Kritiek op de gezinsgevangenis klinkt breder

Nieuws, gepost door: AAGU op 20/11/2015 11:10:59

Wanneer: 20/11/2015 - 11:29

De campagne die de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht voert tegen de bouw van een nieuwe permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist speelt zich niet in een vacuum af. Ook diverse NGO's, andere organisaties, groepen en politici laten zich kritisch uit over de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV).

English below: Criticism on family prison expressed wider

Stop de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist

Het opsluiten van vluchtelingenkinderen in 'reguliere' vluchtelingengevangenissen (detentie- en uitzetcentra) was speerpunt van de langer lopende campagne 'Geen Kind in de Cel' van een coalitie van diverse NGO's, waaronder Amnesty, UNICEF, Kerk in Actie en Vluchtelingenwerk, en de Protestantse Kerk.

De campagne was succesvol in de zin dat dergelijke opsluiting niet meer plaatsvindt. De belofte van toenmalig staatssecretaris Teeven geen kinderen meer op te sluiten werd echter vrijwel onmiddellijk door hemzelf omzeild met de ingebruikname van de tijdelijke GGV, eveneens binnen de muren van Kamp Zeist, oktober vorig jaar. Sindsdien wordt deze gezinsgevangenis verkocht als 'kindvriendelijk', maar dat kan opsluiting natuurlijk nooit zijn. Zeker niet als deze plaatsvindt binnen hoge hekken en
muren, voorzien van stroomdraad en camera's. De coalitie 'Geen Kind in de Cel' liet destijds al weten: "Vrijheidsontneming van kinderen enkel om redenen van migratiecontrole is in beginsel nooit in het belang van het kind."

Defence for Children, een van de centrale organisaties binnen 'Geen Kind in de Cel', heeft sinds de opening van de tijdelijke GGV diverse gezinnen bijgestaan die daar opgesloten zijn geweest. Het ondersteunde hen onder meer tijdens diverse rechtszaken, waarbij ook verwezen werd naar bevindingen van AAGU op basis van een actie in november 2014 waarbij de vijf meter hoge muur rond de GGV en het detentiecentrum op Kamp Zeist werd bezet en contact gelegd werd met twee op dat moment vastzittende gezinnen. Rechtbanken, op het gebied van vreemdelingenbewaring vrijwel altijd volgzaam ten opzichte van de staat, kwamen inmiddels diverse malen tot de beslissing dat de opsluiting niet geoorloofd is. In alle gevallen waren de belangen van de kinderen onvoldoende meegewogen in het besluit tot inbewaringstelling van de gezinnen.

De staat trekt zich echter niets aan van deze uitspraken en blijft stug doorgaan met het opsluiten van gezinnen in de tijdelijke GGV en met de bouw van de permanente GGV, uitgevoerd door bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk. Destemeer reden voor AAGU om haar campagne voort te zetten.

Om meer groepen en organisaties de kans te geven zich op laagdrempelige wijze uit te spreken tegen de gezinsgevangenis, lanceerde AAGU een korte verklaring met de oproep deze te ondertekenen. Inmiddels hebben 36 organisaties, groepen en dergelijke de verklaring ondertekend. Het gaat om een diversiteit aan ondertekenaars, varierend van AFA tot Kerk en Vrede, van de Liga voor de Rechten van de Mens tot Redmond en van University of Colour tot de Internationale Socialisten.

Andere groepen, organisaties, lokale politici en individuen hebben zich op hun eigen wijze kritisch betoond over de gezinsgevangenis. Onder dit artikel is een uitgebreide verzameling citaten opgenomen.

Ondertekening van de verklaring is nog steeds mogelijk, stuur daarvoor een mailtje naar info@aagu.nl. De oproep is in de eerste plaats bedoeld voor organisaties en groepen, maar ook individuele ondertekening wordt zeer op prijs gesteld.

Kritische citaten van andere organisaties, groepen, partijen en individuen:

Defence for Children: "Met de afschaffing van grensdetentie werd in Zeist een nieuwe Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) geopend waar gezinnen met minderjarige kinderen kunnen worden opgesloten voorafgaand aan hun uitzetting. Defence for Children krijgt de laatste maanden veel signalen binnen waaruit blijkt dat dit in toenemende mate aan de orde is. Waar het sinds september 2013 beleid was dat een gezin zich eerder aan het toezicht moest hebben onttrokken alvorens het in bewaring kon worden gesteld, is het sinds oktober vorig jaar voldoende als de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vermoedt dat het gezin zich mogelijk aan het toezicht zou willen onttrekken. Dit criterium is niet objectief. Bovendien heeft de DT&V in het kader van een pilot nu zelf de volledige bevoegdheid om bewaringsmaatregelen op te leggen, zonder tussenkomst van een Hulpofficier van Justitie. In veel gevallen waarbij kinderen met hun ouders in bewaring worden gesteld, blijkt dat de DT&V niet goed heeft gekeken naar de belangen van de betrokken kinderen, ondanks dat de Dienst hier op grond van het beleid en rechterlijke uitspraken toe verplicht is."

Defence for Children: "Defence for Children krijgt op de helpdesk steeds meer signalen binnen over kinderen die zonder afweging van hun belangen met hun ouders worden opgesloten in de gesloten locatie in Zeist. In veel van die gevallen gaat het om kinderen die extra kwetsbaar zijn als gevolg van psychische problemen van henzelf of van een ouder. Deze kinderen lopen door een periode van opsluiting ernstige schade op, kort voordat zij worden uitgezet."

SP Zeist: "De SP heeft in de raadsvergadering duidelijk gemaakt dat kinderen niet in een cel mogen, zeker als ze niets hebben gedaan. Alleen GroenLinks sloot zich hierbij aan, de andere partijen lieten niets van zich horen."
"Die gezinslocatie wordt gepropageerd met kindvriendelijk en "beter voor de kinderen". De deuren staan open, ze kunnen in- en uitlopen, tenminste in zo'n soort vakantiehuisje. Maar die huisjes staan gewoon binnen de muren en het prikkeldraad van het detentiecentrum (gevangenis) Kamp Zeist. En opsluiten van kinderen is tegen alle mensenrechten en humanitaire regels."

Advocaat Michel Govers van de familie Ndikumana: "Er staat nog altijd een groot hek omheen. Als Jessica aan haar moeder vraagt waarom ze weer in de gevangenis zit, zegt dat iets over de beleving. In een cel kan je ook playstation spelen."

Kinderrechtencollectief: "Op dit moment wordt de mogelijkheid om gezinnen met kinderen en AMV's in de Gesloten Gezinslocatie te plaatsen niet als ultimum remedium gebruikt en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de betrokken kinderen. In dit licht is het relevant te wijzen op het feit dat ook de rechter tot drie keer toe heeft geoordeeld dat er bij het nemen van het besluit om families met kinderen in detentiecentra te plaatsen geen rekening wordt gehouden met de belangen van de betrokken kinderen.

De Vrolijkheid: "Het zeer nabijgelegen GGV (gesloten gezinsvoorziening) in Zeist is een gevangenis."

INLIA: "Nederland ratificeerde het IVRK in 1995. Maar ratificeren is een ding, naleven is weer iets geheel anders. Er zijn talloze beslissingen van de Nederlandse overheid met betrekking tot kinderen aan te wijzen die op gespannen voet staan met het IVRK: denk aan de vele afwijzingen in kinderpardon-zaken (waar kinderen worden afgerekend op gedragingen en al dan niet gepleegde daden van ouders) en aan het opsluiten van gezinnen in de Gesloten Gezins Voorziening in detentiecentrum Kamp Zeist."

Wakegroep Raad van Kerken Zeist en Soest/Soesterberg: "In de uiterst problematische 'gesloten gezinsvoorziening', de paviljoens voor gezinnen met jonge kinderen achter de gevangenismuur van Kamp van Zeist, is ook apart plaats voor alleenstaande minderjarigen. Zij moeten daar van de staatssecretaris aan hun terugkeer werken. Daar, zegt hij, geldt nog meer dan in het
cellengebouw dat opname alleen als laatste middel gebeurt. De waarde hiervan weten wij al zo lang we hier waken. En die weten ook de rapporteurs van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese Unie en tal van NGO's, zoals Amnesty International."

Artikel in De Gelderlander: "Ondanks de vriendelijke uitstraling, met voor elk gezin een eigen woonunit en speeltoestellen op een centraal plein, staat het hoge hek er nog steeds dreigend omheen. Dat de opvangmedewerkers geprobeerd hebben de betonnen muur te verbloemen met een canvasdoek met klimopprint, verdoezelt niet dat het nog steeds om een gesloten locatie gaat."

Addy Stoker, Verenigd Links Friesland: "Kinderen gevangen houden is schadelijk voor die kinderen, ook al doe je het voorkomen alsof het om een paradijs gaat, het blijft een gevangenis. Mensen vluchten niet vrijwillig. Zij ontvluchtten hun land vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid. Het is uiterst wrang dat deze mensen hier in een gevangenis terecht komen of weer teruggestuurd worden. Vaak wordt vergeten dat Westerse landen migratie mede veroorzaken door de ongelijke verdeling van de welvaart, ten gunste van het Westen."

Aloys van Rest, directeur Defence for Children: "[W]e krijgen al signalen dat het qua zorg en aandacht ondermaats is. Er zitten heel kwetsbare gezinnen tussen, waarbij niet naar de belangen van de kinderen wordt gekeken. Volgend jaar kunnen we er eigenlijk pas meer over zeggen. Als we dan vaststellen - en ik voorspel nu al dat we dat gaan doen - dat het onder de maat is, dan zullen we dat ook hardop zeggen."

Aloys van Rest nogmaals: "Ze bleek samen met haar broertje Owen en haar moeder in vreemdelingenbewaring te zijn gesteld in de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist. Defence for Children is fel tegenstander van het vastzetten van kinderen op grond van hun verblijfsrechtelijke status. Die opsluiting is schadelijk voor kinderen en in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind."
(BN De Stem, Jessica (4): 'Mama waarom zitten wij in de gevangenis?', 16 januari 2015)

Gerard Schouw, destijds Tweede Kamerlid voor D66: "Het leek er even op dat er definitief een einde aan deze praktijken [het opsluiten van kinderen, red.] was gekomen, maar nu blijkt niets minder waar. Daarom wil ik zo snel mogelijk opheldering van Teeven. Zelfs de rechter oordeelde keer op keer dat dit niet mag."

Luc Bol, leraar die een leerling opgesloten in de gezinsgevangenis bezocht: "Een groot hek erom heen, sluizen, detectiepoortjes. Allemaal heel indrukwekkend, maar geen verblijf voor kinderen."
(BN De Stem, Rechter oordeelt weer: 'Sluit kinderen niet op', 30 januari 2015)

Ruud Bosgraaf van Amnesty International: "Detentie van jonge kinderen kan niet, het is de meest kwetsbare groep."
(BN De Stem, Rechter oordeelt weer: 'Sluit kinderen niet op', 30 januari 2015)

Meldpunt Vreemdelingendetentie: "Hoewel de ggv een verbetering is ten opzichte van de situatie in het verleden, is het Meldpunt van mening dat kinderen nooit in detentie mogen worden geplaatst."

[ENGLISH]

Criticism on family prison expressed wider

The campaign of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht against the construction of a new permanent family prison for refugees at Kamp Zeist does not take place in a vacuum. Various NGOs, other organizations, groups and politicians have expressed criticism on the so-called Closed Family Facility (GGV).

The detention of refugee children in 'regular' refugee prisons (detention and deportation centers) was the spearhead of the longer-term campaign No Child in a Cell" of a coalition of several NGOs, including Amnesty International, UNICEF , Kerk in Actie (Church in Action) and Vluchtelingenwerk (Refugee work), and the Protestant Church.

The campaign was successful in the sense that such confinement is not taking place anymore. The promise of then State Secretary Teeven to no longer lock children up was however almost immediately circumvented by himself with the commissioning of the temporary GGV, also within the walls of Kamp Zeist, Oktober last year. Since then, the family prison is sold as 'child-friendly', but of course incarceration can never be that. Especially if it happens within high fences and walls, fitted with live wire and cameras.
The coalition 'No Child in a Cell" had at that time already expressed: "Freedom deprivation of children solely for reasons of immigration control is in principle not in the best interests of the child."

Since the opening of the temporary GGV Defence for Children, one of the central organizations of 'No Child In a Cell', has assisted several families who have been locked up there. Among other things, they have supported them during several lawsuits, which also referred to findings of AAGU based on an action in November 2014 in which the five meter high wall around the GGV and the detention center at Kamp Zeist was occupied and contact was made with two families who were locked up there at the time. Meanwhile, several times, courts in the field of immigration detention who are almost always docile to the state, came to the decision that the detention is not lawful. In all cases, the interests of the children were given too little consideration in the decision to detain the families.

However, the state doesn't care about the verdicts and continues to lock up families in the temporary GGV and continues the construction of the permanent GGV, performed by construction company De Vries and Verburg from Stolwijk. All the more reason for AAGU to continue her campaign.

To give more groups and organizations the opportunity to speak out against the family prison in an easily accessible manner, AAGU launched a brief statement with the call to sign it. By now, 36 organizations, groups and the like, have signed the statement. It is a diversity of signatories, ranging from AFA to Kerk en Vrede (Church and Peace), from the Liga voor de Rechten van de Mens (the League for Human Rights) to Redmond and from the University of Colour to the International Socialists.

Other groups, organizations, local politicians and individuals have expressed themselves critically about the family prison in their own way. Below this article you will find an extensive collection of quotations.

Signing of the statement is still possible, to do so send an email to info@aagu.nl. The call is intended primarily for organizations and groups, but also individual signatures will be highly appreciated.

Critical quotations of other organizations, groups, parties and individuals:

Defence for Children: "With the abolition of border detention in Zeist a new Closed Family Facility (GGV) was opened where families with minor children can be detained before being deported. Defence for Children receives many signals within the last few months showing that this happening increasingly. Where since September 2013 policy was that a family had previously evaded supervision before it could be taken into custody, it has since last October been sufficient as the Repatriation and Departure Service (DT & V) suspects that the family is possibly going to. This criterion is not objective. The DT & V has in the context of a pilot now the full authority to put people in immigration detention, without the intervention of an Assistant Public Prosecutor. In many cases where children and their parents are detained, it appears that the DT & V has not looked closely at the interests of the children concerned, despite the fact that the Service is obliged to do so under the policy and court decisions. "

Defence for Children: "On the helpdesk Defence for Children receives an increasing amount of signals about children that are, without consideration of their interests, are being locked up with their parents in the closed facility in Zeist. In many of these cases children are involved who are especially vulnerable because of mental health problems of their own or a parent. Through a period of incarceration these children are seriously damaged, just before they are deported. "

SP Zeist: "The SP has made it clear to the council that children are not allowed in a cell, especially if they have done nothing. Only GroenLinks endorsed this, the other parties said nothing."
"That family location is propagated as child-friendly and "better for the children." The doors are open, they can come and go, at least in this kind of a holiday cabin. But these houses are inside the walls and barbed wire of the detention center (prison) Kamp Zeist. And detention of children is against all human rights and humanitarian law. "

Lawyer Michel Govers of the family Ndikumana, "There is still a big fence around it. When Jessica When asks her mother why she is returned to prison, that says something about the experience. In a cell, you can also play playstation."

Children's Rights collective:
"At this moment the possibility to put families with children and unaccompanied minors in the Closed Family Facility is not being used as a last resort and the interests of the children concerned is not taken into account. In this context it is relevant to point out the fact that the judge has ruled three times that in taking the decision to put families with children in detention the interest of children involved is not being taken into account."

De Vrolijkheid (The Mirth): "The very nearby GGV (closed family facility) in Zeist is a prison."

INLIA: "The Netherlands ratified the ICRC in 1995. However, ratification is one thing, compliance is something completely different. There are numerous decisions by the Dutch government to be designated with respect to children who are at odds with the ICRC: think of the many rejections in children's pardon cases (where children are judged on the behavior and the acts (allegedly) committed by parents) and the trapping families in Closed Family Facility in Kamp Zeist. "

Wakegroep Raad van Kerken Zeist en Soest/Soesterberg: "In the highly problematic 'closed family facility', the pavilions for families with young children behind the prison wall of Kamp Zeist, there is also a separate place for unaccompanied minors. According to the Secretary of State they have to work on their return. There, he says, it applies even more than in the cells that placement is done only as a last resort. The value of this we know since we are doing our wakes here. And the rapporteurs of the United Nations, the Council of Europe, the European Union and numerous NGOs such as Amnesty International know them. "

Artikel in De Gelderlander: "Despite the friendly appearance, with each family its own residential unit and playground equipment on a central square, the high fence still stands menacingly around it. The reception staff tried to hide the concrete wall with a canvas with ivy print, not masking it still concerns a closed location. "

Addy Stoker, the United Left Friesland: "Keeping children prisoner harms the children, even if you try to make it appear as if it is a paradise, it remains a prison. People do not flee voluntarily. They fled their country because of war, famine or lack of freedom. It is very ironic that these people here end up in prison or are being sent back. It is often forgotten that western countries also cause migration by the unequal distribution of wealth in favor of the West. "

Aloys van Rest, Director of Defence for Children "[W] e have already received signs that it is substandard in terms of care and attention. There are quite vulnerable families between them, in which case the interests of the children are not considered. Next year we may actually say more about it. If we establish - and I predict already now we are going to do that - that this is below standard, we will say so publicly."

Aloys van Rest again: "It turned out that together with her brother Owen and her mother she was be placed in immigration detention in the Closed Family Facility in Zeist. Defence for Children is strongly opposed to the incarceration of children on the basis of their residence status. That confinement is harmful to children and in violation of the International Convention on Children's Rights "
(BN De Stem, Jessica (4): 'Mommy why we are in prison? ", January 16, 2015 )

Gerard Schouw, then MP for D66: "For a while it seemed that a definitive end was put to these practices [detaining children, ed.], but now it seems anything but. That's why I want clarification of Teeven as quickly as possible. Even the judge ruled time and again that this is not allowed."

Luc Bol, a teacher who visited a pupil locked up in the family prison: "A big fence around it, locks, security gates. All very impressive, but not a place for children. ''
(BN De Stem, Judge rules again: 'Do not lock up children' January 30, 2015)

Ruud Bosgraaf Amnesty International: "Detention of young children is not done, it is the most vulnerable group."
(BN De Stem, Judge rules again: 'Do not lock up children' January 30, 2015)

Meldpunt Vreemdelingendetentie (Reporting center immigration detention): "Although the GGV is an improvement of the situation compared to the the past, the Reporting center is of the opinion that children must never be placed in detention."Wie: 
Nomen

Info en onderzoek Alaska en werkgroep Bed, bad en brood Friesland distancieren zich van detentie van vluchtelingen, arbeidsmigranten en kinderen. We zijn tegen elke vorm van 'administratieve ongelijkheid' en protesteren tegen de rechteloze situatie van mensen zonder papieren die wel of niet uitgezet kunnen worden. Onmiddellijke maatwerk-voorziening en een fatsoenlijke bed, bad en brood-regeling. Werk, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen!

https://infogroepalaska.wordpress.com https://bedbadbroodfriesland.wordpress.com

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech