Extreem veel dierenleed geconstateerd in groot onderzoek naar de commerciële konijnenhouderij in Nederland

Hier kun je discussieren over Extreem veel dierenleed geconstateerd in groot onderzoek naar de commerciële konijnenhouderij in Nederland.
Maar ook bij de hoogste welzijnsstandaard van de zogenaamde 'parkkooien' werd een ongelofelijke hoeveelheid dierenleed vastgesteld.

Tussen oktober 2018 en november 2019 werd ongeveer een kwart van de naar schatting 40 overgebleven konijnenbedrijven geïnspecteerd. Bijna overal troffen de onderzoekers dode, zieke en stervende dieren aan tussen de levende konijnen. Konijnen hebben voetverwondingen of beschadigde of ontbrekende oren. Trauma en bacteriële of parasitaire infecties kunnen de oorzaak zijn voor de gefilmde verlamming van het achterlijf, scheve nekken, en gebroken achterpoot, naast de vele sterfgevallen.

Veel konijnen brengen hun hele korte leven nog steeds op een bodem van gaas door waar hun pootjes niet op gebouwd zijn. Gaasbodems veroorzaken voetzoolaandoeningen: wonden, kale plekken en eeltknobbels. Wanneer de voetzolen zijn verwond, is dit niet alleen pijnlijk voor het dier, er kunnen ook bacteriën binnendringen, en zo een secundaire infectie veroorzaken.

Er is weinig mogelijkheid voor konijnen in het houderijsysteem om hun natuurlijk gedrag te uiten. Er is niet of nauwelijks ruimte voor huppelen en rennen, geen mogelijkheid tot graven. Deze konijnen komen nooit buiten en zien nooit daglicht. Ze leven niet in natuurlijke groepssamenstellingen, lopen over een gespleten ondergrond, bevinden zich continu boven hun eigen uitwerpselen en ademen de ammoniaklucht in. Daarnaast is er de continue herrie van de mechanische ventilatie en muziekinstallaties.

De moederdieren leven eenzaam in hun kooien wanneer ze geen jongen hebben.

Verder constateerden de organisaties vaak een schrijnende afwezigheid van verrijkings- en schuilmateriaal.

Het is twijfelachtig of de wettelijk verplichtte tweemaal-daagse controle van de dieren op sommige bedrijven plaatsvindt, en of zieke en gewonde dieren medische hulp en afzondering krijgen.

Naast de standaard welzijnsproblemen kampt de sector met uitbraken van besmettelijke ziekten, waardoor het sterftecijfer in de konijnenstallen tot piekhoogten kan oplopen. Dit leidt weer tot een extreem hoog antibioticagebruik in deze sector dat via resistentie ook een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid.

Er zijn in Nederland op ieder moment ongeveer 300.000 konijnen die voor hun vlees worden gehouden, die iedere 10 tot 11 weken naar de slacht gaan. Zo kom je op grofweg anderhalf miljoen geslachte konijnen per jaar.

De consumptie van konijnenvlees is in Nederland niet populair en ligt rond de 650 gram per hoofd van de bevolking per jaar, met vooral een piek rond Kerst. Nederland heeft geen gespecialiseerd slachthuis voor konijnen en de slachtrijpe dieren gaan dan ook op transport naar België of Duitsland. Slechts een deel vindt zijn weg weer terug naar Nederlandse supermarkten.

Het is al langer bekend dat de konijnenhouderij een verschrikkelijk systeem is. Het oordeel van rapporten van de European Food Safety Authority (EFSA) en Wageningen Universiteit zijn vernietigend voor de konijnenhouderij. Wageningen meldt bijvoorbeeld dat er bij konijnen "hoge scores voor ongerief" voor komen en deze "worden vooral veroorzaakt door houderijcondities".

Toch geeft, in een antwoord bij de begrotingsstaten van het Ministerie van LNV voor 2020, de landbouwminister aan dat de 'uitval' bij de konijnenhouderij niet wordt geregistreerd.

In haar jaarplan voor 2018 meldt de NVWA dat vanwege financiële krimp in de konijnenhouderij "nalevingsmeting en gericht inspecteren" niet meer plaatsvindt.

Naar aanleiding van de maatschappelijke kritiek heeft de konijnensector ingezet op 'betere huisvestingssystemen' met welluidende namen als 'welzijnskooien' en 'parkhuisvesting'. In realiteit beantwoorden ook de nieuwere huisvestingsnormen in de verste verte niet aan de natuurlijke behoeften en gedragingen van konijnen en brengen ze de massale sterfte van konijnen in dit systeem niet naar beneden.

Het is tijd om te concluderen dat de konijnenhouderij op geen enkele wijze in staat is om te voldoen aan de behoeftes van konijnen en dat konijnen volstrekt ongeschikt zijn voor de vee-industrie. We moeten daarom stoppen met de zoektocht naar steeds weer kleine, vaak denkbeeldige, verbeteringen in de houderij omstandigheden.

Sterker nog, de nieuwe huisvestingssystemen brengen steeds weer nieuwe welzijnsproblemen met zich mee: de voedsters vertonen agressief gedrag wanneer ze in een groep gehuisvest worden en hygiëne wordt een probleem zodra verrijkingsmateriaal en betere bodems worden gegeven.

'Dierenwelzijn' is een illusie in de konijnenhouderij. Dit systeem behoeft geen verbeteringen, maar afschaffing.

Minister Schouten gaf het afgelopen jaar regelmatig aan dat het in de eerste plaats de taak van de consument zelf is om zich te informeren over de producten die hij of zij koopt. Dit is echter niet mogelijk zonder de consument een eerlijke blik te gunnen in het houderijsysteem. Waar de overheid en de sector falen, zorgen Animal Rights en Konijn in Nood voor de hoognodige transparantie over het leven en lijden van konijnen in deze industrie.

De feestdagen zijn bij uitstek een tijd van bezinning en gaan vaak vergezeld van een oproep tot vrede op aarde. Animal Rights en Konijn in Nood roepen iedereen op om dit jaar het 'Kerstkonijn' van tafel te laten en te kiezen voor een vreedzaam, plantaardig alternatief.

Stichting Konijn in Nood
Voor steun aan onze campagnes Triodos bank rekening nummer: NL54 TRIO 0254 6384 22 ten name van Stichting Konijn in Nood
www.konijninnood.nl


De toekomst van huisdieren

De toekomst van huisdieren .
Hebben huisdieren dus ook die op de boerderij nog een toekomst als veganisten en bepaalde dieren beschermers hun zin krijgen ? Of sterven huisdieren uit met name de zwart bonte wandelende melk fabriek de kip het varken . Er is maar een reden waarom er zo veel koeien en varkens zijn bijv. namelijk winst bejag. Het zijn daar door het is al eerder opgemerkt succesvolle diersoorten als je alleen naar aantallen kijkt. Ook in dieren tuinen zal je geen varken en koe meer zien immers dieren tuinen zijn verboden wat betreft veel dieren beschermers en veganisten.
Dieren beschermen door ze te laten uitsterven ? Wat een paradox. https://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_(logica)

Die albino griezeltjes hebben

Die albino griezeltjes hebben nul overleving kans in het wild. Geen schut kleur bijv. een lekker hapje voor roofvogels en vossen.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech