english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Brief aan VVD-2e Kamerfractie tav Afghanistan
Astrid Essed - 14.03.2005 03:46

Met de door de VVD Tweede Kamerlid de heer van Baalen gedane uitspraak tav de eventuele verblijfplaats van door Nederlandse elite-eenheden gearresteerde terrorismeverdachtenverdachten in Afghanistan getuigt hij van een impliciete verdediging van schendingen van het Internationaal RechtOpen brief:

Aan de leden en bestuur van de VVD-Tweede Kamerfractie

Geachte dames/heren,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Ik heb met grote verontrusting kennisgenomen van de door het VVD Tweede Kamerlid van Baalen recentelijk gedane uitspraak "De VVD-fractie heeft verdachten liever in GuantŠnamo Bay dan in het Laakkwartier".
Achtergrond hiervoor vormde het recentelijk gehouden Tweede kamerdebat dd 10-3 ten aanzien van de missie van militaire elite-eenheden naar Afghanistan, waarbij door PvdA Tweede Kamerlid Koenders bezorgdheid geuit werd over de eventuele zending naar Guantanamo van door Nederlandse militairen tijdens militaire operaties gearresteerde gevangenen.

Ik wil u er graag op attent maken, dat een dergelijk geventileerd standpunt een impliciet pleidooi inhoudt voor de schending van de elementaire rechten van een bepaalde categorie verdachten zoals het recht op een eerlijk proces en een humane behandeling, hetgeen uwerzijds getuigt van een fundamenteel gebrek aan respect voor de in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en internationale humanitaire rechtsverdragen vastgelegde mensenrechtenregels in dezen.

Te uwer informatie:

A Mensenrechtenschendingen bij zowel transport als verblijf in
Guantanamo:

Zoals u ongetwijfeld zult weten verblijven er momenteel op de gedeeltelijk als militair gevangenkamp ingerichte Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay meer dan 660 mensen van wie het grootste deel bestaat uit Afghaanse en Iraakse krijgsgevangenen, die na de beeindiging van respectievelijk de oorlog in Afghanistan en Irak, in dd januari 2002 en april 2003 naar werden vervoerd.
Opvallend en verontrustend bij deze transporten was de vernederende behandeling van de gevangenen, die niet alleen aan elkaar getekend waren, maar daarenboven voorzien waren van zowel hoofdkappen als oordopjes, hetgeen nog los van de hierdoor onstane orientatieproblemen, kan leiden tot ernstige psychische spanningen en als zodanig in strijd is met de internationaalrechtelijk verplichte humane behandeling van gevangenen op zowel fysiek als psychisch gebied.
Aldaar aangekomen waren de gevangenen niet alleen verplicht een tijdlang in geknielde houding te verkeren, daarenboven werden zij eveneens in kooien opgesloten, hetgeen uiteraard vanwege zowel de vernederende detentieomstandigheden als de wisselende klimatologische omstandigheden in strijd is met de geldende internationaalrechtelijke normen voor een verantwoord detentieverblijf.
Eveneens is er sprake van zeer beperkte luchtlingsmogelijkheden voor de gevangenen [slechts een keer in de week] en zijn gevangenen tijdens een verblijf buiten hun kooi altijd getekend, ook tijdens lichte operaties, waarbij verwijdering medisch niet noodzakelijk is.

Daarenboven komt er zowel uit rapportages van gereonnommeerde mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [ http://www.amnesty.org], Human Rights Watch [ http://www.hrw.org], het Rode Kruis [ http://www.icrc.org] ,alsmede uit recentelijk afgelegde verklaringen door FBI-agenten steeds meer vast te staan, dat er tijdens ondervragingen cq contact met bewakers sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen cq martelingen, o.a. betreffende het bedreigen en intimideren van gevangenen met honden.

B Schendingen Internationaal Recht

Niet alleen is er sprake van mensenrechtenschendingen en een vernederende behandeling, daarenboven is de detentie in Guantanamo tevens in strijd met de internationale rechtsregels in dezen.
De door de Amerikaanse regering aangevoerde argumentatie, waarbij zij stelt de gevangenen niet te beschouwen als krijgsgevangenen, maar als ''vijandelijke strijders'' op wie de Geneefse Conventies niet van toepassing zouden zijn, snijdt geen hout.
In de eerste plaats zijn vrijwel alle gevangenen gearresteerd tijdens of kort na afloop van militaire gevechthandelingenoperaties tijdens een
oorlog, hetgeen een krijgsgevangenenstatus impliceert.
Een en ander impliceert volgens de Derde Conventie van Geneve [die betrekking heeft op de behandeling van krijgsgevangenen], dat zij na afloop van de vijandelijkheden dienen te worden vrijgelaten tenzij er sprake is van een beschuldiging op grond van eventueel gepleegde oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid.
In dat geval echter moet er binnen afzienbare tijd een rechtszaak tegen hen gestart worden.

Wanneer er echter twijfel bestaat over de juridische status moet er volgens de reglementen van de 3e Conventie van Geneve volgens een militair tribunaal, eveneens binnen afzienbare tijd, de status van de betreffende gevangene worden vastgesteld, hetgeen echter nooit gedaan is in het geval van de Guantanamo-gevangenen.

Ook echter wanneer er sprake is van de niet-toekenning van een krijgsgevangenen-status zijn op deze gedetineerde de bepalingen van de 4e Conventie van Geneve betreffende een humane behandeling van toepassing, die trouwens in belangrijke mate de rechtsregels van de 3e Conventie overlappen.

Hoe echter de status van de desbetreffende gevangenen ook is, het vasthouden zonder vorm van proces, zoals de afgelopen jaren in Guantanamo heeft plaatsgehad, alsmede een vernederende en inhumane behandeling, zijn onder alle omstandigheden verboden.

C Militaire tribunalen:

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de dd augustus 2004 in Guantanamo gestarte zogenaamde militaire tribunalen tegen een kleine groep Guantanamo-gevangenen, die echter betreffende de naleving van de internationale rechtsregels in belangrijke mate tekortschoten.
Zo was er sprake van een toekenning van een militaire raadsman [geen officiele advocaat]en kon een advocaat slechts tegen betaling worden ingehuurd, hetgeen de mogelijkheden voor een doorsnee-gedetineerde om te beschikken over een advocaat, beperkte.
Een andere ernstige beperking was dat in tegenstelling tot de bij het officiele Amerikaans Militair Strafrechtsysteem geldende rechtsregels, beroep bij een onafhankelijke burgerlijke rechtbank niet mogelijk was en slechts beroep bij de Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld [die zelf de militaire tribunalen had samengesteld] mogelijk was, hetgeen objectiviteit uitsloot.
Een andere ernstige beperking van de kwaliteit van de rechtspraak was gelegen in het gebrek aan elementaire juridische kennis van de leden van het tribunaal [niet alle leden beschikten over een juridusche opleiding], hetgeen leidde tot een geheel onwerkbare situatie tijdens het proces tegen de van terrorisme verdachte Australier Hicks in november 2004.

Een uitspraak van het Federale Gerechtshof in Columbia echter leidde tot een voorlopige opschorting van deze tribunalen, aangezien bepaald werd in de zaak tegen Salim Ahmed Hamdan, vermeend voormalig chauffeur van Osama bin Laden, dat de tribunalen werden opgeschort zolang hij niet door de Amerikaanse Overheid als krijgsgevangene beschouwd werd.

D Permanente detentie

Echter, waarschijnlijk als reactie hierop is de Amerikaanse Overheid voornemens op Guantanamo Bay 200 permanente cellen te bouwen voor van terrorisme verdachte mensen, tegen wie geen strafbare feiten bewezen kunnen worden, maar daar levenslang gedetineerd blijven zonder enige vorm van proces.
De argumentatie hiervoor is de ''angst'' dat zij bij eventuele vrijlating terroristische aanslagen zullen plegen.

Ik hoef u er niet op de wijzen, dat een dergelijk eventueel uit te voeren voornemen een van de ernstigste schendingen van internationaal geldende rechtsprincipes is.


Tegen deze achtergrond vind ik het dan ook buitengewoon zorgwekkend en u ernstig verwijtbaar, dat u met uw bovengenoemde standpunt getuigt van een impliciete gedoging van een detentie in Guantanamo van eventueel door Nederlandse militairen gearresteerde gevangenen.

Een dergelijk standpunt is de Tweede Kamerfractie van een Nederlandse partij niet alleen ten enenmale onwaardig, daarenboven bent u als volksvertegenwoordigers gehouden aan de naleving van de principes van de Nederlandse rechtsstaat, die mensenrechtenschendingen en detenties zonder vorm van proces ten enenmale uitsluiten.

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u zich hiervan als
volksvertegenwoordigers opnieuw bewust mag worden en zich zult blijven baseren op de nog steeds in geldende principes van de Nederlandse rechtsstaat.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 

Lees meer over: militarisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
Schandalig 
JV - 14.03.2005 11:47

En terwijl Duitsland, Zweden en ItaliŽ een onderzoek instellen naar de onfrisse Amerikaanse praktijk om mensen te "arresteren" en te ontvoeren naar landen waar martelen "mag", blijft Nederland dapper naast Bush meestappen, mensen aan dit land uitleveren, en zichzelf steeds verder diskwalificeren als rechtsstaat...Website: http://www.nu.nl/news/496038/21/Europees_onderzoek_naar_arrestaties_door_CIA.html
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.