english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Asielbeleid: kamerleden reageren op bbb-brief
boze bezorgde burgers over huidig asielbeleid - 06.03.2004 15:49

Hieronder de reacties van kamerleden van 1. CDA, 2. VVD, 3. D66, 4. LPF, 5. PvdA, 6. GroenLinks en 7. ChristenUnie op de open brief van boze bezorgde burgers (bbb) over het onmenselijke asielbeleid dat mensenrechtenschending inhoudt.

Verdonk verdonkeremaant mensenrechten(schending)
Verdonk verdonkeremaant mensenrechten(schending)

1. CDA

ORG-FRC-CDA-Publieksvoorlichting
Aan:  bezorgdeburgers@gmx.net
Betreft: asielbeleid
Datum: Fri, 13 Feb 2004 12:00:03 +0100
Datum: Fri, 20 Feb 2004 10:58:44 +0100 (met dezelfde inhoud)

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw mail over het asielbeleid. Maandag 9 februari jl.
vond in de Tweede Kamer het debat over de Terugkeernota van minister Verdonk
plaats. Het CDA steunt de minister in haar beleid om, conform de wens van de
Kamer, het terugkeerbeleid nu eindelijk effectief vorm te geven. We vinden
dat er in Nederland een strenge en rechtvaardige asielprocedure moet zijn.
Dat betekent dat er altijd ruimte moet zijn voor echte vluchtelingen, maar
het betekent ook dat uitgeprocedeerde asielzoekers terug moeten keren. In
het verkiezingsprogramma staat: "Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen
recht hebben op een verblijfsvergunning moeten ons land ook daadwerkelijk
verlaten. De overheid moet hierop streng toezien en mensen uitzetten".

De CDA-fractie ziet in dat het gaat om een heel moeilijke beslissing.
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in veel gevallen een duidelijk gezicht
gekregen voor de mensen in hun omgeving. Het is daardoor niet gemakkelijk te
accepteren dat deze mensen geen aanspraak kunnen maken op een asielstatus en
dus moeten terugkeren. We mogen echter niet vergeten dat al deze mensen de
procedure die in de Vreemdelingenwet staat beschreven hebben doorlopen. De
rechter heeft geoordeeld dat zij geen aanspraak kunnen maken op een
vluchtelingenstatus en derhalve moeten terugkeren naar het land van
herkomst.

Om het asiel- en vreemdelingenbeleid ook op langere termijn houdbaar te
houden, zodat opvang kan worden geboden aan echte vluchtelingen, is het
noodzakelijk dat we ons consequent houden aan de uitkomsten van de
procedure. Er moet van Nederland geen signaal uitgaan dat je, als je eenmaal
in Nederland bent en het maar lang genoeg volhoudt, uiteindelijk mag
blijven. Dat zou ook niet rechtvaardig zijn tegenover de mensen die wél
gehoor hebben gegeven aan de uitspraak van de rechter en uit eigen beweging
zijn teruggekeerd.

In het Hoofdlijnenakkoord voor het huidige kabinet zijn afspraken gemaakt
over een eenmalig specifiek pardon. In het najaar van 2003 is bepaald dat
dit pardon geldt voor ongeveer 2200 mensen die al meer dan vijf jaar wachten
op een uitspraak in hun eerste procedure. Op initiatief van de CDA-fractie
is de minister opgeroepen daarnaast haar inherente afwijkingsbevoegdheid
ruimhartig te gebruiken en schrijnende gevallen alsnog een
verblijfsvergunning te geven. Uiteindelijk heeft zij dit 220 keer gedaan en
zij heeft toegezegd ook in de komende jaren gebruik te zullen blijven maken
van deze bevoegdheid.

Bovendien heeft de CDA-fractie er bij de minister op aangedrongen gezinnen
niet te splitsen. De minister heeft dit toegezegd onder voorwaarde dat er
geen sprake is van criminele activiteiten of vermoedens van oorlogsmisdaden
bij een van de gezinsleden. Ook heeft de fractie gevraagd soepel om te gaan
met mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren of niet binnen acht
weken hun eigen terugkeer kunnen regelen.

Hoewel de CDA-fractie begrip heeft voor de geuite wensen om tot een ruimere
regeling te komen, is het niet realistisch te denken dat met welke
pardonregeling dan ook alle problemen zijn opgelost. De voorwaarden en
criteria van elke regeling zijn uiteindelijk arbitrair. Er blijven altijd
grensgevallen die daar niet aan voldoen. De grenzen van het pardon zijn nu
helder geformuleerd zodat wordt voorkomen dat er een groot grijs gebied
ontstaat van gevallen die er net wel of net niet onder vallen.

De bevoegdheid personen als schrijnend geval te beschouwen en om die reden
alsnog een verblijfsvergunning te verstrekken ligt bij minister Verdonk. De
CDA-fractie kan derhalve niet ingaan op individuele gevallen. Wij vragen
daarvoor uw begrip.

Bijgevoegd treft u ter informatie de CDA-fractieflits over het asielbeleid,
waarin de ontwikkelingen in het asieldebat en de CDA-standpunten door de
jaren heen nog eens zijn samengevat. Wij hopen dat u de uitkomsten van het
debat daarmee in een breder perspectief kunt plaatsen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens de CDA-fractie,

Wim van Fessem

---

2. VVD

Van: "Visser A.P."
Aan:  bezorgdeburgers@gmx.net
Betreft: Terugkeerbeleid
Datum: Mon, 16 Feb 2004 17:11:03 +0100

Den Haag, 16 februari 2004

Onderwerp: terugkeerbeleid

Geachte heer/ mevrouw,

De afgelopen weken heeft het asielbeleid ons allen flink bezig gehouden.
Zeggen dat de gemoederen hoog opliepen is een 'understatement'. Ik heb zelfs
zoveel e-mail en brieven gekregen, dat ik moest besluiten ze niet allemaal
apart te beantwoorden, maar als geheel middels één brief. Dat is deze. Ik
hoop dat u begrijpt dat het in praktijk onmogelijk is, u allen te schrijven
- hoezeer ik dat ook zou willen.

Het Kamerdebat over het terugkeerbeleid van afgelopen maandag 9 februari was
een samenballing van alle voor- en tegenargumenten. En, zoals het hoort in
een democratie, in dat debat is een beslissing genomen. De meerderheid van
de Tweede Kamer, en ook de VVD, wil niet de vorig jaar gemaakte criteria van
de eenmalige maatregel verruimen. Er komt dus geen 'generaal pardon'. Uit de
reacties die ik voor het debat kreeg en het onderzoek dat daarnaar is
gedaan, bleek dat een meerderheid van de mensen geen verruiming van de
maatregel wilde. Belangrijk voor de VVD-fractie was de inhoudelijke
rechtvaardiging ervan: als besluiten zijn genomen en rechterlijk
goedgekeurd, dan moeten deze worden nageleefd. Aan het verlenen van een ruim
generaal pardon zitten grote nadelen, die we niet moeten onderschatten:
rechtsongelijkheid, verder verzet van mensen die er net niet onder vallen,
en aanzuigende werking naar de toekomst.

De emoties tussen voor- en tegenstanders van een generaal pardon liepen hoog
op, aan beide kanten. In het debat heb ik daarom het volgende gezegd: "Ik
kan mij alle emoties goed voorstellen. Ik maak daarbij wel een onderscheid
tussen enerzijds betrokken burgers, buren en bekenden, en anderzijds
bestuurders en politici. Ik kan mij goed voorstellen, dat mensen zich
bezorgd maken als het gaat om individuen die ze kennen. Of dat mensen
kritisch zijn en aan het adres van politici hun gevoelens uiten. Dat hoort
in een open democratie. (...) In de politiek kan niemand het alleenrecht op
rechtvaardigheid en humaniteit claimen. Ik vond de dialoog de afgelopen
periode met hulpverleners en mensen uit praktijk, ook diegenen die het niet
eens waren met de voorstellen constructief en open. Ik heb veel e-mails ontvangen van mensen uit de praktijk, mensen die een oproep deden,
mensen die betrokken waren. Voor- en tegenstanders van het voorgestelde
beleid. Soms met concrete suggesties, anderen met vragen. Ik hoop dat na het
debat van vandaag niet te snel de conclusie wordt getrokken, dat de politiek
niet geluisterd zou hebben. Luisteren is niet synoniem aan gelijk geven.
Vele factoren spelen een rol bij de afweging zoals we die vandaag maken, en
voor niemand hier is die afweging een zwart-witte."

Ik zou niet toch hoeven benadrukken, dat het een moeilijke afweging is. Ik
zou toch niet hoeven benadrukken, dat ik meen goed naar iedereen geluisterd
te hebben. Maar ik moet dat toch doen, omdat uit sommige brieven en e-mails
blijkt, dat mensen tevoren aannemen dat alles doorgestoken kaart is en
politici alleen naar de getallen kijken en niet naar mensen. Dat laatste is
pertinent niet waar. Maar u moest eens weten welke verwijten er rondgaan.

Nederland is de afgelopen 10, 15 jaar sterk veranderd. De immigratie speelt
daarbij een grote rol. Ook de asielmigratie. Asiel moet op lange termijn
worden gewaarborgd om vluchtelingen een veilige plek te kunnen bieden. Maar
we hebben in de jaren negentig gezien, dat plotseling zeer veel mensen asiel
aanvroegen zonder daarvoor in aanmerking kwamen. Ongeveer 80% van de mensen
bleek geen papieren of documenten te hebben - vaak terwijl ze juist een
vliegtuig uitstapten, dus kort tevoren wél over papieren hadden moeten
beschikken. Er zijn veel meer voorbeelden te geven van de wijze waarop de
asielwetgeving in problemen raakte. Maar het komt allemaal op hetzelfde
neer: massaal misbruik van regels gaat altijd ten koste van de mensen die
het écht nodig hebben. Daarom moet je streng, strikt en consequent zijn.

Meer dan 400.000 mensen vroegen asiel, meer dan 150.000 mensen kregen een
verblijfsvergunning. En dat alles in ongeveer 10 jaar tijd. De meeste mensen
kregen een afwijzing en vertrokken. En enkelen bleven doorprocederen, of
weigerden te vertrekken. Dat veroorzaakt op lange termijn een probleem. En
natuurlijk is bij ieder individu een verhaal te vertellen, maar je kunt deze
cijfers niet uit het oog verliezen bij de politieke beoordeling in de Tweede
Kamer.

Wat mij de afgelopen weken zéér stoorde was de suggestie, dat de mensen die
hier lang verblijven nu zomaar pardoes op straat worden gezet. "Op stel en
sprong," schreef een partijvoorzitter. En een oud-minister waagde het zelfs
om te spreken van "deportatie". Het eerste is onwaar, het tweede is een
schande.

De minister van Vreemdelingenzaken mevrouw Verdonk stelt voor om een
speciale begeleiding te geven aan die mensen die lang in Nederland
verbleven. Iedereen weet en erkent dat het niet makkelijk is te vertrekken,
en dat die stap niet zomaar wordt genomen. De minister stelt daarom voor dat
proces op diverse manieren te faciliteren. Mensen krijgen hulp en
begeleiding, van het aanvragen van een paspoort en vliegticket, tot hulp bij
oriëntatie op het land van herkomst. Er is veel meer mogelijk, vooral als
mensen vrijwillig meewerken. Ik wil dan ook iedereen op het hart drukken,
mensen te adviseren mee te werken, opdat ze gebruik kunnen maken van die
faciliteiten.

Deze minister heeft veel meer gedaan dan haar voorgangers om problemen op te
lossen. Problemen die iedereen erkent. Er wordt veel gesproken over de
'erfenis' die zij kreeg. Ze heeft nu meer dan 2200 mensen extra een
verblijfsvergunning gegeven. Dat is niet eerder gebeurd. Ze heeft haar
bijzondere wettelijke bevoegdheden gebruikt ook individuele uitzonderingen
te maken en aangekondigd die waar nodig opnieuw te gebruiken. Dat is niet
eerder gebeurd. Ze heeft het aanbod gedaan mensen te helpen bij de
terugkeer, te faciliteren, en ook dat is niet eerder gebeurd. En ze heeft
telkenmale aangegeven dat indien het echt niet kan, mensen niet hoeven
vertrekken.

Maar ze is ook steeds duidelijk en consequent geweest: als mensen geen recht
op verblijf hebben, dan moet de consequentie zijn dat ze Nederland verlaten.
Die duidelijkheid en consequentheid steunt de VVD.

Het geheel overziend heeft de VVD-fractie besloten deze minister te steunen.

Ik hoop dat u allen, ook diegenen die voor een generaal pardon en tegen het
voorgestelde beleid waren, inziet dat er veel is gebeurd en bereikt. Ik dank
u allen zeer voor uw medeleven en betrokkenheid. Daar draait een democratie
om. En waar het ook om draait, is dat nadat een besluit is genomen, we allen
constructief meewerken aan de uitvoering.

Met vriendelijke groet,

Arno Visser

VVD- Tweede Kamerfractie

---

3. D66

Van: ORG-FRC-D66

Aan: "' bezorgdeburgers@gmx.net'"
Betreft: RE: breed pardon
Datum: Fri, 13 Feb 2004 09:57:40 +0100

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan D66, waarin u aandacht vraagt voor de
huidige asielbeleid.

D66 steunt het asielbeleid van minister Verdonk op hoofdlijnen. Het
uitgangspunt moet zijn dat wie mag blijven snel een verblijfsvergunning
krijgt, maar dat wie weg moet het land ook daadwerkelijk verlaat. Dat is een
humaan en uitvoerbaar beleid. Als we ons niet aan dit uitgangspunt zouden
houden, zouden we de asielprocedure net zo goed kunnen afschaffen.

Onder de oude wet van PvdA en CDA duurde het vaak jaren voordat asielzoekers
definitief antwoord kregen op hun asielaanvraag. De vreemdelingenwet van
Paars II, waar D66 één van de architecten van was, heeft daar een eind aan
gemaakt. D66 vindt dat asielzoekers die vanwege de oude wet al jarenlang in
Nederland zijn op een ruimhartig pardon mogen rekenen. Voor zo'n breed
pardon heeft nooit een Kamermeerderheid bestaan. Eerst was het de PvdA die
elke pardonregeling blokkeerde, later was dat de LPF. CDA en VVD waren
consequent tegen een regeling. Via het regeerakkoord heeft D66 toch een
beperkte pardonregeling voor zo'n 2300 mensen weten af te dwingen.

Wij hebben de afgelopen maanden veel reacties ontvangen dat D66 nooit had
mogen instemmen met deze regeling. Maar zonder regeringsdeelname van D66 was
er in het geheel geen regeling gekomen. Het is inderdaad niet de ideale
D66-regeling, maar voor D66 is deze regeling beter dan helemaal geen
regeling.

Dat laat onverlet dat wij de uitvoering van het afgesproken beleid kritisch
volgen. In het regeerakkoord wordt expliciet verwezen naar de bevoegdheid
van minister Verdonk om individuele gevallen vanwege hun schrijnende
karakter toch te laten blijven. D66 heeft er bij minister Verdonk op
aangedrongen ruimhartig gebruik te maken van deze bevoegdheid.

D66 is nog niet overtuigd dat de minister verstandig gebruik heeft gemaakt
van haar inherente afwijkingsbevoegdheid. Wij zien op dit moment veel
gevallen in de samenleving die wij als schrijnend ervaren, en volgens ons
alsnog in aanmerking voor een verblijfsvergunning zouden moeten komen. D66
heeft daarom bepleit dat ook in het verdere terugkeertraject er nog ruimte
blijft om te beoordelen of in specifieke individuele omstandigheden sprake
is van dermate schrijnende omstandigheden dat mensen niet terug kunnen. Het
is al zo, dat wie echt niet terug kan, ook niet terug hoeft. Dat kan worden
beoordeeld tot op het allerlaatste moment. D66 vindt, dat ook de
schrijnendheid van een situatie tot op het moment van uitzetting moet kunnen
leiden tot het verlenen van een verblijfsvergunning. Daarom heeft D66 een
motie ingediend waarin de Minister wordt opgedragen zich tot op het laatste
moment te laten adviseren over individuele situaties. Deze motie kan
waarschijnlijk rekenen op een meerderheid. Daarbij hebben wij ook
afgedwongen, dat de mensen die de Minister adviseren, niet eerder bij het
dossier betrokken zijn geweest. De Minister heeft toegezegd dat zij de motie
zal uitvoeren en zich zal laten adviseren door ambtenaren en COA-medewerkers
die de dossiers niet eerder hebben bekeken.

In de samenleving is veel onrust vanwege verhalen over gezinnen die uit
elkaar worden gehaald als consequentie van het huidige terugkeerbeleid. Laat
één ding duidelijk zijn. D66 vindt dat gezinnen niet uit elkaar mogen worden
gerukt en dat mensen in echt schrijnende situaties in Nederland mogen
blijven. Wij blijven ons daarvoor inzetten.

Met vriendelijke groet,

Ursie Lambrechts
Tweede Kamerlid D66
Woordvoerder Asielbeleid

---

4. LPF

#1

Van: "Kom L." --> ins Adressbuch
Aan: "' bezorgdeburgers@gmx.net'"
Betreft: RE: breed pardon
Datum: Fri, 13 Feb 2004 11:26:13 +0100

Wij danken u voor uw bericht. Zoals de heer Nawijn via de media
herhaaldelijk kenbaar heeft gemaakt is de afweging van het feit of een geval
nu wel of niet schrijnend is, de exclusieve taak van de minister. Wel heeft
de Lijst Pim Fortuyn bij monde van de heer Nawijn kenbaar gemaakt dat
minister Verdonk wellicht veelvuldiger van haar discretionaire bevoegdheid
gebruik zou kunnen maken. De LPF is van mening dat onder zaken van langer
dan tien jaar een streep moet worden gezet, deze groep zou moeten kunnen
blijven, tenzij blijkt dat er een contra-indicatie is.

Met vriendelijke groet,

Lindy kom
Medewerkster fractie Lijst Pim Fortuyn

#2

Geachte heer/mevrouw,

Minister Verdonk heeft haar plannen inzake de terugkeer van uitgeprocedeerde
afgewezen asielzoekers gepresenteerd. De plannen voorzien in een pardon voor
2300 asielzoekers: 2100 die al langer dan 5 jaar in de eerste asielprocedure
zitten en 220 schrijnende gevallen waarbij sprake is van uitgeprocedeerd
zijn. De overige asielzoekers die langer dan vijf jaar in ons land
verblijven worden geholpen en begeleid bij terugkeer naar hun land van her
komst.

Pim Fortuyn heeft begin mei 2002 (vlak voor zijn dood) gezegd dat wat hem
betreft er een generaal pardon mocht worden afgekondigd voor asielzoekers
die al jaren in ons land verblijven en wier asielverzoek was afgewezen, in
ruil voor een zeer streng asielbeleid. Nederland heeft de laatste tien jaar
teveel asielzoekers opgevangen en wel zodanig dat de gehele procedure is
vastgelopen.

Paars 1 en Paars 2 hebben verzuimd afgewezen asielzoekers uit te zetten.
Bovendien voorziet de Paarse nieuwe Vreemdelingenwet in het zetten van
asielzoekers op straat en niet in het uizetten van afgewezen asielzoekers.
CDA en VVD hebben vorig jaar nog de plannen van de toenmalige Minister
Nawijn tegengewerkt, die een soortgelijke regeling beoogde als nu door
Minister Verdonk is afgekondigd. Al met al een vreemde gang van zaken.

Inmiddels is een streng asielbeleid gerealiseerd, mede dankzij de LPF. Er
kloppen jaarlijks nu nog ongeveer 10.000 asielzoekers (dat was voorheen 30
tot 40.000). Via een 48-uurs procedure in de aanmeldcentra wordt
onmiddellijk bekeken of het serieus asielverzoek is of niet. Niet-serieuze
asielzoekers worden onmiddellijk afgewezen en weggezonden. De overigen
worden voor een langere procedure doorgezonden naar opvangcentra. Het aantal
asielzoekers in deze centra is in 2002 en 2003 stevig gedaald. Veel centra
worden gesloten.

De LPF stemt in grote lijnen in met de plannen van Minister Verdonk. Maar er
zijn nog een aantal kritische vragen die de Minister moet beantwoorden:

1. Wat heeft de Minister verstaan onder een "schrijnend geval"?

2. Hoe gaat de Minister om met het zgn."buitenschuldcriterium"?

3. Uit welke landen komt de groep asielzoekers die terug moet?

4. Hoe gaat de Minister de terugkeer organiseren bij onwillige
autoriteiten?

De LPF wil niet dat vrouwen en kinderen gewoon op straat worden gezet. Dat
is geen oplossing. Bovendien moeten gezinnen als geheel worden behandeld.

---

5. PvdA

Van: "Jongeneel R."
Aan: "' bezorgdeburgers@gmx.net'"
Betreft: RE: breed pardon
Datum: Tue, 17 Feb 2004 16:41:44 +0100

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor het bericht dat u ons gestuurd hebt. Zoals u wellicht
hebt vernomen hebben we ons wederom ingezet voor een ruimer pardon. Het
debat dat afgelopen maandag plaatsvond leidde niet tot een gewijzigd
'terugkeer-beleid'. Helaas bleek een debat met de minister niet mogelijk.
Zorgvuldigheid ontbreekt en problemen worden afgewenteld op betrokkenen en
lokale bestuurders.

Door de steun voor haar beleid vanuit VVD, CDA, LPF, en SGP - hoek heeft de
minister geen concessies willen of hoeven doen. Dit betekent dat de minister
binnenkort kan beginnen met het uitzetten van 26.000 asielzoekers. De
minister zegde toe alle zogeheten 'schrijnende gevallen' nog een keer te
bekijken en goed te letten op de situatie waarin asielzoekers-gezinnen zich
bevinden omdat zij in principe wil voorkomen dat gezinnen uit elkaar gehaald
worden.

Storend is het feit dat Verdonk weigerde toe te lichten welke criteria zij
daar dan bij hanteert. Het is onaanvaardbaar dat gezinnen uit elkaar worden
getrokken en dat mensen zomaar op straat gezet worden. Kinderen en ouders
mogen niet voor oneigenlijke keuzes worden gesteld en hoogbejaarden en
ernstig zieke mensen mogen niet zomaar het land worden uitgezet.

Waar mogelijk zullen we ons blijven inzetten voor de schrijnende gevallen.

Met vriendelijke groet,

Robert Jongeneel
PvdA Voorlichting

---

6. GroenLinks

Van: ORG-FRC-GroenLinks
Aan:  bezorgdeburgers@gmx.net
Betreft: asielzoekers
Datum: Wed, 18 Feb 2004 14:51:17 +0100Naar aanleiding van uw email.
_____


Geachte heer, mevrouwHartelijk dank voor uw e-mail. U kunt er van op aan dat uw woorden ter harte
zijn genomen door onze Kamerleden en beleidsmedewerkers. GroenLinks zet zich
al jaren lang in voor een humaan asielbeleid en een pardonregeling.
Dagelijks krijgt GroenLinks veel e-mails en brieven van mensen die, mede
door het falende beleid van de overheid, al jaren lang in de procedure
zitten en geen zekerheid hebben over hun verblijfsstatus. Wij vinden het
inhumaan dat mensen die al zo lang in Nederland zijn en hier inmiddels hun
leven opnieuw hebben opgebouwd, nu teruggestuurd dreigen te worden.

Bij eerdere discussies heeft GroenLinks bij monde van Femke Halsema en
Marijke Vos voorgesteld een einde te maken aan de zeer schrijnende
omstandigheden waaronder asielzoekers onder de oude vreemdelingenwet soms
jarenlang verkeerden. Daartoe heeft GroenLinks reeds eerder moties ingediend
voor een ruimhartige regularisatieregeling. Helaas zijn die moties niet
aanvaard, door een gebrek aan steun van de kabinetspartijen. Naar onze
mening heeft de regering door de lange periode en de trage afhandeling het
recht verloren mensen uit te zetten. Wij blijven ons inzetten voor een
rechtvaardig en humaan beleid. Helaas is dit nog steeds hard nodig.
Natuurlijk zullen wij in de debatten die komen gaan het harde beleid van dit
kabinet blijven veroordelen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Hiske Andriessen
Medewerker Publieksdienst
Tweede-Kamerfractie GroenLinks

---

7. ChristenUnie

Van: "Krijger H."
Aan:  bezorgdeburgers@gmx.net
Betreft: FW: reactie op e-mail aan ChristenUnie
Datum: Fri, 13 Feb 2004 14:08:20 +0100

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
tel 070-3183057 / fax 070-3182933

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw recente e-mail aan de ChristenUnie, waarin u aangeeft
het niet eens te zijn met het huidige uitzetbeleid. Het is goed dat u op
deze wijze van u heeft laten horen.

Velen van u reiken voorbeelden aan die laten zien dat de eenmalige maatregel
te krap bemeten was. U sterkt ons in onze politieke keuze opnieuw te pleiten
voor een ruimere regeling. Menselijkheid behoort inderdaad voorop te staan.
Dit is het uitgangspunt waarmee onze woordvoerder, mevrouw Huizinga-Heringa,
op 9 februari het debat met minister Verdonk hierover is aangegaan.

Met vriendelijke groet,

Mr. J. Pot

Beleidsmedewerker Vreemdelingenzaken & Integratie

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

---


- E-Mail: bezorgdeburgers
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
breed pardon en geen mens is illegaal 
boos en verontrust lampje! - 06.03.2004 16:08

Ieder mens heeft recht op een menswaardig leven, ook hier in Nederland!

Hoe kun je bijv. "illegalen" zomaar dumpen, terwijl ze wel al die tijd voor mensen hebben klaar gestaan door hun werkzaamheden (soms evt uit noodzaak 'zwart', maar het blijft werk)!

Ik slik dit niet. Weten beleidsmakers en polici wel waar ze over beslissen. Nee, want zelf hebben ze een verwend luxe-leventje en kennen geen onnodig menselijk leed. Bah, ik heb geen respect voor mensen die geen respect voor anderen kunnen opbrengen!

De oorzaak van het probleem ligt niet bij de asielzoekers en migranten zelf maar bij de beleidsmakers en het gevoerde illegale beleid inclusief uitvoerders!

Voor mij is niemand illegaal! Door schrijnende ongelijkheid in deze wereld krijg je sociale conflicten. De meeste mensen willen geen oorlog, maar het wordt ze toch aangedaan. Mensen hoeft geen onnodig leed aangedaan te worden, het leven is soms al moeilijk genoeg voor sommigen.

Het is beter dat we strijdbaarder worden in plaats van alles maar te accepteren in de trant van het is nu eenmaal zo.

Plaats bijvoorbeeld een symbolisch huisvormige pijl => (pijl omhoog wijzend: de strijd van onderop!) op je stoep: zie ook  http://www.indymedia.nl/nl/2004/03/17269.shtml
Zelf heb ik een RODE huisvormige pijl voor mijn raam gehangen.

MENSENRECHT: ieder mens heeft recht op een menswaardig leven

^
/ \
/| |\
| |
| |

GEEN MENS is illegaal, maar dit beleid wel !

huisvormig pijlsymbool 
rood alarmlampje! - 06.03.2004 16:11

Symbool

.......
...^...
../.\..
./...\.
..|.|..
..|.|..
.......

Huisvormige pijl

meer 
07.03.2004 12:48

Er moet meer gebeuren om te voorkomen dat er mensen uit hun huizen gesleept gaan worden. Buurten moeten alarmlijnen opzetten. Barrikade materiaal moet worden verzameld. Molotov-coctails dienen te worden voorbereid etc etc etc.
Als het fascisme komt om mensen de dood in te jagen moeten we kaar staan. Vandaag de illegalen, morgen de marrokanen, overmorgen de werkelozen etc etc.
De fascistentrein eenmaal in beweging is alleen met harde strijd te stoppen!


 
lola krom - 07.03.2004 21:50

Ho Ho, niet zo doorslaan;
parochie: 'moge het recht zegevieren!'
dat het mis is in Nederland dàt moge inmiddels duidelijk zijn, maarre 'effe geduld' ; er zijn meer meningen....
 
08.03.2004 17:22

zo zie je maar weer, zelfs de lpf is tegen dat ze uit nederland worden gegooid
hoe je het went of keert 
doet er niet toe - 10.03.2004 17:20

Het blijft symptoon bestrijding als je mensen uit landen waar ze minder kansen (of de dood riskeren, laat ik maar even een algemene noemr gebruiken)hebben terug stuurt. Zolang niet westerse landen zich niet economisch kunnen ontwikkelen omdat ze als buffer gelden voor de westerse economie zullen ze hun geluk blijven beproeven en volslagen terecht, want dat doen we hier ook allemaal, waarom zouden zij dat niet proberen. Niemand is illegaal, maar velen worden illegaal gemaakt.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.