Debat tussen Thierry Baudet en Femke HaLsema in de Balie/Brief aan Yoeri Albrecht, directeur de Balie

Hier kun je discussieren over Debat tussen Thierry Baudet en Femke HaLsema in de Balie/Brief aan Yoeri Albrecht, directeur de Balie.
DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMA IN DE BALIE/
BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/debat-tussen-thierry-baudet-en-femke-halsema-...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/01/22/debat-tus...

Naar aanleiding van het debat tussen Thierry Baudet en Femke Halsema
op 29 januari in de Balie, heb ik onderstaande brief gestuurd aan Yoeri
Albrecht, directeur van de Balie

Zie debat

SIGNS OF THE TIMES 1: DE STRIJD OM DE IDENTITEIT
PODIUM MA 29 JAN/20:30

https://www.debalie.nl/agenda/ podium/sign-of-the-times-1%3A- de-strijd-om-identiteit/e_9783 170/p_11770315/

Hieronder de brief

Astrid Essed

AAN DE HEER YOERI ALBRECHT
DIRECTEUR VAN DE BALIE AMSTERDAM

Onderwerp:
Dringende oproep:
Laat Thierry Baudet niet deelnemen aan het aanstaande
Balie debat op 29 januari
Reden:
Zijn gevaarlijke fascistische gedachtegoed/bijdrage

Geachte heer Albrecht,

U hoort het al:
Middels deze brief roep ik u dringend op, af te zien van
de deelname van Forum voor Democratie voorman aan
het aanstaande Balie debat van 29 januari in uw eerste
aflevering van ''Sign of Times'' [zeer toepasselijke naam
in het kader van de snelle ver-extreemrechtsing....],
waar Baudet zal [als het aan mij lgt ''zou''] debatteren met
Femke Halsema, oud politica en voormalig fractieleider
en lijsttrekker van Groen-Links. [1]

Nou ben ik doorgaans voorstander van het vrije debat.
In dit geval NIET, omdat het geen gewone uitwisseling
der geesten is, maar een gevaarlijk propaganda rondje
voor een nog gevaarlijker gedachtegoed:
het opkomende fascisme.

Want laten we het gewoon benoemen voor wat het is:
Het gedachtegoed van Thierry Baudet is fascistisch en daaraan
hoort u geen podium te bieden.
Tenminste niet als vrijheid en gelijkheid voor u
betekenis hebben.

Uitgaande van het feit, dat u evenals ik fascisme beschouwt als
een ideologie van fundamentele ONgelijkheid, vijand van
Broederschap en een extreem-autoritair systeem, die alle
democratie, vrijheid van meningsuiting en diversiteit in de kiem
smoort:

Dat is precies van Thierry Baudet voorstaat!

Enkele uitspraken van dit chique heerschap?

''”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [2]
Dit zaait haat tegen vluchtelingen, met name islamitische en is
dus gevaarlijk!
Verder:
''Ik wil graag dat Europa blank, dominant en cultureel blijft zoals
het is.
En in diezelfde radio uitzending
''Ik wil niet dat Europa afrikaniseert''
Ja, IK verzin het niet:
Luister zelf maar naar de radio uitzending. [3]
Dan komt deze waanzinnige bagatellisering van eeuwen slavernij en
kolonialisme:
''”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”'' [4]
U kent Baudet's opmerking over de ''homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking, [5], die puur racistisch is en naar
fascisme riekt.
Zijn aanwezigheid op de neo nazistische Ijzerwake [6] en niet
te vergeten zijn sexisme, waarmee hij aanrandingsgoeroe
Julian Leblanc verdedigt. [7]
Meer dan genoeg redenen om de advocaat van de ongelijkheid, Thierry
Baudet NIET uit te nodigen in de Balie.
Tenminste:
Als u werkelijke beschaving, gebaseerd op gelijkheid en humaniteit,
belangrijk vindt en wil verdedigen!

Okay, nu zult u tegenwerpen, dat u dus toch het vrije debat voorstaat,
op het scherpst van de snede, terwijl uit bovenstaande wel blijkt, dat u'gewoon
een zich chique voordoende haatzaaier de kans geeft zijn gif te
spuien.
Maar hoeveel respect heeft Baudet ZELF voor vrijheid van meningsuiting
en het vrije debat?
Ik zal het u zeggen:
ZERO!
NIKS, NADA, NAKKES!

Openlijk pleit hij ervoor, dat mensen, die het niet met hem eens
zijn, de mond moet worden gesnoerd.
Een leraar, die zijn leerlingen opriep, het gedachtegoed
van Thierry Bauder kritisch te onderzoeken, moest volgens
Thierry Baudet worden ontslagen! [8]
Weerman Gerrit Hiemstra, die Baudet's opmerkingen
over het klimaat effectief ontzenuwde, moest ook worden
ontslagen! [9]
Deze meneer Baudet heeft nogal wat noten op zijn zang
en het wordt hoog tijd, dat hem geen podium wordt
geboden voor zijn haatzaaierij en racisme!

TENSLOTTE

Het is niet de eerste keer, dat de Balie de fout ingaat!
Ik herinner mij nog uw facilitering van het anti-Islamdebat
''Waarom haten ze ons eigenlijk'', waarin openlijk werd
opgeroepen tot etnische zuiveringen! [10]
U hebt dat achteraf nog zitten te verdedigen ook! [11]

Dat is u komen te staan op een felle brief van mij aan u
[zie geheel onderin om uw geheugen op te frissen], waaruit
u geen lering getrokken hebt.
Anders had u het niet bestaan, deze advocaat van ongelijkheid,
racisme en haatzaaierij, Thierry Baudet, een podium te bieden.

Een dringende oproep dus:
CANCEL DIT PROPAGANDAOPTREDEN VAN THIERRY BAUDET.
GEEF FASCISME EN HAATZAAIERIJ GEEN RUIMTE!

Doet u dit toch, dan verdedigt u niet het Vrije Woord, maar het om
zeep helpen daarvan.

Want waar fascisme ruim baan krijgt, wordt ieders vrijheid
vernietigd.
Ook de uwe.

Ik verwacht uw medewerking.
Zo niet, then you'll suffer the consequences, getting a place
in the Hall of Shame.

Zorg dat het niet zover komt!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam
www.astridessed.nl

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/debat-tussen-thierry-baudet-en-femke-halsema-...

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/01/22/debat-tus...


"Xenofobie is ons wezensvreemd"

Klopt als een bus. Nederland is in vergelijking veel minder xenofoob dan een land als Denemarken dat nooit koloniën heeft gehad of aan slavenhandel heeft gedaan. Onze afkeur van xenofobie zal wel gewoteld zijn in ons "culturele archief". Michiel de Ruyter had bijvoorbeeld al op jonge leeftijd een zwarte man als vriend.

“Openlijk pleit hij ervoor,

“Openlijk pleit hij ervoor, dat mensen, die het niet met hem eens zijn, de mond moet worden gesnoerd”

Bizarre uitspraak voor iemand die zelf ook een debat wil voorkomen omdat ze het niet eens is met de spreker.
Zou Astrid zelf de ironie van wat zei opschrijft inzien ?

"Xenofobie is ons wezensvreemd"(herstel)

Klopt als een bus. Nederland is in vergelijking veel minder xenofoob dan een land als Denemarken dat nooit koloniën heeft gehad of aan slavenhandel heeft gedaan. Onze afkeer van xenofobie zal wel geworteld zijn in ons "culturele archief". Iemand als Michiel de Ruyter was bv al op jonge leeftijd bevriend met een zwarte man, een vrijgekochte slaaf.

-

“Op dezelven dag viel iets voor dat waardig is verhaalt te worden: een wonderbaare ontmoetig. Eenige van de Hollanfche scheepen verzeilden beooften het eiland Goeree, en hunne boots voeren aan de kaap of het vafte land om water. Onder anderen begaf zich de Schoutbynacht van der Zaan aan land daar hy een’ ouden Neeger vond, die Nederduitfch verftond en fprak, en hem vraagde wie als Adniraal ’t gebied had over de Hollandfche vloot? Van der Zaan zeide, Michiel de Ruiter; De Neger daar op, Michiel, Michiel, Michiel de Ruiter, ik heb omtrent vijf- of zesenveertig jaar geleeden, te Vliffingen een bootsmans jongen gekent, die Michiel de Ruiter heette. Waar op van der Zaan hem verzekerde, dat die zelve Michiel nu Admiraal van de vloot was. Maar de Neger kon ’t bezwaarlyk gelooven, zeggende, Michiel, toen Bootsmansjonge en nu Admiraal, dat kan niet zyn. Als van der Zaan by zyn zeggen bleef, verzocht de Neger, Jan Kompany genoemt, dat men hem aan de Ruiters boord zou brengen; op dat hy zyn’ ouden makker en fpeelgezel, met wien hy gevaaren had, noch eens mocht zien en fpreeken. Men was hem te wil: en de Ruiter hem, na ’t verloop van zo veele jaaren, ziende en hoorende fpreeken, ftond niet min verwondert dan de Neger over die zeldzaame ontmoeting. Hier zag de Neger dat de Bootsmans jongen eertyds zyn medemaat, een Admiraal van deeze Hollandfche vloote was geworden, en hy vertelde, dat het geluk hem, weleer een’ arme slaaf, ook had begunftigt, en tot ‘ Onderkoning’ over eenige Negers van dat geweft verheven. Daarna begoft hy te fprekenvan d’oude tyd hunner kindsheit, en toonde een fterke ja byna ongelooffelyke geheugenis te hebben. Hy wift al de naamen der bruggen , ftraaten en kaajen te Vliffingen onderfcheidelijk te noemen en men hoorde hem vele voorvallen van zyne jeugt, en al wat hem in in ’t gezelfchap van de Ruiter, te waater of te land, was bejegent, omftandiglyk verhaalen. De Ruiter onthaalde hem vriendelyk, en had groot vermaak in zyn gefprek, dat hem d’onnoozele geneugten van zyne kommerlooze jaaren in de gedachten bragt”.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech