Statement about the 'Justice for Sammy' demonstration by the organising group

Hier kun je discussieren over Statement about the 'Justice for Sammy' demonstration by the organising group.
---- (English/Engels, Dutch follows/Nederlands volgt) ----

Last Friday, August 13, marked exactly one year after Sammy was murdered. On this occasion, the third demonstration against police brutality and for justice for Sammy was organised. The demonstration, attended by several hundred people, started on Dam Square and ended at the spot where Sammy was murdered.

Sammy, a person of colour from Germany, came to Amsterdam last year to celebrate his 23rd birthday. After smoking a joint, he went into a psychosis and ran away from his friends. After finding the confused young man, the police did not allow his mother, who had come to Amsterdam to help find Sammy, to go to him. Instead, they shot her son whilst Sammy clearly did not represent a lethal threat to any of the officers there. None of the 2 shooters will be prosecuted.

The demo was announced to the city council to give the police no reason to break it up before it started and for safety considerations for Sammy’s parents. It was agreed in advance that the police would not be visibly present. Of course, they didn't keep this agreement and police officers in uniform followed behind the demo and had undercover presence. The police told the organisation that anti-cop chants were not allowed and as the organisers, we announced this from the stage. Again, this was done out of safety considerations for all participants in the demo; we thought everybody ought to be informed on restrictions by the cops. Many individuals that joined the protest evidently did not agree with that form of repression We expected undercover presence and were actively trying to find police collaborators, but weren’t able to narrow this down to specific individuals. Unfortunately, one left-wing protester was arrested for allegedly ‘insulting the police’. They locked this person up for 2 nights, which by itself is again an absurd abuse of power. This indicates that there are still many actions to be taken against police brutality of any kind and underlines the necessity to actively work together with all anti-fascists on this front and stand up for one another.

Despite the fact that the demonstration was organised by a broad range of members from radical left-wing organisations, we found ourselves having to deal with fascist scum. We were aware that some Museumplein wappies might decide to turn up because of their rediscovered hate for the police. Together with the family it was decided that as long as they kept their corona conspiracy nonsense out of our demos we would be okay with them. This decision was made considering their past help to Sammy's family. As these wappies arrived on Dam Square when the demo began, it was clear that there was a known NVU Nazi among that group. She was unkindly told to leave immediately and she did. The rest of the these people could be assigned to the corona-denying, ‘coffee-at-Museumplein’ wappie spectrum. Their anti-corona chants were drowned out by comrades several times until they stopped trying. We agreed that this demo is not about corona and that they would leave their political messages out that day, since at least 90 % of the demo clearly did not agree.

These wappie people, as we understood them to be at that time, in our opinion hijacked the demo by marching next to the family in front of our block. As we started to chant ‘Black Lives Matter’ one of them turned around and screamed ‘all lives matter’. Several anti-fascists responded to that in the way that it should be dealt with. Unfortunately, the police was around. The cops were of course very eager to have many anti-fascists in cuffs, and it was decided that they should not have that pleasure because of some ignorant corona-wappies.

Unfortunately, after the demo had ended, several of the people thought to be regular wappies were identified as Pegida members and other organised fascists. As soon as we arrived at the location where Sammy was killed the ‘all-lives-matter'-guy attempted to take pictures of our comrades and threatened to give those to the police. This also received a response, however, the silence that the family wished for had to be respected, and we were in the initial understanding these were ‘regular’ wappies. The decision made by 30-ish anti-fascists at Dam Square, that chose to deal with this issue by leaving, is unacceptable. We should stay together as comrades in emotionally challenging situations. They should have told the organisation that they had spotted known organised fascists amongst the wappies, so we could have dealt with them collectively.

It is certain that we will be confronted with right-wingers and right-wing infiltration on the road to a liberated society. These situations can not be avoided, but should be tackled. The yellow vest movement has been a recent example, where anti-fascists receive support from that movement by attempting to kick out fascists. We are sorry that our BIPoc, Jewish and queer comrades were exposed to a potential risk. If we had known these scumbags were organised fascists, we would have dealt with it and never allow one of ours to be in a potentially dangerous situation. Furthermore, we hope our determination to fight if necessary was visible. Next to be a collective front against police brutality, all anti-fascists need to support and inform each other in the battle against fascists and fascist infiltration of any kind. We need to work together to keep them away from our actions and the actions of our allies. No anti-fascist should silently walk away in these situations.

To end on a positive note; the demo was loud, angry, and interrupted the status quo on busy spots in Amsterdam. People were forced to listen to the story about Sammy's murder and our demand for a world without police (violence) was clear.

----(Dutch/Nederlands) ----

Afgelopen vrijdag 13 augustus was precies een jaar nadat Sammy werd vermoord. Bij deze gelegenheid werd de derde demonstratie tegen politiegeweld en voor gerechtigheid voor Sammy georganiseerd. De demonstratie, waaraan enkele honderden mensen deelnamen, begon op de Dam en eindigde op de plek waar Sammy werd vermoord.

Sammy, een person van kleur uit Duitsland, kwam vorig jaar naar Amsterdam om zijn 23ste verjaardag te vieren. Nadat hij een joint had gerookt, raakte hij in een psychose en rende hij weg van zijn vrienden. Na het vinden van de verwarde jongeman stond de politie zijn moeder, die naar Amsterdam was gekomen om Sammy te helpen zoeken, niet toe naar hem toe te gaan. In plaats daarvan schoten ze haar zoon neer terwijl Sammy duidelijk geen dodelijke bedreiging vormde voor een van de agenten daar. Geen van de 2 schutters wordt vervolgd.

De demonstratie werd aangekondigd aan de gemeenteraad om de politie geen reden te geven om deze op te breken voordat deze begon en uit veiligheidsoverwegingen voor Sammy's ouders. Van tevoren was afgesproken dat de politie niet zichtbaar aanwezig zou zijn. Natuurlijk hielden ze zich niet aan deze afspraak en politieagenten in uniform volgden de demonstratie en waren undercover aanwezig. De politie vertelde de organisatie dat antipolitieleuzen niet waren toegestaan, ​​en als organisatoren hebben wij dit vanaf het podium aangekondigd. Ook dit werd gedaan uit veiligheidsoverwegingen voor iedereen die aan de demonstratie meedeed; wij vonden het belangrijk dat iedereen geinformeerd was over de restricties opgelegd door de politie. . Veel mensen die zich bij het protest hadden aangesloten waren het overduidelijk niet eens met die vorm van repressie. We verwachtten undercover-aanwezigheid en probeerden actief politiecollaborateurs te vinden, maar konden dit niet herleiden tot specifieke personen. Helaas werd een linkse demonstrant gearresteerd wegens vermeende ‘belediging van de politie’. Ze hebben deze persoon 2 nachten opgesloten, wat op zichzelf al een absurd machtsmisbruik is. Dit geeft aan dat er nog veel actie moet worden genomen tegen politiegeweld van welke aard dan ook en onderstreept de noodzaak om op dit front actief samen te werken met alle antifascisten en voor elkaar op te komen.

Ondanks dat de demonstratie werd georganiseerd door een breed scala aan leden van radicaal-linkse organisaties, kregen we te maken met fascistisch uitschot. We waren ons ervan bewust dat enkele Museumplein-wappies door hun hervonden haat in de politie zouden kunnen besluiten om te komen. Samen met de familie werd besloten dat zolang zij hun corona-samenzweringsgezeik uit onze demo's hielden, wij dit oké zouden vinden. Deze beslissing is genomen gezien hun eerdere hulp aan Sammy's familie. Toen deze wappies op de Dam arriveerden toen de demo begon, was het duidelijk dat er een bekende NVU-nazi bij die groep zat. Ze kreeg onvriendelijk te horen dat ze onmiddellijk moest vertrekken en dat deed ze. De rest van deze mensen zou kunnen worden ingedeeld in het corona-ontkennende, ‘koffiedrinken-op-Museumplein’-wappiespectrum. Hun anti-coronaleuzen werden verschillende keren door de kameraden overstemd totdat ze stopten met proberen. We waren het erover eens dat deze demo niet over corona gaat en dat ze die dag hun politieke boodschappen zouden weglaten, aangezien zeker 90% van de demo het daar duidelijk niet mee eens was.

Deze wappies, wat we dachten dat ze waren, hebben naar onze mening de demo gekaapt door naast de familie voor ons blok te marcheren. Toen we ‘Black Lives Matter’ begonnen te zingen, draaide een van hen zich om en schreeuwde ‘All Lives Matter’. Verschillende antifascisten hebben daarop gereageerd op de manier waarop ermee moet worden omgegaan. Helaas was de politie in de buurt. De agenten wilden natuurlijk heel graag veel antifascisten in de boeien slaan, en er werd besloten dat naïeve (doch zeer ernstige) leuzen van enkele coronawappies niet genoeg reden was om hun dit plezier te gunnen.

Helaas, nadat de demo was afgelopen werden een aantal van de mensen die in eerste instantie werden aangezien voor wappies geïdentificeerd als Pegida-leden en andere georganiseerde fascisten. Zodra we aankwamen op de locatie waar Sammy werd vermoord, probeerde de 'all-lives-matter'-persoon foto's te maken van onze kameraden en dreigden deze aan de politie te geven. Hierop werd ook gereageerd, echter de stilte die de familie wenste moest gerespecteerd worden en we hadden initieel begrepen dat dit ‘gewone’ wappies waren. De beslissing van dertig antifascisten op de Dam, die ervoor kozen om met deze kwestie om te gaan door te vertrekken, is onaanvaardbaar. We moeten als kameraden bij elkaar blijven in emotioneel uitdagende situaties. Ze hadden de organisatie moeten vertellen dat ze bekende georganiseerde fascisten onder de wappies hadden herkend, zodat we ze collectief hadden kunnen aanpakken.

We zullen op de weg naar een bevrijde samenleving ongetwijfeld nog vaak te maken krijgen met (extreem)rechtse aanwezigheid en infiltratie. Deze situaties kunnen niet worden voorkomen, maar moeten worden opgelost. Een goed voorbeeld hiervan is de gele hesjes beweging, waarbinnen anti-fascisten steun krijgen van die beweging door fascisten te weren. We vinden het vreselijk dat onze BIPoc, Joodse en queer kameraden zich in een potentieel gevaarlijke situatie bevonden. Als we hadden geweten dat deze scumbags georganiseerde fascisten zijn, hadden we dat opgelost en hadden we de onzen nooit blootgesteld aan welk risico dan ook. We hopen dat onze wil om terug te vechten wanneer dat duidelijk nodig was, te zien was. Naast een front vormen tegen politiegeweld moeten alle antifascisten elkaar steunen en informeren in de strijd tegen fascisten en fascistische infiltratie. We moeten samenwerken en ervoor zorgen dat ze weg blijven van onze acties en van die van onze bondgenoten. Geen enkele antifascist mag op dat moment stilletjes weglopen.

Om positief te eindigen: de demonstratie was luid, boos en verstoorde de normale gang van zaken op drukke plekken in Amsterdam. Mensen waren gedwongen om te luisteren naar het verhaal over de moord op Sammy en onze eis voor een politie(geweld)vrije wereld was duidelijk.


Re: Statement about the 'Justice for Sammy' demonstration by the

Good statement!

trollen zijn zielig

Naar de ruis verplaatst en steevast voorzien van onderstaande commentaar:

Ach gut wat een doorzichtig getroll weer, over de rug van een vermoorde gast en zijn ontroostbare ouders nog wel. Er liepen wat wappies mee, ja, en die hieven de leus 'all lives matter' aan, en daar zijn ze door verschillende mensen op verschillende manieren op aangesproken. En ze wisten zich een prominente plek te verschaffen aan de zijde van de moeder aan het einde van de demo, zodat het kaarsjes ritueel gebeuren vooral een wappie gebeuren werd. Nou en?

Als iemand in dit verhaal 'failliet' is, is het wel de eikel die telkens dat desinfo bericht post, en doet alsof Indymedia er iets mee van doen heeft. Vind je iets van die wappies? Schrijf daar een stukkie over. Vind je iets van de smeris? Schrijf daar een stukkie over. En hou op met leugens te verspreiden en Indymedia erbij te (proberen) te betrekken. De enige die gebaat zijn met zo'n bericht, zeker met zo'n niet ter zake doende titel erbij, zijn, de smeris en de andere fasco's.

✊✊✊✊

✊✊✊✊

Niks fascistischee infilltratie

Waren de vrienden en achterban van de familie van Sammy. Waren ook uiteindelijk de enige die welkom waren op de herdenking van Sammy op het einde van de demonstratie. Waren dde Internationale Socialisten die de moord op Sammy misbruikte voor hun eigen politieke agenda door er de de nadruk op te leggen dat hij een persoon van kleur zou zijn door het roepen van de leus "black lives matter" De suggestie wekkend dat het hier om een rascisrische moord zou gaan.

Bah, hou op met commentaren

Bah, hou op met commentaren plaatsen als je dronken bent.

"Waren de vrienden en achterban van de familie van Sammy.": ja dat staat in de statement van de organisatie, die vrienden bleken veelal wappies te zijn. Dus?
"Waren ook uiteindelijk de enige die welkom waren op de herdenking van Sammy op het einde van de demonstratie.": pertinent onwaar. Er was onenigheid over het begin van dat kaarsenritueel, stiltemoment enzo. Uiteindelijk kon iedereen erbij hoor.
"Waren dde Internationale Socialisten die de moord op Sammy misbruikte voor hun eigen politieke agenda door er de de nadruk op te leggen dat hij een persoon van kleur zou zijn door het roepen van de leus "black lives matter" De suggestie wekkend dat het hier om een rascisrische moord zou gaan.": campagne voeren tegen racistische politiemoorden is niet de eigen agenda van de IS, maar een zaak die ons allen aangaat. Sammy's vader heeft een kleur, het is evident dat als Sammy een blond kind uit t gooi was geweest, de popo anders had gehandeld.

De familie heeft er in ieder

De familie heeft er in ieder geval nooit de suggestie gewekt dat hij vanwege zijn vermeende tint vermoord is.

De familie zegt dat Sammy erg

De familie zegt dat Sammy erg trots was op zijn POC achtergrond. De vader is nota bene zwart.

Moeilijk he

Moeilijk he, om om te gaan met begrippen als 'zwart', 'wit', 'van kleur'. Hier kan je de vader ook nog eens bekijken en je eigen oordeel vellen:
https://www.youtube.com/watch?v=3rS9TABmRGM&ab_channel=AT5
Nee de vader is niet 'zwart' als een Afrikaan. Maar door zijn uiterlijk loopt hij wel meer risico om door een smeris te worden neergschoten dan een gemiddelde 'witte' man. Dat weet je en bergijp je best, maar net zoals in discussies over het racistisch fenomeen 'zwarte piet' is het onder ontkennende racisten goed gebruik om het racisme debat te proberen uit de weg te gaan door te gaan zeveren over de werkelijke kleur van iemand's huid, of zogenaamd naief te gaan vragen waarom het gebruik van het woord 'blank' ipv 'wit' je verraadt als rechtse klootzak.

"die vrienden bleken veelal wappies te zijn"

Niet vreemd dus dat als de achterban van de familie uit extreem-rechtse wappies bestaat dat de demonstratie het zelfde soort volk uit Nederland trekt. Niks kaping dus.

Bah, hou op met het

Bah, hou op met het verspreiden van IS propaganda.

De rascistische popo heeft

De rascistische popo heeft natuurlijk gewoon eeen hekel aan Duitsers.

Re: Statement about the 'Justice for Sammy' demonstration by the

Je zou toch eerder denken dat de moord op Sammy door de internationale socialisten misbruikt wordt voor hun eigen politieke agenda. Door Sammy stelselmatig een persoon van kleur te uiten wordt de sugetie gewekt dat het hier om een rascistische oord gaat.

Wappies, fascisten en politie

Deze “fascisten” en “wappies” hebben zich naar mijn idee redelijk netjes gedragen. Waar veelal gezeken wordt over “left unity”, pleit ik hier ook voor unity. Zeker betreffende de wappies zouden in het bijzonder anarchisten er rekening mee moeten houden dat wappies naar (keuze)vrijheid streven en niet naar onderdrukking. Iedereen die aanwezig was wilde gerechtigheid voor Sammy. Dat was de aanleiding voor de demo. Meer niet. Dat je je eigen politieke agenda wilt promoten, sure, begrijpelijk. Dat je dan afdruipt als iets je niet zint en de familie van Sammy op deze manier in de steek laat is het tegenovergestelde van solidariteit.

Verder heb ik de binnenkant van een ME-busje gezien bij de demo. De stickers die daar aan de binnenkant zijn geplakt zijn verontrustender dan welke fascist of wappie dan ook. Mijn mening is dan ook: als wappies en fascisten willen helpen in de strijd tegen de politie, dan vormen we “anti-police unity”. Is dat iets wat stand houd? Nee, zoiets is tijdelijk. Net zoals dat tussen communisten en anarchisten ook altijd is geweest.

The enemy of my enemy is my

The enemy of my enemy is my friend

Bullshit

"Zeker betreffende de wappies zouden in het bijzonder anarchisten er rekening mee moeten houden dat wappies naar (keuze)vrijheid streven en niet naar onderdrukking."
Dat klinkt weer heel fijn allemaal, maar er is in Nederland idd keuzevrijheid want er is geen vaccinatieplicht. Waarbij ik meteen wil aantekenen dat deze keuzevrijheid wel heel ver over de vrijheid van anderen heen gaat. Dus waar gaat het de wappies om? Een hoop onzinverhalen die voor een groot deel ook nog eens gegenereerd worden door Russische staatsmedia als RT, die er opuit zijn om het Westen te destabiliseren. Anarchisten aan de leiband van Poetin? Zij aan zij met mensen die antisemitische bagger verspreiden en die domweg weigeren om bij te dragen aan een einde van de pandemie? Opzouten met die lui! "Liefde vrijheid geen dictatuur?" Kutpraatjes van hippie-nazi's!

Niet vor niets deed het

Niet vor niets deed het Russische propagandakanaal Ruptly verslag van de demo.

"Helaas was de politie in de buurt"

Dus als er geen politie in de buurt was geweest hadden we de vrienden van de familie van Sammy aangevallen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Ja ja. Kssst.

Het is een persoonlijke

Het is een persoonlijke beslissing om weg te gaan wanneer je er zelf niet achter staat om met pegidas te demonstreren.
Dit verooordelen als onacceptabel vind ik totaal misplaatst.

Het is een morele plicht dit

Het is een morele plicht dit te melden aan de over het algemeen vrij jonge organisatie van deze demo die zich er klaarblijkelijk niet van bewust waren dat dit soort typetjes meeliepen. Nu jij weer.

Sammy PoC noemen en black

Sammy PoC noemen en black lives matter roepen is super irrelevant in deze zaak en doet af aan de legitimeit van deze termen.
hij ziet er uit als de duitse cliche sportschool jongere sorry hoor.
Smerissen zijn gewoon incompetente sukkels die in moeilijke situaties met verwarde mensen in de stress schieten en gewoon de trekker overhalen teringlijers.

wat, moeten we m lichtgetint

wat, moeten we m lichtgetint noemen dan? die is egt niet wit hoor.

moeder is wit

moeder is wit

Prima idee als de politie nog

Prima idee als de politie nog eens kijkt of ze op een betere manier met dit soort crisissituaties kunnen omgaan, als daardoor minder slachtoffers vallen. Maar een kritische noot over dit protest: hoe zouden de anarchisten zelf precies omgaan met iemand die in een psychose belandt? Als zo iemand pech heeft, worden de stoere praatjes waargemaakt en leggen ze die persoon een knuppel in de nek.

iK zelf ben fotografe en was

iK zelf ben fotografe en was aanwezig bij police for freedom . Hier ontmoete ik een stelletje die aan t flyeren waren voor de Demo van Sammy. Ze vertelde mij het bij behorende verhaal wat er gebeurd was met Sammy. Het greep mij erg aan. Ik heb namelijk 1 zoon in dezelfde leeftijd als Sammy ook had mijn zoon dit kunnen overkomen. Dus ik kan mij heel goed verplaatsen in de moeder van sammy.. Op zaterdag 13 augustus trok ik dus van ergens in dit land. Samen met 2 vriendinnen richting Amsterdam. Mijn bedoeling was even een hart onder de riem te steken van deze ouders. Ik heb respect voor hun. Want ik geloof als iemand mijn zoon had vermoord ik geen enkele politie agent nog vriendelijk in de ogen kon kijken ...Ik wilde graag de hele demo filmen dit ook voor mijn eigen portofolio maar ook voor de familie van Sammy ter herinnering. En had dus van te voren al via het koppel aan de ouders laten vragen of ze hier toestemming voor gaven. Wat ook goed gekeurd was. Zelf ben ik ook in t bezit van een pers pas. Aangekomen op de dan waren er al een paar mensen aanwezig ook het koppel wat ik had ontmoet van wie ik de flyer had gekregen alsmede de ouders van Sammy. Daar heb ik even persoonlijk kennis mee gemaakt na een flinke knuffel tevens nog n keer gevraagd of hun het goed vonden dat ik filmde. Dit was okay. Terwijl ik bezig was om mijn statief van de camera klaar te zetten. Liepen mijn 2 vriendinnen wat over het plein. Ze waren met hun facebook live aan t gaan om te laten zien aan het thuis front dat ze bij de Demo waren. Toen ik op eens een (laat het ik t netjes houden) een dame op mijn vriendin zag aflopen en commentaar gaf op haar telefoon. Ik liet mijn statief staan naast het podium en ben er naar toe gelopen. Hier hoorde ik dat de dame mijn vriendin zei dat ze stoppen moest met filmen en dat ze eerst toestemming moest vragen . Ik vroeg netjes aan wie moeten we toestemming vragen . Haar antwoord gewoon ik wil niet dat er gefilmd word. Mijn antwoord was maar ik heb toestemming van de ouders dus ik mag dat. Mijn vriendin maakte tegelijk haar telefoon uit...De dame liep naar een grote vent met een mondkapje op , en ik zag ze wijzen naar mijn vriendin. Ik probeerde op te vangen waar ze het over hadden . Hier hoorde ik hun zeggen , Die en wijzend op mijn vriendin .Die plukken we dadelijk het eerste er uit om af te rammelen. . Het was een groepje die allemaal een mondkapje droegen . Wat erg vreemd is want bijna niemand droeg er een mondkapje op dat moment . Dus je kon ze er zo tussen uit filteren. Ik liep er netjes op af om te vragen wat het probleem is met mijn vriendin. De grote vent antwoorde dat ze n tshirt aan had ...waar op stond ..tekst .. ..
Ik gebood mijn vriendin om meteen haar shirt te wisselen. Wat ze ook deed. Ik liep weer op de groep af en vroeg of het nu okay was. Toen ik bij iemand op het shirt de tekst antifa zag staan wist ik dat het foute boel was. Die vent zei dat hij wilde dat wij nu oprotten vooral omdat ik een fotograaf was. Ik zei netjes okay dan stop ik mijn camera wel weg want ik wil geen zeik. Ik ben hier voor Herdenking aan Sammy en voor zijn familie/ouders. Waarop hij antwoorde ik wil niet dat jij alleen oprot maar iedereen hier ook de Sammy groep. Er kwamen toen wat meerdere van dat zootje om mij heen staan. Daar ik ervaring heb in observeren zag ik ook dat de groep een rugzak bij hun hadden waar duidelijk te zien was dat daar geen normale dingen in zaten. Daar ik de verantwoordelijkheid had om mijn vriendinnen veilig thuis te krijgen besloten we om beter weg te gaan en huiswaarts te keren. Ik nam afscheid van de familie en vertelde hun dat ik beter kon gaan daar ik het gevoel had dat er onrust zou komen en omdat hun hadden gezegd dat ik moest gaan. De vrouw die mij de flyer had gegeven vroeg mij wie het had gezegd en liep er op af. Ik zei haar nog doe het niet het is Antifa. Maar ze luisterde niet ze vroeg netjes waarom moeten hun weg hier. De vent draaide zich om met het antoord hun gaan weg en jullie gaan ook nu jullie moeten allemaal weg. hier. Haar antwoord was ja FUCK YOU. Ik dacht nu gebeurt het dus ik maakte dat ik weg kwam ik waarschuwde nog vlug haar man om te zeggen u vrouw staat tussen de Antifa.. Wij gingen op een flinke afstand op een bankje zitten. Ik probeerde nog wat fotos te maken van de groep. Onder tussen belde ik mijn man om te zeggen wat er aan de hand was. Ik vertel hier niet wat zijn beroep is. Daar ik deze site ook niet geheel vertrouw. Ik stuurde hem de foto's door en hij vertelde mij dat het uit de hand kan lopen en dat het beter was om naar huis te keren. Op politie hulp hoefde ik ook niet te rekenen. Daar Antifa namelijk juist word gesubsidieerd door Amsterdam en ingehuurd worden om te rellen. Hun zijn namelijk ook voor black live matters en de zwarte pieten beweging allemaal door onze overheid gesubsidieerd. Mocht iemand of de ouders een klacht willen indienen bij de polite of wat voor zaak dan ook . Dan raad ik dat af ,. het is een verloren zaak.

Groetjes van een Wappie
WAPPIE staat voor wakker. alert, persoonlijkheid , pienter, intelligent ,Evenwichtig

"Op politie hulp hoefde ik

"Op politie hulp hoefde ik ook niet te rekenen. Daar Antifa namelijk juist word gesubsidieerd door Amsterdam en ingehuurd worden om te rellen. Hun zijn namelijk ook voor black live matters en de zwarte pieten beweging allemaal door onze overheid gesubsidieerd."

Tja, als je dat gelooft ben je inderdaad wel behoorlijk wappie!

ja dat ik Wappie ben ... Ik

ja dat ik Wappie ben ... Ik neem aan dat je daar mee gek bedoeld ofzo.. Dat weet ik dat heb ik ook zwart /wit op papier... en wat is jou excuus.

Wie duidelijk lezen kan heeft ook gezien dat ik geschreven had dank zij het beroep van mijn partner heb ik deze informatie.. dus ja aan jou de keus of je gelooft of t wel of niet zo is daar ga ik niet over discussiëren..

Wat een vreemde uitspraak :

Wat een vreemde uitspraak : "Ik vertel hier niet wat zijn beroep is. Daar ik deze site ook niet geheel vertrouw".
Wat heeft het vermelden op een OPENBARE site van informatie over je man, te maken met of je een site vertrouwd?

Dat is echt een uitspraak van iemand met een hele vreemde kijk op de wereld.

Wegens het beroep van mijn

Wegens het beroep van mijn tante weet ik dat jij een subsidieslurpende AIVD'er bent.

Je kan me geloven of niet, maar het is gewoon zo, dus daar ga ik verder ook niet over in discussie.

Antifa

Kwamen zeker uit de romeo busjes.

Anti-fascists retreat

The title of this statement should read

"30 antifa retreat, give ground to fascists"

What a bunch of cowards. You rather have 'clean hands' by walking away than actually doing something about the presence of fascists in our streets, even our protest? You dont deserve the name antifascist.

- an antifascist who regrets not being able to have been at the protest

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech