communicatie blokkade! vrijdag 4 december * solidariteit met mishandelde uitzendkracht

Nieuws, gepost door: Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond op 03/12/2020 12:04:37

Wanneer: 04/12/2020 - 16:26

Morgen, Vrijdag 4 december 2020 communicatie blokkade bij van Rooi Meat B.V.
In solidariteit met zwaar mishandelde Roemeense uitzendkracht.
Tussen 8:00 en 17:30 !


Beste sympathisanten, anarchisten, Vrije Bond leden en anderen die strijden tegen onderdrukking en uitbuiting.

Met de Anarchistische Groep Amsterdam hebben we contact met delen van de Roemeense gemeenschap in Nederland die voornamelijk werken als uitzendkrachten in Nederland en keer op keer worden geconfronteerd met loondiefstal, erbarmelijke woon en werk omstandigheden, intimidatie, onderbetaling en fysiek bruut geweld door de bazen en de bezittende klasse. Dit geld niet alleen voor Roemeense werkers maar voor heel veel werkers (Nederlandse en niet Nederlandse werkers) die in distributie centrums, slachterijen, tuin en akkerbouw, transport, horeca, bouw, post en pakket bezorgen werken.

Als puntje van de ijsberg is er een maand geleden een video online gekomen waar een “manager” van uitzend bureau Reyhan een Roemeense uitzendkracht helemaal in elkaar trapt. Vervolgens deze uitzendkracht isoleert voor weken, zijn telefoon afpakt en tegen de pers het allemaal afdoet als een eenmalig incident. De politie heft pas op (datum) de sadist opgepakt en de uitkomst staat nu al vast. Over 5 maanden komt er ergens een postzegel stukje in de lokale krant dat de dader met een geld boete en een waarschuwing er mee wegkomt. Klasse justitie is nog steeds een feit. Ondertussen gebeuren dit soort zaken structureel, verspreid over werkvloeren over heel Nederland.

Maar deze keer komen ze er niet me weg. Ons doel is om Reyhan Uitzendbureau helemaal kapot te maken met alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben.

Een eerste stap naar ons doel is een kleine moeite waar jij/jullie ons mee kunnen helpen, kopieer de tekst hieronder en verstuur die als email, googel review, linkedIn bericht, comment op social media, Fax, per post of wat jij zelf kan bedenken.

Je kan ook bellen en de tekst voorlezen, of op het antwoord apparaat/voicemail achterlaten
Onder de voorbeeld tekst staan verschilden contact gegevens.

Onze pijlen richten we nu op van Rooi Meat BV, er werken ongeveer 200 uitzendkrachten van Reyhan bij van Rooi Meat B.V. en we hebben dit bevestigd gekregen door meerde betrouwbare bronnen. Dus laat je niet van de wijs brengen als ze zeggen dat ze niet meer werken met Reyhan.
Voor Reyhan uitzendbureau zal het een flinke financiële klap wezen als van Rooi de banden met hun verbreekt en gaan wij onze pijlen richten op de volgende grote klant van Reyahn. Net zo lang tot ze niet meer bestaan.

Alvast bedankt voor de strijdbare solidariteit.

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond
https://www.agamsterdam.org/

-----------------------------------------------------
Beste medewerker van Rooi Meat B.V. ,

Het is ons opgevallen dat u momenteel gebruik maken van de
personeelsdiensten van Reyhan Uitzendbureau B.V.

Gezien het feit dat dit bedrijf zich extreem onethisch en immoreel
gedraagt tegenover zijn werknemers, zoals blijkt uit onderstaand
filmpje, zouden wij u vriendelijk willen verzoeken om uw samenwerking
met dit bedrijf opnieuw te beoordelen en te heroverwegen.
Wij geloven dat al uw gecontracteerde werknemers door de samenwerking
met Reyhan Uitzendbureau B.V. risico lopen op misbruik en uitbuiting,
waardoor het absoluut noodzakelijk is dat deze samenwerking onmiddellijk
stopt.
Wij zullen hieronder een link naar de video van het genoemde incident
plaatsen:
https://www.ad.nl/binnenland/uitzendbaas-schopt-en-slaat-arbeidsmigrant-...

Bedankt,
naam: (mag je zelf invullen)
---------------------------------------------------------------------------------

Veehandel M.A. van Rooi B.V.
Herendijk 6
5737 RA Lieshout
Tel. +31 (0) 499 – 42 13 10
Fax. +31 (0) 499 – 42 26 89
info@vanrooi.nl

Van Rooi Meat B.V.
Roggedijk 4
5704 RH Helmond
Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00
Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01
info@vanrooigroup.com

Proviande Retail BV
Roggedijk 4
5704 RH Helmond
Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00
Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01
info@proviande.nl

Van Rooi Meat Products B.V.
Roggedijk 4
5704 RH Helmond
Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00
Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01
info@vanrooigroup.com

Proviande Beef
Kanaaldijk Zuid 2
5712 BJ Someren
Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00
Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01
info@proviande.nl
Facebook page

https://www.facebook.com/pages/Van%20Rooi%20Meat/145267318919506/

Linkedin page

https://nl.linkedin.com/company/van-rooi-meat-bvWie: 
Anarchist Group Amsterdam / Vrije Bond

Communication blockage tomorrow in solidarity with abused temp worker!
Tomorrow, Friday 4th of December.

From 8:00 to 17:30.

Communication blockage of company Rooi Meat B.V. in solidarity with abused Romanian temporary worker.

Dear sympathizers, anarchists, Vrije Bond members and others who fight against oppression and exploitation.

With the Anarchist Group Amsterdam we established contact with parts of the Romanian community in the Netherlands who mainly work as temporary workers. They are confronted time and time again with wage theft, underpayments, appalling living and working conditions. They are being mentally and physically abused by the bosses and the possessing class. Of course, this applies not only to Romanian workers but for many Dutch and non-Dutch workers, who work in distribution centers, slaughterhouses, garden and arable farming, transport, catering, construction, mail and parcel delivery. As the tip of the iceberg, a video came out online about a month ago in which Romanian temporary worker was brutally beaten up by "manager" of Reyhan Employment Agency. Then this temporary worker was isolated for weeks, his phone was taken away and the incident was dismissed as a one-off in the press. The police only arrested the sadist on (date) and the outcome has already been determined. In 5 months there will be a couple of sentences somewhere in a local newspaper that the perpetrator got away with it with a fine and a warning. Class justice is still a fact. In the meantime, these kinds of things are happening structurally, spread over work floors throughout the Netherlands. But this time they won't get away with it. Our goal is to completely destroy Reyhan Employment Agency using all the possibilities we have at our disposal.

A first step to our goal is a small effort that you can help us with, copy the text below and send it as an email, google review, linkedIn message, comment on social media, fax, by post or whatever you can think of yourself.

You can also call and read the text, or leave the answer machine / voicemail.
Below there are sample text and various contact details.

We are now aiming at van Rooi Meat BV. Approximately 200 Reyhan temporary employees work there, this have been confirmed by several reliable sources. So don't be fooled when they say they don't work with Reyhan anymore.
It will be a major financial blow for Reyhan employment agency if van Rooi breaks ties with them. And after we are going to focus on Reyahn's next major customer. We will do it as long as it takes, until they no longer exist.

Thank you in advance for your fight and your solidarity.

Anarchist Group Amsterdam - Frije Bond

-------------------------------------------------- ---
Dear employee of Rooi Meat B.V. ,

We have noticed that you are currently using the personnel services of Reyhan Uitzendbureau B.V.

Given that this company is behaving extremely unethically and immoral towards its employees, as shown in the video below, we would kindly request that you reassess and reconsider your partnership with this company.
We believe that all your employees that are contracted through collaboration with Reyhan Uitzendbureau B.V. are at the risk of abuse and exploitation, making it obvious that this cooperation has to stop immediately.
We will post a link to the video of the said incident below:

https://www.ad.nl/binnenland/uitzendbaas-schopt-en-slaat-arbeidsmigrant-...

Thank you,
name: (fill in yourself)
---------------------------------------------------------------------------------

Veehandel M.A. van Rooi B.V.
Herendijk 6
5737 RA Lieshout
Tel. +31 (0) 499 – 42 13 10
Fax. +31 (0) 499 – 42 26 89
info@vanrooi.nl

Van Rooi Meat B.V.
Roggedijk 4
5704 RH Helmond
Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00
Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01
info@vanrooigroup.com

Proviande Retail BV
Roggedijk 4
5704 RH Helmond
Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00
Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01
info@proviande.nl

Van Rooi Meat Products B.V.
Roggedijk 4
5704 RH Helmond
Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00
Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01
info@vanrooigroup.com

Proviande Beef
Kanaaldijk Zuid 2
5712 BJ Someren
Tel. +31 (0) 492 – 77 99 00
Fax. +31 (0) 492 – 77 99 01
info@proviande.nl
Facebook page

https://www.facebook.com/pages/Van%20Rooi%20Meat/145267318919506/

Linkedin page

https://nl.linkedin.com/company/van-rooi-meat-bv


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech