english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Humanitair kader Wet Inburgering Buitenland
Astrid - 03.05.2005 03:41


De dd 5-4 door de Tweede Kamer aangenomen Wet Inburgering Buitenland, die slechts van toepassing is op niet EU-onderdanen en een onderscheid maakt tussen burgers uit bepaalde derde landen is niet alleen in strijd met het gelijkheidsprincipe, maar leidt eveneens tot discriminatie van sociaal-zwakkeren en een inperking op de migratiestroom.


Artikel:

De sociaal-humanitaire implicaties van de Wet Inburgering Buitenland

Op 5-4 werd de door minister Verdonk van Integratie en Vreemdelingenzaken voorgestelde Wet Inburgering Buitenland [WIB] door de Tweede Kamer aangenomen, vergezeld gaande van een eveneens aangenomen D'66-amendement tav een byzondere regeling voor Surinamers met een lagere schoolopleiding, die als Nederlandssprekenden zijn vrijgesteld van de WIB regeling.

Deze wet is een onderdeel van de Nieuwe Inburgeringswetgeving, waarbij voor zowel nieuwkomers als oudkomers vanaf 16 tot 65 jaar, die minder dan acht jaar onderwijs in Nederland gevolgd hebben en evenmin in het bezit zijn van Nederlandse of Antilliaanse diploma's, een algemene inburgeringsplicht geldt.
In tegenstelling tot vorige regelingen wordt de hieraan inherente inburgeringscursus niet meer door de gemeente gefaciliteerd, maar is de participant zowel in organisatorische zin als in financiele zin verantwoordelijk voor het inburgeringstraject.
Wel is het voor de cursist mogelijk in aanmerking te komen voor een kredietfaciliteit, die in principe voor ieder inkomensniveau beschikbaar is.
Een uitzonderingssituatie geldt voor bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden en vrouwen in achterstandsposities, die wel gebruik kunnen maken van een gemeentelijk aanbod voor een inburgeringstraject, mits met reintegratie gecombineerd.

De reeds genoemde Wet Inburgering Buitenland, die van deze regelgeving een onderdeel is, houdt in, dat mensen, die naar Nederland willen komen en een machtiging tot voorlopig verblijf [een visum voor een langerdurend verblijf in Nederland dan drie maanden] moeten aanvragen, eerst in eigen land met succes een basisexamen inburgering moeten afleggen.
De hiervoor te betalen kosten bedragen 350 euro.
In de praktijk geldt deze maatregel voornamelijk voor mensen, die in het kader van gezinshereniging cq en huwelijk naar Nederland komen.
Van deze regeling zijn vrijgesteld inwoners uit EU-landen en mensen, die afkomstig zijn uit Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada, AustraliŽ, Nieuw Zeeland en Japan.WIB in strijd met het recht op de eigen partnerkeuze en gezinsvorming.

Hoewel het door minister en kabinet aangedragen argument, dat een inburgeringcursus in eigen land de integratie-basis zou bevorderen, tot op zekere hoogte opgaat, is het bezwaar mi tweeledig
A De feitelijke koppeling van het al dan niet slagen aan het recht op huwelijk en gezinsvorming in Nederland
B De praktische uitvoering van de WIB, die kan leiden tot terugloop van huwelijks en gezinshereniging, hetgeen in strijd is met de internationale rechtsverdragen.

A Het recht op partnerkeuze en gezinsvorming:

Het recht op de eigen partnerkeuze en het gezinsvorming behoren tot de meest elementaire mensenrechten, als zodanig vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de internationale rechtsverdragen.
Hoewel het regeringen vrijstaat voorwaarden te stellen aan gezinshereniging of gezinsvorming mogen deze niet leiden tot ernstige belemmeringen cq beperkingen inzake dit recht.

B De praktische uitvoering van de WIB

Evenzeer kan de uitvoering van de WIB in de praktijk leiden tot belemmering van de partner en gezinsvorming, hetgeen als gevolg heeft een impliciete inperking van de migratiestroom.

1 De kosten van het examen

De kosten van het basis-inburgeringsexamen bedragen 350 euro, een fors bedrag, dat door ed hoogte ervan minder draagkrachtigen uitsluit.
Evident is dat een en ander leidt tot impliciete migratiebeperking van deze groep en een schending van hun recht op een huwelijk en gezinsvorming.

2 Technisch aspect inburgeringstoets

Een andere belemmerende factor is het niveau van de toets en de hierbij gebruikte computertechniek.
Aangezien de minister zelf in de betreffende kamerdebatten heeft toegegeven, dat de te gebruiken techniek nog in de ontwikkelingsfase verkeert, hebben een aantal Tweede Kamerfracties waaronder de SP, de PvdA en het CDA gevraagd om een onafhankelijk onderzoek van het systeem alvorens invoering ervan.
Hoewel de minister heeft toegezegd, het systeem te laten stopzetten wanneer het ondeugdelijk blijkt te zijn is het evident, dat bij eventueel falen van het systeem de inburgeringskandidaten de dupe kunnen worden, met alle voor hen ernstige conseqtenties van dien.

3 Veiligheid

Een ander niet te onderschatten gevolg van de wet WIB is een potentieel veiligheidsaspect.
In tegenstelling tot de niet-genaturaliseerde vluchtelingen wordt deze regeling eveneens van toepassing gebracht op de gezinsleden van genaturaliseerde vluchtelingen met als argumentatie, dat deze geen vluchteling meer zijn door naturalisatie.
Aangezien echter in vele gevallen juist de familieleden van voormalige vluchtelingen nog gevaar lopen is het zaak, geen extra barriere op te werpen door een dergelijk examen.


WIB in strijd met het gelijkheidsprincipe

Tenslotte is er inzake de vrijstelling voor mensen uit een aantal westers(-georiŽnteerd)e derde landen sprake van discriminatie tav nationaliteit, hetgeen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, voortkomende uit het Internationaal Verdrag Inzake Burgerlijke en Politieke Rechten.
Daarenboven snijdt het argument van de minister, dat het hier landen betreft, die sociaal-economisch, maatschappelijk en politiek te vergelijken zijn met Europese landen geen hout, aangezien het betreffende examen niet alleen betrekking heeft op de aan deze mensen onbekende Nederlandse taal, maar daarenboven de sociaal-maatschappelijke kaart van Nederland weinig affiniteit heeft met bijvoorbeeld de Australische, Japanse cq Canadese.

Resumerend kan gesteld worden, dat de aanname door de Tweede Kamer van de WIB slechts voor een zeer beperkte groep zal leiden tot een een verbetering van hun integratiepositie.
In de praktijk zal deze wetgeving grotendeels leiden tot inperking van de migratiestroom, hetgeen ten koste zal gaan van het universele recht op gezinshereniging van met name de sociaal-zwakkeren in het land van herkomst.

Astrid Essed
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.