Schaamteloos: hoe de NRC een zelfmoord depolitiseert

Hier kun je discussieren over Schaamteloos: hoe de NRC een zelfmoord depolitiseert.
Gisteren pleegde de 77-jarige Dimitris Christoulas zelfmoord op het Syntagmaplein in Athene, tegenover het parlement. In zijn zelfmoordbrief is hij heel duidelijk over de redenen achter zijn daad. De regering, schreef hij, “heeft letterlijk mijn mogelijkheid vernietigd om te overleven van een redelijk pensioen, waar ik al reeds 35 jaar voor had betaald (zonder bijdrage van de overheid).” De website van de journalistiek hoog aangeschreven NRC koos er echter voor een andere reden aan te dragen voor zijn zelfmoord. Eentje die wat comfortabeler is voor een lezerspubliek dat gebombardeerd is met de noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid van ‘bezuinigingen’ in Griekenland.

Volgens Hans Klis, auteur van het artikel op de NRC site, “liet de 77-jarige man [in een afscheidsbrief] weten dat de financiële problemen in het land de aanleiding waren voor zijn daad.” Dit is een leugen, of op zijn allerminst een ernstige verdraaiing van de laatste woorden van Christoulas. De tekst van zijn brief is makkelijk op het internet te vinden, en we mogen toch aannemen dat een journalist van de NRC deze gelezen heeft voor hij erover schrijft. Waarom dan deze keuze?

Christoulas beschrijft een duidelijke beleidskeuze van de overheid, die ervoor koos de pensioenen radicaal te korten. In diezelfde zin noemt hij de overheid de “Tsolakoglou bezettingsoverheid.” Tsolakoglou was de eerste premier van de collaborerende overheid tijdens de Nazi-bezetting. Voor eenieder die de stemming in Griekenland op het moment kent is dit een duidelijke verwijzing naar de huidige overheid die collaboreert met de “Trojka” (het IMF, de EU en de ECB) in het belang van het internationale bankwezen, en diens bevelen opvolgt.

Hij vervolgt zijn brief door te impliceren dat de “fatsoenlijke individuele reactie” het opnemen van de wapens tegen de overheid zou zijn! Aangezien hij zich op zijn leeftijd niet meer in staat voelde als eerste de wapens op te pakken zag hij “geen andere oplossing dan een waardig einde, voordat [ik] mijn toevlucht moet nemen tot het doorspitten van afval om aan mijn voedingsbehoeften te voldoen.”
Geen woord hierover op NRC.nl. Volgens Hans Klis waren het de objectieve, technocratische en abstracte “financiële problemen in het land.” Dit impliceert al wat hij verderop in het artikel explicieter maakt (“de straffe bezuinigingen die nodig zijn om het land weer economisch op de rails te krijgen”): de bezuinigingsmaatregelen – de afbraak van sociale voorzieningen, radicaal snijden in lonen en pensioenen en nog veel meer – zijn de onvermijdelijke gevolgen van “de financiële problemen in het land”, de enige keuze om de financiële problemen op te lossen. Andere keuzes zijn niet eens denkbaar in de intellectuele wereld van NRC-redacteurs. Het extra belasten van de rijken, het uit de euro stappen of het geven van de middelvinger aan de banken die geld van Griekenland eisen zijn onbespreekbare opties, en mogen niet genoemd worden.

Eigenlijk zou ik nu de andere opties moeten bespreken, verwijzen naar de vele economen die zeggen dat het bezuinigingspakket dat vanuit de Trojka aan Griekenland wordt opgelegd de crisis alleen maar zal verergeren, en bespreken wie de crisis hebben veroorzaakt en wie er profiteren van deze ‘bezuinigingen’. De politieke context dus, die door NRC.nl werd weggelaten. Door dat weg te laten rechtvaardigen ze (over de rug van een dode!) de vernietiging van de Griekse samenleving, spelen ze de intellectuele waakhond van de financiële elite, en weigeren ze te verduidelijken hoe deze wanhoopsdaad (en vele andere soortgelijke wanhoopsdaden; zie bijvoorbeeld hier, hier en hier) een direct gevolg is van de politieke besluiten.

Maar in alle oprechtheid: het lukt me niet. Ik kook te veel van woede over de respectloosheid van een NRC-redacteur voor de laatste adem van een tot wanhoop gedreven man (en een snelle blik op het internet leert dat hetzelfde geldt voor zijn internationale collega’s). Of hij dit expres heeft gedaan of gewoon te gevangen zit in zijn eigen elitaire wereldje is me om het even. Maar ik besef me dat deze houding representatief is voor de elite. Het verdedigen van de eigen belangen over de ruggen van de bevolking (wat betreft de intellectuele klasse, in tegenstelling tot de economisch heersende klasse, kunnen we discussiëren of het om hun echte belangen, of slechts hun gepercipieerde belangen gaat, maar dat is slechts bijzaak nu).

Van onderen borrelt het echter. Van Athene tot aan New York, van Barcelona tot aan Santiago, en ja, ook in Nederland, pikken mensen het niet meer. Vaak buiten het oog van of genegeerd door de schrijvende elite ontstaan kiemen van verzet. Buurtvergaderingen, kleine demonstraties, grotere demonstraties, bijeenkomsten, blokkades en massastakingen. De elite zal er, in een poging de pikhouwelen die de stenen van hun macht doen afbrokkelen onschadelijk te maken, alles aan doen elke vorm van verzet belachelijk te maken of te criminaliseren. Maar weet dat wij bouwen aan een radicaal andere toekomst. Al zal het ons hele leven duren, wij zullen blijven inslaan op de stenen onder jullie standbeelden, tot jullie op dezelfde hoogte staan als de rest van ons.

Dat jullie liegen over de laatste woorden van een slachtoffer van het beleid dat jullie voeren (de economische en politieke heersende klasse) of verdedigen (de intellectuelen) voedt onze woede. Die woede kent geen nationale grenzen. Zittend achter mijn laptop in Amsterdam voel ik de pijn in mijn hart van de mensen in Griekenland die tot dit soort daden worden gedreven. Maar ik besef me ook dat Griekenland slechts het meeste radicale voorbeeld is, en dat ik om me heen ook meer en meer wanhoop zie opkomen bij mensen die in toenemende onzekerheid leven in deze ‘moderne flex-economie’. De elite die we als bevolking tegenover ons hebben is uiteindelijke dezelfde, en zit ingebakken in de verhoudingen in een kapitalistische maatschappij.

Jullie denken misschien dat wij een geïndividualiseerde generatie (en bevolking) zijn, maar meer en meer mensen beseffen zich het belang van collectief verzet. Van de schoonmakers in Nederland tot de revolutionairen in Egypte, van de Indignados in Spanje tot Occupy WallStreet. Wij als bevolking zullen verder moeten bouwen aan vormen van collectief verzet, zodat tot wanhoop gedreven personen als meneer Christoulas weer de hoop voelen dat we tezamen in de nabije toekomst deze wrede elites omver kunnen werpen.

De laatste woorden, die breder van toepassing zijn, zijn voor Dimitris Christoulas. “Op een dag, zo geloof ik, zal de jeugd zonder toekomst de wapens opnemen en de nationale verraders ophangen op het Syntagmaplein, net zoals de Italianen deden met Mussolini in 1945 (op Milaan’s Piazzale Loreto).”


Translation

The slightely altered English version of this column:

Shameless: how the media de-politicize the suicide on Syntagma
By: Jelle Bruinsma

Yesterday morning the 77-year old Dimitris Christoulas committed suicide on Syntagma square in Athens, in front of the parliament. In his suicide note he is perfectly clear about the reasons for his act of despair. The government, he wrote, has “literally nullified my ability to survive on a decent pension, for which I had already paid (without government aid) for 35 years.” The website of the prominent Dutch newspaper NRC, however, chose to portray the reasons for his suicide rather differently than he himself did. In a way that was a bit more comfortable for an audience that has been bombarded with the necessity and inevitability of ‘austerity measures’ in Greece.

According to Hans Klis, author of the article on the NRC site, “the 77-year old man wrote [in his suicide note] that the financial problems in the country were the motive for this act.” That is a lie, or at the very least a serious distortion of the last words of Christoulas. The text of his suicide note can be easily found online, and we may assume that a journalist from a well-respected newspaper has read the note before he wrote about the events. So why this choice?

Christoulas describes a clear choice of policy by the government, which chose to radically cut pensions. In that same sentence he calls the government the “Tsolakoglou occupation government.” Tsolakoglou was the first prime minister of the collaborating government during the Nazi-occupation. For anyone who knows the current mood in Greece, that is a clear reference to the current government that collaborates with the “Troika” (the IMF, the EU and the ECB) in the interest of the international financial powers, and follows its commands.
He continues his letter by implying that the “decent individual response” would be the taking up of arms against the government! Since he is at an age at which he does not feel capable to be the first to take up arms he saw “no solution other than a dignified end, before resorting to going through garbage in order to cover my nutritional needs.”

Not a word about this in the reputable Dutch newspaper. According to Hans Klis the reasons for his suicide were the apparently objective, technocratic and abstract ‘financial problems in the country.’ This implies what he later makes more explicit (“the severe austerity measures that are necessary to get the country back on track economically”): the austerity measures – the demolition of social benefits, the extreme cuts in wages and pensions, and much more – are the inevitable consequences of “the financial problems in the country”, the only possible option to solve the financial problems. Other options are not even thinkable in the intellectual world of journalists such as this one. Further taxing the rich, getting out of the Eurozone or giving the finger to the banks that demand money from Greece are unmentionable options, and shall remain covered in silence.

At this point I should discuss the other options, refer to the many economists who say that the austerity measures that are being forced on Greece by the Troika will only worsen the crisis, and mention who caused the crisis and who is profiting from the ‘austerity measures.’ The political context, in other words, which was kept out of the article mentioned above (and many others internationally). By leaving that out they are justifying (while trampling over a dead man’s grave!) the destruction of Greek society, are playing the intellectual watchdog of the financial elite, and refuse to make clear how this act of despair (and many other comparable acts of despair; see for instance here, here and here) is a direct consequence of political decisions.

But in all honesty: I can’t. I am boiling with rage about the lack of respect by the journalistic elites for the last breath of a man driven to despair. At the moment I do not care whether they do it on purpose or because they are caught in their own elitist world. But I realize that this attitude is representative for the elite. Defending their own interests in an arrogant manner over the backs of the population (with regard to the intellectual class, in contrast to the economic ruling class, we can discuss whether these are their real or perceived interests, but that is not relevant here).
Below the surface, though, anger is growing. From Athens to New York, from Barcelona to Santiago, and yes, also in the Netherlands, people are fed up. Often out of sight from or ignored by the writing elites, germs of resistance are popping up everywhere. Neighborhood assemblies, small demonstrations, mass demonstrations, meetings, blockades and mass strikes. The elite will, in an attempt to dismantle the picks with which we slowly but surely pick away at their sources of power, do everything to ridicule or criminalize every form of resistance. Know that we are building for a radically different future. Even if it will take our entire lives, we will continue to pound on the rocks underneath your statues until you are at the same level as the rest of us.

That you are lying about the last words of a victim of the policies that you make and implement (the economic and political ruling class) or defend (the intellectuals) feeds our anger. It is an anger that knows no national borders. Sitting behind my laptop in Amsterdam I feel in my heart the pain of the people in Greece who are driven to such acts. But I also realize that Greece is just the most radical example, and that around me I see more and more despair in people’s lives, which are filled with increasing insecurity and uncertainty, living in this ‘modern flexibilized economy.’ In the end, the elite that we are facing as a people is one and the same, and is ingrained in the structures of a capitalist society.

You might think that we are an individualized generation (and population), but more and more people are realizing the importance of collective resistance. From the striking cleaners in the Netherlands to the revolutionaries in Egypt, from the Indignados in Spain to Occupy WallStreet. We as a people will have to continue building forms of collective resistance, so that other people driven to despair do not await the same tragic faith of mr. Christoulas, but can feel hope again that we together can overthrow these cruel elites in the near future.

The last words, which have a broader applicability, are for Dimitris Christoulas. “One day, I believe, the youth with no future will take up arms and hang the national traitors at syntagma square, just like the Italians did with Mussolini in 1945 (at Milan’s Piazzale Loreto).”

Joop.Nl = de PvdA/Vara, dus

Joop.Nl = de PvdA/Vara, dus zelf elite, hoe kun je dan verwachten dat ze dit plaatsen? Hahahaha. Waarom wil je het op die rechtse ruksite plaatsen?

Serious? Er staan daar heel

Serious? Er staan daar heel veel artikelen, en een gedeelte daarvan zou je evengoed op indymedia kunnen tegenkomen. Jammer om te horen dat ze het niet geplaatst hebben.

Trouwens, je schrijft: "De tekst van zijn brief is makkelijk op het internet te vinden, en we mogen toch aannemen dat een journalist van de NRC deze gelezen heeft voor hij erover schrijft. Waarom dan deze keuze?".
Het lijkt zeer goed mogelijk dat de NRC-redacteur het artikel vertaald, ingekort en 1-op-1 heeft overgenomen van een persbureau. Journalisten hebben niet zo veel tijd en feiten controleren zou bij zo'n verhaal zou te lastig zijn en te veel tijd kosten. Ze kiezen dan liever voor snelle publicatie.

Werkelijk ongelooflijk, of

Werkelijk ongelooflijk, of beter, veelzeggend, de wijze waarop zelfbenoemde 'anarchisten' dwepen met een pr-site van een politieke partij, die ook nog eens aan censuur doet, uit eigen belang weliswaar. En dan huilie huilie doen op indymedia, een site die grossiert in censuur.

Ik proef hier frustratie dat

Ik proef hier frustratie dat de arbeidersklasse een eigen plek
heeft op internet waar men de mening niet kan tegenhouden.

Arbeidersklasse? PvdA? VARA?

Arbeidersklasse? PvdA? VARA? Proest!!! Man of vrouw, van onder welke prehistorische steen bent u uit weten te klauteren?

Mooi dat je zo reageert. Ik

Mooi dat je zo reageert.
Ik weet genoeg.

Nou nou poeh poeh

Jeetje wat is het hier gezellig, ik neem nu toch maar weer eens een rood wijntje.

Niemand maakt zich illusies

Niemand maakt zich illusies over joop.nl maar als je het ergens op internet kan plaatsen om een bepaalde visie uiteen te zetten kan dat nooit kwaad. Want buiten het eigen kringetje leest vrijwel niemand indymedia. Niet zeuren dus, maar de 'echte' anarchist uit hangen knul/meisje.

complimenten

uitstekend stuk en heel goed dat je het op joop.nl probeert te plaatsen.

The English translation has

The English translation has now been published on Occupied London [From The Greek Streets]:
http://www.occupiedlondon.org/blog/2012/04/05/calls-for-rally-at-syntagm...

Note from the daughter of Dimitris Christoulas

My father’s handwritten note left no room for misinterpretation. He has been a leftist
activist throughout his life, a selfless visionary.

This specific act of his ending is a conscious political act, entirely consistent with his
beliefs and actions during his lifetime. In our country, Greece, they are killing the self-
evident.

For some, for “the stubborn children of the chimera”, in such a situation, suicide seems
to be the obvious act, not as a getaway, but as an awakening scream.

For this reason, it (the suicide) takes on another meaning, the meaning of that song we
first sang together, at the concert of our beloved Mikis (Theodorakis), in 1975, the song
we always sang at our own celebrations and for our own dead… Go to sleep father and
I am heading to my brothers and sisters with your voice.

This is the only thing you were dreaming for the youth and I think you’ve accomplished
it. At the site where you left, there is a note of a youth: “The name of the dead today is
Democracy… But it’s 11 million of us that are still alive and our name is Resistance
”.

Voor Joop.nl beter 'n kortere versie?

Als het je intentie is om deze tekst op 'n site zoals Joop.nl te plaatsen, dan had je je misschien beter kunnen beperken tot je zeer terechte kritiek op de berichtgeving in de NRC - en dus je emoties ("Ik kook teveel van woede" e.d.) en je radicale getuigenis ("Dat jullie liegen over de laatste woorden van een slachtoffer van het beleid dat jullie voeren of verdedigen voedt onze woede" e.d.) beter achterwege kunnen laten.
Daarnaast misschien goed om zo'n tekst te redigeren op taalfouten ("Ik besef me")
Dat de tekst wel geplaatst kon worden op Indymedia en niet op Joop.nl is niet zo verwonderlijk.

Inhoud boven onderbuik tekstjes

Het is plezierig om ook op indymedia af en toe goede inhoudelijke bijdragen tegen te komen.
Heftige emotie's al dan niet versterkt door een vijandsbeeld zie ik evenveel bij de lezersbijdragen van de telegraaf alswel in indymedia. Uiteindelijk zal je voor iedere verandering in de samenleving eerst draagvlak voor moeten verwerven. Iets wat met scherpslijperij en heftige emotie's niet gaat lukken.

Dit is een uitstekende

Dit is een uitstekende actie.
Het viel me al jaren achter elkaar op dat bepaalde
interessante informatie wel te vinden is op
de Belgische teletekst maar niet op de
Nederlandse teletekst.
Depolitiseren is een mooi woord daarvoor.

Griekenland

Waarom zijn die grieken eigenlijk zo lui?

Heel erg zielig zo'n reactie

Heel erg zielig zo'n reactie en onvoorstelbaar kinderachtig.

Hier om:

Hier om: http://www.oecd-ilibrary.org/employment/average-annual-working-time_2075...

Average annual working time
Hours per worker

Greece:
2009: 2 119
2010: 2 109

Netherlands:
2009: 1 378
2010: 1 377

Dus kleinburgerlijke 'reaguurders' als jij moeten gewoon hun bek dicht houden, ga maar lekker een powerpoint presentatie maken over 'management 2.0' of zoiets, prutser.

lol?

Dus met 50% meer uren gaan ze nog steeds falliet.
Moeten ze idd eens wat harder gaan werken in de uren dat ze aanwezig zijn.....

Heel erg zielig zo'n reactie

Heel erg zielig zo'n reactie en onvoorstelbaar kinderachtig.

prijzen

Misschien moeten wij eens eerlijke prijzen gaan betalen. Niet alleen in Griekenland overigens.

"bezuinigingen zijn dodelijk" - over de zelfmnoord op Syntagma

Goed stuk! Mijn observaties, langs geestverwante lijnen: http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/04/04/bezuinigingen-zijn-do...

En over Joop.nl: ik vind het juist heel verstandig dat Jelle en anderen proberen ook dáár stukken geplaatst te krijgen. Niet omdat ik die site vertrouw - maar omdat een anarchistisch geluid op die manier ook verder buiten onze eigen kringen en netwerken gehoord kan worden

Liever lui dan moe.

Die Grieken kiezen altijd voor de makkelijkste oplossing.

Heel erg zielig zo'n reactie

Heel erg zielig zo'n reactie en onvoorstelbaar kinderachtig.

troll

The troll, don't feed it

Ik vind dat Indymedia TROLLS

Ik vind dat Indymedia TROLLS moet tegenhouden.
Provocerende teksen c.q. vernederende teksten
over Griekse arbeiders horen hier niet thuis.
Ze moeten niet zeuren over censuur op Indymedia
nadat mijn mening is tegengehouden op de website
van de regionale krant, regionale omroep,
NuJij en de Telegraaf.
Indymedia censureert helemaal niet maar
moet aantoonbare provocaties tegenhouden.

Provocerende teksen moet

Provocerende teksen moet zijn: Provocerende teksten.

Provocerende teksten

Provocerende teksten tegenhouden, wie gaat dat bepalen? Zullen we daar een censor voor in dienst nemen? Is deze vraag soms ook al een provocatie?

Goed hoor. Dan accepteer je

Goed hoor. Dan accepteer je dus gewoon dat reactionairen
hier de boel opnaaien door doelbewust zand in de machine
te gooien. ik heb daar dan wel vrede mee.
Dan moet ik alleen mijn idee over Indymedia wel bijstellen.
Het grootste probleem is dat de politieke discussie
in Nederland op een veel te laag niveau wordt gevoerd.

Liever een bijstelling van

Liever een bijstelling van indymedia, dan een censor die weet wat goed is voor ons. Maar waarom gelijk weer de term "reactionairen" daar kunnen we ook de term andersdenkenden voor gebruiken. Opnaaien is slechts mogelijk voor wie zich laat opnaaien. Zand laat zich in een machine gooien indien er een machine zou bestaan. Het probleem is dat er geen linkse machine in beeld is om zand in te gooien. Tevens heeft rechts conservatief het op dit moment voor het zeggen. En helaas heeft links hiervoor geen samenhangend alternatief waar alle linkse krachten zicht achter wensen te scharen.

Veel succes verder met

Veel succes verder met Indymedia.

Over Nederlandse arbeiders

Over Nederlandse arbeiders worden hier voortdurend vernederende teksten geplaatst. Bouwvakkers worden bij voorkeur aangeduid met bouwvarkens. Mw. Kaviaar lacht in haar stukjes werkende mensen in hun gezicht uit. Ik vraag me dan ook af waarom Griekse "arbeiders" hier een voorkeurs behandeling moeten krijgen.

Op zo'n tekst kan ik niet

Op zo'n tekst kan ik niet serieus reageren.
Het spijt me.

En dus is iedereen het met

En dus is iedereen het met Joke Kaviaar eens? Get a grip nerd

Tsja, tis toch uiteraard

Tsja, tis toch uiteraard moeilijk serieus reageren. Joke Kaviaar schrijft veel en gepassioneerd, en als je iets vindt van de stukken van haar die op Indymedia terecht komen, dan moet je vooral daar reageren. Overigens richt ze haar pijlen vaak op mensen die bijv. voor de IND 'werken', waarbij het begrip 'werk' inderdaad tamelijk beladen is.
Wat 'de grieken' in het algemeen betreft, en de 'griekse arbeiders' in het bijzonder, zou ik het niet eens zo gek vinden als ze hier een voorkeursbehandeling zouden krijgen - maar ze krijgen hooguit af en toe een roep om solidariteit. Niet meer, niet minder, en zeker terecht.

Want?

Want?

theater ipv drama: de feiten

Bekend in griekenland, komende dagen in de nederlandse kranten
-man had een goed pensioen: 1000 euro per maand
-Hij had vermogen
Zelfmoord uit ideologich motief niet uit wanhoop
Zie paul en witteman 6 april

Aha, je begrijpt het goed.

Aha, je begrijpt het goed. Hij had (had) een goed pensioen, en zag deze in rook opgaan, verdwenen in de zakken van bankiers. Hij had vermogen (?), en zag deze gedoemd tot verdwijnen. Hij pleegde zelfmoord uit ideologische redenen, daar ging de eerste posting over. Hij is niet gegaan als zielepoot die het niet meer kon bolwerken, maar als politiek soldaat die een laatste maal een daad wilde stellen. Dat verdient respect, en dat hadden ze niet bij joop.nl en bij het NRC, klaagt de schrijver van het stuk. Goed stuk, helder betoog. Je hoeft er niet mee eens te zijn, maar lees 'm goed alvorens je reageert.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off topic GS getroll.

don't feed the troll.

don't feed the troll.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech