english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Reactie op Telegraaf tav een royaal Gebaar
Astrid Essed - 20.04.2005 03:41

Het commentaar van de Telegraafredactie tav het actie ''Een Royaal Gebaar'' getuigt niet alleen van inhumaniteit, maar eveneens van een gebrek aan kennis omtrent de internationaalrechtelijke aspecten van het terugkeerbeleid van minister Verdonk

Beste Indymedia-lezers:

Hierbij doe ik u mijn reactie toekomen op het commentaar van de Telegraaf-redactie dd 7-4 tav het door de schrijfster M. Bloem gestarte initiatief ''Een Royaal Gebaar"
Wellicht ten overvloede, zou ik u bij dezen willen oproepen, eveneens uw handtekening te plaatsen.
Het websiteadres is: www.eenroyaalgebaar.nl

Vriendelijke groeten en bij voorbaat bedankt voor uw tekenbereidheid

Astrid EssedAan de Redactie van de Telegraaf

Geachte Redactie,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb met verbijstering kennisgenomen van uw redactioneel commentaar
''Misbruik'' dd 7-4 naar aanleiding van de door de schrijfster M. Bloem
gestarte handtekeningenactie ''Een Royaal Gebaar'' Zoals u weet
behelst deze actie de aan Koningin Beatrix ter gelegenheid van haar 25 jubileum
aan te bieden petitie voor een royaal pardon ten behoeve van 26.000
uitgeprocedeerde asielzoekers, die ten gevolge van het terugkeerbeleid
van minister Verdonk dreigen te worden uitgezet.

Niet alleen getuigt uw redactioneel commentaar van een opvallend gebrek
aan humaniteit cq kennis van internationale rechtscriteria ten aanzien van
asielzoekers, al evenmin bent u op de hoogte van de grondwettelijke
rechten en bevoegdheden van het koninklijke Staatshoofd.

A Grondwettelijke bevoegdheden van het Staatshoofd:

Uw citaat:
''Enkele tienduizenden Nederlanders hebben het nodig gevonden om
Koningin Beatrix in een petitie te vragen om 26.000 asielzoekers van
wieminister Rita Verdonk vindt dat ze moeten worden uitgezet, vanwege haar
vijfentwintigjarige ambtsjubileum hier alsnog toe te laten.
Dat is een volstrekt belachelijke actie. De organisatoren weten maar
al te goed dat niet het staatshoofd, maar de minister verantwoordelijk
isvoor het uitzettingsbeleid. Zij moeten zich dan ook tot haar wenden, en
niet tot de Koningin.''


Nog afgezien van deze door u ten onrechte als ''belachelijk''
gekwalificeerde actie, hetgeen getuigt van een gebrek aan respect voor
dit uit humanitaire overwegingen voortgekomen initiatief, bent u kennelijk
niet op de hoogte van de ruimte, die de Grondwet de Nederlandse
constitutionele monarch in dezen biedt.

Te uwer informatie:

Weliswaar is uw opmerking, dat de minister en niet het Koninklijke
Staatshoofd verantwoordelijk is voor het asielbeleid juist, maar
volgens de Nederlandse Grondwet is het verlenen van gratie of pardon een
koninklijk recht [De Nederlandse Grondwet, hoofdstuk 6, artikel 122]
In de tweede plaats is een zogenaamde collectieve gratie of
pardonverlening vaker toegepast bij koninklijke jubilea, o.a. van Koningin Wilhelmina
en Juliana.
Tot nu toe betrof een en ander gedetineerden met een licht strafblad,
maar de Grondwet spreekt niet specifiek van een bepaalde categorie, zodat
een en ander zeker op asielzoekers van toepassing zou kunnen zijn.
Voorwaarde is dan wel, dat een dergelijk collectief gratieverzoek
vergezeld dient te gaan van een Koninklijk Besluit, hetgeen sanctionnering door
een of meer ministers inhoudt.
De historische ervaring echter leert, dat de stem van de Koning wel
degelijk gewicht in de schaal legt, zeker wanneer een verzoek tot generaal
pardon wordt ondersteund door o.a. gerennommeerde religieuze instellingen
zoals de Raad van Kerken, zoals hier het geval is.

B Humaniteit en internationaalrechtelijke criteria ten aanzien van
asielzoekers:

Verder treft mij niet alleen uw stuitend gebrek aan humaniteit, maar
eveneens gebrek aan kennis betreffende de internationaalrechtelijke
criteria ten aanzien van asielzoekers.
Evenmin bent u goed geinformeerd ten aanzien van de praktische
uitwerking van het terugkeerbeleid van minister Verdonk

Uw citaat

''Ze vergeten er ook bij te vertellen dat inmiddels een aanzienlijk
deel van die 26.000 alsnog van de rechter of van de minister een
verblijfsvergunning heeft gekregen. Maar als het ook na en reeks van
beroepsprocedures 'nee' blijft, dient men hier niet meer te kunnen
blijven.''

In de eerste plaats is uw bewering, dat een aanzienlijk deel van de
26.000 asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen onjuist.
Toen minister Verdonk haar dd 9-2 2004 door de Tweede Kamer
goedgekeurde terugkeerplannen presenteerde kondigde zij tevens aan een beperkte
pardonregeling te willen toepassen ten gunste van ''schrijnende
gevallen''
Van de 26.000 kregen slechts 2300 een verblijfvergunninng, een schrille
tegenstelling dus tot het door u geschetste ''aanzienlijk deel''

In de tweede plaats ontbreekt het in uw argumentatie aan het meest
rudimentaire humanitair gevoel.
Mag ik u erop attent maken dat ''die 26.000'' zoals u zich zo
badinerend uitdrukt, grotendeels bestaat uit mensen, die veelal langer dan 10 jaar
in Nederland wonen en grotendeels de dupe zijn geworden van traagwerkende
juridische procedures en andere bureaucratische belemmeringen.
In deze periode heeft het grootste deel hunner inmiddels een werkend
bestaan in Nederland opgebouwd, met in Nederand schoolgaande kinderen, waarmee
een economisch en sociale band met de Nederlandse samenleving is opgebouwd.
Vanuit humanitair en ook economisch oogpunt [velen hebben zoals reeds
vermeld, een daadwerkelijke economische bijdrage aan de Nederlandse
samenleving] is het dan ook ten enenmale onacceptabel, deze mensen nu
het land uit te zetten.

Internationaalrechtelijk:

Echter, het hoofdbezwaar tegen uitzetting is wel het feit, dat een
groot deel van deze mensen dreigt te worden uitgezet naar politiek en
militair onveilige gebieden, hetgeen met name van toepassing is op Afghaanse,
Tstetjeense, Liberiaanse en Somalische asielzoekers.
Volgens het Internationaal Recht, met name artikel 3 van het Europees
Verdrag voor de Bescherming van Mensenrechten en Fundamentele
Vrijheden, is het verboden mensen uit te zetten naar gebieden waar hun leven
potentieel gevaar kan lopen zoals oorlogsgebieden en gebieden waar een sterk
centraal gezag ontbreekt.
Weliswaar is door het kabinet een tijdelijk verbod afgekondigd op
uitzetting naar bepaalde delen van Somalie, maar nog steeds worden groepen
Afghanen en Liberianen uitgezet ondanks het door de minister toegegeven feit, dat
er grotendeels sprake is van een gevaarlijke situatie.
Hierover is een groot aantal protesten gerezen, met name van de kant
van de
Raad van Kerken, Amnesty Inernational en Human Rights Watch, die in een
brief dd 14-2-2004 de minister wees op het feit, dat een groot deel van
de massale uitzettingen vanuit dien hoofde in strijd zijn met het
Internationaal Recht [zie www.hrw.org, sectie Europe, The Netherlands,
Letter to the Dutch Immigration minister] en wellicht vele uitgezette
asielzoekers in gevaar brengen.

Uit dien hoofde verdient het aanbeveling, dat u zich in de toekomst bij
het schrijven van een commentaar over dit onderwerp eerst op de hoogte
stelt van ter zake doende informatie alvorens een met demagogische [''die linkse
actievoerders''] en onuiste feiten doorspekt commentaar aan de lezer te
presenteren.

Een en ander moge bijdragen tot een betere en eerlijker beeldvorming
rond de asielzoekersproblematiek

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Bij dezen het commentaar van de Telegraaf dd 7-4:


>>Het volgende uit de "Telegraaf"
>>
>>
>>MISBRUIK
>>
>>Enkele tienduizenden Nederlanders hebben het nodig gevonden om
Koningin
>>Beatrix in een petitie te vragen om 26.000 asielzoekers van wie
minister
>>Rita Verdonk vindt dat ze moeten worden uitgezet, vanwege haar
>>vijfentwintigjarige ambtsjubileum hier alsnog toe te laten.
>>
>>Dat is een volstrekt belachelijke actie. De organisatoren weten maar
al te
>>goed dat niet het staatshoofd, maar de minister verantwoordelijk is
voor
>>het uitzettingsbeleid. Zij moeten zich dan ook tot haar wenden, en
niet
>>tot de Koningin. Door zich toch op Koningin Beatrix te richten maken
de
>>actievoerders misbruik van haar ambtsjubileum om de aandacht op hun
zaak
>>te richten. Dat zij daarmee het onpartijdige staatshoofd in de
politieke
>>dicussie betrekken en het haar alleen maar moeilijk maken, zal hun
een
>>zorg zijn.
>>
>>Het vreemde is bovendien dat die linkse actievoerders in het algemeen
voor
>>de afschaffing van de, niet bestaande, bevoegdheden van het
staatshoofd
>>zijn. Maar nu het hun uit komt, blazen ze die bevoegdheden juist op
>>waardoor ze de burgers een rad voor de ogen draaien.
>>
>>Ze vergeten er ook bij te vertellen dat inmiddels een aanzienlijk
deel van
>>die 26.000 alsnog van de rechter of van de minister een
>>verblijfsvergunning heeft gekregen. Maar als het ook na en reeks van
>>beroepsprocedures 'nee' blijft, dient men hier niet meer te kunnen
>>blijven.
>>
>>Aldus De Telegraaf van vandaag.
>>

 

Lees meer over: globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.