Amnestiewet Suriname bespotting mensenrechten

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 30/03/2012 03:12:24

Met de aanname van de Surinaamse amnestiewet worden de verantwoordelijken van de Decembermoorden beloond
Dit is de wereld op zijn kop
Zonder bestraffing Decembermoorden geen rechtsstaat

AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN/ZONDER BESTRAFFING DECEMBERMOORDEN GEEN DEMOCRATIE

Geachte Redactie en lezers,

In de nacht van 8 op 9 december 1982 werden in Suriname, in het
Fort Zeelandia 15 critici van de toenmalige legerbevelhebber Bouterse [op
25 februari aan de macht gekomen via een militaire coup], standrechtelijk
geexecuteerd [1]
De militaire dictatuur van Bouterse en co was definitief een feit
Het heeft van tot 1987 geduurd, voordat er in
Suriname weer verkiezingen werden gehouden
De roep om berechting van de verantwoordelijken voor de standrechtelijke
executies [de Decembermoorden] werd eindelijk, 25 jaar na de Decembermoorden,
in 2007 gehonoreerd met
de aanvang van het proces tegen Bouterse en 24 andere verdachten

Nu dit jaar de Militaire Krijgsraad [waarvoor Bouterse en medeverdachten
terecht staan] een uitspraak lijkt te doen, hebben politieke medestanders
van de huidige president Bouterse in de Nationale Assemblee
[het Surinaamse Parlement] een voorstel tot een amnestiewet
ingediend, waaronder de periode van de Decembermoorden valt
Naar het zich laat aanzien, is er een parlementaire meerderheid voor deze
amnestiewet [2]

Hierdoor wordt niet alleen ingegrepen in de rechtsgang, maar dreigt
vooral straffeloosheid voor standrechtelijke executies, die zeer ernstige
mensenrechtenschendingen zijn
Terecht heeft Amnesty International hiertegen fel geprotesteerd [3]

Wanneer deze amnestiewet wordt aangenomen en dus moord vrijuit gaat,
glijdt Suriname verder af naar het pad van politiek gangsterisme en willekeur
Er kan pas een begin gemaakt worden met een democratische
rechtsstaat, wanneer de Decembermoorden en andere ernstige mensen
rechtenschendingen, gepleegd onder het militaire regime Bouterse
worden onderzocht, berecht en bestraft

EEN OVERZICHT

HET DECEMBERMOORDENPROCES
GETUIGEVERKLARING RUBEN ROZENDAAL:

Opzienbarend in het proces tegen de voormalige dictator en legerbevelhebber
Bouterse [huidig president Suriname] en medeverdachten inzake de
Decembermoorden is de getuigeverklaring van Ruben Rozendaal , militair, mede
coupgenoot van Bouterse en medeverdachte in het
Decembermoordenproces [4]
Hij verklaarde ,
dat Bouterse persoonlijk twee slachtoffers van de Decembermoorden,
vakbondsleider Cyrill Daal [5] en
tegencouppleger Soerindre Rambocus [6] zou hebben doodgeschoten [7]
Hoe geloofwaardig deze getuigeverklaring is, is de vraag, omdat Rozendaal
eerder had verklaard, dat Bouterse die nacht niet in Fort Zeelandia
[de plaats van de executies] aanwezig is geweest [8]

Maar of Bouterse nu wel of niet zelf geschoten heeft, is minder van belang
Feit blijft overeind, dat hij als toenmalig bevelhebber van het Surinaamse
leger hoofdverantwoordelijk is voor de Decembermoorden en alle andere
tijdens zijn bevelhebberschap gepleegde oorlogsmisdaden
Zijn verantwoordelijkheid voor de decembermoorden heeft hij trouwens
zelf toegegeven in zijn eerste ''vergiffenisshow'', waarin hij
''excuses'' aanbood voor de Decembermoorden [9]

''Excuses'', die trouwens geheel vrijblijvend waren, aangezien Bouterse
daaruit niet de consequenties getrokken heeft door zichzelf aan te geven
En welke ''excuses'' kunnen er uberhaupt worden gegeven voor
standrechtelijke exucuties, wanneer er geen sprake is [was] van vervolging
Dat deze vervolging nu wel plaatsvindt, is een grote overwinning voor de voortgang van het democratische proces in Suriname

Maar nu een terugblik op de mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van
de Nationale Militaire Raad [10], bevelhebber van het Surinaamse leger [11] en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft

MILITAIRE COUP

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien
militairen, waaronder Bouterse [De Groep van Zestien] [12] werd de
Nationale Militaire Raad geinstalleerd [13], waar Bouterse een belangrijk lid van was
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de
democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [14]

Er zouden trouwens pas weer verkiezingen komen in 1987!

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair
verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten
schendingen

Tav Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen de slechte
detentieomstandigheden/ mishandelingen van arrestanten onder voormalige politici [de zogenaamde oude politiek] en ''dissidente'' militairen [15]

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER
DECEMBERMOORDEN
ONOPGEHELDERDE DOOD HORB
MASSASLACHTING MOOIWANA

BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden
Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker
In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus
Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog
van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [16]
Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime
De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort
Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [17]
Het officiele verhaaltje, dat zij ''op de vlucht waren neergeschoten'', werd al gauw ontkracht
Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede
man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid
Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen
Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen
Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is
opgehelderd [18]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse enerzijds en de leider van het zgn Jungle Commando, Brunswijk anderszijds, zijn een groot aantal mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden gepleegd
De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting
onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,
van wie tientallen werden gedood [19]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname
voor de massamoord [20]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot
11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [21]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn
geweest in de drugshandel [22]

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde
criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten
Suriname heeft gemaakt

''BEKERING'' BOUTERSE EN GEESTELIJK ADVISEUR STEVE MEYE

Bouterse heeft van meet af aan alles ingezet om aan vervolging te ontkomen
Een van zijn sluwste tactieken was het ''aanbieden van excuses'' en het ''vragen
om vergiffenis'' voor de decembermoorden [23]
Dit ging samen met zijn zogenaamde ''bekering'', waarin hij enthousiast werd
gesteund door zijn ''geestelijk adviseur'', dominee Steve Meye
Deze maakte gemene zaak met Bouterse door in een TV Interview met
de EO te beweren, dat Bouterse van God een ''missie'' heeft, om Suriname
te regeren [24]

Opvallend is, dat Meye het bloedige verleden van Bouterse bagatelliseert
met de door hem misbruikte uitspraak, dat God de zonden vergeeft, wanneer
de betrokkene spijt betuigt

Wanneer Bouterse werkelijk ''spijt had betuigd'' zou hij zich hebben aangegeven
Hij heeft er echter alles aan gedaan, om vervolging te frustreren
Vergeving houdt bovendien niet in, dat er geen vervolging meer komt
Integendeel

Geestelijken, die met een dergelijk misbruik van de religie mensenrechten
schendingen en oorlogsmisdaden tot niets reduceren, zijn levensgevaarlijk,
juist door hun invloed op hun Gemeenteleden [25]

Hoe waar is de uitspraak van de Profeet Mohamed
''Hoed u voor geestelijken, die op de deuren van Paleispoorten kloppen''

EPILOOG

Nog afgezien of Bouterse persoonlijk de trekker heeft overgehaald, is
hij als legerbevelhebber verantwoordelijk voor de Decembermoorden en
alle mensenrechtenschendingen, die tijdens zijn politiek/militaire
bewind zijn gepleegd

Hetzelfde geldt voor de andere politiek-militair verantwoordelijken

Het verlenen van amnestie voor de Decembermoorden is meer dan ingrijpen
in de lopende rechtsgang
Het geeft het signaal, dat mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid straffeloos kunnen worden begaan

Straffeloosheid is de ergste vijand van mensenrechten en humaniteit
Straffeloosheid is de dood voor een democratische rechtsstaat
Straffeloosheid treedt gerechtigheid en een menswaardige samenleving met voeten

Wanneer de decembermoorden ongestraft blijven, kan Suriname NIET
uitgroeien tot een democratische rechtsstaat

Alleen door vervolging en bestraffing van de Decembermoorden,
de massaslachting in Mooiwana en andere misdaden, kan er
in Suriname een menswaardige samenleving ontstaan

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiw...

RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
''DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 - De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander

[2]

STAR NIEUWS
BREAKING NEWS: AMNESTIE VOOR 8 DECEMBER 1982
19 MAART 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/9840

ELSEVIER
VOLDOENDE STEUN VOOR AMNESTIEWET SURINAME
29 MAART 2012

http://www.elsevier.nl/web/Artikel/334653/Voldoende-steun-voor-amnestiew...

PETITIE
WIJ ZIJN TEGEN DE SURINAAMSE AMNESTIEWET

http://www.petities24.com/wij_zijn_tegen_de_surinaamse_amnestie_wet

VOLKSKRANT
VOORSTEL: AMNESTIE VERDACHTEN DECEMBERMOORDEN
20 MAART 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3228231/20...

VOLKSKRANT
TWEEDE KAMER BEZORGD OM SURINAAMSE AMNESTIEWET
20 MAART 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3228414/20...

[3]

AMNESTY INTERNATIONAL
SURINAME AMNESTY LAW THREATENS PRESIDENT'S TRIAL FOR
HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
23 MAART 2012

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/suriname-amnesty-law-threatens-...

[4]

WIKIPEDIA
RUBEN ROZENDAAL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruben_Rozendaal

[5]

WIKIPEDIA
CYRILL DAAL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyrill_Daal

[6]

De militaire Surendre Rambocus pleegde op 11 maart 1982 samen met
sergeant majoor Wilfred Hawker een tegencoup tegen Bouterse, die
mislukte
Hawker werd standrechtelijk geexecuteerd en Rambocus gevangengezet
in Fort Zeelandia
Rambocus is een van de slachtoffers van de Decembermoorden

WIKIPEDIA
SURENDRE RAMBOCUS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Surendre_Rambocus

[7]

STARNIEUWS
BOUTERSE HEEFT DAAL EN RAMBOCUS DOODGESCHOTEN
23 MAART 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/9910

NRC
DESI BOUTERSE SCHOOT TWEE MENSEN DOOD TIJDENS
DECEMBERMOORDEN
23 MAART 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/23/bouterse-schoot-zelf-twee-mensen-dood/

NU.NL
GETUIGE BESCHULDIGT BOUTERSE VAN MOORD
23 MAART 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2770904/getuige-beschuldigt-bouterse-van-moo...

EKUDOS
BOUTERSE SCHOOT TWEE MENSEN DOOD/ZONDER BESTRAFFING
DECEMBERMOORDEN GEEN DEMOCRATIE

http://www.ekudos.nl/artikel/342791/bouterse_schoot_twee_mensen_doodzond...

[8]

''Hij trok zijn oude verklaringen in, waarin hij zei Bouterse niet te hebben gezien in het fort.''

Bron:

ELSEVIER
DESI BOUTERSE WAS WEL AANWEZIG BIJ DECEMBERMOORDEN
12 MAART 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/333053/Desi-Bouterse-was-we...

[9]

''Het is voor het eerst dat Bouterse zijn excuses maakt voor de moorden. Hij ontkent echter dat hij zelf aanwezig was op de betreffende plaats en zegt dat hij niet zelf heeft geschoten. Wel erkent hij dat hij politiek verantwoordelijk is. ''

DE PERS
EXCUSES BOUTERSE VOOR DECEMBERMOORDEN
12 MAART 2007

http://www.depers.nl/binnenland/41628/Excuus-Bouterse-voor-decembermoord...

[10]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[11]

Bouterse is bevelhebber van het leger geweest vanaf juli 1980 tot december 1992

[12]

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

[13]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[14]

''In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement''

Bron:

WIKIPEDIA
HENK CHIN A SEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Chin_A_Sen

[15]

Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden

Arrestatie oud politici

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

Mishandeling:

GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT

http://nps2010.blogspot.com/2011/09/geschiedenis-van-de-nps-een_9570.html

Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[16]

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2009/03/20/hallo-hallo-is-dit-fort-z...

[17]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiw...

RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTE
''DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 - De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander

WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/2010/1/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

[18]

VERKIEZINGEN SURINAME
OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ''GEWIST''
11 JULI 2011

http://www.verkiezingensuriname.nl/2011/07/11/oud-rechercheur-twijfelt-a...

DE WEST
THEO PARA
5 MAART 2012

HORB IS VERMOORD

http://www.dewest-online.com/?p=10066

[19]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiw...

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/2010/1/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

''Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.''

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

[20]

''Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.''

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

[21]

Niet welkom
"We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel", aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. "Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten."

NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010

http://nos.nl/artikel/173032-bouterse-nieuwe-president-suriname.html

[22]

VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2903301/20...

NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/22/desi-bouterse-bleef-tot-in-2006-acti...

[23]

DE PERS
EXCUSES BOUTERSE VOOR DECEMBERMOORDEN
12 MAART 2007

http://www.depers.nl/binnenland/41628/Excuus-Bouterse-voor-decembermoord...

DE PERS
BOUTERSE VRAAGT VERGEVING DECEMBERMOORDEN
21 JULI 2010

http://www.depers.nl/buitenland/496457/Bouterse-vraagt-vergeving.html

[24]

EO
DOOR DE WERELD
INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR VAN BOUTERSE
GOD HEEFT DESI BOUTERSE AANGESTELD ALS PRESIDENT
1 MAART 2012

http://www.eo.nl/programma/doordewereld/page/_God_heeft_Desi_Bouterse_aa...

EKUDOS
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR BOUTERSE/MEYE
BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/339529/eo_interview_met_steve_meye_geesteli...

[25]

EKUDOS
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR BOUTERSE/MEYE
BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/339529/eo_interview_met_steve_meye_geesteli...

Tags: Amnestiewet Bouterse Suriname

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech