Uitspraak Hof in zaak 'Zeister 7': strafverzwaring

Nieuws, gepost door: Steungroep 'Zeister 7' op 03/12/2015 12:10:48

Wanneer: 03/12/2015 - 10:53

English below: Verdict Court of Appeal in case 'Zeister 7': heavier penalties

Op maandag 30 november heeft het Gerechtshof in Arnhem uitspraak gedaan in de zaak van de 'Zeister 7'. Het Hof heeft een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 aan alle zeven aangeklaagden opgelegd, “indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis.”

Offerte zonder specificaties voor niet gedaan werk: niet ontvankelijk

foto: De offerte van detentieprofiteur Kreeft Infra, met niet gespecificeerde bedragen voor werk dat niet gedaan is: vordering niet onvankelijk

Met dit vonnis is de straf flink omhoog gegaan ten opzichte van zowel de strafeisen bij de politierechter als het vonnis van de politierechter. Er is gelukkig ook een verbetering: de vordering benadeelde partij à 7000 euri is niet-ontvankelijk verklaard. En een schadevergoedingsmaatregel is ook niet opgelegd.

Uit het arrest hierover:
“De benadeelde partij heeft de hoogte van de gevorderde schadevergoeding niet onderbouwd in (de bijlagen van) het voegingsformulier. Op grond van het verhandelde ter terechtzitting heeft het hof de omvang van de schade ook niet vast kunnen stellen. Bij de stukken bevindt zich een offerte (bijlage van proces-verbaal, p. 357), maar het daarin genoemde bedrag is niet gespecificeerd en onvoldoende onderbouwd. Het hof is van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij kan daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. ”

Bij de politierechter eiste de OvJ werkstraffen van 40 en 60 uur en voor één persoon zes weken onvoorwaardelijk en dat alles met een boete van 750 euro voorwaardelijk. De politierechter maakte er voor allen 30 dagen gevangenisstraf van waarvan 25 voorwaardelijk (de andere vijf al uitgezeten in voorarrest in Houten) met een proeftijd van 2 jaar en een boete van 500 onvoorwaardelijk van. Tegen dit vonnis gingen de Zeister 7 dus in beroep.

Het Hof, bestaande uit de rechters J.W. Rijkers, P.R. Wery en M.M.L.A.T. Doll, motiveert het vonnis van afgelopen maandag alsvolgt:
“Verdachte heeft zich samen met haar mededaders schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging, waarbij het hekwerk rondom detentiecentrum Kamp Zeist is vernield. Hierdoor is aanzienlijke materiele schade toegebracht aan een overheidsinstantie.
(…)
Anders dan de politierechter zal het hof niet een deels voorwaardelijke gevangenisstraf aan verdachte opleggen. Het is immers op zijn minst twijfelachtig of de in een voorwaardelijke straf besloten waarschuwing daders die handelen vanuit een persoonlijke overtuiging van recidive zal weerhouden.
(…)
Gelet op de oriëntatiepunten voor de straftoemeting is een werkstraf van 60 uren in beginsel een passende sanctie voor openlijke geweldpleging tegen goederen. In strafverzwarende zin weegt evenwel mee dat het geweld is gepleegd ter uitvoering van een vooropgezet plan waardoor doelbewust schade is toegebracht aan een overheidsinstelling. ”

Na de aanhouding in de nacht van 16 april, toen de politie in het bos klaarlag nav een ambtsbericht van de AIVD, zaten de zeven vijf dagen in verzekering in het cellencomplex in Houten. Zij werden in eerste instantie ook verdacht van lidmaatschap van een criminiele organisatie, maar het OM liet deze aanklacht vallen, hij stond ook niet op de dagvaarding.
In de straftoemeting, de verdubbeling van de 'standaardstraf' van 60 uur taakstraf naar 120 uur, rept het Hof wel over de "uitvoering van een vooropgezet plan", waarmee het lijkt te hinten op enige organisatiegraad.

De Zeister 7 beraden zich nog of ze in cassatie willen gaan.

Eerdere publicaties over de zaak van de Zeister 7:

Steun de 'Zeister 7' in hoger beroep
http://aagu.nl/2015/Steun_Zeister7_hoger_beroep.html
Hoger beroep 'Zeister 7' om kapot hek Kamp Zeist:
https://www.indymedia.nl/node/30419
Gevangenisstraf, boete en schadeveroordeling 'Zeister 7':
https://www.indymedia.nl/node/28834
Proces tegen 'Zeister 7' om kapot hek Kamp Zeist / Trial against
'Zeister 7' because of broken fence Kamp Zeist:
https://www.indymedia.nl/node/28793
Opnieuw gaten in hekwerk rond de vluchtelingengevangenis Kamp Zeist:
https://www.indymedia.nl/node/28812
What happened at Kamp Zeist April 16: https://www.indymedia.nl/node/28184
Update Zeister 7: https://www.indymedia.nl/node/27788
Noisedemo Houten: https://www.indymedia.nl/node/27737

Steungroep 'Zeister 7'

Verdict Court of Appeal in case 'Zeister 7': heavier penalties

On Monday, November 30th, the Arnhem Court of Appeal ruled in the case of the 'Zeister 7. The Court has imposed an unconditional 120 hours community service on all seven accused, "if not done properly to be replaced by 60 (sixty) days of detention."

With this verdict, the punishment has gone up considerably compared to both the demands of punishment to the magistrate as the judgment of the magistrate. Fortunately there is also an improvement: the damages claimed at a sum of 7000 euri is inadmissible. And a compensation order is not imposed.

The judgment on this reads:
"The claimant has not substantiated the amount of damages claimed in (the attachments of) the form. Based on the proceedings of the hearing the court decides that the amount of the damage can not be determined. There is a bid in the file (Annex police report, p. 357), but the amount specified therein
is unspecified and insufficiently substantiated. The court considers that treatment of the claim constitutes a disproportionate burden of the criminal proceedings. Therefore, the claimant can not be received and its claim can only be made in the civil court."

At the magistrate the public prosecutor demanded 40 and 60 hours community service and six weeks prison sentence for one person unconditionally and all that with a fine of 750 euros suspended. The magistrate made it for all a 30 days prison sentence of which 25 suspended (the other five were already served in custody in Houten) with a probationary period of two years and a fine of 500 unconditionally. Against this judgment the Zeist 7 went in appeal.

The Court of Appeal, consisting of the judges J.W. Rijkers, P. R. Wery and M.M.L.A.T. Doll, motivates the decision of last Monday as follows:
"The accused is together with accomplices guilty of public violence, since the fencing around detention center Kamp Zeist is destroyed. This has resulted in substantial material damage caused to a public authority.
(...)
Unlike the magistrate's court the Court of Appeal will not sentence the accused to a partially suspended sentence. It is at least doubtful whether a conditional punishment to warn offenders who act out of personal conviction will stop recidivism .
(...)
In view of the guidelines for the sentencing a community service of 60 hours is in principle an appropriate sanction for acts of violence against property. But in an aggravating sense, it is considered that the violence has been committed in pursuit of a preconceived plan to deliberately cause damage to a government agency."

After the arrest in the night of April 16, when police were lying in wait in the forest after an official AIVD report, the seven were in police custody in the cell complex in Houten. At first they were also suspected of participation in a criminal organization, but the prosecution let go of this charge, it was not on the summons.
In the sentencing decisions, the doubling of the 'standard punishment' of 60 hours of community service to 120 hours, the Court of Appeal does mention "pursuit of a preconceived plan", which seems to hint at some degree of organization.

The Zeister 7 are still considering whether they want to go to the Supreme Court.

Previous publications about the case of the 'Zeister 7':

Support the 'Zeister 7' in the Court of Appeal
http://aagu.nl/2015/Steun_Zeister7_hoger_beroep.html
Appeal of 'Zeister 7' because of broken fence Kamp Zeist:
https://www.indymedia.nl/node/30419
Gevangenisstraf, boete en schadeveroordeling 'Zeister 7':
https://www.indymedia.nl/node/28834
Proces tegen 'Zeister 7' om kapot hek Kamp Zeist / Trial against
'Zeister 7' because of broken fence Kamp Zeist:
https://www.indymedia.nl/node/28793
Opnieuw gaten in hekwerk rond de vluchtelingengevangenis Kamp Zeist:
https://www.indymedia.nl/node/28812
What happened at Kamp Zeist April 16: https://www.indymedia.nl/node/28184
Update Zeister 7: https://www.indymedia.nl/node/27788
Noisedemo Houten: https://www.indymedia.nl/node/27737

Support group 'Zeister 7'Wie: 
nn

Ja te zware straffen voor deze MENSENRECHTEN actvisten die dat doen voor iedereen!
Sloop kamp Zeist!!Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech