Een jaar gezinsgevangenis: 128 kinderen opgesloten, 72 gedeporteerd

Nieuws, gepost door: AAGU op 24/11/2015 11:03:44

Wanneer: 24/11/2015 - 16:34

English below: One year family prison: 128 children locked up, 72 deported

Afgelopen week publiceerde de regering antwoorden van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) op Kamervragen van Sharon Gesthuizen (SP) en Linda Voortman (GroenLinks) over de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) op Kamp Zeist.

De praktijk van deporaties

De vragen waren mede gesteld naar aanleiding van de campagne van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) tegen deze gezinsgevangenis voor vluchtelingen.

De antwoorden geven met name inzicht in de opsluiting van gezinnen en alleenstaande minderjarigen (zogenaamde AMV'ers) in de nu nog in gebruik zijnde tijdelijke gezinsgevangenis. Sinds deze op 1 oktober vorig jaar in gebruik genomen werd, hebben er, tot 1 oktober dit jaar, "116 minderjarige kinderen als onderdeel van een gezin in bewaring" gezeten. Daarnaast hebben er twaalf AMV's gezeten. Drie daarvan werden "na een schouw" als meerderjarig bestempeld en zijn vervolgens overgeplaatst naar een "reguliere bewaringslocatie", mogelijk het detentiecentrum op Kamp Zeist zelf.

Van de 116 kinderen die in de gezinsgevangenis hebben gezeten zijn 70 gedeporteerd naar "het land van herkomst of een derde land". Van de twaalf AMV's zijn er twee uitgezet vanuit de gevangenis.
In het eerste jaar sinds de ingebruikname van de gezinsgevangenis zijn fors meer kinderen in bewaring gesteld dan in het jaar daarvoor. In de periode 13 september 2013 tot 1 oktober 2014 ging het om 'slechts' 24 kinderen en 15 AMV's, toen nog in 'reguliere' detentie- of uitzetcentra.

Over de in aanbouw zijnde permanente gezinsgevangenis schrijft Dijkhoff: "Het karakter van de structurele GGV zal in tegenstelling tot de tijdelijke GGV duurzaam van aard zijn. Bij de ontwikkeling van de structurele GGV is veel aandacht voor de terreinrichting en groenvoorziening, vanuit de uitgangspunten van een minimale detentiebeleving, maximale bewegingsvrijheid en kindvriendelijkheid. Verder zal de structurele GGV uitgebreidere ICT-faciliteiten kennen en zal het gemeenschappelijk dienstencentrum uitgebreider zijn, door onder andere meer sportfaciliteiten."

Hoe de veronderstelde 'kindvriendelijkheid' zich verhoudt tot opsluiting an sich is niet iets waar Dijkhoff woorden aan vuil maakt. Ook hoe de 'minimale detentiebeleving' invulling kan krijgen op een terreintje omgeven door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camera's, binnen vijf meter hoge muren met stroomdraad en camera's, en weer omgeven door penitentiair hekwerk, blijft onduidelijk.

[english] One year family prison: 128 children locked up, 72 deported

Last week the government published answers of State Secretary Klaas Dijkhoff (VV) to questions asked by Sharon Gesthuizen (SP) and Linda Voortman (GroenLlinks) about the Closed Family Facility (GGV) on Kamp Zeist. The questions were in part asked in response to the campaign of the Anarchist
Anti-deportation Group Utrecht (AAGU) against this family prison for refugees.

The answers give particular insights into the detention of families and unaccompanied minors (known AMVs) into the still in use temporary family prison. Since it was taken into use on October 1 last year "116 minor children as part of a family in detention" have been inside. In addition, twelve AMV's were locked up. Three of them were "following an inspection" labeled as an adult and then transferred to a "regular detention location", possibly the detention center at Kamp Zeist itself.

Of the 116 children who have been locked up in the family prison 70 were deported to "the home country or a third country." Of the twelve AMVs two were deported from the prison.
In the first year since the commissioning family prison significantly more children have been detained than in the previous year. In the period September 13, 2013 to October 1, 2014 there were 'only' 24 children and 15 unaccompanied minors, then in 'regular' detention or deportation centers.

About the permanent family prison under construction Dijkhoff writes : "The character of the structural GGV will be sustainable, unlike the temporary GGV. In the development of the structural GGV there is much attention to the layout of the terrain and to landscaping, based on the principles of minimal prison experience, maximum freedom of movement and child-friendliness. Furthermore, the structural GGV will have more comprehensive ICT facilities and the common service center will be more extensive, through increased sports facilities. "

How the supposed 'child friendliness' relates to confinement in itself is not something that Dijkhoff cares to talk about. Also, how the "minimum prison experience" is supposed to be implemented on a small terrain surrounded by prison fence with live wire and cameras within five meter high walls with live wire and cameras, and again surrounded by prison fence remains unclear.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech