english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Reflectie aanslagen in Londen
Astrid Essed - 14.07.2005 05:02

Hoe verwerpelijk de recentelijk gepleegde Londen-aanslagen ook zijn, ze zijn, evenals iedere andere terroristische aanslag, de resultante van de wet van oorzaak en gevolg.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de Britse premier Blair, noch zijn Amerikaans-Europese collega-politici refereren aan de oorzaken hiervan.


Reflectie op de aanslagen in Londen

Op donderdag dd 7-7 werden wij opgeschrikt door het bericht, dat er in Londen ten gevolge van bij drie metrostations en een dubbeldekbus geplaatste bommen 52 mensen om het leven gekomen waren en meer dan 700 mensen gewond zijn geraakt.
Als onmiddellijke reactie hierop verklaarde de Britse premier Blair, dat hier sprake was van een ''barbaarse terroristische aanval''.
Eveneens heeft een groot aantal met name Amerikaanse en Europese politici, hun afschuw over deze aanslagen uitgesproken.

Hoewel het evident is, dat deze aanslagen, evenals iedere andere terroristische aanslag getuigen van een fundamenteel gebrek aan respect voor de elementaire mensenrechten is het in dezen opvallend, dat in de meeste door politici gedane verklaringen een nadere beschouwing van de oorzaken, die hebben geleid tot het plegen van deze aanslag, ontbreekt.
Een en ander is des te merkwaardiger gezien zowel de koloniale als comtemporaire politiek-militaire machtspositie van Groot-Brittannie in de wereld.

A Aanslagen:

Groot-Brittannie heeft met name door zijn koloniaal verleden een lange voorgeschiedenis op het gebied van aanslagen, 126 in getal sinds eind zestiger jaren.
Grotendeels waren deze aanslagen afkomstig van de kant van de IRA, die sinds decennia met zowel gelegitimeerde als niet gelegitimeerde middelen strijdt tegen de nog immer voortdurende Britse bezetting van Noord-Ierland.
Hoewel bij het plegen van een aanslag in Groot-Brittannie derhalve IRA-betrokkenheid altijd in overweging dient te worden genomen, werd bij de ontwikkelingen van de jongste aanslag al gauw duidelijk, dat deze hoogstwaarschijnlijk afkomstig was uit politiek-ideologische Midden-Oosten groeperingen, die gekant zijn tegen de Britse deelname aan zowel de oorlog tegen Irak alsmede de bezetting van Irak, middels de Britse militaire aanwezigheid aldaar.

Kort na het plegen van de aanslagen namelijk werd de verantwoordelijkheid op Internet opgeeist door een groepering, die zegt verwant te zijn aan al-Qaeda.
Hoewel de betrouwbaarheid van deze claim op de aanslagen nog getoetst dient te worden, is de mogelijkheid zeker reeel-aanwezig, dat deze aanslag regelrecht verband houdt met de Brits-Amerikaanse aanval op Irak dd 20-3 en de hieruit voortgevloeide Brits-Amerikaanse bezetting in Irak.

B Instemming en bagatellisering Londen-aanslagen:

Hoewel ergo opvallend is, dat noch door de Britse premier, noch de andere Amerikaans-Europese politici nader wordt ingegaan op de achterliggende oorzaken van deze aanslagen, die echter wel door hun critici duidelijk onder de loupe worden gebracht.

Een zwaktebod van sommige dezer critici is echter het feit dat zij, na een analyse van de achtergronden van de Londen-aanslagen, die zij mi geheel terecht toeschrijven aan het Brits-Amerikaanse politiek-militaire optreden in zowel Irak als Afghanistan, de verantwoordelijkheid voor deze aanslagen volledig leggen bij de Britse premier Blair.

Hoewel ik mij grotendeels geheel kan vinden in hun analyse van de oorzaken van de aanslagen wil ik nadrukkelijk stellen, dat voor het plegen van deze aanslag in de eerste plaats de daders zelf verantwoordelijk zijn.
Eveneens stel ik nadrukkelijk, dat ik iedere vorm van terrorisme [het verrichten van militaire aanvallen op burgers en burgerdoelen] in alle opzichten afwijs en van mening ben, dat de rsepectievelijke daders berecht dienen te worden, uiteraard volgens internationaalrechtelijke rechtsnormen.

C Oorzaken Londen-aanslagen:

Aan de andere kant dient echter duidelijk gesteld te worden, dat er voor iedere vorm van terrorisme duidelijk aanwijsbare oorzaken zijn en dat het ontkennen cq bagatelliseren door Blair en andere Amerikaans-Europese leiders, die grotendeels voorvloeien uit hun eigen politiek-militair optreden, slechts zal leiden tot continuering van de aanslagen.

Het is evident, dat de in de recente Londen-aanslagen aanwezige reden gelegen is in de Brits-Amerikaanse inval in Irak dd 20-3 2003 en de hierop volgende bezetting met als laagste raming meer dan 10.000 Iraakse burgerdoden, voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van internationaal-verboden clusterbommen en de talloze tijdens de oorlog plaatsvindende oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.
Ook tijdens de bezetting werden deze mensenrechtenschendingen gecontinueerd, die o.a. vorm kregen en krijgen in het willekeurig schieten op burgers, marteling, mishandeling en vernedering van gevangenen waarvan Abu Graib nog maar een topje van de ijsberg is, de in Fallujah begane oorlogsmisdaden waaronder de bombardementen op burgerdoelen en het executeren van gewonde krijgsgevangenen, zonder enige zicht op serieuze bestraffing van de daders.

Op deze aan iedere bezetting inherente onderdrukking en mensenrechtenschendingen kwam een reactie in de vorm van zowel het internationaalrechtelijk gelegitimeerde verzet tegen het leger van de bezettingsmacht en niet-gelegitimeerde en verwerpelijke terroristische aanslagen.

Om nog maar te zwijgen van de in de Eerste Golfoorlog en de oorlog in Afghanistan door de coalitietroepen aangerichte oorlogsmisdaden en de VN-sancties tav Irak, die de facto hebben geleid tot de dood van meer dan een half miljoen kinderen.


In tegenstelling dus tot wat de wereldleiders ons willen laten geloven is terrorisme niet een op zichzelf staand Kwaad, maar veelal de reactie op eerder geschied Kwaad, hoe verwerpelijk de aanslagen op zich ook mogen zijn.
Uiteraard ontslaat dat de daders genendele van hun verantwoordelijkheid, maar wel is er sprake van een duidelijk verband tussen oorzaak en gevolg tussen de Londen-aanslagen enerzijds en de Britse verantwoordelijkheid voor de oorlog cq bezetting in Irak anderszijds.

De frustratie van een groot aantal Iraakse verzetsgroepen is dan ook niet alleen deze bezetting, maar met name de relatieve straffeloosheid waarmee mensenrechtenschendingen door de Brits-Amerikaanse overwinnaars kunnen worden gepleegd.


D Anonieme slachtoffers:

Verder verliezen zowel de Westerse politici, media cq publiek uit het oog, niet alleen de duizenden anonieme Afghaanse en Iraakse slachtoffers van de Brits-Amerikaanse bombardementen voor wie geen een of drie minuten stilte in acht wordt genomen, maar met name het feit, dat ook deze mensen familieleden hebben, die hen betreuren.

Meelevend met de familieleden van de bij Amerikaanse en Britse bombardementen cq andere oorlogsmisdaden omgekomen slachtoffers [evenals met de familieleden van de in Londen, Madrid en WTC-omgekomen slachtoffers] vallen mij ineens de schellen van de ogen bij een door mij niet eerder verklaarde Iraakse aanslag uit het jongste verleden dd op een gebouw van de VN in Badgad, waarbij helaas ook de voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, de ex-Barziliaanse diplomaat Viero de Mello om het leven kwam.

Aanvankelijk slaagde ik er niet in, de link te leggen:
Het was immers geen Brits-Amerikaans militair doel en al evenmin een willekeurig gekozen burgerobject, tot een verse herinnering uit het zeer recente verleden zich aan mij opdrong, namelijk de jarenlange VN-sancties tegen Irak [op instigatie van de VS en GB]die aan meer dan een half miljoen kinderen het leven heeft gekost

Hoewel ik uiteraard niet bekend ben met de daders van deze aanslag, realiseer ik mij, dat het
wellicht mogelijk is, dat een van hen een vader, broer, neef van zo'n overleden kind is geweest
Of een Irakese strijder, die de sporen van deze inhumane sancties anderszijds met zich meedraagt.

Uiteraard merk ik een en ander allerminst op, om deze aanslag te vergoeilijken, integendeel, maar is een en ander niet een duidelijke verklaring en hoewel verwerpelijk, een voorstelbare reactie?

E Het gezicht van de slachtoffers en hun familieleden:


Er is eens in de dertiger jaren door een Joodse jongeman, Herschel Grynszpan, in 1938 in Parijs een aanslag gepleegd op de Duitse diplomaat Eduard vom Rath.
Aanleiding: de deportatie van zijn beide ouders.

Het recht in eigen hand nemen of het plegen van een aanslag op een niet-militair is illegaal, maar er is in een aantal gevallen, waaronder bovengenoemd, wel een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor.
Overigens was het resultaat van deze aanslag, de door de nazi-machthebbers aangegrepen aanleiding voor de Kristallnacht in 1938.

Ik zou willen, dat de Westerse politici, media en het publiek, dat waarschijnlijk wel begrip zou hebben voor de motieven van deze Joodse jongeman, evenzeer de anonieme Iraakse en Afghaanse slachtoffers en hun familieleden een zelfde menselijk gezicht zouden geven.

Daarmee is nog allerminst terrorisme goedgekeurd, maar met het willen zien van het gezicht van de ander is er wel een basis gelegd tot het inzicht in de werkelijke oorzaken van het terrorisme, namelijk o.a. gelegen in de ongelijke economische machtsverhoudingen in de wereld en de voortdurende politiek-militaire uitbreidibuitbreiding van de invloedssfeer van de VS als Supermacht, hierin zowel politiek als militair van harte gesteund door Groot-Brittannie, met op de nabije achtergrond de in gradaties varierende steun van de Europese landen, Rusland en Israel.

De ''beloning'' voor coopererende afhankelijke Derde-Wereldlanden is zowel financieel-militaire steun en een Amerikaanse amnestie voor gepleegde en nog te plegen mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, hetgeen eens eveneens in het verleden aan Saddam Hoessein ten deel is gevallen, toen hij nog een trouw bondgenoot was van het Westen en zich ergo straffeloos kon schuldig maken aan o.a. de tegen de Koerden gepleegde genocide.Astrid Essed


 

Lees meer over: militarisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
P2OG 
northwoods - 14.07.2005 07:56

astrid normaal ben ik het wel met je eens, van je clubje (IS) moet ik niks hebben maar je schrijft af en toe wel goeie brieven.
goed alqaida voert het uit, maar wie en wat is alqaida ? en wie geven deze uitvoerders opdrachten, wie hebben er belang bij deze aanslagen op deze nog politieke nog militaire of economische doelen ?

laat je niet verwarren, rijksdag mag dan branden intussen leven we in de politiestaat. houzee balkenende vassal imperium americana !E-Mail: marinus@vanderlubbe.nl
het vierde rijk 
keesjem - 14.07.2005 08:42

in 1997 verscheen er een boek die het huidige beleid voorzag.
 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0465027261/103-4796816-1427807

E-Mail: keesmakker76@xs4all.nl
gelijke monniken? 
Verbaasd - 14.07.2005 10:51

Ik krijg maar niet scherp wanneer er nu wel of niet discussie wordt toegestaan op Indymedia. Het stuk van Astrid Essed is, los van de inhoud, niet echt een nieuwsuiting en overigens ook aan niemand gericht. Waarom hier geen verwijzingen naar fora? Gebeurt dat alleen als de inhoud van de discussie de jongen en meisjes moderatoren niet bevalt?
schuldig tot in het zevende geslacht 
jaap - 14.07.2005 11:00

"Nederland is ook fout geweest met de VOC en Serbrenica en dat krijgen we nog wel op ons brood vrees ik want we zijn ook bondgenoot van Amerika en we hebben verongelijkte marrokaanse nederlanders. Een aantal jaar geleden zag ik het verband nog niet maar dankzij forums als deze weet ik dat dit een begrijpelijke reden is voor een bom op centraalstation Amsterdam. (oorzaak en gevolg) "

In bijbelse tijden was het wellicht gebruikelijk de achter bet achterkleinkinderen te straffen voor de zonden van hun voorouders. Nu vind ik het echter niet meer gepast om een paar eeuwen na dato, de huidige nederlanders nog te gaan verwijten wat de VOC gedaan heeft. Ik neem het de huidige duitsers ook niet meer kwalijk wat hun opa gedaan heeft, de fransen niet wat hun betovergrootvader hier in nederland te zoeken had en ik zoek zeker geen ruzie met italianen omdat de romeinen mijn voorouders hebben geknecht.

Want als je dat wel doet, dan krijg je bosnische toestanden. Waar houdt het op? Er zijn zoveel grieven te bedenken dat iedereen elkaar honderd keer om zeep moet helpen om alles te vergelden. Ik wil geen verhalen meer horen over slavernij. Geen onzin over de VOC. Geen woord over massamoorden in atjeh. Het is over, gebeurd en geschiedenis. Wie een aanslag pleegt met als reden een daad die honderd jaar geleden is gebeurd, die is niet goed lekker.

Wat srebrenica betreft, let eens op de feiten: GB en VS wisten er van en laten 300 nederlanders met beperkte munitie, geen artillerie en nauwelijks persoonlijke bescherming het opnemen tegen een divisie servische infanterie (die uitermate goede equipment hadden). Er komt geen luchtsteun ondanks de wanhopige roep om hulp die de nederlanders stuurden. Niemand had bovendien verwacht dat de serviers zo zouden omgaan met gevangen genomen burgers als ze hebben gedaan. Wie is er nu eigenlijk schuldig aan srebrenica?
nog meer opmerkelijks 
nn - 14.07.2005 15:41

Rechts-Extremisten verbonden met Gladio-netwerk worden verdacht van aanslag in London

LONDON, July 11, 2005 -- Some informed British sources believe that the recent London Transport bombings may have been the work of far right-wing British terrorists hoping to stir up tensions with the nation's large Muslim population. There are several reasons for this belief. One is that GCHQ and MI-5 intercepts of the communications of Muslim groups in Britain and abroad -- groups suspected of ties to militants -- revealed that targeted individuals and organizations were genuinely surprised at the London bombings. Another is the statement of former Metropolitan London police commissioner Sir John Stevens that the perpetrators were "almost certainly" British. Although many accused Stevens of stirring up racial tensions, he never referred to British Muslims. British Prime Minister Tony Blair ruled out any probe of the bombings claiming it would "distract" from the investigation.

Although U.S. and some British media were quick to point blame at Muslim terrorists, little has been mentioned about David Copeland who set off a nail bomb in the Admiral Duncan pub on Old Compton Street in London's Soho in April 1999. The bomb killed three and injured 139. Copeland, a 22-year old electrical engineer and native of Hampshire, wanted to start a war against non-whites and homosexuals and believed he was a messenger from God. Copeland had a fascination for Adolf Hitler and dreamt of being an SS commander holding women sex slaves. Copeland was also charged with setting off nail bombs in an Afro-Caribbean neighborhood in Brixton and a Bangladeshi district in Brick Lane. The British police dismissed a claim of responsibilty for the Soho bombing by a fascist group called the White Wolves, emphasizing that Copeland acted alone. It is also significant that when he planned his terrorist bombings, Copeland worked as an electrician on the London Underground's Jubilee Line extension project. Copeland was sentenced to six life terms in prison for the bombings.

There are reports that some members of British law enforcement and intelligence maintain a liaison with British fascist groups who are mainly centered in the Kentish Town neighborhood of north London, a neighborhood rife with Nazi posters, stickers, and graffiti. In addition to Kentish Town, Roetherhithe and Eltham in southeast London are bevies of fascist activities..British fascist groups include the British National Front, National Socialist Movement, and ex-members of Ulster paramilitary loyalist groups. Another fascist group, Combat 18, was established in 1992 as a security force for the National Front. It was later discovered that MI-5 had infiltrated Combat 18 to slip informants into loyalist paramilitary cells in Northern Ireland.

Informed obsevers also point to the David Tovey case. In 2002, police searched Tovey's Oxfordshire home in an investigation to find the source of a spate of racist graffiti. According to The Guardian, police discovered much more than spray paint cans in Tovey's home: an arsenal of weapons (including a Baikal pistol with silencer), explosives (including PE4 plastic explosive, which is used by the British Army), bomb making equipment, NATO body armor, maps where mosques were located, British National Front literature, and license plate numbers of African and Asian individuals. Police learned that Tovey was involved in a right-wing gang that was placing anti-white graffiti in public toilets in Warwickshire and Oxfordshire. As with Copeland, police said they determined Tovey was a loner.

The belief that British right-wing terrorists may have carried out the London train bombings coincides with a major Italian investigation of ties between far-right Italian groups, Italian law enforcement personnel, U.S. Defense Department covert operations agents, and Jihadist terrorists.
 http://www.waynemadsenreport.com/diplomatic/foreign.htm

You can call me a traitor 
Seumas Milne - 14.07.2005 23:11

It is an insult to the dead to deny the link with Iraq

Tony Blair put his own people at risk in the service of a foreign power

By Seumas Milne

07/14/05 "The Guardian" - - In the grim days since last week's bombing of London, the bulk of Britain's political class and media has distinguished itself by a wilful and dangerous refusal to face up to reality. Just as it was branded unpatriotic in the US after the 2001 attacks on New York and Washington to talk about the link with American policy in the Middle East, so those who have raised the evident connection between the London atrocities and Britain's role in Iraq and Afghanistan have been denounced as traitors. And anyone who has questioned Tony Blair's echo of George Bush's fateful words on September 11 that this was an assault on freedom and our way of life has been treated as an apologist for terror.

But while some allowance could be made in the American case for the shock of the attacks, the London bombings were one of the most heavily trailed events in modern British history. We have been told repeatedly since the prime minister signed up to Bush's war on terror that an attack on Britain was a certainty - and have had every opportunity to work out why that might be. Throughout the Afghan and Iraq wars, there has been a string of authoritative warnings about the certain boost it would give to al-Qaida-style terror groups. The only surprise was that the attacks were so long coming.
But when the newly elected Respect MP George Galloway - who might be thought to have some locus on the subject, having overturned a substantial New Labour majority over Iraq in a London constituency with a large Muslim population - declared that Londoners had paid the price of a "despicable act" for the government's failure to heed those warnings, he was accused by defence minister Adam Ingram of "dipping his poisonous tongue in a pool of blood". Yesterday, the Liberal Democrat leader Charles Kennedy was in the dock for a far more tentative attempt to question this suffocating consensus. Even Ken Livingstone, who had himself warned of the danger posed to London by an invasion of Iraq, has now claimed the bombings were nothing to do with the war - something he clearly does not believe.

A week on from the London outrage, this official otherworldliness is once again in full flood, as ministers and commentators express astonishment that cricket-playing British-born Muslims from suburbia could have become suicide bombers, while Blair blames an "evil ideology". The truth is that no amount of condemnation of evil and self-righteous resoluteness will stop terror attacks in the future. Respect for the victims of such atrocities is supposed to preclude open discussion of their causes in the aftermath - but that is precisely when honest debate is most needed.

The wall of silence in the US after the much greater carnage of 9/11 allowed the Bush administration to set a course that has been a global disaster. And there is little sense in London that the official attitude reflects the more uncertain mood on the streets. There is every need for the kind of public mourning that will take place in London today, along with concerted action to halt the backlash against Muslim Britons that claimed its first life in Nottingham at the weekend. But it is an insult to the dead to mislead people about the crucial factors fuelling this deadly rage in Muslim communities across the world.

The first piece of disinformation long peddled by champions of the occupations of Iraq and Afghanistan is that al-Qaida and its supporters have no demands that could possibly be met or negotiated over; that they are really motivated by a hatred of western freedoms and way of life; and that their Islamist ideology aims at global domination. The reality was neatly summed up this week in a radio exchange between the BBC's political editor, Andrew Marr, and its security correspondent, Frank Gardner, who was left disabled by an al-Qaida attack in Saudi Arabia last year. Was it the "very diversity, that melting pot aspect of London" that Islamist extremists found so offensive that they wanted to kill innocent civilians in Britain's capital, Marr wondered. "No, it's not that," replied Gardner briskly, who is better acquainted with al-Qaida thinking than most. "What they find offensive are the policies of western governments and specifically the presence of western troops in Muslim lands, notably Iraq and Afghanistan."

The central goal of the al-Qaida-inspired campaign, as its statements have regularly spelled out, is the withdrawal of US and other western forces from the Arab and Muslim world, an end to support for Israeli occupation of Palestinian land and a halt to support for oil-lubricated despots throughout the region. Those are also goals that unite an overwhelming majority of Muslims in the Middle East and elsewhere and give al-Qaida and its allies the chance to recruit and operate - in a way that their extreme religious conservatism or dreams of restoring the medieval caliphate never would. As even Osama bin Laden asked in his US election-timed video: if it was western freedom al-Qaida hated, "Why do we not strike Sweden?"

The second disinformation line peddled by government supporters since last week's bombings is that the London attacks had nothing to do with Iraq. The Labour MP Tony Wright insisted that such an idea was "not only nonsense, but dangerous nonsense". Blair has argued that, since the 9/11 attacks predated the Iraq war, outrage at the aggression could not have been the trigger. It's perfectly true that Muslim anger over Palestine, western-backed dictatorships and the aftermath of the 1991 war against Iraq - US troops in Arabia and a murderous sanctions regime against Iraq - was already intense before 2001 and fuelled al-Qaida's campaign in the 1990s. But that was aimed at the US, not Britain, which only became a target when Blair backed Bush's war on terror. Afghanistan made a terror attack on Britain a likelihood; Iraq made it a certainty.

We can't of course be sure of the exact balance of motivations that drove four young suicide bombers to strike last Thursday, but we can be certain that the bloodbath unleashed by Bush and Blair in Iraq - where a 7/7 takes place every day - was at the very least one of them. What they did was not "home grown", but driven by a worldwide anger at US-led domination and occupation of Muslim countries.

The London bombers were to blame for attacks on civilians that are neither morally nor politically defensible. But the prime minister - who was warned by British intelligence of the risks in the run-up to the war - is also responsible for knowingly putting his own people at risk in the service of a foreign power. The security crackdowns and campaign to uproot an "evil ideology" the government announced yesterday will not extinguish the threat. Only a British commitment to end its role in the bloody occupations of Iraq and Afghanistan is likely to do that.

Seumas Milne -  s.milne@guardian.co.uk


Dit is een saaie disclaimer. 
Indymedia NL - 15.07.2005 00:39

Dit is een saaie disclaimer.

Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.