluchtelingengezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen voorafgaand aan uitzetting kunnen worden opgesloten.
De overheid presenteert dit als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het opsluiten van kinderen grote schade bij hen veroorzaakt. Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en -kinderen is bovendien in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De Nederlandse praktijk in deze ligt dan ook al lang onder (internationale) kritiek.

Mogelijk is uw keuze het gunnen van een opdracht aan De Vries en Verburg mede ingegeven door het feit dat dit bedrijf zegt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda te hebben staan.
Als zorginstelling bent u erop gericht mensen in een kwetsbare positie een zo goed mogelijke basis te bieden voor hun verdere leven. Iets wat de gezinnen die opgesloten worden in de nieuwe gevangenis niet gegund wordt. Zij staan op het punt uitgezet te worden naar landen waar hen een onzekere toekomst wacht, vaak omgeven door armoede, honger, geweld, uitbuiting of onderdrukking.

Volgens ons is De Vries en Verburg met het bouwen van de gezinsgevangenis het verkeerde pad opgegaan. Deze opdracht doet ernstig afbreuk aan het duurzame en verantwoorde karakter dat het bedrijf zegt na te streven. Wij vragen u, vanuit uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, hen hierop aan te spreken en duidelijk te maken dat het bouwen van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen niet wenselijk is.

Graag blijven wij op de hoogte van inspanningen daartoe uwerzijds."

[english]

October 13, 2015: AAGU writes to other clients of De Vries en Verburg

This morning, the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht (AAGU) has written to five clients of De Vries en Verburg asking them to approach this company about them building the new prison for refugee families at Kamp Zeist. It involves institutions and organizations in the fields of education and care that have construction or renovation projects going.
Below is the letter sent to the clients in question, names of clients and projects have been completed by letter.

Educational institutions:
Stichting Samenwerkingsschool ABVO: bouw van het IJburg College 2 in Amsterdam
Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle a/d IJssel: bouw van het Ijsselcollege
Stichting PCPO Westland: bouw van de Pieter van der Plasschool in Wateringen
Vereniging Mantum Onderwijs: bouw van de Brede School Eben-Haezer in 's-Gravenzande

"Dear management.

You have an ongoingproject, carried out by De Vries en Verburg. We would like to bring the following to your attention.

Recently, De Vries en Verburg won the contract to build a so called 'Closed Family Facility' on the grounds of Kamp Zeist in Soesterberg. This is a prison where refugee families and unaccompanied minors may be detained prior to deportation.
The government presents this as "child friendly", but rather does not mention that it is in fact a prison, surrounded by fences within five meter high walls, which will be surrounded again by prison fence with live wire and surveillance.

Several studies have shown that detaining children causes great harm to them. The incarceration of refugee families and children is also in violation of the UN Children's Rights Convention. The Dutch practice is therefore already under (international) criticism for a long time.

Perhaps your choice to award a contract to De Vries en Verburg was partly prompted by the fact that the company claims to have corporate social responsibility high on their agenda.
As an educational institution you are focusing to provide a good foundation to young people for their future life. Something that is not being allowed to the children incarcerated in the new prison. They are about to be deported to countries where they will find a uncertain future, often surrounded by poverty, hunger, violence, exploitation or oppression. It is not for nothing that schools and pupils are often committed to their fellow students who are locked up and in danger of being deported.

In our view, by building the family prison De Vries en Verburg have gone astray. This commission detracts from to the sustainable and responsible nature that the company claims to pursue. We ask you, from your social responsibility, to approach De Vries en Verburg about this and to point out to them that building a family prison for refugees is not desirable.

We would like to be kept informed of efforts on your part to do so."

Health care facility:
AxionContinu: bouw/renovatie van verpleeghuis De Wijck in Utrecht

"Dear management.

You have an ongoingproject, carried out by De Vries en Verburg. We would like to bring the following to your attention.

Recently, De Vries en Verburg won the contract to build a so called 'Closed Family Facility' on the grounds of Kamp Zeist in Soesterberg. This is a prison where refugee families and unaccompanied minors may be detained prior to deportation.
The government presents this as "child friendly", but rather does not mention that it is in fact a prison, surrounded by fences within five meter high walls, which will be surrounded again by prison fence with live wire and surveillance.

Several studies have shown that detaining children causes great harm to them. The incarceration of refugee families and children is also in violation of the UN Children's Rights Convention. The Dutch practice is therefore already under (international) criticism for a long time.
Perhaps your choice to award a contract to De Vries en Verburg was partly prompted by the fact that the company claims to have corporate social responsibility high on their agenda.

As a care institution you are focusing to offer people in a vulnerable position the best possible foundation for their future life. Something that is not being allowed to the families incarcerated in the new prison. They are about to be deported to countries where they will find a uncertain future, often surrounded by poverty, hunger, violence, exploitation or oppression.

In our view, by building the family prison De Vries en Verburg have gone astray. This commission detracts from to the sustainable and responsible nature that the company claims to pursue. We ask you, from your social responsibility, to approach De Vries en Verburg about this and to point out to them that building a family prison for refugees is not desirable.

We would like to be kept informed of efforts on your part to do so."


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech