Re: Ter Apel - Kamp alsnog ontruimd na noodverordening gemeente


Wie: 
nn

NOODVERORDENING

DE BURGEMEESTER VAN VLAGTWEDDE

OVERWEGENDE

dat er tussen 8 mei 2012 en 23 mei 2012 een betoging heeft plaatsgevonden in de vorm van een tentenkamp aan de Ter Apelervenen te Ter Apel, gericht tegen het door het Rijk gevoerde beleid inzake uitgeprocedeerde asielzoekers;
dat dit tentenkamp (overwegend) bevolkt wordt door (uitgeprocedeerde) vreemdelingen, die onderdak wensen en een herbeoordeling van hun status;
dat op 22 mei 2012 de Tweede Kamer der Staten-Generaal moties, waarin de regering werd uitgenodigd om deze vreemdelingen, onderdak te verschaffen heeft afgewezen;
dat de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel de in het tentenkamp verblijvende vreemdelingen heeft aangeboden onderdak te verschaffen in één van de opvanglocaties tot 15 juni aanstaande;
dat een deel van de verblijvende vreemdelingen het aanbod van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel heeft aangenomen;
dat de heden in het tentenkamp verblijvende vreemdelingen hebben afgewezen;
dat het tentenkamp in eerste instantie is aangemerkt als een manifestering van gedachten en gevoelens in de zin van de Wet Openbare Manifestaties;
dat in de loop van de tijd sinds 8 mei het aantal tenten sterk is gegroeid en (daarmee) ook het aantal aanwezigen in het tentenkamp;
dat daarmee het karakter van het tentenkamp aan het veranderen is van een plaats waar het zwaartepunt lag bij het openbaren van gedachten en gevoelens tot een plaats waar de nadruk ligt op het verschaffen van bewoning en verzorging aan uitgeprocedeerde vreemdelingen;
dat door de toename van het aantal tenten en het aantal aanwezigen de situatie in het tentenkamp ondoorzichtig is geworden en daarmee potentieel gevaarlijk;
dat dit gevaar wordt versterkt doordat toezicht door de reguliere politie door de aanwezigen in het tentenkamp niet op prijs wordt gesteld;
dat op 22 mei 2012 een controle is uitgevoerd door de regionale brandweer;
dat de brandweer heeft geconstateerd dat sprake is van een acuut gevaar voor brand, immers er is sprake van open vuur, nylon tenten, waarbij de vluchtwegen worden belemmerd door de aanwezige scheerlijnen
dat de inspecteur van het waterleidingbedrijf heeft geconstateerd dat de kwaliteit van het drinkwater sterk verminderd door de aanwezige nooddrinkwatervoorziening, mede gelet op de hoge temperaturen
dat het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers (COA) heeft verzocht om beëindiging van het tentenkamp op het hun in bruikleen gegeven grondgebied;
dat in het kader van (brand)veiligheid gevreesd diende te worden voor de veiligheid van personen in het tentenkamp;
dat het op grond van artikel 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde niet is toegestaan om ten behoeve van nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd, dan wel wanneer een planologische ontheffing is verleend;
dat het aangewezen gebied (zijnde het zgn. populierenveld) niet als zodanig is opgenomen in het bestemmingsplan en er geen planologische ontheffing is verleend;
het terrein is ongeschikt voor het langdurig verblijf van personen in tenten, laat staan in deze omvang en intensiteit;
dat het tentenkamp om die reden middels het bevel d.d. 23 mei 2012 is beëindigd;
dat bij hervatting van het tentenkamp gevreesd moet worden voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden als bedoeld in artikel 175, lid 1 van de Gemeentewet,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, mede gelet op artikel 172, lid 3 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1
Het is een ieder verboden zich vanaf woensdag 23 mei 2012 zich op te houden binnen het in deze verordening bedoelde gebied.

Onder dit gebied wordt verstaan het gebied begrensd door de berm van de N366 en de noordelijke grens van het perceel met kadastraal nummer I 4253, provinciegrens Borger-Odoorn en de zuidelijke grens van het perceel met kadastraal nummer I 4275.

Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat het gebied weer is opengesteld.

Artikel 2
Het is een ieder verboden om binnen een straal van 5 kilometer buiten het gebied, zoals bedoeld in artikel 1, op of aan de openbare weg bivakmutsen, helmen, sjaals of andere middelen voorhanden te hebben, te dragen of te gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te bemoeilijken.

Artikel 3
Een ieder die zich binnen het op de bij deze verordening behorende kaart aangemerkte gebied in de openbare ruimte bevindt is verplicht op eerste aanwijzing van een ambtenaar van de politie zich terstond uit dit gebied te verwijderen, behoudens de gebruikers van in dit gebied gelegen gebouwen.

Artikel 4
1. Deze verordening treedt in werking op het moment van bekendmaking.
2. Deze verordening wordt bekendgemaakt door bekendmaking via de lokale pers, door middel van het aanplakken in het publicatiekastje van het gemeentehuis en door vermelding op de gemeentelijke website.

Niet naleving van de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Stafrecht.

Sellingen, 23 mei 2012, 13.10 uur

De burgemeester van Vlagtwedde,

Mevrouw L.A.M. Kompier


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech