World Resistance Day for Rojava

Aankondiging, gepost door: nn op 21/10/2019 10:12:50

Wanneer: 02/11/2019 - 11:08

The revolution in Northeast Syria will prevail, fascism will be smashed! At 4pm on October 9th, the Turkish occupation army and its Islamist allies began their long-prepared war of aggression against the liberated areas of northern Syria.


At four o’clock sharp in the afternoon, bombs rained down on people in towns and villages on the border. Jihadist militias began their advance under the leadership of the Turkish army and tried to penetrate into the border area. Turkey is talking about a “military operation” aimed at “securing the border” and establishing a so-called “peace corridor”, but the fact is that the Turkish army and the Islamist mercenaries under its command are concerned with nothing less than the occupation of the mostly Kurdish populated entire area along the Turkish-Syrian border. The regime in Ankara speaks of the “fight against terrorism” and emphasizes that their war of aggression is not about the war on the civilian population, but indiscriminate bombing of civilian settlements, looting and mass deportations of hundreds of thousands of people, arbitrary executions and the brutal abduction of hundreds of civilians speak a different language. The further the war against northern Syria progresses, the more it becomes clear, what Erdogan is really about, namely ethnic cleansing through the violent expulsion of millions of people and the long-term demographic change of the entire region.

In the north of Syria, in the shadow of the Syrian civil war, a revolutionary and democratic social project has thrived in the past seven years that has been a thorn in the side of the region’s powers and imperialist states from the very beginning. The societies of Northeastern Syria established their own self-government and created an oasis of peace, based on the equal coexistence of all groups of the local population, the liberation of women, an ecological economy and radical democracy. The Democratic Federation of Northeast Syria has become a living example of a peaceful and democratic future for the Middle East, beyond local despotism and foreign rule. Finally, the defense forces of the peoples of northeastern Syria, the Syrian Democratic Forces, succeeded in smashing the last remnants of the Turkish-based IS caliphate.

Today, Islamist militias, most of them fighters of the Islamic State and al-Qaeda, are advancing again with the Turkish occupation offensive in northern Syria and spreading fear and terror. The states of the International Coalition, above all the United States of America, have paved the way for the Turkish war of aggression with their coordinated withdrawal of troops. They gave away their former allies to destruction and sacrificed the peoples of northeastern Syria to their filthy interests. The states of the world have agreed to close their eyes while the Turkish occupation army and its jihadists are committing a genocide with NATO weapons.

But we will not stand by and witness in silence the massacres that take place in the eyes of the world today. Only a broad and resistant anti-war movement will stop this war. Just as people were pouring worldwide into the streets against the Vietnam War or the US invasion of Iraq in 2003, the conscience of humankind must rise in revolt today in the face of the Turkish barbarism in northern Syria.

On November 1st, 2014, millions of people around the entire world took to the streets for a day to express their solidarity with the heroic resistance of Kobanê. We call for this year’s November 2nd to be a day of global resistance against the Turkish War of Aggression, to break the normal situation and to paralyze life. Participate in creative and diverse actions of civil disobedience, demonstrations, and many more, and take over the streets and public spaces. As long as the killing continues, the resistance must not stop.

The revolution in Northeast Syria will prevail, fascism will be smashed!Wie: 
nn

Werelddag van verzet voor Rojava – 2 november

Op 9 oktober om 16.00 uur begon het Turkse leger en zijn jihadistische bondgenoten hun lang voorbereide aanvalsoorlog tegen de bevrijde gebieden in het noorden van Syrië.

Om vier uur 's middags stipt vielen de bommen op de mensen in de steden en dorpen aan de grens. Jihadistische milities begonnen hun opmars onder leiding van het Turkse leger en probeerden het grensgebied binnen te dringen. Turkije heeft het over een "militaire operatie" gericht op "het beveiligen van de grens" en het tot stand brengen van een zogenaamde "vredescorridor", maar het is een feit dat het Turkse leger, en de Jihadistische huurlingen die onder zijn bevel staan, zich bezighouden met niets minder dan de bezetting van het overwegend Koerdisch bewoonde gebied langs de Turks-Syrische grens. Het regime in Ankara spreekt van de "strijd tegen het terrorisme" en benadrukt dat hun aanvalsoorlog niet gaat over de oorlog tegen de burgerbevolking. Maar de willekeurige bombardementen op burgerlijke nederzettingen, plunderingen en massadeportaties van honderdduizenden mensen, willekeurige executies en de brute ontvoering van honderden burgers spreken een andere taal. Hoe verder de oorlog tegen het noorden van Syrië vordert, hoe meer het duidelijk wordt waar het Erdogan werkelijk om draait, namelijk etnische zuivering door de gewelddadige verdrijving van miljoenen mensen en de demografische verandering van de hele regio op de lange termijn.

In het noorden van Syrië, in de schaduw van de Syrische burgeroorlog, is in de afgelopen zeven jaar een revolutionair en democratisch sociaal project tot bloei gekomen dat vanaf het allereerste begin een doorn in het oog van de machthebbers en de imperialistische staten van de regio is geweest. De samenlevingen in het noordoosten van Syrië hebben hun eigen zelfbestuur tot stand gebracht en een oase van vrede gecreëerd, gebaseerd op de gelijke co-existentie van alle groepen van de lokale bevolking, de bevrijding van vrouwen, een ecologische economie en een radicale democratie. De Democratische Federatie van Noordoost-Syrië is een levend voorbeeld geworden van een vreedzame en democratische toekomst voor het Midden-Oosten, die verder reikt dan het lokale despotisme en de buitenlandse overheersing. Tot slot zijn de verdedigers van de volkeren van het noordoosten van Syrië, de Syrische Democratische Krachten, erin geslaagd om de laatste restanten van het in Turkije gevestigde IS-kalifaat te vernietigen.

Islamitische milities, waarvan de meeste strijders van de islamitische staat en Al Qa'ida, gaan vandaag de dag weer verder met het Turkse bezettingsoffensief in het noorden van Syrië en verspreiden angst en terreur. De staten van de Internationale Coalitie, met name de Verenigde Staten van Amerika, hebben de weg vrijgemaakt voor de Turkse aanvalsoorlog met hun gecoördineerde terugtrekking van de troepen. Zij gaven hun voormalige bondgenoten weg aan de vernietiging en offerden de volkeren van het noordoosten van Syrië op aan hun vuile belangen. De staten van de wereld zijn overeengekomen de ogen te sluiten, terwijl het Turkse leger en zijn jihadisten een genocide plegen met NAVO-wapens.

Maar we zullen niet toekijken en stilzwijgend getuige zijn van de moordpartijen die vandaag de dag in de ogen van de wereld plaatsvinden. Net zoals de mensen wereldwijd de straat opgingen tegen de Vietnamoorlog of de invasie van de VS in Irak in 2003, moet het geweten van de mensheid vandaag de dag in opstand komen tegen de Turkse barbaarsheid in het noorden van Syrië.

Op 1 november 2014 gingen miljoenen mensen over de hele wereld een dag lang de straat op om hun solidariteit te betuigen met het heroïsche verzet van Kobanê. Wij roepen op om de 2 november van dit jaar uit tot een dag van wereldwijd verzet tegen de Turkse oorlog om de normale situatie te doorbreken en het leven te verlammen. Neem deel aan creatieve en diverse acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, demonstraties en nog veel meer. Neem de straten en openbare ruimtes over. Zolang het moorden doorgaat, mag het verzet niet stoppen.

De revolutie in het noordoosten van Syrië zal zegevieren! Het fascisme zal worden vernietigd!Wie: 
nn

Rojava: The International Freedom Battalion Has Reactivated!
https://anarchistsworldwide.noblogs.org/post/2019/10/30/rojava-the-inter...

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech