4 oktober: Open bijeenkomst actie tegen grensbewakingsbeurs Amsterdam

Nieuws, gepost door: 4freedomofmovement op 20/09/2017 09:02:52

Wanneer: 04/10/2017 - 13:38

Open bijeenkomst actie tegen grensbewakingsbeurs Amsterdam
4 oktober 2017 – 19.30 uur – NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93, Amsterdam

English below:
Open meeting for action against border security conference Amsterdam
4 October 2017 - 19.30 - NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93, Amsterdam

https://www.facebook.com/events/1948711338674711/

RESIST THE BORDERS

In de RAI in Amsterdam vindt van dinsdag 31 oktober t/m donderdag 2 november het 'BORDERPOL Global Forum' plaats. Dit is een grote internationale conferentie en beurs over grensbewaking- en controle. Tijdens dit evenement komen vertegenwoordigers van politie, grenswachten en krijgsmachten uit tientallen landen én wapen- en security-bedrijven bij elkaar. Er staan vele workshops, presentaties en discussies op het programma over hoe, vooral de Europese, grensbewaking nog verder opgevoerd kan worden en welke nieuwe middelen daarvoor nodig zijn.

Het huidige Europese migratiebeleid steunt opmilitarisering van grensbewaking, op detentie en deportatie, en op steeds meer druk op landen buiten de EU om als vooruitgeschoven grensposten te functioneren. De gruwelijke gevolgen van dit beleid zijn op vele plekken te zien. In Europa, waar mensen in slechte omstandigheden vastzitten op Griekse eilanden, waar medewerkers van het beruchte beveiligingsbedrijf G4S vastzittende vluchtelingen in het VK mishandelen en families naar het volstrekt onveilige Afghanistan gedeporteerd worden. Aan de grenzen van Europa, waar dit jaar al ruim 2500 vluchtelingen omkwamen op de Middellandse Zee en mensen stuiten op de veiligheidshekken en vluchtelingen mishandelende grenswachten aan de Hongaarse grenzen. En buiten Europa, waar vluchtelingen op weg naar de EU-grenzen tegengehouden worden en terecht komen in mensonterende vluchtelingenkampen in Libië en anderen overgeleverd worden aan dictators als Al-Bashir in Soedan.

De manier waarop Europa vluchtelingen vooral behandelt als een veiligheidsprobleem is koren op de molen voor extreem-rechts en creërt een bloeiende markt voor de militaire en security-industrie. Die industrie lobbiet steeds weer succesvol voor meer en meer militaire grensbewaking. Beurzen als het BORDERPOL Global Forum zijn belangrijke radars in dit geheel. Het zijn de plekken waar industrie, militairen, politie en bestuurders elkaar treffen en overleggen en waar nieuwe producten en diensten getoond worden.

Een dergelijk evenement mag dan ook niet ongestoord plaats kunnen vinden. Wij roepen iedereen op om in actie te komen tegen het BORDERPOL Global Forum en tegen het onmenselijke beleid waar de bedrijven die deelnemen aan de beurs garen bij spinnen. Op 4 oktober komen we bij elkaar in NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93, Amsterdam, om met elkaar te bespreken wat voor actie we willen doen en hoe we dat gaan organiseren. Ieders inbreng wordt op prijs gesteld. Heb je nog vragen, of kun je dan niet, maar wil je wel op de hoogte gehouden worden, mail dan naar: 4freedom@riseup.net.

4Freedom of Movement is een nieuw initiatief van mensen die vinden dat er een radicale omslag in het vluchtelingenbeleid moet komen. Geen uitsluiting, opsluiting en uitzetting, maar opvang en hulp, en niet in de laatste plaats het wegnemen van de oorzaken die mensen dwingen te vluchten. Het is tenslotte de Westerse economische en militaire internationale politiek, vroeger en nu, die mensen ertoe noopt hun huis en familie te verlaten.

[ENG] : Open meeting for action against border security conference Amsterdam
4 October 2017 - 19.30 - NieuwLand, Pieter Nieuwlandstraat 93, Amsterdam

https://www.facebook.com/events/1948711338674711/

The RAI in Amsterdam will host the 'BORDERPOL Global Forum' from Tuesday 31st October to Thursday 2nd November. This is a major international conference and marketplace for border control and military technologies. During this event, representatives of police, border guards and armed forces from dozens of countries come together and discuss policies with arms and security companies. There are many workshops, presentations and discussions on how in particular European border management can be further enhanced and which new technological facilities are available for this.

Current European migration policy relies on militarization of border security , on detention and deportation, and putting more pressure on countries outside the EU to function as external border posts. The terrible consequences of this policy are seen in many places. In Europe, where people are living in horrible conditions on Greek islands, where employees of the infamous security company G4S are abusing and maltreating detained refugees in the UK and families are deported to completely unsafe Afghanistan. At the borders of Europe, where over 2,500 refugees have died trying to cross the Mediterranean this year and people come across security borders and violently abusive border guards at the Hungarian borders. And outside of Europe, where refugees are detained on their way to the EU and end up in refugee camps in Libya and others are being hand over to dictators like Al-Bashir in Sudan.

The way Europe primarily deals with refugees as a security issue plays into the narrative of the far right and creates a flourishing market for the military and security industry. Industry is still lobbying for evermore military border controls. Fairs as the BORDERPOL Global Forum are important meeting points for these companies. These are the places where industrial, military, police and political leaders meet and discuss their tactics and where new products and services are presented.

Such an event should not be allowed to take place without protest. We urge everyone to take action against the BORDERPOL Global Forum and against the inhumane policies which these companies propagate and profit from. On 4 October we meet in NieuwLand (Pieter Nieuwlandstraat 93 in Amsterdam) to discuss what we are going to do and how to organize it. Everyone's contribution is greatly appreciated. If you have any questions, or if you want to get involved or stay informed, please email: 4freedom@riseup.net.

4Freedom of Movement is a new initiative of people who think that there must be a radical change in refugee policy. No exclusion, confinement and expulsion, but shelter and help, and especially destruction of the causes that force people to flee. Because it are often Western economic and military international politics which force people to flee their homes and families.Wie: 
nn

UPDATE: Het Borderpol Global Forum in Amsterdam is afgelast. De actiebijeenkomst vanavond gaat dus ook niet door!
The Borderpol Global Forum is cancelled. There will be no action meeting tonight!

4Freedom of Movement


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech