Solidariteit campaigne met venezolaanse metaalarbeider Rodney Alvarez

Nieuws, gepost door: Daniel Cabezas op 22/12/2020 12:08:03

Wanneer: 22/12/2020 - 07:39

Beste collegas; Rodney Alvarez, is een Ferrominera-werknemer die is opgesloten voor een misdaad die hij niet heeft begaan. Negen jaar gevangenisstraf, 9 hoorzittingen uitgesteld proces, 27 opzettelijke onderbrekingen en sabotage door de Madurista tirannie. De tekst die volgt is het begin van deze campagne voor de vrijlating van Rodney Alvarez en de andere arbeiders die ten onrechte gevangen zijn gezet wegens afwijkende meningen van de vakbonden die getroffen zijn door het Madurista Stalinisme. Elke financiële bijdrage zal een grote hulp zijn en we zullen u zeer dankbaar zijn.

-----SCROL FOR ENGLISH------
Solidariteit campaigne met Rodney Alvarez.

Beste collegas; Rodney Alvarez, is een Ferrominera-werknemer die is opgesloten voor een misdaad die hij niet heeft begaan. Negen jaar gevangenisstraf, 9 hoorzittingen uitgesteld proces, 27 opzettelijke onderbrekingen en sabotage door de Madurista tirannie. De tekst die volgt is het begin van deze campagne voor de vrijlating van Rodney Alvarez en de andere arbeiders die ten onrechte gevangen zijn gezet wegens afwijkende meningen van de vakbonden die getroffen zijn door het Madurista Stalinisme. Elke financiële bijdrage zal een grote hulp zijn en we zullen u zeer dankbaar zijn.

Caracas, 13 december 2020. - In de afgelopen weken heeft het Comité voor de Vrijheid van gevangen Arbeiders en Arbeiders een actie gestart om voedseldonaties aan te vragen en in te zamelen, die aan de politieke arbeidersgevangene Rodney Álvarez zullen worden overhandigd.

Rodney Álvarez, zit al negen jaar vast wegens gerechtelijke opstelling, en zonder straf omdat de Venezolaanse staat zijn proces niet heeft beëindigd. In deze context heeft het de levensomstandigheden van de populaire klassen van het land vernield, maar op een verergerde manier toen het werd opgesloten in een gevangenis als Rodeo II, waar de staatsdistributie van voedsel en goederen voor persoonlijke hygiëne schaars, sporadisch is en van vreselijke kwaliteit.

Om deze reden is een groep kameraden deze campagne van solidariteit begonnen met de meest symbolische politieke arbeidersgevangene in Venezuela, die nog steeds lijdt onder de criminalisering van de regering van Nicolás Maduro; dat verhindert de culminatie van het proces en blokkeert zijn vrijheid om de ware schuldige van de misdaad, een vakbondsbureaucraat, te blijven beschermen tegen de Psuv.

We delen deze campagne om kameraad Rodney Álvarez te steunen, die steun vraagt voor zijn eten tijdens zijn onrechtvaardige opsluiting in Rodeo II, die de goede wil hebben om te helpen, neem dan contact met ons op via de FB-pagina:
https://www.facebook.com/LibertadParaRodneyAlvarez

http://libertadpararodney.blogspot.com/

En naar het telefoonnummer (VENEZUELA): +584143015548 Francisco Hernandez Parra.

Voor meer informatie of antwoorden op uw vragen over de onderweg om te verzenden van de collecties voor deze solidariteitscampagne kunt u schrijven of bellen ook naar het Nederlandse telefoonnummer +31685042319 Daniel.

Vrijheid voor Rodney Álvarez.

Gabriel Moreno. 2 november 2016.

Aan het begin van donderdag 11 juni 2011 vond een tragische gebeurtenis plaats bij de hoofdingang van het bedrijf Ferrominera Orinoco die nog steeds de gevoeligheden van de arbeiders van Guyana schaadt.

Die noodlottige dag verloor de jonge ijzerertswerker, Renny Rojas, zijn leven als gevolg van de kogels.

Dit was het gevolg van een vechtpartij door vakbondsfracties die, in dat bedrijf, de lucratieve zaken voor hun leiders betwistten om Sintra Ferrominera te controleren.

Interessant genoeg heeft een politieke vakbondssector Rodney Álvarez van die schaamte beschuldigd van de dood van Rojas, zelfs al wetten ze wie de auteur was.

De echte auteur van de bloedact, duizenden ijzermijnwerkers weten wie hij is, omdat hij die dag voor iedereen schoot.

Maar de dader is vrij en een miljonair product van zijn bedrijf in dat ijzerbedrijf.

Het heeft invloedrijke bescherming.

Rodney Álvarez, die sinds die tijd niemand heeft vermoord, zit in de gevangenis.

In de gevangenis heeft hij alleen de bescherming van God en de eeuwige zegen van zijn oude moeder.

Voor gerechtigheid moet Rodney Álvarez binnenkort worden vrijgelaten.

Hij is geen politicus, maar politici hebben hem op de meest grove en wrede manier gevangengezet.

Rodney, van de Rodeo-gevangenis, schreef een brief gericht aan de arbeiders van Guyana, en het is het volgende:

Door: Rodney Álvarez

Aan de ijzerbewerkers.

Aan de arbeiders van alle basics.

Ik, Rodney Álvarez, Venezolaan, van wettelijke leeftijd, houder van IC: 19.184.464, werknemer van Ferrominera Orinoco, (FMO), zit al meer dan vijf jaar in de gevangenis, beschuldigd van een misdaad die ik nooit heb gepleegd, en nooit tijdens het proces in deze lange vijf jaar, zoals mijn moeder, de advocaat en degenen die mij hebben vergezeld, mij hebben uitgelegd, is in elk van de hoorzittingen geen schuld bewezen, in de feiten die mij worden genoemd.

Zoals u zich zult herinneren, werd op 9 juni 2011 een arbeidersvergadering bij FMO bijeengeroepen om de verkiezingscommissie te kiezen voor het verkiezingsproces van de vakbond. In die vergadering raakte kameraad Renny Rojas ernstig gewond en stierf even later, een situatie waarvoor ze mij de schuld willen geven.

Mijn onschuld blijkt duidelijk uit elk van de gehouden hoorzittingen. Elk van de opgeroepen mensen toont alleen het bewijs van mijn onschuld en toch is de Venezolaanse staat met verbazingwekkende vertraging doorgegaan, door mijn verblijf in de Rodeo-gevangenis te verlengen, waardoor ik afstand neem van mijn moeder, mijn zussen en vooral: mijn kinderen , die opgroeien zonder herinneringen aan mij.

Ik weet dat mijn collega's, de mannen en vrouwen die bij FMO werken, mij niet de rug hebben toegekeerd. Bewijs hiervan zijn de groeten, herinneringen en financiële bijdragen waardoor mijn moeder bij elk van de hoorzittingen aanwezig kan zijn.

Maar in de gevangenis voelt en weet men ook van de economische crisis die we doormaken, en dat blijkt uit de afname van het aantal ijzerertsarbeiders bij elk gehoor.

Ik wil hier weg, mijn naam laten zuiveren en dit proces beëindigen. Ik wil thuis zijn bij mijn kinderen en mijn baan terugkrijgen. Ik vraag alleen alle FMO-werknemers, vakbondsleiders en degenen die het leven in het bedrijf maken, om uit te breiden en mee te doen, mijn onschuld te openbaren en het onrecht dat mij is aangedaan aan de kaak te stellen. Breid deze oproep uit tot arbeiders en vakbondsleiders van alle basisbedrijven, en tot de vakbondsleiding van het land, om me te verenigen rond mijn vrijheid, om dat te bereiken in de rest van dit jaar kan ik terugkeren naar mezelf. thuis en mijn werk.

Een knuffel voor iedereen

aandachtig

Rodney Álvarez ”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidarity campaign with Rodney Alvarez.

Dear colleagues; Rodney Alvarez, is a Ferrominera worker who is incarcerated for a crime he did not commit. Nine years in prison, 9 hearings postponed, 27 deliberate interruptions and sabotage by the Madurista tyranny. The text that follows is the start of this campaign for the release of Rodney Alvarez and the other workers who have been wrongly imprisoned for dissent from the unions affected by Madurista Stalinism. Any financial contribution will be of great help and we will be very grateful to you.

Caracas, December 13, 2020 .-- In recent weeks, the Committee for the Freedom of Detained Workers and Workers has launched an action to request and collect food donations, which will be handed over to political workers' prisoner Rodney Álvarez.

Rodney Álvarez, has been in jail for nine years for trial, and without penalty for not ending his trial by the Venezuelan state. In this context, it destroyed the living conditions of the country's popular classes, but in a worse way when it was incarcerated in a prison like Rodeo II, where the state distribution of food and personal hygiene supplies is scarce, sporadic and of terrible quality. .

For this reason, a group of comrades has started this campaign of solidarity with the most symbolic political prisoner of workers in Venezuela, who is still suffering from the criminalization of the government of Nicolás Maduro; that hinders the culmination of the trial and blocks his freedom to continue to protect the true culprit of the crime, a union bureaucrat, from the PSUV.

We share this campaign to support Comrade Rodney Álvarez, who is asking for support for his food during his unjust imprisonment in Rodeo II, who has the good will to help, please contact us through the FB page:
https://www.facebook.com/LibertadParaRodneyAlvarez

http://libertadpararodney.blogspot.com/

And to the telephone number (VENEZUELA): +584143015548 Francisco Hernandez Parra.

For more information or answers to your questions on the way to send the collections for this solidarity campaign, please write or call also the Dutch telephone number +31685042319 Daniel.

Freedom for Rodney Álvarez.

Gabriel Moreno. November 2, 2016.

At the beginning of Thursday, June 11, 2011, a tragic event took place at the main entrance of the Ferrominera Orinoco company that continues to hurt the sensibilities of the workers in Guyana.

That fateful day, the young iron worker, Renny Rojas, lost his life as a result of the bullets.

This was the result of a brawl by union factions who, in that company, contested the lucrative business for their leaders to control Sintra Ferrominera.

Interestingly, a trade union political sector accused Rodney Álvarez of that shame of Rojas's death, even though they knew who the author was.

The real author of the blood act, thousands of iron miners know who he is because he shot in front of everyone that day.

But the culprit is free and a millionaire product of his bussines in that iron company.

It has influential protection.

Rodney Álvarez, who hasn't killed anyone since then, is in prison.

In prison he has only the protection of God and the eternal blessing of his old mother.

For justice, Rodney Álvarez must be released soon.

He is not a politician, but politicians have imprisoned him in the most crude and cruel way.

Rodney, from the Rodeo prison, wrote a letter to the workers of Guyana, and it is as follows:

By: Rodney Álvarez

To the ironworkers.

To the workers of all basics.

I, Rodney Álvarez, Venezuelan, of legal age, holder of IC: 19,184,464, employee of Ferrominera Orinoco, (FMO), has been in prison for over five years, charged with a crime I never committed, and never in the trial in these long five years, as my mother, the lawyer and those who accompanied me have explained to me, none guilt has been proven in each of the hearings, in the facts that I am mentioned.

As you will recall, a workers meeting was convened at FMO on June 9, 2011 to elect the election commission for the union election process. In that meeting, Comrade Renny Rojas was seriously injured and died moments later, a situation for which they want to blame me.

My innocence is evident in each of the hearings held. Each of the people summoned shows only proof of my innocence and yet the Venezuelan state has continued with an amazing delay, extending my stay in the Rodeo prison, distancing me from my mother, my sisters and most importantly: my children, who grow up without memories of me.

I know that my colleagues, the men and women who work at FMO, have not turned their backs on me. Proof of this are the greetings, reminders, and financial contributions that allow my mother to attend each of the hearings.

But in prison, people also feel and know about the economic crisis we are going through, and this is shown by the decline in the number of iron ore workers in every audience.

I want to get out of here, have my name cleared and this process ended. I want to be at home with my kids and get my job back. I just ask all FMO employees, union leaders, and those who make life in the company to expand and join in, reveal my innocence, and denounce the injustice done to me. Extend this call to workers and union leaders of all grassroots companies, and to the union leadership of the country, to unite around my freedom, to achieve that for the rest of this year I can return to myself. at home and at work.

A hug for everyone

attentively

Rodney Álvarez ”.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech