Plaats een aanvulling

New squat on the Singel

Nieuws, gepost door: nn op 19/03/2017 03:05:57

Wanneer: 19/03/2017 - 17:20

Vanmiddag is er een pand gekraakt aan de Singel 356 in Amsterdam.
This afternoon a building was squatted at Singel 356 in Amsterdam.


<< English below >>
Vanmiddag is er een pand gekraakt aan de Singel 356 in Amsterdam.

Dit grachtenpand, een rijksmonument, werd in 2014 voor het laatst verkocht aan een Britse hedgefundbankier die in Zwitserland verblijft. Voorafgaand aan deze verkoop was het pand al enkele jaren onbewoond, waarin omgevingsvergunningen werden afgewezen en enkel kleine werkzaamheden door een tegenwoordig failliet aannemersbureau plaats hebben gevonden. Na de verkoop van het gebouw is de huidige eigenaar in de voetstappen van zijn voorganger getreden; ook hij laat het gebouw leegstaan.

Zoals het gros van dergelijke Amsterdamse grachtenpanden is het pand tot monument verklaard. Normaal gezien wordt een dergelijke verklaring afgegeven aan belangwekkende structuren en gebouwen om de historische architecturale waarde van een gebied te waarborgen. Toekomstplannen voor dit monument zijn tot op heden niet helder. Wij zijn van mening dat monumentale gebouwen zoals deze niet leeg zouden moeten staan om uiteindelijk te verrotten – zeker niet als de redenen hierachter een bepaalde vorm van speculatie zouden kunnen zijn. Als groep zijn wij dan ook van plan om op dit gebouw te letten, iets waar de huidige steenrijke eigenaar blijkbaar niet zoveel om geeft.

De voortdurende huisvestingscrisis in Amsterdam toont geen tekenen van verbetering in de nabije toekomst. Het woningtekort dat wij waarnemen, wordt gedreven door stijgende prijzen in zowel onroerend goed als huurwoningen. Tegelijkertijd worden meer en meer sociale huurwoningen in de vrije sector verhuurd of zelfs verkocht, terwijl er nauwelijks woningen toegevoegd worden aan de sociale woningvoorraad. Dit in aanmerking nemend is het niet vreemd dat wachtlijsten voor een sociale huurwoning uit de pan zijn gerezen – gemiddeld 15-20 jaar in de stad.

Dit scenario heeft ertoe geleid dat veel van de inwoners van de stad naar buiten worden gedwongen in de zoektocht naar betaalbare alternatieven, naar de buitenwijken of zelf verder weg. Uiteraard is dit geen gepaste optie voor iedereen, en daarnaast zouden inwoners niet gedwongen moeten worden de stad te verlaten. In toenemende mate bevinden mensen zich in precaire woonomstandigheden (zoals tijdelijke huurcontracten, antikraak, illegale onderhuur, couchsurfen), omdat ze geen alternatief meer hebben. In recente ontwikkelingen werd beweerd dat de doelgroep waarin wij zouden vallen bediend zou worden, terwijl er enkel een eveneens onacceptabele overeenkomsten uit zouden komen – zoals de studio’s in het North Orleans-complex waarin met 1050-1250 euro excl. per maand zou betalen, met een opklapbed.

Er is echter geen tekort, maar een overschot aan leeg onroerend goed in de stad. De oorzaken hiervoor variëren uiteraard, we kunnen echter wel een aantal terugkerende thema’s identificeren:

Enerzijds wordt het AirBNB-concept op grote schaal misbruikt in Amsterdam. Panden die geschikt zijn voor bewoning worden in plaats daarvan enkel voor dit doel gebruikt, waarbij de hiermee verdiende winst zelden terugkomt in de gemeenschap zelf.

Anderzijds is een groot aantal objecten in bezit van (buitenlandse) investeerders – waarvan vele voor jaren leegstaan. Het gebouw aan de Singel valt ook in deze categorie, en gezien het enorme woningtekort in Amsterdam zouden dit soort gebouwen een goede stap in de richting kunnen vormen in het oplossen van deze crisis..

Wij vinden dat in het huidige klimaat gebouwen zoals deze niet leeg horen te staan om te verrotten. We hebben dit pand gekraakt met als doel bewoning en het toevoegen van waarde aan de plaatselijke gemeenschap.

Huizen voor mensen, niet speculatie!

This afternoon a building was squatted at Singel 356 in Amsterdam.

The canal house, which has monument status, was last sold in 2014 to a British hedge fund banker based in Switzerland. Prior to the sale, the building was uninhabited for a number of years, with planning permits denied, and only minor works carried out by a now bankrupt construction firm. Since acquiring the property in 2014, the current owner has continued the trend of his predecessor: leaving the building vacant.

Like the majority of these typical Amsterdam canal houses, the property has been deemed monumental. Generally, this status is given to structures and buildings of significance in particular to preserve an area’s historic architectural value. Future plans for this property remain unclear, and we strongly believe that unique, significant monumental buildings such as this should not be left empty to deteriorate over time – particularly when the reasons behind this likely involve some means of speculation. As a group we intend to look after this property, which its current wealthy owner appears to be unconcerned with.

The continuing housing crisis in Amsterdam shows no sign of improvement anytime soon. The accommodation shortage we are witnessing is driven by surging prices in both real estate and rental accommodation. At the same time, increasing numbers of social housing properties are being switched into the free sector or even sold, with very few being added to the social sector. Understandably, waiting lists for social housing have ballooned in recent years – 15-20 years on average across the city.

This scenario has led to many of the city’s residents being forced out in search of affordable alternatives in the outer suburbs or even further afield. Indeed this is not a suitable option for all, and nor should residents be made to leave. Increasingly people find themselves in precarious living situations (e.g. temporary rental contracts, anti-squat, illegal subletting, sofa surfing etc.) as they are left with no alternative. Recent developments purported to cater to those like ourselves promise an equally unacceptable arrangement – e.g. a studio in the North Orleans development is 1050 – 1250 euro per month exclusive, with a fold out sofa as the bed.

At the same time, there is a great deal of empty real estate in the city. Whilst the reasons behind the vacancies are varied, we can identify several common themes:

On the one hand, the AirBNB concept has been widely abused in Amsterdam. Properties fit for housing are instead being used solely for this purpose, with the profits rarely seen reflected in the community itself.

On the other hand, a great deal of properties are owned by (foreign) investors - many of which are left vacant for years. The property at Singel 356 falls into this category and as the city has a severe housing shortage, this property and others like it could go a long way towards remedying the crisis.
We believe that in the current climate, buildings such as this should not be left vacant to deteriorate. We have squatted this property for the purpose of housing and with the goal of adding value to the local community.

Houses for people, not speculation!


Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech