19 april, Rotterdam: rechtszaak Poke-a-Cop. Kom ook!

Nieuws, gepost door: Dhjana op 04/04/2018 04:10:19

Wanneer: 19/04/2018 - 21:13

Donderdag 19 april 2018 om 13:30u: rechtszaak Poke-a-Cop bij de meervoudige strafkamer, Wilhelminaplein 125, Rotterdam. Laat je solidariteit zien en kom ook!

In november 2016 werden vreedzame demonstranten van de anti-zwartepiet demonstratie in Rotterdam met grof geweld door de politie gearresteerd. Beelden van dat geweld zijn op Youtube te vinden en zowel het politiegeweld als het onrechtmatige noodbevel van burgemeester Aboutaleb werden in de maanden daarna door verschillende instanties scherp veroordeeld. (Beelden: https://www.youtube.com/watch?v=0W1lXARD4Js, https://www.youtube.com/watch?v=plCdrFYm5b8, https://www.youtube.com/watch?v=IcDp-seIVtM en https://www.youtube.com/watch?v=6VOH8E824Hg) (Kritiek: https://www.amnesty.nl/actueel/rotterdam-schond-demonstratievrijheid, http://stopblackface.com/aboutaleb-teruggefloten-noodbevel-sinterklaasin..., https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/06/geen-straf-voor-anti-zwarte-piet-ac...)

Ik zag de beelden en was laaiend. Het geweld was dan ook extreem: aan haren trekken, schouders verdraaien, wapenstokslagen, wurgklemmen en, bij de arrestatie van Jerry Afriye, uit het niets een vuistslag midden in zijn gezicht. Dus deed ik wat ik wel vaker doe als ik iets aan de kaak wil stellen: ik schreef er over op mijn website.

Maar ik had geen zin in de zoveelste tirade, dus goot ik mijn schrijven in de vorm van een satirisch stuk - een nepadvertentie voor een fake app, genaamd Poke-a-Cop Go, waarbij je zogenaamd Poke-a-cops kon traceren om er vervolgens een brick naar te swipen. Een paar gefotoshopte plaatjes, een promotievideootje en hop, het geheel was zo geplaatst op mijn eigen website, m'n youtubekanaal en op indymedia. (Alsjeblieft, hier heb je m'n verklaring)

Scherpe satire leek me effectiever dan het zoveelste mopperschrijfsel. En met de humor kon ik een hoop van mijn frustratie, woede en verdriet kwijt. Om eerlijk te zijn: ik vond het zelf hilarisch. En om nog eerlijker te zijn: ik ben nog niemand tegengekomen die niet op z'n minst moest giechelen om het hele idee. Nou ja, op de politie na dan. Die waren not amused. Stel je eens voor, dat iemand tegen het heilige huisje van de politie schopt en ze ongezouten bekritiseert. Volstrekt ontoelaatbaar.

Nog geen vijf dagen later viel de politie 's avonds laat met zes agenten mijn huis binnen, arresteerden me, namen me mee naar de andere kant van het land en namen gelijk mijn pc, wat usb-sticks, mijn mobiel en de laptop van mijn zoon in beslag. Hier een verslag van de arrestatie, wat daarop volgde en mijn reactie op dat alles: https://dhjana.nl/2016/12/19/verdacht-van-opruiing-en-bedreiging/.

En alsof dat allemaal nog niet zwaar overtrokken en opgefokt genoeg was, bracht de politie een week na mijn vrijlating een persbericht naar buiten. De voltallige landelijke media stortte zich er hijgend op en ineens was ik een gewelddadige links-extremist die had opgeroepen om agenten op te jagen en dood te slaan met bakstenen (link 1: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1299329/jacht-op-agenten-via-extremistis... en link 2: https://www.npo.nl/extreemlinkse-site-opent-jacht-op-agenten/23-12-2016/...).

Het duurde zes maanden voordat ik mijn spullen weer terugkreeg. Waarbij bleek dat de politie eigenhandig de betreffende bestanden van mijn pc had verwijderd. Vreemd toch? Want vooralsnog ben ik niet meer dan een verdachte en is er nog geen sprake van een rechterlijke veroordeling.

Nou, die zaak gaat dan nu, bijna anderhalf jaar na dato, beginnen.

Ik heb een dagvaarding binnen gekregen om me op donderdag 19 april bij de meervoudige strafkamer in Rotterdam te vervoegen, waar de Poke-a-Cop zaak behandeld gaat worden. (Zo dadelijk meer over die dagvaarding)

Het is het OM er kennelijk veel aan gelegen om critici vakkundig de mond te snoeren, want ze zetten hoog in met de tenlastelegging. Bijzonder hoog. Absurd, waanzinnig en onvoorstelbaar hoog. Behalve opruiing wordt mij ook bedreiging met misdrijf tegen het leven en/of zware mishandeling verweten.

Ja, je leest het goed. Voor het schrijven van een satirisch stuk op internet.

Alsof een satirisch schrijfsel op internet ooit een daadwerkelijke bedreiging zou kunnen zijn voor agenten die een geweldsmonopolie hebben, daar herhaaldelijk misbruik van maken en voortdurend ongestraft wegkomen met moord. Alsof ik, in wie ik ben, überhaupt een bedreiging zou kunnen vormen voor wie dan ook.

En daarnaast staat de tenlastelegging vol met woordgesjoemel, waarbij de indruk wordt gewekt dat het allemaal veel erger is dan het was. Alsof ik dit niet alleen, maar 'samen met anderen' zou hebben gedaan. Alsof ik dit 'meermalen' en 'telkens' heb gedaan, in plaats van een eenmalige plaatsing.

De manier waarop die dagvaarding werd afgeleverd was al net zo tenenkrommend. Ik heb er een klacht over ingediend, waarvan hier de tekst:
Op genoemde datum kreeg ik een dagvaarding voor een rechtszaak uitgereikt. Normaal gesproken gebeurt dat in een gesloten envelop door een koerier in burger van het OM. Dit keer gebeurde dat echter door twee agenten in uniform, die de auto demonstratief midden op straat hadden gezet. Ook zat de dagvaarding niet in een gesloten envelop, maar werd mij deze losbladig en zonder envelop uitgereikt. Voor zover mij bekend, was er geen reden om de dagvaarding op deze wijze (door agenten in uniform en zonder gesloten envelop) uit te reiken. Omdat in deze zaak de Nationale Politie zelf klager cq eiser is, rijst het vermoeden dat hier sprake was van een poging tot intimidatie en dat mijn privacy opzettelijk geschonden werd - de inhoud van de dagvaarding was immers leesbaar voor beide agenten. Ik wil weten wat de overwegingen zijn geweest voor de politie om de dagvaarding op deze ongebruikelijke wijze uit te reiken en of die overwegingen een dergelijke handeling rechtvaardigen. Verder wil ik de toezegging dat verdere correspondentie over deze zaak (vooruitlopend op dagvaardingen voor een hoger beroep) op de gebruikelijke wijze, i.e. door een OM-koerier in burger en in een gesloten envelop, worden uitgereikt.

Ik weet donders goed wat de overwegingen zijn geweest voor de politie om het op deze manier te doen. Gewoon, ff zieken.

Terug naar de aanstaande rechtszaak. Want ik ga jullie echt nodig hebben.

Bij deze roep ik iedereen op om donderdag 19 april samen met mij naar de rechtszaal te komen. De zitting begint om 13u30, Wilhelminaplein 125 in Rotterdam. En ik wil vooral de mensen van de anti-zwarte piet demonstratie in november 2016 in Rotterdam oproepen om te komen.

Waarom? Ten eerste omdat ik wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Hoe het ook loopt en wat de uitspraak ook zal zijn, dit hele gebeuren zal mijn leven de komende jaren duchtig beïnvloeden. Zeker nu het OM ervoor kiest om met een volslagen buitenproportionele tenlastelegging te komen.

Laat me hier niet alleen in staan.

Maar ook omdat deze zaak veel groter is dan mijn persoonlijke dingetje hierin. Want datgene waar het hier werkelijk om gaat, is dat de politie en het OM activisten die openlijk het wangedrag van de politie aan de kaak willen stellen, de mond wil snoeren. Monddood wil maken.

In dit land gaan er ieder jaar mensen dood door politiegeweld. En iedere keer komt de politie er ongestraft mee weg. In dit land hoeven politieagenten - in tegenstelling tot andere landen over de hele wereld - geen zichtbare identificatienummers op hun uniform te dragen, waardoor ze niet of nauwelijks op hun wangedrag aangesproken kunnen worden.

Dit land neemt een wet aan waardoor politieagenten niet meer herkenbaar op internet mogen worden gezet. Dit land geeft politie en de AIVD bevoegdheden die de mensenrechten met voeten treden.

JUIST NU is het belangrijker dan ooit dat mensen zoals jij en ik de ruimte opeisen om wangedrag van de politie bloot te leggen. Dat we mensen, die hun frustraties met geweld botvieren op andere mensen, daarop kunnen aanspreken, of ze nou een uniform hebben of niet. Zeker als die andere mensen strijden tegen racisme en dus voor een betere wereld.

Tot slot: ik hoop dat je er op 19 april bij bent. Ik zal deze rechtszaak met rustig gemoed, opgeheven hoofd en rechte rug aangaan, in de wetenschap dat er over de hele wereld en door de hele geschiedenis heen activisten voor het gerecht zijn gedaagd omdat ze het waagden om kritiek uit te oefenen op machtsdragers. Als je komt, help me hier dan in door je frustratie en woede even thuis te laten. Laten we samen één zijn, in waardig en onverzettelijk protest.Wie: 
dhjana

Thursday 19 April 2018 at 1:30 pm: Poke-a-Cop trial at the Multiple Penal Chamber, Wilhelminaplein 125, Rotterdam. Show your solidarity and come!

In November 2016, peaceful demonstrators of the anti-blackface demonstration in Rotterdam were brutally arrested by the police. Images of the police violence can be found on Youtube, and both the police violence and the illegal emergency order issued by the mayor Aboutaleb were strongly condemned by various authorities in the following months. (Images: https://www.youtube.com/watch?v=0W1lXARD4Js, https://www.youtube.com/watch?v=plCdrFYm5b8, https://www.youtube.com/watch?v=IcDp-seIVtM and https://www.youtube.com/watch?v=6VOH8E824Hg) (Criticism: https://www.amnesty.nl/actueel/rotterdam-schond-demonstratievrijheid, http://stopblackface.com/aboutaleb-teruggefloten-noodbevel-sinterklaasin..., https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/06/geen-straf-voor-anti-zwarte-piet-ac...)

I saw the images and was furious. The violence was extreme: pulling hair, twisting shoulders, caning, stranglehold clamps and, when Jerry Afriye was arrested, a blow from nowhere in the middle of his face. So I did what I often do when I want to denounce something: I wrote about it on my website.

But I didn't feel like yet another tirade, so I poured my writing into the form of a satirical piece - a fake advertisement for a fake app called Poke-a-Cop Go, where you could trace so-called Poke-a-cops and then swipe a brick to them. A few photoshopped pictures, a promotional video and hops, the whole thing was placed on my own website, my youtube channel and on indymedia. (Here you have it, this is my statement)

Sharp satire seemed to me to be more effective than yet another rant. And with the humour, I was able to lose a lot of my frustration, anger and sadness. To be honest: I found it hilarious myself. To be even more honest, I have not yet met anybody who did not at least had to giggle about the whole idea. Well, apart from the police, then. They were not amused. Imagine someone kicking against the holy house of the police and criticising it openly. Totally unacceptable.

Less than five days later in the evening the police entered my house with six policemen, arrested me, took me to the other side of the country and confiscated my PC, some USB sticks, my mobile phone and my son's laptop. Here is a report of the arrest, what events followed, and my response to all of this: https://dhjana.nl/2016/12/19/verdacht-van-opruiing-en-bedreiging/.

And as if all that wasn't enough of an exaggeration, the police issued a press release a week after I was released. The entire national media panted on it and suddenly I was a violent left-wing extremist who had called for agents to be hunted down and smashed to death with bricks (link 1: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1299329/jacht-op-agenten-via-extremistis... and link 2: https://www.npo.nl/extreemlinkse-site-opent-jacht-op-agenten/23-12-2016/...).

It took me six months to get my stuff back. It turned out that the police had removed the files in question from my PC by hand. Strange right? Because for the time being, I am nothing more than a suspect and there is no question of a judicial conviction.

Well, that case is going to start now, almost a year and a half after the events.

I received a summons to join the multiple criminal division in Rotterdam on Thursday 19 April, where the Poke-a-Cop case will be heard. (In a moment more about the summons)

Apparently, the Public Prosecution Service is very much interested in skilfully silencing critics, because they totally overstate the indictment. Totally. In an absurd, insane and incredible way. In addition to incitement, I am also accused of threats of crime against life and/or serious assault.

Yes, you read it well. For writing a satirical piece on the internet.

As if a satirical writing on the internet could ever be a real threat to agents who have a monopoly on violence, repeatedly abuse it and constantly get away with murder with impunity. As if I, in who I am, could pose a threat at all to anyone.

In addition, the indictment is full of word cheating, creating the impression that it is all much worse than it was. As if I hadn't done this alone, but 'together with others'. As if I have done this 'several times' and 'every time', instead of a one-time placement.

The way in which this summons was delivered was just as prohibitive. I have lodged a complaint about it, the text of which is here:

On that date, I was issued with a summons to a court case. Normally this is done in a closed envelope by a citizen courier of the Public Prosecution Service. This time, however, this was done by two uniformed agents, who had demonstrably put their car in the middle of the street. Also the summons was not in a closed envelope, but was given to me loose-leaf and without an envelope. As far as I know, there was no reason to issue the summons in this way (by agents in uniform and without closed envelope). Since in this case the National Police itself is the complainant or plaintiff, the suspicion arises that this was an attempt at intimidation and that my privacy was deliberately violated - after all, the content of the summons was readable by both agents. I would like to know what the considerations have been for the police to issue the summons in this unusual way and whether those considerations justify such an action. I would also like a commitment that further correspondence on this matter (in anticipation of appeal subpoenas) will be delivered in the usual manner, i.e. issued by an courier in civilian form and in a sealed envelope.

I know very well what the considerations have been for the police to do it in this way. Bullying.

Back to the forthcoming court case. Because I'm really going to need you.

I hereby call on everyone to come to the courtroom with me on Thursday, 19 April. The session starts at 1:30 pm, Wilhelminaplein 125 in Rotterdam. And I would particularly like to call on the people of the anti-blackface demonstration in Rotterdam in November 2016 to come.

Why? First of all because I can use a little support in this. Whatever the course of events and whatever the verdict, this whole event will have a profound effect on my life in the years to come. Especially now that the Public Prosecution Service has chosen to come up with a completely disproportionate indictment.

Do not leave me alone in this.

But also because this case is much bigger than my personal thing in it. What is really important here is that the police and the OM tries to silence activists who openly want to expose the police's misconduct.

In this country, every year, people die as a result of police violence. And every time the police get away with it with impunity. In this country, police officers - unlike other countries around the world - do not have to wear visible identification numbers on their uniforms, which means that they can hardly be held accountable for their misconduct.

This country is adopting a law which will prevent police officers from being placed on the Internet if they are recognisable. This country gives the police and the AIVD powers that violate human rights.

RIGHT NOW, it is more important than ever that people like you and me demand space to expose police misconduct. That we can hold people, whether they have a uniform or not, accountable for violence comitted to other people. Certainly if those other people fight against racism and thus for a better world.

Finally, I hope you will be there on 19 April. I will enter this trial with a calm mind, a raised head and a straight back, knowing that activists all over the world and throughout history have been brought to justice for daring to criticise those in power. When you come, help me in this by leaving your frustration and anger at home for a while. Let us be one together, in a dignified and unyielding protest.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech