english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
De rechten van een verdachte
Astrid Essed - 14.12.2004 10:00


Sinds de moord op de cineast van Gogh is er in Nederland sprake van een verdergaande aantasting van de principes van de Nederlandse rechtsstaat


Geachte Redactie,


Sinds de moord op de cineast van Gogh is er sprake van een verslechterend politiek klimaat in Nederland, dat niet alleen leidt tot een ernstige schending van de rechten van verdachte Mohammed B en zijn kans op een eerlijk proces in ernstige mate vermindert, maar eveneens door zijn gevaarlijke precedentwerking de principes van de Nederlandse rechtsstaat aantast.A Presentatie vooronderstellingen als feiten:

Het is het mij vanaf de moord op van Gogh opgevallen, dat er met name vanuit bepaalde politieke hoek alsmede de media a priori de door het OM gedane vooronderstellingen tav het eventuele terroristische karakter van de moord alsmede de betrokkenheid bij de moord van een echte of vermeende terreurorganisatie ''de Hofstadgroep'' als feiten werden aangenomen.
Dat een en ander leidde tot schending van de rechten van verdachte moge uit het volgende blijken:

B Schending van rechten verdachte:

1 Bekendmaking brief:

In de eerste plaats besloot minister Donner van Justitie ondanks de bezwaren van de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie, de heer de Wit, de op het lichaam van van Gogh achtergelaten brieven openbaar te maken, hetgeen met name een schending is van de doorgaans betrachte terughoudendheid tijdens een politioneel en justitieel onderzoek, aangezien genoemde documenten als onderdeel van het voorgeleidingsdossier eerst aan rechter en advocaten bekendgemaakt dienen te worden.

2 Publicatie privacygegevens door de media:

Verder is het in dezen opvallend, dat de doorgaans aanwezige terughoudendheid bij het onthullen tav de privacygegevens van verdachte door de media in het geheel niet in acht genomen werd, hetgeen resulteerde in ernstige schending van de privacy van de verdachte.
Zo was er sprake van het publiceren van zijn volledige adresgegevens alsmede de bekendmaking door bepaalde media van zijn volledige achternaam en het onthullen van zijn echte of vermeende bijdragen cq commentaren op eveneens met naam en toenaam bekendgemaakte internetdiscussiefora.
Bizar detail betreffende het laatste was het feit, dat de onthulde discussiebijdragen niet aan hem, maar aan een andere forum-dicussiant toebehoorde, die in geen enkele connectie stond met de moord op van Gogh.

3 Het onbedekt tonen van de foto van Mohammed B

Het ernstigste in deze zaak tot dusver is echter mi de door minister Donner gegeven toestemming tot het onbedekt tonen van de foto van verdachte in het programma ''Opsporing verzocht''
Niet alleen is een en ander een ernstige schending van de privacy van de verdachte, met name houdt een en ander gezien het heersende klimaat van polarisatie en de in bepaalde kringen tegen verdachte gedane uitlatingen, voor hem een groot veiligheidsrisico in zoals de advocaat van verdachte, de heer Plasman, terecht heeft opgemerkt.
Daarenboven leidt een en ander tot een gevaarlijke precendentwerking.

3a Motivering beslissing van de rechtbank:

Een zeer ernstig teken aan de wand vind ik met name de motivering van de rechtbank van de afwijzing in het door de advocaat aangespannen Kort Geding.
Zo wordt bij de motivering gesteld, dat het belang van de openbare veiligheid de [door de rechtbank erkende!] schending van de belangen van Mohammed B rechtvaardigt.

Een en ander acht ik uiterst gevaarlijk, aangezien er impliciet gesteld wordt, dat elementaire rechten van het individu [met name in dezen het recht op veiligheid, gezien het in Nederland heersende klimaat] mogen worden opgeofferd aan het ''gemeenschappelijk belang'', hetgeen in strijd is met de principes van de Nederlandse rechtsstaat en artikel 7 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat stelt, dat iedereen recht heeft op dezelfde bescherming van de wet [Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet.]

4 Isolatie:

Zoals bekend zit Mohammed B daarenboven sinds zijn arrestatie in ''beperkingen'' hetgeen impliciteert eenzame opsluiting en het verbod op het lezen van kranten en het kijken van TV.
Hoewel het opleggen van een dergelijke detentiebeperking niet strijdig is met de wet, is in dezen nog de bijkomende factor, dat verdachte nog steeds aan een ziekenhuisbed is gekluisterd vanwege de gevolgen van een beenschot [na het vuurgevecht tussen hem en de politie], hetgeen mi een onacceptabele verzwaring is van deze reeds zeer ernstige extra beperking.


5 De tegen Mohammed B geformuleerde aanklacht:

Tenslotte heb ik grote bezwaren tegen de tegen Mohammed B geformuleerde aanklacht die volgens mijn informatie als volgt luidt:

1 poging tot moord op een politieagent
2 poging tot doodslag op een of meer omstanders onder wie politiemensen
3 overtreding van de wapenwet,
4 verdenking van deelname aan een criminele organisatie met een
terroristisch oogmerk
5 samenspanning tot moord met een terroristisch oogmerk op Theo van
Gogh, Ayaan Hirsi Ali en/of anderen.

1 Deze aanklacht lijkt mij ongerijmd, aangezien er volgens mijn informatie sprake is geweest van een vuurgevecht tussen hem en de anwezige politieagenten, waarbij hij overigens in zijn been geschoten is.
Hoewel juridisch niet onderlegd, komt het mij voor, dat in dezen evengoed de politieagenten beschuldigd hadden kunnen worden van poging tot moord op Mohammed B
2 Uit mijn nformatie heb ik kunnen afleiden, dat Mohammed B geenszins op een der omstanders geschoten heeft, wat betreft de opmerking tav de politieagenten verwijs ik naar 1
4 Hoewel een dergelijke aanklacht uiteraard mogelijk is, is mi door het OM vastgesteld [hetgeen echter nog bewezen moet worden], dat Mohammed B geen lid van een eventuele ''terreurgroep'' [er moet nog steeds bewezen worden, dat de zogenaamde Hofstadgroep inderdaad als terreurorganisatie actief is] is.
Mede gezien in het licht van het door het OM vastgestelde gebrek aan bewijs tegen de 6 medeverdachten, althans tav de moord op van Gogh zou het mij dan ook zeer verbazen, wanneer de aanklacht ''terrorisme'' tav Mohammed B in deze gehandhaafd zou worden.
5 Betreffende mevrouw Hirsi Ali lijkt mij deze klacht ten enenmale ongerijmd.
Uit lezing van de enigszins onsaamenhangende brief, die op het lichaam van van Gogh is aangetroffen kan eventueel worden afgeleid dat hier sprake is van een serieuze bedreiging, hetgeen echter niet als moordaanklacht kan worden aangemerkt.
Betreffende de verwijzing naar niet nader aangeduide ''anderen'' kan ik slechts opmerken, dat de vaagheid in dezen geen serieuze aanklacht rechtvaardigt, tenzij nader gespecificeerd.

Uit bovenstaande moge blijken, dat in dezen niet alleen sprake is van een ernstige schending
van de rechten van de verdachte, maar eveneens van een verdergaande erosie van de Nederlandse rechtsstaat.

Het lijkt mij in dezen dan ook van belang, dat iedereen waakzaam blijft en hiertegen zijn/haar protesten laat horen

In dit verband wil ik graag de uitspraak van de bekende Duitse verzetsman en dominee Niemoller citeren:

Toen ze de Joden kwamen ophalen protesteerde ik niet, want ik was geen Jood
Toen ze de zigeuners kwamen ophalen, protesteerde ik niet, want ik was geen zigeuner
Toen ze de communisten kwamen ophalen protesteerde ik niet, want ik was geen communist.
Toen ze de zwarten kwamen ophalen, protesteerde ik niet, want ik ben niet zwart.
Toen ze mij kwamen ophalen, was er niemand meer om te protesteren


Een goed functionnerende rechtsstaat gaat iedereen aan!

Astrid Essed
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
de plank mis 
koers - 14.12.2004 11:10

Astrid je slaat de plank helemaal mis.

Aangezien je zelf al schrijf dat het niet juridisch onderlegt is het ongeloofelijke flauwekul.

Mohammed B. heeft wel degelijk op de politie geschoten en de politie mag ook schieten als dit de situatie noodzakelijk maakt. Poging tot moord van aan het adres van de poltie is dus volstrekte onzin.
Dat Mo heeft geschoten is wel degelijk een gevaar voor omstanders en zodoende is dat een terrechte aanklacht. (lees maar eens wat jurisdentie)
Dat hij deel uitmaakt van een terreurbende is ook duidelijk omdat hij en zijn 'vrienden' al in de gaten werd gehouden.
Dat dit een terreurorganisatie is is wel duidelijk geworden na het werpen van een handgranaat en een boobytrap bij de ontruiming in Den Haag en de connectie met de aanslagen in Madrid.
Ayaan werd letterlijk genoemd in de brief die in Theo borst was gepriemd met een mes, als je dit niet duidelijk genoeg vindt dan mankeert er toch echt iets aan je inlevingsvermogen.

Het gedicht naar je naar verwijst is in dit geval totaal 'nicht in frage' en vezwakt je stelling.

Democratie is afhankelijk van een goed functionerende rechtsstaat zonder terrorisme en met vrijheid van meningsuiting.

p.s. Als je tegen het publiceren van foto's bent schijf eens een brief naar AFA die publiceren foto's met NAW gegevens op hun website, zonder dat er ooit een aanklacht tegen 1 deser persoon is geweest.
. - 14.12.2004 11:23

Om te beginnen wil ik graag opmerken dat ik zeer grote bewondering en waardering heb voor bovenstaande schrijfster. Haar consequente en nimmer afhoudende inzet voor gerechtigheid kan voor een ieder tot voorbeeld dienen.

Toch graag een kantekening:

1. poging tot moord; "Hoewel juridisch niet onderlegd, komt het mij voor, dat in dezen evengoed de politieagenten beschuldigd hadden kunnen worden van poging tot moord op Mohammed B"

Dat is niet juist, sterker nog het is klinkklare onzin. In Nederland heeft de staat het geweldsmonopolie, daarbij komt dat het verboden is met een wapen rond te lopen. Politie heeft ingegrepen en verdachte heeft willens en wetens op een agent gevuurd. Hij had naar alle redelijk en billijkheid kunnen weten dat de agent hierbij kon omkomen. Mocht het zo zijn dat de agenten onjuist hebben gehandeld, dan zal dat in verder onderzoek naar boven kunnen komen. Inderdaad, astrid, je hebt niet veel kaas van juridische zaken gegeten.

“2 Uit mijn informatie heb ik kunnen afleiden, dat Mohammed B geenszins op een der omstanders geschoten heeft, wat betreft de opmerking tav de politieagenten verwijs ik naar 1”

Ook dit is onjuist. Als je op straat schoten afvuurt, waar omstanders bij zijn, weet je of behoor je te weten dat omstanders hierbij (dodelijk) verwond kunnen raken. Daarom is het poging tot doodslag en geen poging tot moord.

Overigens heb ik altijd begrepen dat de man die de politie heeft gewaarschuwd, getroffen zou zijn door een kogel van verdachte. Excuus als mijn info onjuist is.

. - 14.12.2004 11:35

op de belgische indymedia site is het bericht van Astrid verwijderd !?
Niet aangeklaagd wegens moord, Astrid? 
Alex - 14.12.2004 13:14

Op Wikipedia Nederland (ik zal de link maar niet geven want die bevat zijn volledige naam, een beetje handige Googelaar weet die wel te vinden) staat:

"Officier van justitie Leo de Wit legde hem op 5 november zes misdrijven ten laste: moord, poging tot moord (op een politieagent), poging tot doodslag (op voorbijgangers/omstanders en/of politieagenten), overtreding van de wapenwet, verdenking van deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk en samenspanning tot moord met een terroristisch oogmerk op Van Gogh, kamerlid Ayaan Hirsi Ali en/of anderen."

Nou is Wikipedia soms onvolledig of incorrect maar ik kan zo op het eerste oog geen andere bron vinden. De site van het OM geeft die duidelijkheid niet, daar staan alleen persberichten met onvolledige informatie.

Astrid, waarom heb je die aanklacht wegens moord weggelaten uit je brief? Je noemt 4 punten op waarop Mohammed B. naar jouw zin kennelijk vrijgesproken dient te worden (en negeert het punt van overtreding van de wapenwet) maar de belangrijkste aanklacht, waar nauwelijks juridisch verweer tegen bestaat (de moord, en dat was het want meerdere malen schieten, steken en snijden, kan je met de beste wil van de wereld geen doodslag nomen, vond plaats op klaarlichte dag op een drukke weg in de grootste stad van Nederland, schuin tegenover een stadsdeelkantoor, met tientallen getuigen, die je moeilijk kan verwijten onderdeel te zijn van een 'racistisch complot' om Mohammed B. er in te luizen)

Je maakt je zo niet echt geloofwaardig als je selectief de belangrijkste aanklacht weglaat.

Correctie 
Alex - 14.12.2004 14:12

Achter "er in te luizen)" moet nog staan "noem je niet op in de aanklacht."
reaktie 
keesie - 16.12.2004 05:31

¨Dat hij deel uitmaakt van een terreurbende is ook duidelijk omdat hij en zijn 'vrienden' al in de gaten werd gehouden.¨

Dus als je in de gaten wordt gehouden maak je al deel uit van een terreurbende ? Het gaat flink de verkeerde kant uit dan !

¨Dat dit een terreurorganisatie is is wel duidelijk geworden na het werpen van een handgranaat en een boobytrap bij de ontruiming in Den Haag en de connectie met de aanslagen in Madrid.¨

Onzin, een handgranaat hebben maakt je nog niet een terrorist en dat er een link is met de aanslagen in Madrid moet eerst nog maar eens bewezen worden.

Astrid:

¨1. poging tot moord; "Hoewel juridisch niet onderlegd, komt het mij voor, dat in dezen evengoed de politieagenten beschuldigd hadden kunnen worden van poging tot moord op Mohammed B"

Reactie van anoniempje:

¨Dat is niet juist, sterker nog het is klinkklare onzin. In Nederland heeft de staat het geweldsmonopolie, daarbij komt dat het verboden is met een wapen rond te lopen. Politie heeft ingegrepen en verdachte heeft willens en wetens op een agent gevuurd. Hij had naar alle redelijk en billijkheid kunnen weten dat de agent hierbij kon omkomen. Mocht het zo zijn dat de agenten onjuist hebben gehandeld, dan zal dat in verder onderzoek naar boven kunnen komen.¨

Jij gaat er hierbij automatisch van uit dat de verdachte als eerste heeft geschoten, wat nog helemaal niet duidelijk is. Het is onduidelijk of de politie de verdachte eerst tot overgave heeft gedwongen of zelf gelijk is gaan schieten. In het laaste geval kan je de politie aanklagen voor poging tot moord.

Astrid:

“2 Uit mijn informatie heb ik kunnen afleiden, dat Mohammed B geenszins op een der omstanders geschoten heeft, wat betreft de opmerking tav de politieagenten verwijs ik naar 1”


reaktie anoniempje:

¨Ook dit is onjuist. Als je op straat schoten afvuurt, waar omstanders bij zijn, weet je of behoor je te weten dat omstanders hierbij (dodelijk) verwond kunnen raken. Daarom is het poging tot doodslag en geen poging tot moord.¨

Onzin, als je iemand van heel dichtbij neer schiet.En als iemand van veraf schiet is het geen ¨poging¨ om iemand dood te schieten omdat de dader niet die intensie heeft.Bewijs dat maar eens!


reactie 
. oftewel anoniempje - 16.12.2004 19:07

Reactie 1
"Jij gaat er hierbij automatisch van uit dat de verdachte als eerste heeft geschoten, wat nog helemaal niet duidelijk is. Het is onduidelijk of de politie de verdachte eerst tot overgave heeft gedwongen of zelf gelijk is gaan schieten. In het laaste geval kan je de politie aanklagen voor poging tot moord."

Je hebt inderdaad gelijk dat ik niet automatisch mag veronderstellen dat de verdachte het eerste heeft geschoten. Wel belangrijk hierbij is dat politie een redelijk vermoede had dat verdachte reeds geschoten had, en dat hij vuurwapen gevaarlijk was. Maar of de politie juist heeft gehandeld moet inderdaad nog duidelijk worden, helemaal mee eens!

Reactie 2
"Onzin, als je iemand van heel dichtbij neer schiet.En als iemand van veraf schiet is het geen ¨poging¨ om iemand dood te schieten omdat de dader niet die intensie heeft.Bewijs dat maar eens!"

Het gaat erom dat je weet of behoort te weten dat als je met een pistool op straat schiet, waar mensen rondlopen, je mensen kan verwonden. Nogmaals ik heb begrepen dat een omstander een kleine verwonding heeft opgelopen. Zelfs bij geen gewonde kan er sprake zijn van een verhoogd risico. Of er dan gesproken kan worden van poging tot doodslag, let wel geen moord, maar doodslag, dat is aan de rechter te bepalen, en dat met inderdaad bewezen worden, daar heb je gelijk in.

Een aardig voorbeeld uit het verleden:

Motorrijder reed met 140 door een woonwijk en reed daarbij een kind dood. REchter heeft de man voor doodslag veroordeeld. Immers, als je zo door het verkeer gaat weet je of behoor je te weten dat je iemand levensbedreigend kan verwonden. Het is dan geen dood door schuld meer, maar puur doodslag.

Dus het is afwachten wat hier verder mee gedaan wordt.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.