english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Protestbrief aan minister Verdonk
Astrid Essed - 25.04.2005 04:05

Met haar brief dd 12-4 aan Vluchtelingenwerk waarbij zij ivm de door deze organisatie verleende financiele steun aan het project 26.000 gezichten dreigt met subsidie-stopzetting in geval van toekomstige financiele steun aan kritische projecten maakt minister Verdonk zich schuldig aan schending van de elementaire principes van de Ned rechtsstaat
Beste Indymedia-lezers,

Zoals u kunt zien is mijn onderstaande brief aan minister Verdonk een reactie op haar aanvankelijke in haar brief aan Vluchtelingenwerk Nederland aangekondigde voornemen tot een eventuele stopzetting van de subsidierelatie met Vluchtelingenwerk Nederland bij toekomstige financiering aan projecten, die niet stroken met het door haar gevoerde asielbeleid.
Aanleiding voor deze brief vormde de financiele steunverlening a 15000 door Vluchtelingenwerk aan het u ongetwijfeld bekende project ''26.000'' gezichten [zie www.26000gezichten.nl] , dat voornemens is gedurende een periode van drie jaar een wekelijks filmisch portret te maken van de 26.000 asielzoekers, die nog ressorteren onder de oude asielwet en op grond van de uitzettingsmaatregelen van minister Verdonk uit Nederland dreigen te worden uitgezet.


Zoals u ongetwijfeld zult weten heeft de minister onlangs op door de Christen-Unie en Groen Links gestelde Kamervragen geantwoord, niet te zullen overgaan tot ene stopzetting van de subsidierelatie met Vluchtelingenwerk op hierboven vermelde gronden.

Direct onder mijn protestbrief aan de minister treft u de brief van de gewraakte brief van de minister aan Vluchtelingenwerk aan, met daaronder het ANP bericht waarin de minister verklaart, niet voornemens te zijn de subsidierelatie met Vluchtelingenwerk te beeindigen op grond van de hierboven vermelde gronden

De persverklaring van Vluchtelingenwerk dd 14-4 nav de brief van minister Verdonk kunt u inzien op de website van vluchtelingenwerk www.vluchtelingenwerk.nl


Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Bij dezen mijn protestbrief aan de minister:


Aan de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie mevrouw M. Verdonk


Geachte mevrouw Verdonk,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.

Ik heb met grote verbazing kennisgenomen van uw brief dd 12-4 aan de
organisatie Vluchtelingenwerk Nederland, waarin u uiting geeft aan uw
misnoegen ten aanzien van haar betrokkenheid bij de financiering van
het project ''26.000 gezichten'', hetgeen naar uw mening op gespannen voet zou staan met het door u gevoerde beleid.
Zorgwekkender echter acht ik het feit, dat u in genoemde brief eveneens
uw voornemen kenbaar maakt tot een eventuele heroverweging cq stopzetting
van de subsidierelatie tussen uw ministerie en de genoemde organisatie
wanneer er sprake zou zijn van financiering van toekomstige projecten, die u eveneens onverenigbaar acht met uw beleid.

Zo stelt u in uw brief o.a.:

''Ik zou het op prijs stellen als u in het vervolg bij uw
besluitvorming over het financieren van dergelijke projecten een afweging maakt tussen de wens de subsidierelatie te continueren enerzijds en de onafhankelijke positie van uw organisatie anderzijds.
Ik overweeg in mijn toekomstige subsidiebeschikkingen een
bepaling op te nemen, dat in dergelijke situaties vooraf contact wordt
opgenomen''

Met een dergelijke koppeling uwerzijds tussen het verstrekken van
subsidiegelden enerzijds en eventuele kritiek op het door u gevoerde
beleid anderszijds getuigt u van een ernstig gebrek aan respect voor een van de meest elementaire en in een democratische rechtsstaat gangbare
grondrechten, namelijk het recht op vrijheid van meningsuiting
[artikel 7, Nederlandse Grondwet]
Daarenboven wil ik u er graag op wijzen, dat Vluchtelingenwerk
Nederland een onafhankelijk-functionnerende organisatie is met als belangrijkste doelstelling het ijveren voor en de bescherming van de rechten van in Nederland aanwezige vluchtelingen.

Het is derhalve evident, dat vanuit deze betrokkenheid door
Vluchtelingenwerk kritiek geuit zal worden op een ministerieel cq
regeringsbeleid, dat naar haar mening strijdig is met de rechten en
belangen van vluchtelingen.
Dienaangaande heeft Vluchtelingenwerk in dezen niet alleen het recht,
maar met name de morele plicht tot ondersteuning en financiering van
projecten en initiatieven, die de belangen van de vluchtelingen bevorderen, onafhankelijk van het feit, of deze al dan niet stroken met het gevoerde overheidsbeleid.

Gezien tegen licht van bovenstaande is het mi dan ook onacceptabel, dat
u als minister een oneigenlijk gebruik maakt van uw bevoegdheid tot
eventuele stopzetting cq opschorting van subsidiegelden in verband met financiele steunverlening aan projecten, die kritisch staan tegenover uw
ministerieel beleid.

Van u als bewindsvrouwe mag verwacht worden, dat u respect opbrengt
voor de grondprincipes van de Nederlandse democratische rechtsstaat, die onder andere gebaseerd zijn op het recht, de overheid en haar instellingen op kritische wijze ter verantwoording te roepen ten aanzien van het door haar gevoerde beleid.

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u zich in de toekomst bewust zullt
zijn van uw verantwoordelijkheid in dezen en geen bepalingen of maatregelen zult overwegen, die op gespannen voet staan met de verworven Nederlandse democratische rechten en vrijheden.


Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Hierbij vermeld ik de brief van minister Verdonk aan Vluchtelingenwerk:

Justitie

Ministerie van Justltie

Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en

Vreemdelingenzaken

Postedras: Poetbua 20301.250D EH DEN HAAG

VluchteUngenwerk NederJand

t.a.v de heet E. Nazarski algemeen direcieui

Posibus 2894

1000 CW Amsterdam

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 100

Onderdeel

Contsctpersoon

Doorkiesnummsr(s)

Datum

Ons Kenmerk

Ondernwerp

Directie Vreemdelingenbeleid

S.Valk

070 - 370 703712april2005

5345038/05/DVB

Financiering project "26000 gezlchten"

Bij beantwoordlng de

datum en ons kenmerk

vermelden. Wilt u slschts

een zaak in uw brief

behandelen.

Geachte heer Nazarski,

Met teleurstelling heb ik kennis genomen van het feit dat uw organisatie

betrokken is bij de financiering van het project "26000 gezichten". Ik ben van

mening dat het financieren van dergelijke initiatieven, waarvan u kunt

aannemen dat die onverenigbaar zijn met mijn beleid, op gespannen voet

staat met de subsidierelatie die uw organisatie heeft met mijn ministerie ten

behoeve van de begeleiding van asielzoekers in de centrale opvang. Ik zou het

op prijs stellen als u in het vervolg bij uw besluitvorming over het financieren

van dergelijke projecten een afweging maakt tussen de wens de subsidierelatie

te continueren enerzijds en de onafhankelijke positie van uw organisatie

anderzijds, Ik overweeg in mijn toekomstige subsidiebeschikkingen een

bepaling op te nemen, dat in dergelijke situaties vooraf contact wordt

opgenomen,

Ik verzoek u voorts mij nader te informeren over de wijze waarop u het project

heeft gefinancierd, zodat vastgesteld kan worden dat een dergelijk initiatief

niet gefinancierd wordt met subsidiegelden van mijn ministerie.

De minister van Vreemdelingenzaken en Integratie,

Hieronder vermeld ik het ANP-bericht betreffende het herziene voornemen van de minister betreffende de beeindiging van de subsidierelatie met Vluchjtelingenwerk nav het financieren van projecten, die kritisch staan tav het ministerieel beleid:


DEN HAAG (ANP) - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) zal
de subsidie van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) niet zomaar intrekken.
Ook vindt ze dat ,,het overheidshandelen zonder terughoudendheid ter
discussie gesteld moet kunnen worden''.

Verdonk heeft dat dinsdag geantwoord op Tweede-Kamervragen van
GroenLinks en de ChristenUnie. Ze wilden weten of kritische organisaties
als VWN, die subsidie krijgen, mogelijke protesten voortaan vooraf bij
het ministerie moeten melden. Dat zou volgens de Tweede-Kamerleden Vos
(GroenLinks) en Huizinga (ChristenUnie) niet passen in een open
democratie waarin iedereen het overheidsbeleid ter discussie mag
stellen. Vos vond het intimidatie en het rieken naar staatscensuur.

Aanleiding

Aanleiding was een brief die Verdonk vorige week schreef aan VWN, waarin
zij dreigde de subsidierelatie te kunnen stoppen. Verdonk was
teleurgesteld dat de vluchtelingenorganisatie financiŽle steun gaf aan
het project '26.000 gezichten'. Daarin worden portretten getoond van
asielzoekers die dreigen te worden uitgezet. Dat project is volgens
Verdonk onverenigbaar met haar beleid.

De minister vindt niet dat protesten vooraf moeten worden aangemeld,
maar wil wel met VluchtelingenWerk afspreken dat zij bij dergelijke
projecten eerst aangeven uit welk potje de steun komt. Overigens
bevestigt de bewindsvrouw dat VWN geen subsidiegeld heeft gebruikt voor
het filmproject.

VluchtelingenWerk gaf vorige week al aan zich niets aan te trekken van
het dreigement. De organisatie stelt daarbij dat tweederde van de
Nederlandse bevoling (68 procent) het onaanvaardbaar vindt als Verdonk
om genoemde reden de subsidie zou stopzetten. Voor 29 procent is dat wel
aanvaardbaar, zo bleek dinsdag uit een representatief onderzoek onder
504 mensen.
 

Lees meer over: media vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
samen met de 26.000 mensen bijeen 
rood ledlampje - 25.04.2005 04:49

Is het niet een idee om maandelijkse protesten te organiseren als ook maar EEN poging gedaan wordt door IND, ME vanwege ACVZ en het rechtse regeringsbeleid om de mensen af te voeren naar een vertrek- en/of uitzetcentrum. Niemand kan zomaar worden uitgezet! Ook in Nederland gelden mensenrechten. STOP DEPORTATIES! We moeten het beleid van minister Verdonk aanklagen.
Welke (juridische) stappen kunnen we nemen?
Of beter: welke acties maken het uitvoeren van het uitsluit-, opsluit- en uitzetbeleid onmogelijk? Het kunnen alleen de menselijke acties van oprechte VERBONDENHEID zijn. Verdriet wordt woede, woede wordt bezinning & verbondenheid, het kan alleen als de collectieve kracht groter wordt en we de menselijke kracht in onszelf leren zien.
Meer DOEN! 
Joke Kaviaar - 25.04.2005 16:26

Ben het er helemaal mee eens. Er moet meer gebeuren. Maar wat? Er zijn heel veel mensen mee bezig, maar op verschillende momenten en verschillende plaatsen. Bij sommige deportatiekampen van Verdonk wordt al regelmatig een wake gehouden of demo (bijv. bij de zo eufemistisch grenshospitium genoemde bijlmerbajes waar ook mensen vastzitten in zgn. vreemdelingenbewaring) en er zijn al regelmatig akties geweest de laatste tijd bij IND kantoren, zoals in Zwolle en Utrecht. Praktisch verhinderen van deze stelselmatige schending van de mensenrechten? Lijkt mij uitstekend. Bij Alpen aan de Rijn schijnt een nieuwe vluchtelingenbajes in aanbouw te zijn!
Nb. ik ben ervoor dat er een groot volkstribunaal komt tegen Verdonk cs.!
Wie mee wil helpen (organiseren) kan me mailen!

E-Mail: joke.kaviaar@zonnet.nl
Website: http://www.home.zonnet.nl/joke.kaviaar
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.