Sharia4Belgium heft zichzelf op/Sharia4Belgium als uitdager van de Belgische Staat

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 09/10/2012 10:04:44

Door de hetze van de Belgische Staat tegen Sharia4Belgium, waarbij deze geweldloze islamitisch fundamentalistische organisatie werd gecriminaliseerd, heeft zij zich opgeheven
Voor de Belgische Staat vormde zij immers een bedreiging omdat zij het Staatsracisme
het extreem rechtse gevaar van Vlaams Belang en de Belgische oorlogspolitiek blootlegde
Maar minister Turtelboom heeft het goed aangevoeld, de strijd gaat door, van de kant van
het ''verdwenen'' Sharia4Belgium als van allen, die tegen racisme en kapitalisme strijden

SHARIA4BELGIUM HEFT ZICHZELF OP/SHARIA4BELGIUM ALS UITDAGER BELGISCHE STAAT

''Alle lof behoort aan Allah, we hebben in nog geen 2 jaar elk onderdeel van de democratie ontmaskerd waaronder:
-Vrijheid van meningsuiting: Belediging van onze geliefde profeet vrede zij met hem is “vrijheid van meningsuiting” en het “beledigen” van Marie Rose Morel is belaging.

-Vrijheid van vereniging: Vlaams Blok kan verder haat zaaien onder een andere naam, maar S4B moet verboden worden.

-Vrijheid van geloof: Voortdurende arrestaties bij het openlijk prediken van islam (dawah). De Belgische overheid erkent islam als godsdienst, maar enkel de islam (nl.ongeloof) die zij willen.

-Scheiding der machten: Politici spelen rechter. Turtelboom veroordeelt Fouad Belkacem terwijl dit de job is van een onafhankelijke rechter. De uitspraak zat al in het dossier nog vóór Fouad Belkacem zichzelf kon verdedigen.

-Scheiding van kerk en staat: Politiek mengt zich in islamitische aangelegenheden en de moskeeën worden het toneel van verkiezingscampagnes.

-Vrouwenrechten: Het niqaabverbod onderdrukt de moslimvrouwen die nu noodgedwongen thuis moeten blijven. Het hoofddoekenverbod beperkt de moslima’s in hun studies en hun werk.

-Mensenrechten: Met de mogelijke uitwijzing van Fouad Belkacem –naar marokko die bekend staat om haar folterpraktijken – bewijst de Belgische overheid dat ze geen enkele waarde hecht aan mensenrechten.''

Bron:

http://www.shariah4belgium.com/

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Aan de grote aandacht, die het opheffen van de fundamentalistische islamitische
organisatie Sharia4Belgium krijgt [1] valt de opluchting in de mainstream media
af te leiden
En dan is dit nog slechts een selectie uit enkele Nederlandse media
De Belgische media staan er uiteraard bol van

Hoewel de terminologieen ''radicaal'', ''extremistisch'' en wat dies meer zij in media
en elkaar napapagaaiende journalisten, politici en maatschappelijke organisaties niet van de lucht zijn, valt ook een andere benaming op, namelijk het woord ''splintergroepering''

Nu dringt zich de vraag op, waarom al die commotie rond Sharia4Belgium, wanneer het
toch om zo'n kleine groep gaat met maar weinig aanhang, zoals vaak door tegenstanders
wordt beweerd

Anders gezegd:
Waar is men dan zo bang voor?

''GEWELDDADIGE'' ORGANISATIE

Te pas en te onpas wordt beweerd, dat het hier zou gaan om een ''gewelddadige'' organisatie
Dit zou niet alleen het gedachtegoed betreffen, ook zouden de voormannen
hebben ''aangezet tot geweld en haat tegen niet-moslims''
Daarover zometeen

Allereerst het echte of vermeende ''gewelddadige'' karakter van het gedachtegoed van
Sharia4Belgium

GEDACHTEGOED SHARIA4BELGIUM/GEWELDDADIG OF NIET
THAT'S THE QUESTION

Sharia4Belgium is [of was] een islamitisch fundamentalistische organisatie met
als doelstelling het vestigen van een Islamitische Staat in Belgie en de rest van de wereld
Dat zijn de strevingen van Sharia4Belgium, Sharia4Holland en de andere zusterorganisaties
en valt onder de Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting

Religieus en ideologisch is het geen andere Boodschap dan die van fundamentalistische christenen, die ook een ''christelijke'' Staat willen stichten

Nu is het natuurlijk mogelijk, een religieuze Staat na te streven met gewelddadige middelen
of op te roepen tot geweld
Welnu, vanwege die beschuldigingen
heb ik, toen het nog online was, de gehele website van Sharia4Belgium doorgenomen
en nergens een oproep tot geweld aangetroffen, noch in gedachtegoed, noch in
de manier, waarop het ideaal van een Islamitische Staat dan zou moeten worden
bereikt

Wat ik WEL aantrof waren religieuze geschriften en uitleg over de Koran
Zo was er een interessant kritisch artikel over het in Belgie geldende Niqaab verbod [2]
en de afwijzing van nationalisme en racisme door de Islam

En natuurlijk waren er commentaren op de aantijgingen tegen haar woordvoerders F Belkacem en Hicham C

ARRESTATIES VOORMANNEN VAN SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE
BELGISCHE STAAT

Het is een klassiek verschijnsel, dat als men de aandacht wil afleiden van zaken , die het daglicht niet kunnen verdragen, anderen [vaak de slachtoffers] als boosdoeners worden
aangewezen
Als de Staat de aandachtafleider is, staan haar alle mogelijke middelen open,
repressief politieoptreden, media, die zich lenen voor eenzijdige berichtgeving, het
aanpassen van wetgeving, valse politieke retoriek, het starten van een hetze. het verbieden
van organisaties en wat dies meer zij

WANT DE GROOTSTE ANGST VAN DE STAAT WAS NIET DE ZOGENAAMDE ''RADICALITEIT'' VAN SHARIA4BELGIUM, MAAR HET FEIT, DAT ZIJ DE VINGER
OP DE ZERE PLEK LEGDE
HET STAATSRACISME, HET RACISME VAN VLAAMS BELANG [3] EN HET
GEWELDDADIGE POLITIEOPTREDEN [4]

EERSTE HETZE
ARRESTATIE FOUAD BELKACEM

Aanleiding tot de arrestatie van Fouad Belkacem [eerste woordvoerder van Sharia4Belgium] waren zijn op een Youtube filmpje gedane uitspraken over ontstane rellen in Molenbeek vanwege de
arrestatie van een vrouw in Niqaab [5]
Het dragen van een Niqaab is immers in Belgie verboden sinds 2011
Op dit fimpje prees hij het geweld [er was een politiebureau vernield en enkele
agenten gewond geraakt] [6]
Nu kan men over die uitlatingen verschillend denken, maar een aanklacht vanwege aanzet tot
geweld, terwijl die uitlatingen pas NA de rellen waren gedaan, is wel zeer krom

Niettemin brak een waar politiek en mediacircus los, waar men over elkaar struikelde
om het ''gevaarlijke karakter'' van Sharia4Belgium te belichten [7]
Wat wijselijk uit het hysterische discours werd gelaten was, dat die rellen ontstonden
naar aanleiding van een arrestatie vanwege het Niqaabverbod

NIQAABVERBOD

Het in 2011 in Belgie ingevoerde Boerka en Niqaabverbod, waarbij het islamitische
vrouwen verboden is, de Boerka en Niqaab in het openbaar te dragen, is discriminerend
en in strijd met de Godsdienstvrijheid
Dit verbod is dan ook veroordeeld door Amnesty International en Human Rights Watch [8]

ARRESTATIE BELKACEM
CIRCUS BREEKT LOS
RECHTSVERKRACHTING DOOR MINISTER VAN JUSTITIE

Op deze aanklacht tegen Belkacem, waarbij nog niet eens sprake was van
bewezen schuld [de rechtszaak moest immers nog volgen] werd niet alleen door politiek
en media
overtrokken gereageerd, ook poogde minister van Justitie Turtelboom de wet
te manipuleren.
Belkacem werd namelijk vastgezet vanwege een eerdere straf van 6 maanden ondanks
de door Turtelboom zelf uitgebrachte circulaire, waarbij korte straffen
niet effectief werden uitgezeten
Dat zij nu voor Belkacem ineens een uitzondering maakte, riekt naar een politieke
afrekening [9]

Maar deze minister ging nog verder door een poging te doen, Belkacem's nationaliteit
af te pakken [10]
Niet alleen gebeurt dit maar in heel uitzonderlijke gevallen, waarbij sprake is van ernstige
criminaliteit of collaboratie [zoals in WO II], hij loopt dan ook risico, te
worden uitgeleverd aan Marokko, waar hij eerder is veroordeeld [11]
Het feit, dat een minister hem willens en wetens wil uitleveren aan een land als
Marokko, dat foltert, is niet alleen tegen het Internationaal Recht in [12], maar
verachtelijk en inhumaan
Zijn dat de ''waarden van de Belgische Rechtsstaat'' die Turtelboom en co beweren
te verdedigen?

DE ZAAK MOREL/BELKACEM
HET RACISME VAN VLAAMS BELANG

Voor deze aanklacht vanwege de ''Niqaabkwestie'' [uitspraken rellen Molenbeek] is
Belkacem veroordeeld vanwege aan het adres van Vlaams Belang politica Rose Morel
gedane uitspraken
Toegegeven, de uitspraak waarin hij de dood van Morel [aan kanker]
''de straf van Allah'' noemde, was verre van fraai [13]
Maar ronduit onzinnig vond ik zijn veroordeling wegens ''aanzetten tot haat'' en ''belaging van de nabestaanden''
omdat daarvan, door een dergelijke uitspraak, geen sprake was

BELKACEM VEROORDEELD
VLAAMS BELANG ALS AANZETTER TOT HAAT.DE WERELD OP ZIJN KOP

Het is natuurlijk de wereld op zijn kop. dat Belkacem vanwege een zeker harteloze uitspraak werd veroordeeld
wegens aanzetten tot haat, terwijl hier uit het oog wordt verloren, dat het hier een politica
betreft van een extreem-rechtse, racistische en mensvijandige partij als Vlaams Belang
die er een politiek
levenswerk van maakt, moslims, ''niet westerse'' allochtonen en vluchtelingen
neer te zetten als criminelen en profiteurs

Onder het mom van hun status als politieke partij kunnen zij dit straffeloos doen, waardoor zij
niet alleen een grote bedreiging zijn voor allochtonen, maar ook voor de harmonie en
Nationale Veiligheid in Belgie, omdat zij willens en wetens EN STRAFFELOOS verdeeldheid zaaien tussen
''allochtonen'' en ''autochtonen'' [14]

HET VLAAMS BELANG EN DE STAATSDISCRIMINATIE ZIJN DE WERKELIJKE HAATZAAIERS
NIET SHARIA4BELGIUM, DIE HUN WANDADEN AAN DE KAAK STELT

Deze Staatsdiscriminatie uit zich niet alleen in discriminerende wetten zoals het
Niqaabverbod, maar ook in het asielbeleid, dat een discriminerend onderscheid maakt tussen
mensen met de ''juiste'' Belgische papieren en mensen ''zonder papieren'', waarbij de laatste
groep niet de rechtsbescherming heeft van de ''legale'' Belg

Vluchtelingen, die geen strafbare feiten hebben gepleegd, worden vastgezet onder
slechte detentieomstandigheden en kunnen worden uitgezet naar oorlogsgebieden [15]
Zo wordt er met hun leven gesold
Dat kan een legale Belg niet overkomen

Wanneer je zaken als Staatsdiscriminatie en het schaamteloos legitimeren
van het extreem-rechtse Vlaams Belang aan de kaak stelt, ben
je een gevaar, of je nu Sharia4Belgium bent of een radicaal linkse organisatie
Dan probeert de Staat je met welke middelen dan ook buiten werking te stellen

Niet verwonderlijk was dan ook, dat er een plan op tafel lag om Sharia4Belgium te verbieden
[16]
Terwijl het racistische Vlaams Belang legaal blijft en vrolijk kan doorgaan met haatzaaierij [17]

TWEEDE HETZE
ARRESTATIE VOORMAN HICHAM C

Aanleiding tot de arrestatie van Hicham C [18], voorman van Sharia4Belgium na de arrestatie
van Belkacem, waren de ''rellen'' in Borgerhout na een VREEDZAME demonstratie
tegen de beledigende anti-Islamfilm ''Innocence of muslims'', die wereldwijd terecht een storm
van protest veroorzaakte [19]
Ik zet rellen tussen aanhalingstekens, omdat ik in tegenstelling tot de media en politici
van mening ben, dat van ''rellen'' in letterlijke zin geen sprake was
De berichtgeving was zo partijdig richting politie, dat er werd gesproken van een weliswaar
''harde'' aanpak van de politie pepperspray/wapenstokken, maar dat zou nodig zijn geweest om de
''heethoofden'' zoals in het Belgische nieuws gezegd werd te bedwingen [20]

POLITIEGEWELD

Wat er in werkelijkheid gebeurde was geen politieingrijpen na vernielingen door jon
geren, maar OMGEKEERD
Het was de politie, die eroplos begon te slaan, waarna de vlam in de pan sloeg
Op fimpjes, die nota bene door de media waren uitgezonden [op Youtube te zien]
was te zien, dat demonstranten, die al waren gearresteerd, door een groep politieagenten met stokken werden geslagen [21]
De politie startte dus het geweld
Later kwam er naar aanleiding van dat zogenaamde ''geweld'' van de ''heethoofden'' een samenscholingsverbod in Borgerhout [22]
Ook hier weer gewelddadig en discriminerend politieoptreden

Allochtone jongeren, die vreedzaam bij elkaar stonden, werden pardoes door agenten
in burger in de nekvel gepakt en in politiebussen gedropt
Ik zeg met nadruk, dat het discriminerend was, omdat volgens de media
de politie speciaal allochtone jongeren viseerde [23]

Naast deze viseringen van allochtone jongeren en het gebruikte politiegeweld is
het van belang te weten, dat het Belgische politiegeweld structureel is en zowel
is veroordeeld door het VN Mensenrechtencomite als de Raad van Europa [24]

Terug naar Hicham C
Opvallend is, dat ook hij is aangeklaagd wegens ''aanzet tot haat''

Terwijl er niet alleen wordt geprotesteerd tegen een haatzaaiende film, maar de politie
hier de haatzaaier is met haar gewelddadig optreden

EPILOOG

Sharia4Belgium is een religieus fundamentalistische organisatie met een duidelijk doel voor ogen
Daarmee kan men het eens zijn of niet, maar daarom gaat het hier niet

Vrijheid van meningsuiting en Godsdienstvrijheid gelden iedere religie
Sharia4Belgium is dan niet gewelddadig, maar streeft/streefde haar doelen vreedzaam na

Niet iedere uitspraak verdient een schoonheidsprijs, maar dat is nog iets anders dan aanzetten
tot haat en geweld

Feit is, dat de Staat en haar orgaan, de politie, hier de geweldplegers en haatzaaiers zijn
Dat het Vlaams Belang, waarvan trouwens partijen stilaan standpunten overnemen
een levensgevaarlijke en extreem-rechtse factor in de Belgische samenleving is

Hiertegen ageert Sharia4Belgium en daarom is zij een bedreiging

In haar Statement, waarmee ik begon stelt zij, dat er teveel aandacht gericht is
op de woordvoerders en te weinig op de Boodschap

Klopt
Dat is een bewuste tactiek van de Staat om de woordvoerders en de organisatie
te criminaliseren, zodat niemand meer oog heeft voor het feit, dat deze stroming
mag zijn, evenals welke orthodox christelijke, Joodse en andere religieuze organisatie ook
door al dat gehetz hebben mensen zich naadloos laten manipuleren en
beseffen niet eens meer, dat Sharia4Belgium net zomin gewelddadig is als
de Nederlandse christenfundamentalistische SGP, wat betreft orthodoxie

Maar in tegenstelling tot die gezagsgetrouwe club is Sharia4Belgium een
uitdager van de Staat en stelt zij onrecht aan de kaak

Maar Sharia4Belgium mag dan wel opgeheven zijn

De strijd tegen het racisme van de Staat, het politiegeweld, de toenemende repressie
tegen allochtonen, vluchtelingen, moslims, maar ook autochtonen, zeker de kritische, gaat door!

Minister van Injustice Turtelboom heeft dat goed begrepen, toen ze naar aanleiding
van de opheffing opmerkte, dat dit slechts een afleiding was [25]

De strijd tegen het onrecht van de Staat gaat door
Zowel van de kant van het ''opgeheven'', maar niet verdwenen Sharia4Belgium als
van de kant van ''links-radicale'' groepen, die door de Belgische Staat evenzeer
worden verfoeid

Het gaat namelijk om een strijd voor fundamentele menselijke waarden en
de gelijke rechten van iedereen, ongeacht afkomst, religie, of papieren
Voor een menswaardige samenleving zonder uitbuiting

Ik eindig met een uitspraak van Malcolm X, die dit als geen ander verwoordt

We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

ELSEVIER
RADICALE SPLINTERGROEP SHARIA4BELGIUM HEFT ZICHZELF OP
8 OCTOBER 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/351425/Radicale-splintergro...

AD
SHARIA4BELGIUM HEFT ZICHZELF OP
8 OCTOBER 2012

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3328329/2012/10/08...

HET PAROOL
SHARIA4BELGIUM HEFT ZICHZELF OP
8 OCTOBER 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3328329/201...

NOS
SHARIA4BELGIUM HEFT ZICHZELF OP

http://nos.nl/artikel/427052-sharia4belgium-heft-zichzelf-op.html

NRC
SHARIA4BELGIUM HEFT ZICHZELF OP
8 OCTOBER 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/08/sharia4belgium-ontbindt-eigen-organi...

KPN VANDAAG
SHARIA4BELGIUM HEFT ZICHZELF OP
8 OCTOBER 2012

http://www.kpnvandaag.nl/#news/Buitenland/anp-081012-125/Sharia4Belgium_...

MSN
SHARIA4BELGIUM HEFT ZICHZELF OP
8 OCTOBER 2012

http://nieuws.nl.msn.com/sharia4belgium-heft-zichzelf-op

[2]

WEBSITE
SHARIA4BELGIUM
VERBOD OP NIQAAB?

Hoeveel dames zitten er gedwongen in de prostitutie? Prostitutie, bij wet toegestaan.
Hoeveel.doden per jaar in het verkeer? Alcohol, bij wet toegestaan.
Hoeveel verzieken hun hersencellen door drugs? Drugs, bij wet toegestaan
Hoeveel komen om door longkanker na een rookverleden? Sigaretten, bij wet toegestaan

Bovenstaande zaken gaan of gepaard met dood, of met gedwongen mensenhandel.....
Echter, niets daarvan is bij wet verboden
.......................
.......................
Vrijheid van geloofsovertuiging alleen wanneer Belgie dat wil in vergelijking met
andere bedekkingsvormen bij andere religieuze overtuigingen
Ofwel hypocriet gedrag aan den top

Bron:

SHARIA4BELGIUM
VERBOD OP NIQAAB?

noot 41 uit artikel
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE
STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

[3]

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE
STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

[4]

EKUDOS
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT/BLIKSEMAFLEIDER VOOR POLITIEOPTREDEN EN RACISME

http://www.ekudos.nl/artikel/364951/tweede_man_sharia4belgium_opgepaktbl...

[5]

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE
STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

[6]

VIDEOBOODSCHAP BELKACEM OP 1 JUNI, NAAR AANLEIDING VAN DE RELLEN
IN MOLENBEEK IN VERBAND MET DE ARRESTATIE VAN EEN VROUW IN
NIQAAB.
BELKACEM ZEGT:

''Dit is wat ervan is overgebleven''
Hierbij verwijst hij naar de sluier van de gearresteerde vrouw

Dan merkt hij de volgende zinsneden op tevens de vervolgingsreden

''Er zijn een groep moslims opgestaan, die een politiekantoor hebben
vernield en die enkele politieagenten naar het ziekenhuis hebben geslagen.
Wij veroordelen deze daad niet
Wij verheerlijken deze daad zelfs

Op een persconferentie nav de rellen merkt Belkacem op:

''In het tumult heeft zij een politieagente geraakt en heeft zij haar neus en twee
tanden gebroken
Wij zijn daar fier op
Wij zijn fier op onze zuster, die dat gedaan heeft''

Bron:

VIDEO ''SHARIA4BELGIUM
VORIGE WEEK
EEN BRUG TE VER ''

http://www.gva.be/nieuws/video/binnenland/extern-sharia4belgium-vorige-w...

DEZE VIDEO IS OOK AAN TE TREFFEN OP:

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

[7]

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE
STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

[8]

HUMAN RIGHTS WATCH
BELGIUM: MUSLIM VEIL BAN WOULD VIOLATE RIGHTS
21 APRIL 2010

http://www.hrw.org/news/2010/04/21/belgium-muslim-veil-ban-would-violate...

AMNESTY INTERNATIONAL
BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/boerkaverbod

[9]

Is dit niet onrechtvaardig? Is Turtelboom's optreden niet discriminerend tegenover Belkacem?

Belkacem's advocaat Walter Damen vindt van wel. "Iedereen gelijk voor de wet, ook mijnheer Belkacem. De circulaire zegt dat iedere veroordeelde tot maximum zes maanden moet worden vrijgelaten. Dat gebeurt in dit geval dus niet. Turtelboom's beslissing mag dan al wettig zijn, ze lijkt me niet correct. Gaan we nu alle mensen die zes maanden cel kregen opsluiten en zestien gevangenissen bijbouwen of half Nederland afhuren? De justitieminister zou zich beter aan haar eigen rondzendbrief houden. Trouwens, men had die straf al een jaar terug kunnen uitvoeren. Waarom doet men het nu dan pas? Dit wekt een indruk van willekeur."

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

Minister van Justitie Annemie Turtelboom scoorde deze week goede punten met haar beslissing om een korte celstraf van Fouad Belkacem toch te doen uitvoeren. Normaal gezien gebeurt dat immers niet, maar voor de leider van Sharia4Belgium maakte ze een uitzondering. Om redenen van openbare veiligheid.Ze kreeg er ook veel kritiek voor. "Willekeur", zo heette het. Maar alle politici steunden haar, zelfs de groenen. En dat laatste is beslist een trendbreuk.

Bron;
GAZET VAN ANTWERPEN
TURTELBOOM WIL KORTE STRAFFEN UITVOEREN
15 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1191184/turtelboom-wil-kor...

DE MORGEN
''DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ''U JAAGT MIJ ANGST AAN''
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453208/2012/06/...

[10]

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

[11]

ZIE VOOR ONTNEMEN NATIONALITEIT, NUMMER 7 UIT:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[12]

''In Marokko worden gevangenen die verdacht worden van oppositionele activiteiten of van terrorisme, systematisch gemarteld. Dat staat te lezen in een rapport van de Verenigde Naties. Juan Mendez, een speciale gezant van de Verenigde Naties, onderzocht op vraag van de Marokkaanse overheid zelf een week lang de toestand in de gevangenissen.''

Bron:

DEREDACTIE.BE
VN KLAAGT FOLTERINGEN MAROKKO AAN
23 SEPTEMBER 2012

VN klaagt folteringen in Marokko aan
zo 23/09/2012 - 14:22
In Marokko worden gevangenen die verdacht worden van oppositionele activiteiten of van terrorisme, systematisch gemarteld. Dat staat te lezen in een rapport van de Verenigde Naties. Juan Mendez, een speciale gezant van de Verenigde Naties, onderzocht op vraag van de Marokkaanse overheid zelf een week lang de toestand in de gevangenissen.
Volgens de rapporteur is het aantal gevallen van foltering niet meer zo groot als vroeger. Toch had hij geloofwaardige verhalen opgevangen over het toedienen van slagen, elektrische schokken en het uitdoven van brandende sigaretten op iemands lichaam. Hij kreeg ook melding van gevallen van seksuele intimidatie en dreigementen van verkrachting.

Belga
Mendez riep de Marokkaanse overheid op om snel een einde te maken aan de wantoestanden in de gevangenissen. Hij zal zijn rapport in februari voorleggen aan de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Foltering is een misdaad volgens de Marokkaanse wet, maar tot nu toe is er nog niemand die daarvoor moest terechtstaan.

De Marokkaanse regering heeft nog niet gereageerd op het rapport van Mendez, maar had eerder wel gezegd dat het bezoek van de gezant een bewijs was van het feit dat de overheid de mensenrechten serieus neemt.

"Het is een precedent dat het Marokkaanse vertrouwen toont dat het land in staat is zijn internationale verplichtingen na te komen en openlijk om te gaan met vragen en problemen inzake mensenrechten", aldus een minister.

Marokko is een westerse bondgenoot in Noord-Afrika waar de Arabische Lente tot weinig protest heeft geleid, mede door een aantal hervormingen en een nieuwe grondwet.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1437553

Volgens het Internationaal Recht is het uitzetten/uitleveren aan landen, waar
gerede kans is op folteruing, verboden

1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture

Artikel 3, Anti Folterverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

[13]

GAZET VAN ANTWERPEN
SHARIA4BELGIUM NOEMT DOOD MOREL 'STRAF VAN ALLAH
9 FEBRUARI 2011

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1016857/shariah4belgium-noemt-doo...

[14]

HET RACISME VAN VLAAMS BELANG

VEROORDELING RACISTISCHE PUBLICATIE IN PARTIJBLAD: REACTIE CENTRUM
4 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=708&se...

VOORBEELD VAN HAATZAAIERIJ IS
ARTIKEL OP WEBSITE VLAAMS BELANG
ELFDE GEBOD: MOSLIMS KNUFFELEN
23 JUNI 2012

http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/9449

BLOCKBUSTER.BE
VLAAMS BELANG: NIEUWE NAAM, ZELFDE RACISME

http://www.blokbuster.be/2004/1511belang.html

''In een nieuwe folder die het Vlaams Belang in negentien Brusselse gemeenten verspreidt worden migranten verantwoordelijk gesteld voor het gevoel van onveiligheid dat vandaag de dag heerst bij de eigen bevolking. Het Vlaams Belang tapt hiermee uit hetzelfde racistisch vat als het Blok destijds en geeft daarmee aan, zeven jaar na datum, de toen opgelopen veroordeling naast zich neer te leggen.''

LIGA VOOR MENSENRECHTEN
HET BLOK AAN HET BEEN VAN VLAAMS BELANG
27 MEI 2011

http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/het_blok_aan_...

BEGINSELVERKLARING VLAAMS BELANG, 4
DE MULTICULTURELE VERGISSING ONGEDAAN MAKEN

http://www.vlaamsbelang.org/beginselverklaring/

PARTIJPROGRAMMA VLAAMS BELANG

http://www.vlaamsbelang.org/files/200806_programma.pdf

''Het Vlaams Belang heeft een online meldpunt geopend voor illegaliteit in België.''

Bron:

NOS
VLAAMS BELANG START OOK MELDPUNT
10 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/360786-vlaams-belang-start-ook-meldpunt.html

DE MORGEN.BE
OVER RACISME SLUIT JE GEEN COMPROMIS
21 FEBRUARI 2011

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1225503/201...

BLOCKWATCH.BE
CORDON SANITAIRE DOM? HET ALTERNATIEF IS NOG DOMMER!
10 OCTOBER 2005

http://www.blokwatch.be/content/view/470/51/lang,nl/

''In een interview in het Nederlandse dagblad ‘Metro’ van vandaag zegt Filip Dewinter : “Multiculturaliteit heeft bij ons geleid tot multicriminaliteit.”

HET ZONDEBOKMECHANISME
15 JUNI 2005

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=159

EKUDOS
PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEID
BELGISCHE STAAT EN KLM
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/356798/parwais_sangari_uitgezet_ondanks_pro...

[16]

ELSEVIER
BELGISCHE PREMIER DI RUPO WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
6 JUNI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/340608/Belgische-premier-Di...

EKUDOS
DE ZAAK SHARIA4BELGIUM/OPEN BRIEF AAN PREMIER DI RUPO
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/357598/de_zaak_sharia4belgiumopen_brief_aan...

[17]

HET PAROOL
VLAAMS BELANGERS INTIMIDEREN KINDEREN OP HALAL BARBECUE
14 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270980/201...

[18]

NU.NL
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT
20 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2914249/tweede-man-sharia4belgium-opgepakt.html

[19]

EKUDOS
PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE OORZAAK GEWELD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_tegen_anti_islamfilm_terec...

[20]

''''En als vijf allochtonen op de stoep staan kan de politie optreden omwille van het samenscholingsverbod. En als 50 - 100 mannen in een ongemakkelijk deel van de stad bijeen komen om zonder toestemming te protesteren voor een discutabele reden en een Amerikaanse vlag in de fik te steken en wat slogans te zingen, is er reden genoeg om in de krant RELLEN te koppen, met het grootste lettertype, en om 230 mensen op te pakken en die te bestempelen als “heethoofden”, hoewel velen weten dat de helft daarvan passanten waren met de verkeerde huidskleur. Wie weet, misschien zelfs gewoon met een baard. Maar ja, de meeste lezers en kijkers lezen en kijken vanuit een comfortabele vervreemding, dat weten we ook''

KIFKIF.BE
ORLANDO VERDE
EEN ZEKER GEVOEL VOOR PROPORTIE

http://www.kifkif.be/actua/een-zeker-gevoel-voor-proportie

EKUDOS
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT/BLIKSEMAFLEIDER
VOOR POLITIEGEWELD EN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364951/tweede_man_sharia4belgium_opgepaktbl...

[21]

ZIE NOTEN 16 EN 17 VAN ARTIKEL

EKUDOS
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT/BLIKSEMAFLEIDER VOOR POLITIEGEWELD EN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364951/tweede_man_sharia4belgium_opgepaktbl...

[22]

GAZET VAN ANTWERPEN
SAMENSCHOLINGSVERBOD NA NIEUWE OPROEP TOT MANIFESTATIE
18 SEPTEMBER 2012

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/borgerhout/samenscholingsverbod-n...

[23]

YOUTUBE
DE POLITIE HEEFT 26 JONGEREN OPGEPAKT IN BORGERHOUT

http://www.youtube.com/watch?v=OmgyF_gNtvY

[24]

ZIE VOOR POLITIEGEWELD BELGIE
NOTEN 18 EN 19 VAN ARTIKEL

EKUDOS
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT/BLIKSEMAFLEIDER VOOR POLITIEGEWELD EN RACISME
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364951/tweede_man_sharia4belgium_opgepaktbl...

[25]

NOS
EINDE SHARIA4BELGIUM IS AFLEIDING
8 OCTOBER 2012

http://nos.nl/artikel/427285-einde-sharia4belgium-is-afleiding.html

Tags: Boerkaverbod Sharia4Belgium Vlaams Belang

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech