english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Commentaar tav artikel betr Verdonk
Astrid Essed - 17.03.2005 06:21

In zijn in het maandblad Wordt Vervolgd gepubliceerde artikel tav het vreemdelingenbeleid van minister Verdonk getuigt de heer Mulder van een impliciete bagatellisering van de ernstige humanitaire implicaties van het betreffende beleid.

Beste Indymedia lezers,

Zoals u aan onderstaande kunt zien heb ik een kritisch commentaar geschreven op een recentelijk in Wordt Vervolgd [maandblad van Amnesty International Nederland [dd maart 2005 ] gepubliceerd artikel van de heer G. Mulder tav het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse minister Verdonk, getiteld ''Rita Verdonk, Strenge meesteres asiel & integratie.
Eveneens zal het u opvallen, dat ik in mijn inhoudelijke kritiek een aantal citaten van de betreffende publicist heb verwerkt.
Hoewel deze citaten mi grotendeels representatief zijn voor het door Mulder ingenomen standpunt tav het vreemdelingenbeleid van Verdonk, wil ik u ten behoeve van een objectieve beoordeling van mijn commentaar en zijn artikel toch aanraden het gehele artikel zelf te lezen.
In dit verband verwijs ik u naar het recente nummer van Wordt Vervolgd [maart 2005, jaargang 38, bladzijde 7 t/m 9

Het was mij helaas niet mogelijk, het artikel van de heer Mulder op deze pagina te downloaden

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Bij dezen mijn kritisch commentaar:

Aan de heer Mulder, gastauteur Wordt Vervolgd dd maart 2005


Geachte heer Mulder,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.
Ik heb uw in Wordt Vervolgd dd maart 2005 verschenen artikel betreffende het door minister Verdonk gevoerde vreemdelingenbeleid, getiteld ''Rita Verdonk, Strenge meesteres asiel en integratie'' met grote belangstelling gelezen.
Bij dezen wil ik graag de vrijheid nemen hieromtrent enkele kritische kanttekeningen te plaatsen, waarbij ik nader zal ingaan op de ernstige gevolgen van het door minister Verdonk gevoerde vreemdelingenbeleid, toegespitst op de uitzettingsmaatregelen.
Voor de overzichtelijkheid zal ik mij tevens bedienen van enkele citaten van door u in uw artikel gemaakte opmerkingen.

Mijn voornaamste kritiekpunt tav uw artikel is, dat u zich zowel door uw uitspraken als het ontbreken van relevante achtergrondinformatie over het betreffende onderwerp schuldig maakt aan ernstige bagatellisering van de aard en gevolgen van de door minister Verdonk genomen uitzettingsmaatregelen.

A Uw citaten:

Alvorens in te gaan op het vreemdelingenbeleid van minister Verdonk, wil ik hierbij graag enkele citaten van de door u gedane uitspraken vermelden:

Citaat 1:

''Neem het voornaamste pijnpunt in Verdonk's hoofdpijnportefeuille, de door haar beoogde uitzetting van 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers.
Het klinkt hard, maar uitzetting is wel de logische en duidelijke consequentie van het gegeven, dat de lange asielprocedure uiteindelijk negatief is uitgepakt voor de aanvrager.
Wie die consequentie niet wil aanvaarden, zou moeten betogen, dat ook in het geval van een negatieve beschikking de aanvrager een verblijfsvergunning verdient.
Dat zou de asielprocedure onzinnig en overbodig maken.''

Citaat 2:

Verdonk is niet in de kuil getrapt, die critici van het vreemdelingenbeleid voor haar en al haar voorgangers hebben gegraven. Dat is namelijk het moeilijk te pareren verwijt dat de minister in zijn of haar ivoren toren geen oog heeft voor het leed, dat door het beleid wordt aangericht in afzonderlijke levens van mensen van vlees en bloed''

Citaat 3:

''Een minister kan al snel in een moreel lastig parket komen door het verwijt lak te hebben aan individuele drama's. Verdonk heeft zich voor dit verwijt onkwetsbaar gemaakt door zich publiekelijk vast te leggen op hoogstpersoonlijke beoordeling van enkele van de 26.000 dossiers op humanitaire gronden. En ziedaar: van de achtdduizend gevallen die tot dusver zijn behandeld hebben ruim vierhonderd uitgeprocedeerden intussen al door Verdonks hoogstpersoonlijke beschikking het felbegeerde papier gekregen''

Citaat 4:

''Zo voert de schijnbaar strenge meesteres in de praktijk een vrij gematigd en redelijk beleid, een illustratie voor de stelling, dat de soep niet altijd zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend''

Citaat 5:

Met een verwijzing naar de door de voormalige staatssecretaris van Justitie J. Cohen in het leven geroepen stringente vreemdelingenwetgeving dd 2000 merkt u tenslotte op

''Niettemin zijn Cohen en Verdonk ondanks de schijnbare tegenstelling loten aan dezelfde stam: het pragmatisme in de Nederlandse politiek. Dit pragmatisme dicteert in de uitvoering van het beleid een bepaalde middenweg, die losstaat van de uiteenlopende politieke visies, waarvan de dominante om de paar jaar kunnen wisselen''

Einde van uw citaten

B Het karakter van uw betoog:

Opvallend is, dat u in uw gehele betoog waarvoor bovenstaande citaten representatief zijn, niet alleen ten onrechte doet voorkomen, dat het door minister Verdonk gevoerde beleid weliswaar stringent is, maar in overeenstemming is met de internationale rechts en verdragsregels ten aanzien van vluchtelingen, maar daarenboven de fundamenteel-onjuiste indruk wekt, dat de kritiek op haar beleid slechts gebaseerd zou zijn op het feit, dat zij al dan niet haar ogen zou sluiten voor individuele schrijnende gevallen.

Echter, de essentie van de op haar beleid te leveren kritiek is gebaseerd op het feit, dat haar uitzettingsmaatregelen in belangrijke mate in strijd zijn met het Internationaal Recht, hetgeen nergens in uw betoog aan de orde gesteld wordt.

Te uwer informatie:

C Het terugkeer-beleid van minister Verdonk

Hoewel de door u gemaakte opmerking, dat de genoemde 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers juridisch-technisch gezien geen verblijfsgrond meer in Nederland hebben, op het eerste gezicht plausibel lijkt, spelen er echter twee belangrijke factoren een rol, die uw redenering ten enenmale ontkrachten.

1 De economische en sociale binding met Nederland

In de eerste plaats verliest u uit het oog, dat deze maatregelen betrekking hebben op een aanzienlijke groep asielzoekers, die veelal de dupe zijn geworden van de vaak trage en bureaucratische afhandeling van hun asielprocedure en ten gevolge hiervan in de meeste gevallen reeds jarenlang in Nederland wonen.
Het is evident, dat het bestaan van deze mensen, die middels werk, gezin en in Nederland geboren schoolgaande kinderen een sterke binding hebben met de Nederlandse samenleving door deze maatregelen geheel wordt ontwricht, hetgeen met name vanuit sociaal-humanitair oogpunt onacceptabel is.

2 Refoulement:

Hetgeen echter van fundamentele betekenis is en niet door u in uw artikel genoemd wordt is het feit, dat een aanzienlijk aantal asielzoekers reeds zijn uitgezet of dreigen te worden uitgezet naar onveilige landen of gebieden, waarbij sprake is van een mogelijke bedreiging van de veiligheid en de mensenrechten van de uitgezette asielzoekers, hetgeen internationaalrechtelijk verboden is, nog afgezien van de aperte inhumaniteit in dezen [het verbod op refoulement is internationaalrechtelijk vastgelegd in artikel 3, EVRM, artikel 33 van het VN-Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen en in de VN Conventie tegen Marteling]

Somaliers en Afghanen:

Dit heeft in het byzonder betrekking op Somaliers en Afghanen, aangezien er in grote delen van beide landen sprake is van een onveilige situatie, grotendeels veroorzaakt door burgeroorlogen, twisten tussen krijgsheren en het ontbreken van een sterk en effectief centraal gezag.
De onveilige situatie van bovengenoemde landen is bevestigd in diverse rapporten van zowel de ex-VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, de Nederlandse ex-premier Lubbers als de Secretaris Generaal van de VN, Kofi Annan.
Hoewel de ministerraad op 11 februari 2005 via een persbericht een tijdelijke uitzettingsopschorting [tot 1 juli 2005] bekendmaakte tav Somalische asielzoekers, die niet afkomstig zijn uit Somaliland, Puntland en Zuid-Mudug, is uit VN-rapportages gebleken, dat er eveneens sprake is van een onveilige situatie in de gebieden naar welke de uitzetting niet is stopgezet, te weten Somaliland, Puntland en Zuid-Mudug.

Liberianen en Tsetsjenen:

Betreffende andere groepen asielzoekers zoals Liberianen en Tsjetsjenen is er eveneens sprake van een groot veiligheidsrisico, hetgeen grotendeels wordt veroorzaakt door de aldaar aanwezige oorlogssituatie.
Niet alleen echter vindt de uitzetting van Liberianen en Ttsjetsjenen nog steeds doorgang ondanks de apert onveilige situatie, tevens snijdt de oplossing van minister Verdonk om Tsjetjenen uit te zetten naar Rusland in plaats van naar het onveilige Tsjetjenie, geen enkel hout.
In de eerste plaats is de mensenrechtensituatie in Rusland eveneens zeer zorgwekkend, in de tweede plaats is er zowel van de kant van de officiele Russische politiek als van de kant van het publiek sprake van sterke anti-Tsjetsjeense sentimenten, hetgeen eveneens een expliciete bedreiging is voor de veiligheid van de naar Rusland teruggestuurde Tsjetjenen.

Cynisme van een minister:

Cynisch is tenslotte de argumentatie van minister Verdonk ter verklaring van het feit dat zij ondanks haar erkenning van de onveilige stuatie in grote delen van Afghanistan en Liberia, toch haar uitzettingsbeleid tav deze groepen voortzet, aangezien zulks eveneens gedaan wordt door andere Europese landen.
Kennelijk huldigt zij het fundamenteel-verkeerde standpunt, dat ernstige schendingen van het Internationaal Recht zijn toegestaan wanneer zij eveneens door andere landen worden gepleegd, hetgeen in strijd is met het internationaalrechtelijke grondprincipe, dat de ene gepleegde illegale daad niet mag worden beantwoord of nagevolgd door een andere illegale daad.

Protesten:

Het is dan ook tegen het licht van een dergelijk vreemdelingenbeleid, dat u de hiertegen gerezen protesten dient af te meten, niet alleen van de kant van de Nederlandse vluchtelingen, kerkelijke en mensenrechtenorganisaties alsmede van de kant van de klein-linkse Nederlandse partijen en de progressieve vleugel binnen de PvdA, maar ook van de kant van de meerderheid van het Nederlandse publiek, dat met name verontwaardigd was vanwege de uitzetting van grote groepen asielzoekers, die gedurende een aanzienlijk aantal jaren in Nederland hadden gewoond en gewerkt en zo hun bijdrage geleverd hadden aan de Nederlandse economie.

Rapportage mensenrechtenorganisaties:

Verder wil ik u in dit verband nog graag wijzen op de betreffende het Nederlandse asielbeleid uitgebrachte rapportage van de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch [www.hrw.org, Europe, The Netherlands]
Met name is voor u in dit verband de door Human Rights Watch geschreven brief aan minister Verdonk dd 13-2-2004 interessant.
Eveneens is wellicht voor u interessant kennis te nemen van de door Amnesty International met de minister gevoerde correspondentie inzake medische aspecten vreemdelingenbeleid en inzake huiselijk geweld en asiel [zie www.amnesty.nl]

Van u als een in een blad als Wordt Vervolgd publicerend auteur mag verwacht worden, dat u aan bovengenoemde aspecten, die door een groot aantal rapporten worden bevestigd, bij de analyse van het vreemdelingenbeleid van minister Verdonk op adequate wijze aandacht besteedt.

Uw artikel gaat niet alleen voorbij aan de meest essentiele problematiek rond de uitzettingsmaatregelen van mevrouw Verdonk, namelijk de manifeste schendingen van het verbod op refoulement, daarenboven wekt u bij de gemiddelde Wordt Vervolgd-lezer, die niet op de hoogte is van de internationaalrechtelijke aspecten van het door landen te voeren vreemdelingenbeleid ten onrechte de indruk, dat het door minister Verdonk gevoerde beleid weliswaar streng, doch rechtvaardig is.

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u zich bij volgende publicaties over dit onderwerp zult baseren op bovengenoemde internationaalrechtelijke aspecten, hetgeen zal leiden tot een meer verantwoorde en correcte beschouwing van het zowel in Nederland als in de andere EU-landen gevoerde vreemdelingenbeleid.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
 

Lees meer over: media vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.