Pinksterlanddagen 2019/Kafka slaat weer toe!/Failliete solidariteit

Hier kun je discussieren over Pinksterlanddagen 2019/Kafka slaat weer toe!/Failliete solidariteit.
PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE!/
FAIILLIETE SOLIDARITEIT

ASTRID ESSED, WREKER VAN HET ONRECHT, KLAAGT AAN!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-f...

Beste lezers,

Dat u zich nog iets herinnert van mijn eerste stuk over de gang van zaken
bij de Pinksterlanddagen en de unfaire bejegening van een bezielde
activist, is onwaarschijnlijk, want het gebeurde heeft in 2013 plaatsgehad en mijn stuk hierover [na het te hebben laten bezinken] in 2014

Het was getiteld:

”KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING”

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeli...

Dit nare verloop [lees bovenstaande link!] had, neen, dat is
GEEN grap, vijf jaar na dato, in 2018, een vervolg

Ook daarover schreef ik:

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/JACHT NA VIJF JAAR HERVAT

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werki...

Even een overzicht:

WAT IS ER NOU PRECIES GEBEURD TIJDENS DIE PINKSTERLANDDAGEN
2013?
Allereerst, de Pinksterlanddagen is

een jaarlijks tin Appelscha terugkerend door anarchisten georganiseerde event met lezingen, workshops en muziek, in de geest van solidariteit en
op weg naar een vrije samenleving. [1]
Nou, daar was, tenminste in de omgang met elkaar, in 2013 weinig
van te merken.
Ik doel hier op de behandeling van een bepaalde, bezielde activist,
Maikel genaamd.
Wat gebeurde daar dan, tijdens die Pinksterdagen [waarmee de
Pinksterlanddagen samenvallen] in 2013?

UNFAIRE BEJEGENING MAIKEL
Om iedere Pinksterlanddagen bezoeker een prettig en veilig gevoel te geven, is er
een bemiddelings of A Team in het leven geroepen, dat moet zorgen voor
”een prettige atmosfeer zonder uitsluiting” [2]
Ook heeft dat A Team tot taak te bemiddelen als mensen een conflict met anderen hebben
tijdens de Pinksterlanddagen.
Klinkt goed.
Maar dan moet het wel eerlijk en fatsoenlijk naar alle partijen worden toegepast.
Dat is hier niet het geval geweest.
En dan nu de zaak waar het om ging:
Betrokken personen/groepen
Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team
In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook.
Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.
Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.
Het was [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelder
omdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden
omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [3]
Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.
Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensen
van de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,
En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroeg
dat aan Maikel en hij vertrok [4]

ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGEN
ZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKE
BEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.

En dat is waar het mij om ging en daarom ook heb ik mijn stuk
”KAFKA 2013” [Zie bovenstaand] geschreven en zulks ook
op Indymedia gepubliceerd. [5]
KAFKA
En waarom ik dat ”KAFKA” noemde, laat zich raden, omdat de
schrijver Kafka immers in zijn wereldberoemd geworden
roman ”Het Proces’ [6]’, de geschiedenis vertelt van een man, Josef K

genaamd, die
wordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige autoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nu
eigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.
Het eindigt dramatisch:
Hij wordt ter dood gebracht.
Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor hij zich niet heeft kunnen verdedigen.
Dat A Team bij de Pinksterlanddagen stelt zich als doel te zorgen voor
een ”prettige atmosfeer zonder uitsluiting.” [7]

Waarom werd dat Maikel dan uitgesloten?
Zonder de kans te krijgen, zichzelf te verdedigen?
Dat is de gang van zaken in dictaturen en bij autoritair geregeerde
regimes en gaat in tegen de regels van de als ”democratieen” bekend staande
landen, laat staan dat zoiets moet voorkomen bij een event van anarchisten,
die streven naar een vrije en betere wereld! [8]
BAH!

PINKSTERLANDDAGEN 2018 EN DE JACHT OP MAIKEL

Alsof dit allemaal nog niet ernstig genoeg was, werd Maikel, die
na 2013 niet meer naar de Pinksterlanddagen geweest was, opnieuw
lastiggevallen door ''het voormalige A Team van de Pinksterlanddagen''
Opnieuw werd van hem geeeist, weg te blijven, op ''verzoek van iemand
of meerdere personen'', om weg te blijven. [9]

Ook weer zonder een duidelijke ''beschuldiging'' of Maikel de gelegenheid te geven op hoor en wederhoor.
Kafka dus weer in optima forma! [10]

Ik vond dit ongehoord en ben opnieuw in de pen geklommen! [11]

En let wel:
De ''iemand of meerdere mensen'', die hadden aangegeven zich
''onveilig te voelen'' in Maikel's aanwezigheid, konden mooi
WEL blijven! [12]
Zonder enig bewijs of hun beweringen op waarheid berustten........

PINKSTERLANDDAGEN 2019/DE JACHT OP MAIKEL GAAT DOOR!
ONSOLIDAIRE SCHURKEN

Maar deze onsolidaire schurken, die het nodig vinden, een voormalige actieve mede kameraad geen hoor en wederhoor te gunnen, maar wel
blijven lastigvallen met niet toegelichte beschuldigingen, gaan gewoon
door met iets, dat nu toch wel op stalking begint te lijken.

Want ja, ook dit jaar is Maikel lastiggevallen met het ''verzoek'',
niet naar die Pinksterlanddagen 2019 [13] te komen! [14]

Ja, u hoort het goed lezers.

TERWIJL HIJ AL VANAF 2013 GEEN VOET MEER OP DIE PINKSTERLANDDAGEN GEZET HEEFT!

ACTIE ASTRID ESSED

In overleg met de betrokkene [Maikel] had ik aanvankelijkk besloten,
geen actie richting Indymedia [waar een groot deel van de geschiedenis
te lezen is] te ondernemen, maar vandaag [woensdag 30 mei] werd het
mij te gortig en besloot ik toch te reageren.
Mijn reactie is direct hieronder te zien, voor het notenapparaat.

EPILOOG

Het verhaal van Joseph K, die wordt gearresteerd en ter dood gebracht,
zonder ooit te hebben geweten, waarvan hij werd beschuldigd en
is beschreven in Franz Kafka's boek ''Der Process'' [15], is bekend.
Het hoort thuis in een totalitaire dictatuur, in een samenleving
waarin geen elementaire rechtsbeginselen zijn.

Wat Maikel is overkomen op een anarchistisch Festival,
de Pinksterlanddagen 2013 [16], waar hij werd weggestuurd, omdat een
of meer personen claimden ''zich niet veilig te voelen in
zijn omgeving'' [17], zonder dat daarvoor enig hard bewijs was en zonder,
dat hem de kans op hoor en wederhoor werd geboden, is ronduit
schandalig, schunnig en staat haaks op de solidariteit, die men
beweert uit te stralen met die Pinksterlanddagen.

Van je kameraden moet je het maar hebben....

Voor mij een waarschuwing en indicatie, dat lang niet iedereen,
die beweert te bouwen aan een rechtvaardige samenleving, dit
ook in de praktijk brengt.

Als dit soort lieden het voor het zeggen krijgen, ben je beter'
af in een parlementaire democratie, hoe onrechtvaardig de
verhoudingen ook vaak liggen.....

Zie voor het overzicht van de gehele geschiedenis, noot 18

Maar nu eerst mijn reactie op Indymedia

Daarna het notenapparaat

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN EN MIJN COMMENT OP INDYMEDIA/DISCUSSIE

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-f...

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/pinksterlanddagen-2019kafka-slaat-we...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.. Zo werkt het niet.

ASTRID ESSED, WREKER VAN HET

ASTRID ESSED, WREKER VAN HET ONRECHT, KLAAGT AAN!

Wat een heftige titel, beetje game of thrones:
'Astrid Essed, lezer van Kafka, wreker van het onrecht!'

Dus daar kan je uiteindelijk die scene points voor gebruiken!

Nou niet beginnen te zeiken

Nou niet beginnen te zeiken over astrid !
Ieder zijn mening zou ik zeggen.

Dat heet zelf spot . Toch ?

Dat heet zelf spot . Toch ? Ik hoop dat het zelfspot is. Klachten loket Essed als titel dat zou wat zijn. Essed kijkt ook door een gekleurde bril om het voorzichtig te stellen dus of dat loket zou functioneren nou nee. Des ondanks : er is ook nog zo iets als keihard worden genegeerd to ostracize. Dat kan ook fysieke verwijdering inhouden blijkbaar. Maar wat is erger de dingen niet bij de naam noemen en iemand op die manier maar laten voort modderen wel is waar niet van het terrein af
maar verder niet tegen praten of iemand al dan niet vals beschuldigen openlijk.
Dat doet me denken aan :
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/louis-seveke-uit-wraak-vermoord~a71...
Ik denk dat als het veel voor iemand betekend om tot een sub cultuur te behoren omdat diegene geen alternatief heeft het harder aan komt om te worden uitgesloten. Open deur die nog maar even moet ingetrapt. Gelukkig trekt niet iedereen dergelijke ver gaande conclusie om het zo maar even te omschrijven. Daar bij ik heb zelf wel klachten gehoord over de koude omgangsvormen ook buiten de Pinksterlanddagen niet groeten bijv.
Geen recente klachten want ik kom al lang niet meer in dergelijke " omgeving ". Zaken netjes uitpraten feed back op basis gelijkheid dat zou een begin zijn denk ik. Gedrag veranderen bij volwassenen is heel moeilijk waar bij ook betrokken moet worden wat er op het spel staat zeg maar doelen die individuen overstijgen . Wat niet wil zeggen
dat iemand die kritiek heeft zo maar als scheurmaker moet worden weggezet. Je hoeft je ook niet direct persoonlijk aangevallen te voelen en kan ook iets naast je neerleggen spreekwoordelijk als je bijv. word gezegd laat hem haar uitpraten en onderbreek hem haar niet voortdurend. Maar als degene die " onderbroken " word dat heel goed zelf kan oplossen dan is het weer wat anders. Het ligt ook aan de relatie die je met iemand hebt die je bekritiseerd. Je hoeft niet van iedereen kritiek te slikken immers. Kijk naar je zelf zeg ik dan.
Zeker iemand die geen geschiedenis heeft in activisme maar wel belangstelling heeft voor bijv. De Vrijbond komt in een wel heel bonte wereld terecht als die zich aanmeld bij die Vrije Bond en de Pinksterlanddagen bezoekt.
Er is ook nog zo iets als wantrouwen tegen mensen " van buiten " . Dat heeft ook wel ongepaste schofterige bij effecten kan ik me herinneren als armoezaaier die toch al op de plek zich bevind waar letterlijk en figuurlijk de klappen vallen je moet een dikke huid hebben en veel doorzettingsvermogen om je een plekje te maken in die "wereld " waar ook de PL onder valt. Je moet het ook willen. Zelf had ik gezien de schofterige bejegening er op een gegeven moment genoeg van. Een alternatief heb ik niet echt maar ik koester geen wrok of zo . Het beste zeg ik maar . Mn. naam zet ik er maar niet bij want de gemeente waar ik noodgedwongen een uitkering heb leest mee om maar eens wat te noemen.

Waar wordt maikel van

Waar wordt maikel van verdacht?

vanwege je eeuwige israel

vanwege je eeuwige israel kritiek: franz kafka was een jood. niks mis mee maar Joden worden er dus bij gehaald om je anarchistische ideeën te legitimeren.

Je verwart kritiek op Israel

Je verwart kritiek op Israel met anti-semitisme.

is in de praktijk vaak een

is in de praktijk vaak een gradatie verschil

MEGALOMANIE

Iemand met megalomanie is zich niet van zijn aandoening bewust en zal zelf geen hulp zoeken. In de meeste gevallen moet iemand anders hem aanzetten voor een behandeling.

PL, Maikel, uitsluiting

De manier waarop Maikel wederom van de PL word geweerd, deugt volstrekt niet, Maikel is hiermee wederom onrecht aan gedaan. Niet alleen Maikel maar feitelijk iederen op de PL, want zo ondoorzichtig en Kafkaiaans als ze hem behandelen, zo kant de PL-groep naar eigen zeggen iedereen behandelen.

Check dit:

"Mocht je dit jaar zelf benaderd worden door iemand die zich niet veilig of onprettig voelt als jij op de Pinksterlanddagen of bij bepaalde
workshops komt, respecteer dit dan en geef die persoon de ruimte. Het kan ook dat je die boodschap van ons als PL2019 voorbereidingsgroep krijgt,
ook dan willen we je hier alsjeblieft gehoor aan te geven en dus niet naar de PL te komen."

Bron: https://pinksterlanddagen.org/2019/03/11/934/

Daarmee heeft de PL-groep zich feitelijk de absolute macht toegeëigend over wie er wel of niet op de PL mag zijn. Wat nu Maikel - en naar ik
begrijp ook minstens één andere - overkomt, kan morgen ieder ander treffen. Onrechtvaardig en onverteerbaar. Geheel los van de vraag of er legitieme argumenten zijn om Maikel te vragen niet te komen: dit is geen goede methode.

Wat willen ze nou

En een alinea later zeggen ze:

"Mocht je geïnteresseerd zijn in hoe je zelf of voor mensen om je heen kan omgaan met dit soort situaties dan raden we je aan op de PL naar de workshops over dit soort onderwerpen te komen."

Ja, moet je dan nou wel of niet naar de PL gaan als je gevraagd wordt om niet te komen?

lijkt me oersaai die PL

lijkt me oersaai die PL

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech