Immigratie en Asielbeleid: Wie durft?

Hier kun je discussieren over Immigratie en Asielbeleid: Wie durft?.
Opvallend, de stilte uit Het Torentje, de stilte uit de partijen, de stilte uit het regeerakkoord, de stilte in de formatie, de stilte in het namen noemen. Niets, niets, en nog eens niets! Zo laat mogelijk die naam droppen, zo laat mogelijk vertellen wat er is overeengekomen in het akkoord tussen twee elkaar zo prachtig en voorbeeldig elkaar nader gekomen partijen, wanneer het gaat over asielbeleid, over immigratie! Zou het wonder gebeurd zijn? Is er zelfs geen staatssecretaris meer die hiervoor beleid maakt? Zou men besloten hebben op te houden met al die bemoeizuchtige immigratiebeheersing en grenscontrole? Zou de vreemdelingenwet worden afgeschaft? Grensgevangenissen afgebroken? IND, DT&V en alle andere ambtenaren die mensen het leven onmogelijk moeten maken, zouden die plotsklaps en volkomen terecht werkloos raken en wat fatsoenlijks gaan doen om geld mee te verdienen? Heus? Nah...

Nee, er moet íemand zijn die De Job nu moet gaan vervullen. Tentenkampen van vluchtelingen in twee steden, dat kán toch niet?! Een overvloed aan celcapaciteit om mensen zonder verblijfspapieren in op te sluiten, met een nieuwe bajes in aanbouw en geen beleid meer om ze mee te vullen, dat kán toch niet? De winter is op komst en er zullen geheid doden vallen onder dakloze vluchtelingen die in geen opvang terecht kunnen. Alles is geoorloofd om mensen te dwingen om weg te gaan uit dit voor hen zo akelige land, en daar hebben we toch iemand voor nodig die bereid is om dit keer op keer te rechtvaardigen, om te zeggen “We hebben een weloverwogen beslissing genomen.” of “Terugkeer, terugkeer, terugkeer.”?!

Wie o wie waagt zich eraan de opvolger van Leers te worden? Toch niet bang geworden van de bescheiden schilderkunst op de woning van de voorganger, hè? Was prachtig toch? Moderne kunst, wat wilt u nog meer? Ja, meer, meer, meer! Maar wat? Wordt er geaarzeld? Wordt er getreuzeld? Wordt er achter de schermen gebekvecht wie het mag worden? Al dagenlang speur ik de berichtgeving na, volg ik de onderhandelingen op de voet, het ontbreekt er nog aan dat ik Rutte en Samson letterlijk achterna loop op zoek naar informatie. Het is het grootste geheim tot het laatste moment: wie gaat het doen en wat zijn de plannen? Ze laten de vluchtelingen die actievoeren of zich schuilhouden of opgesloten zijn zo lang mogelijk in het duister bij we ze straks moeten zijn, en wat er over hen uitgestort gaat worden, door wie ze nu zullen worden voorgelogen, aan het lijntje gehouden. Wie zal hen straks stroop om de mond willen smeren, zoethouden? Ja, Rutte en Samson zijn eensgezind: hou zo lang mogelijk achter welke schijnbewegingen er zullen worden gemaakt, welke marginale nepoplossingen zullen worden aangeboden, en onder welke krankzinnige voorwaarden uit naam van de democratie een enkeling de asielloterij mag winnen. Waar blijft de duidelijkheid over de onduidelijkheid?

Wat kunnen we verwachten en van wie? Wie wordt de nieuwe verantwoordelijke voor opsluit- , uitsluit- en deportatiebeleid? Kom op, Rutte, zeg het! Kom op, Samson, zeg het! Je kúnt niet zonder, je zult íets moeten bedenken. Je zult iemand moeten vinden die het durft, anders wordt dit land overstroomd door enge niet Neederlands sprekende armzalige lieden die asiel willen aanvragen. Anders wordt Wilders weer boos. Anders roept de EU dat Neederland slappe knieën heeft gekregen na jarenlang een voorbeeldfunctie te hebben gehad. Anders staat straks Den Haag vol met tenten waar Arabieren samen met Koerden thee drinken en zingen en lachen, ondanks de kou. Iedere dag demonstraties. Meer en meer acties en burgers met een paspoort die ook mee gaan doen. Zo kan het niet langer. Doe iets! Zeg ons: Wie durft!?

Joke Kaviaar, 29 oktober 2012


aanvulling

Nou, laten we die lastpak van een Kaviaar dan maar vertellen wat ze weten wil, hebben ze gedacht daar in Den Haag..

Ha nee, vast niet, maar...

Ziehier, het wordt er duidelijk niet beter op, maar ja, wie had dat ook verwacht? Immigratie en asiel komt terug bij het ministerie van veiligheid en justitie (zat bij vorige regering onder binnenlandse zaken), daar is de staatssecretaris Teeven, maar of die ook over immigratie en asiel zal gaan, is nog niet duidelijk.

http://download.omroep.nl/nos/docs/291012_regeerakkoord.pdf:

IX. Immigratie, integratie en asiel

Ons immigratiebeleid is restrictief, rechtvaardig en gericht op
integratie. Bij het immigratiebeleid zal rekening gehouden worden met de
draagkracht van de samenleving.
Voor betrokkenen en voor de samenleving is het van belang dat migranten op
eigen benen kunnen staan, door werk in hun levensonderhoud voorzien, snel
integreren en meehelpen de samenleving op te bouwen. Op die basis blijven
ook EU-inwoners en kennismigranten welkom.
Ook bij gezinshereniging en gezinsvorming waarborgen we integratie door
eisen te stellen. In een andere vorm doen we dat ook bij immigranten uit
de drie andere landen van het Koninkrijk. Vluchtelingen die aan de
voorwaarden voldoen krijgen bescherming en voorzieningen die hen in staat
stellen zo snel mogelijk volwaardig deel uit te maken van onze
samenleving. We verwachten van hen dat zij zich optimaal inzetten om de
geboden kansen te benutten. Voor alle nieuwkomers biedt beheersing van het
Nederlands,
kennis van de samenleving en betaald werk het beste perspectief op
succesvolle integratie.
Integratie- en inburgeringsbeleid zal worden ondergebracht bij het
ministerie van SZW, asiel en immigratie bij het ministerie van V&J.

* We blijven in EU-verband pleiten voor aanscherping van de richtlijn die
eisen stelt aan huwelijk- en gezinshereniging. Dit betreft een leeftijd
van tenminste 24 jaar, het in voldoende mate in eigen levensonderhoud
kunnen voorzien door inkomen uit werk en maatregelen om schijnhuwelijken
en huwelijksdwang effectief tegen te gaan.
* De DNA-test wordt gebruikt als middel tegen identiteitsfraude.
* Huwelijken tussen neef en nicht worden in beginsel verboden.
* Een verblijfsvergunning wordt niet verstrekt als de aanvrager eerder
illegaal in Nederland verbleef of fraude pleegde.
* Vreemdelingen die veroordeeld zijn voor een delict worden eerder
uitgezet. De toetsingsperiode wordt verlengd tot vijf jaar en bij recidive
wordt de norm voor veelplegers toegepast.
* Gezinsmigratie betreft het kerngezin: een duurzame, exclusieve relatie
tussen partners en degenen die door biologische verwantschap tot het
gezinshuishouden behoren.
* Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden, mede in het belang van
de ontwikkeling van de kinderen zelf, zo snel mogelijk in het land van
herkomst met hun familie herenigd, of ondergebracht in een
opvangvoorziening in het land van herkomst.
* Het toelatingsbeleid richt zich op de bescherming van vreemdelingen die
zelf, op grond van de internationale en Europese beschermingsnormen,
vervolging of ernstige mensenrechtenschendingen te vrezen hebben;
nationale beschermingsgronden, waaronder het categoriaal
beschermingsbeleid, worden uit de Vreemdelingenwet geschrapt.
Toelatingsprocedures worden gestroomlijnd en zoveel mogelijk bekort, in
het bijzonder als het gaat om vervolgaanvragen en om reguliere aanvragen
die worden ingediend door vreemdelingen die een machtiging tot voorlopig
verblijf moeten aanvragen. De prikkels en mogelijkheden om procedure op
procedure te stapelen, worden weggenomen. Deze maatregelen zijn erop
gericht zorgvuldig te toetsen of bescherming nodig is en bij afwijzing het
perspectief eenduidig op terugkeer te richten.
* Het kind van een afgewezen asielzoeker dat tenminste vijf jaar voor het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar in ons land is krijgt een
verblijfsvergunning indien het deze aanvraagt voor het bereiken van de
leeftijd van 21 jaar en zich niet langdurig aan het toezicht van de
rijksoverheid heeft onttrokken. Hetzelfde geldt voor een alleenstaande
minderjarige vreemdeling die tenminste vijf jaar voor het bereiken van de
leeftijd van 18 jaar in ons land is. Alleen de in Nederland verblijvende
gezinsleden van het kind van een afgewezen asielzoeker, krijgen bij deze
vergunningsverlening een afgeleide verblijfsvergunning. Het voorgaande
wordt vervat in een overgangsregime als onderdeel van een definitieve
regeling in het kader van de stroomlijning en bekorting van
toelatingsprocedures. In de definitieve regeling, die naar zijn aard
betrekking zal hebben op een klein aantal personen, kunnen kinderen van
afgewezen asielzoekers of alleenstaande minderjarige vreemdelingen die
vijf jaar of langer aaneengesloten in ons land verblijven voor het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar, alleen in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning indien zij deze aanvragen voordat zij de leeftijd van
19 jaar hebben bereikt. Zij moeten dan, voordat zij de leeftijd van 18
jaar bereikten, hebben voldaan aan de voorwaarden dat zij zich niet
langdurig aan het toezicht van de rijksoverheid hebben onttrokken, aan hun
terugkeer hebben meegewerkt en hun identiteit hebben aangetoond, onder
meer door het overleggen van documenten en/of consistent en naar waarheid
verklaren en antwoorden. Een beroep op deze regeling biedt geen recht op
opvang. Geen vergunning op grond van deze regeling wordt verleend aan een
vreemdeling die een zwaar delict heeft begaan of aan wie is tegengeworpen
dat hij oorlogsmisdaden heeft begaan en evenmin aan zijn gezinsleden.
Indien voor, tijdens of na de aanvraag voor de overkomst van een of beide
ouders door een alleenstaande minderjarige vreemdeling die een
verblijfsvergunning heeft gekregen op grond van deze regeling onjuiste
gegevens zijn verstrekt met betrekking tot zijn ouders, leidt dit tot
intrekking van zijn verblijfsvergunning.
* Werkgevers en malafide verhuurders die personen zonder
verblijfsvergunning te werk stellen of onderdak bieden pakken we hard aan.
* Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en
particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.
* We verhogen de Nederlandse bijdrage aan de opvang van vluchtelingen in
de regio.
* Op basis van criteria zoals de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten
zelf hanteren (onder meer toets op strafblad en inkomen) komen we met een
voorstel tot regulering van de vestiging van inwoners uit die landen in
Nederland.
* Bij een restrictief en rechtvaardig immigratiebeleid hoort ook een
actief en consequent terugkeerbeleid. Wie hier niet mag blijven moet
vertrekken of wordt uitgezet. We oefenen druk uit op landen om hun
onderdanen terug te nemen aan wie de toegang tot Nederland is ontzegd. Dit
betreft ook de handels- en ontwikkelingscontacten met deze landen.
* We scherpen de eisen voor inburgering aan, zowel in het buitenland als
in Nederland.
* Voorbereiding op het inburgeringexamen is een verantwoordelijkheid van
betrokkenen zelf. Mensen met een asielstatus doen we een aanbod, voor
anderen is een sociaal leenstelsel beschikbaar.
* Inburgeringinspanningen worden consequent en vanaf het begin gevolgd.
Wie zich onvoldoende inzet verliest de verblijfsvergunning, met
uitzondering van degenen met een verblijfsvergunning asiel. Maar ook voor
de laatste groep geldt dat zij zich in moeten zetten om belemmeringen voor
werk, zoals het niet beheersen van het Nederlands, weg te nemen. Alleen
dan kunnen zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.
* Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, het
openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. In de openbare ruimte kan de
politie ten behoeve van identificatie gelasten de gezichtsbedekkende
kleding af te leggen. Wie deze kleding draagt, voldoet niet aan de eisen
voor een bijstandsuitkering.
* Voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, naturalisatie en het niet
verliezen van het verblijfsrecht bij het aanvragen van een
bijstandsuitkering geldt nu een periode van vijf jaar. Die wordt verlengd
tot zeven jaar.
* Het kabinet spant zich in EU-verband in om ook voor EU-onderdanen te
laten gelden dat zij pas na zeven jaar bijstand kunnen krijgen, mede in
het kader van een te ontwikkelen ingroeimodel voor de sociale zekerheid.
* Immigranten met een gewelddadige partner komen in aanmerking voor een
partneronafhankelijke verblijfsvergunning; de dader wordt vervolgd.
* Wie de Nederlandse taal niet beheerst krijgt geen bijstandsuitkering.
Dit uitgangspunt wordt consequent toegepast: voor vreemdelingen uit derde
landen, EU-onderdanen en Nederlanders.
* Het ingezet beleid gericht op het verblijf en de terugkeer van
EU-arbeidsimmigranten wordt voortgezet.
* Per 1 januari 2014 vervallen de beperkingen voor de toegang van
Bulgaarse en Roemeense werknemers tot de arbeidsmarkt. Dat vergroot het
belang om het project EU-arbeidsmigratie, het programma aanpak malafide
uitzendbureaus en de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid
SZW-wetgeving met kracht uit te voeren.
* Nederland zet zich er internationaal en in bilaterale contacten voor in
dat mensen de mogelijkheid krijgen vrijwillig afstand te doen van een
nationaliteit zonder stateloos te worden.

afkopen van verzet met pardon

PvdA in de regering betekent weer eens (een poging tot) afkopen van verzet. Groot nieuws is hieruit het zgn. kinderpardon dat erin besloten ligt. Doet denken aan Albayraks 'generaal pardon' dat ook al met zoveel blijdschap werd onthaald. Maar let goed op wat ze verder doen!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech