english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Persbericht:Burgemeesters en OM gedagvaard
wildewesten - 18.11.2005 15:16

Persbericht:
Burgemeester Cohen, burgemeester ter Horst en Openbaar Ministerie voor de rechter gedaagd in spandoeken conflict.

Amsterdam, 13 november 2005

Om verdere invallen om en inbeslagnames van spandoeken en posters te voorkomen spannen bewoners en gebruikers van ingevallen panden een kortgeding aan tegen het Openbaar Ministerie en de burgemeesters van Amsterdam, Nijmegen en waarschijnlijk Den Bosch. Ook in Haarlem worden juridische stappen voorbereid.

K.G. a.s. vrijdag 14.30 Parnassusweg Amsterdam


Verscheidende woon- werkpanden in Amsterdam, Nijmegen en Den Bosch waar de afgelopen dagen invallen zijn geweest om spandoeken en posters in beslag te nemen hebben een kortgeding aangespannen om herhaling te voorkomen.
Aangezien wij niet wijken voor repressie en onze mening op onze eigen directe manier willen blijven uiten hebben wij besloten spandoeken en posters aan onze gevels te blijven bevestigen. Gezien de uitlatingen van het O.M. en de verscheidene burgemeesters moet er gevreesd woorden voor verdere aanvallen op onze vrijheid van meningsuiting.

Terwijl minister Verdonk nog voordat de lichamen van de slachtoffers zijn afgekoeld al spreekt van "adequaat handelen" en burgemeester Cohen twee november jongstleden nog dramatisch de volgende woorden sprak “Hier in Amsterdam, met zijn traditie van vrijheid en tolerantie. [...] Vertrouwen dat wij, Amsterdammers, wij allen, die in Nederland wonen, samen in vrijheid kunnen en willen leven: vrij om te denken en te geloven wat wij willen; vrij om te zeggen wat wij willen.", krijgen wij luttele dagen later te maken met anti-terreur eenheden, mishandeling en pepperspray om onze “smadelijke” mening te onderdrukken.

Behalve op de strijd om onze mening te mogen uiten willen wij ook de aandacht blijven vestiggen op wat die mening inhoud. Volgens ons hebben degenen die verantwoordelijk zijn voor de schiphol brand, voor het overhandigen van asiel dossiers aan martelende, verkrachtende en moordende geheime diensten bloed aan hun handen, net als de opstellers en uitvoerders van dit onmenselijke asielbeleid. Voor ons zijn dat Verdonk als minister van asielzaken, Donner als minister van justitie en Cohen als voormalig staatsecretaris en opsteller van de asiel- en koppelingswetten.
Inmiddels geeft zelfs het OM blijkens een dagvaarding omtrent de arrestatie van een bezitter van een kritisch Verdonk poster toe dat ze het verschil niet kunnen zien tussen detentie centrum schiphol en een concentratie kamp (zie:  http://www.indymedia.nl/nl/2005/11/32114.shtml).

Ook hebben wij inmiddels vernomen dat minister Verdonk aangifte heeft gedaan van smaad. Hoewel wij nog niet precies weten wat deze aangifte inhoudt, vinden wij het vreemd dat Verdonk zich kennelijk pas weken na het ophangen van de spandoeken en een week na de invallen zo gekrenkt voelt dat zij aangifte doet. Of zou haar aangifte alleen dienen om het overheidsoptreden een zweem van legitimiteit te geven?

Wij vinden het een schande dat het O.M. en de Burgemeesters zich, door systematisch te weigeren bewoners van onze panden te vervolgen, tot nu toe hebben onttrokken aan het afleggen van verantwoording. Pas na zware politieke en maatschappelijke druk heeft Cohen besloten toch tot vervolging over te gaan. Wij zijn blij dat er via strafrechtelijke weg een oordeel over de legitimiteit van hun optreden komt, maar vinden eigenlijk dat wij daarvoor niet als eerste in het beklaagdenbankje terecht moeten komen. Daarom roepen wij dan ook de gedaagde burgemeesters op om in persoon aanwezig te zijn bij dit kortgeding en zich er niet vanaf te maken met het sturen van een vertegenwoordiger. Wie de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aan de kant schuift moet daar ook zelf tekst en uitleg over komen geven.

In het overtrokken handelen van het OM en de burgemeesters van de afgelopen dagen zien wij een bevestiging dat wij een gevoelige snaar raken. Wij zijn dan ook dankbaar voor alle aandacht en discussie die hun optreden heeft opgeleverd.

Hierbij roepen wij alle kritische en betrokken burgers van Nederland op om aanwezig te zijn bij het proces. Ook roepen wij op tot het ophangen van meer posters en spandoeken.

Laat duizend spandoeken bloeien!!
Verdonk, Donner, Cohen, schrijftafel molenaars!!!


Met strijdbare groet,
De betrokken panden.

Voor meer informatie en regelmatige updates zie:
 http://www.indymedia.nl
Voor meer informatie en het persbericht uit Nijmegen zie:
 http://www.grotebroek.nl

 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
dagvaarding 
wildewesten - 13.11.2005 18:22

Heden, de elfde november 2005 (tweeduizendenvijf), ten ver­zoe­ke van XXX en XXX, wonende te Amsterdam respectievelijk te Nijmegen, te dezer zake woon­plaats kiezende te 's-Gravenhage aan de XXX ten kantore van de advocaat mr. M.A.R. Schuckink Kool en te Amsterdam aan de XXX ten kantore van mr. XXX, die in deze zaak voor mijn rekwiranten als procureur wordt gesteld en als zodanig zal optreden, met het recht van vervanging;

Heb ik,krachtens mondelinge last van de Edelachtbare Vrouwe/ Heer Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

GEDAGVAARD IN KORT GEDING:

DE STAAT DER NEDERLANDEN, (Ministerie van Justitie), waarvan de zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, aldaar op het parket van de Prokureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, gebouw Kazernestraat nr. 52, aldaar op dat Parket mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan;alsmede de BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM, zetelend te Amsterdam aan de Amstel 1, aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan;en de BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, zetelend te Nijmegen aan de Korte Nieuwstraat 6, aldaar mijn exploit doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan;OM:

Op vrijdag de achttiende november 2005 (tweeduizendvijf) des namiddags te 14.30 uur in persoon, al dan niet vertegenwoordigd door een pro­cureur, te verschijnen ter terechtzitting van de Edelachtbare Heer/ Vrouwe Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, alsdan en aldaar rechtsprekende in kort geding, welke zitting alsdan zal worden gehouden in het Justitiecomplex aan de Parnassusweg 220 aldaar;

MET AANZEGGING:

dat gedaagde een griffierecht van 244 Euro verschuldigd is indien hij verschijnt ter terechtzitting voornoemd en dat de Edelachtbare Heer/ Vrouwe Voorzieningenrechter een mindering van dit vastrecht kan verlenen na overlegging aan de Griffier van een verklaring omtrent inkomen en vermogen, afgegeven door de Burgemeester van de Gemeente alwaar gedaagde woonachtig is,

dat indien gedaagde niet op de eerste of op een door de Rechter nader bepaalde datum in het geding verschijnt dan wel verzuimt procureur te stellen indien haar dit is aangezegd en de voorgeschreven termijn en formaliteiten in acht heeft genomen, de Rechter tegen haar verstek zal verlenen en de vordering zal toewijzen, tenzij hem deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

TENEINDE:


Namens mijn rekwiranten als eisers in kort geding te horen eis doen en konkluderen:

1. Eiser XXX is bewoner van de woning aan de Bilderdijkstraat 82 hs en I te Amsterdam. Aan deze woning is op 5 november 2005 tot tweemaal toe een spandoek weggehaald door de politie op last van de Officier van Justitie. Op 7 november 2005 is een op de gevel aangebrachte tekst op last van de Officier van Justitie door een reinigingsbedrijf verwijderd. Al deze akties hebben plaatsgevonden zonder toestemming van XXX en zijn medebewoners. Bij de acties op 5 november 2005 heeft de politie bovendien de woning zonder inachtneming van wettelijke vormen betreden. De spandoeken die op 5 november verwijderd zijn bevatten de teksten: “Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?” en “Levend verbrand, Rita bedankt!”, de tekst op de gevel die op 7 november is verwijderd, luidde “Waarom mag je Mohammed een pedofiel noemen, maar Verdonk geen moordenaar?”.

2. XXX heeft steeds duidelijk geprotesteerd tegen het verwijderen van de teksten en zich op de vrijheid van meningsuiting beroepen. Op 5 november heeft de advokaat van XXX zich nog zowel telefonisch als schriftelijk tot de politie en het O.M. gericht met een verzoek om niet nogmaals tot verwijdering van teksten over te gaan en zich beroepen op de bescherming van art. 10 EVRM, doch kennelijk tevergeefs, blijkens het hernieuwde optreden op 7 november.

3. Het Openbaar Ministerie heeft als grond voor dit optreden gegeven dat er sprake zou zijn van smaad. Ook heeft zij aangegeven opnieuw tegen vergelijkbare teksten te zullen optreden door deze te verwijderen en alsdan niet bereid te zijn een eventueel hiertegen aangespannen kort geding te zullen afwachten.

4. Het is intussen onduidelijk of de beslissingen om de spandoeken en teksten te verwijderen alleen op bevoegdheid van het Openbaar Ministerie zijn genomen. Volgens burgemeester Cohen van Amsterdam is blijkens zijn uitlatingen in de raadscommissie voor Algemene Zaken dd. 10-11-2005 ingegrepen omdat sprake was van een combinatie van smaad en bedreiging van de openbare orde.

5. Inmiddels hebben eiser XXX en zijn medebewoners een nieuw spandoek aan het pand aangebracht, met een tekst luidende: “Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?”.

6. Eiser XXX en zijn medebewoners aan de Van Broeckhuysenstraat 46 te Nijmegen zijn op 10 november 2005 door de politie te Nijmegen gesommeerd een poster met de tekst “Reisbureau Rita. arrestatie deportatie crematie adequaat tot het bittere eind” van achter het raam te verwijderen, waarbij hen de keus werd gesteld deze zelf te verwijderen of dat deze agenten daarvoor de deur zouden intrappen. Onder deze druk hebben XXX c.s. de poster verwijderd. XXX c.s. zijn voornemens deze poster wederom te plaatsen.

7. Het is onduidelijk of dit politieoptreden plaatsvond op last van de burgemeester of het O.M.

8. De stelling van het O.M. van Amsterdam, die kennelijk volgens een door de politie Nijmegen aan XXX c.s. overhandigde brief tevens aan het optreden in Nijmegen ten grondslag ligt, dat eisers cs. hiermee het misdrijf van smaad zouden plegen en dat dit de bevoegdheid zou geven de teksten te verwijderen, is onjuist. Immers gaat het Openbaar Ministerie hierbij ten eerste uit van een onjuist smaadbegrip, althans een onjuiste afweging van dit begrip tegen de vrijheid van meningsuiting.

9. Voorop zij gesteld dat de vrijheid van meningsuiting en het daaruit voortvloeiende recht om kritiek te leveren op het maatschappelijk functioneren met zich meebrengt dat er niet iets van een onvoorwaardelijk recht bestaat om niet gekrenkt te worden en niet in zijn eer aangetast te worden. Aan de juridisch relevante begrippen belediging en smaad zijn in het licht van de Straatsburgse jurisprudentie van het normale spraakgebruik afwijkende eigen juridische inhouden gegeven, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de betekenis van het woord of de betreffende uitlating, maar deze ook wordt beoordeeld op zijn juridische karakter in het licht van de context en de strekking. Centraal in de uitingsvrijheid van art. 10 EVRM staan bijdragen aan de maatschappelijke discussie. Een op zichzelf beledigende of smadelijke uitlating heeft dat karakter niet, indien uit de context van het geheel waarvan zij deel uitmaakt, volgt dat degene die de uitlating doet, daarmee zijn levensovertuiging weergeeft en ‘als zodanig’ voor hem van betekenis is voor het maatschappelijk debat. Indien uit de context van een uitlating blijkt dat deze is gedaan in het kader van, en dienstig aan, het publieke debat, dan zal die omstandigheid prevaleren boven de onrechtmatigheid van de uitlating.

10. Slechts daar waar van onnodig krenken sprake is, kan op enig moment van onrechtmatig handelen gesproken worden. Dit zal in een dergelijke situatie niet licht aangenomen dienen te worden. Slechts bij het ontbreken van enige communicatieve meerwaarde van gebezigde termen kan mogelijk van onnodig grieven gesproken worden. Er dient in een democratie immers in beginsel ook ruimte te zijn voor uitlatingen die kwetsen, shockeren, verontrusten. Derhalve mag niet te snel uit het kwetsende karakter van bepaalde uitlatingen een rechtvaardiging voor een beperking worden afgeleid.

11. Van belang is voorts dat in deze zaken geen enkele verdachte is aangehouden en op nog geen enkele manier door het O.M. kenbaar is gemaakt dat tot vervolging overgegaan zal worden. Dit terwijl eiser XXX in dit geding uitdrukkelijk zijn personalia heeft opgegeven aan de politie om vervolging mogelijk te maken. Verwacht mag dan ook worden dat het oordeel van het O.M. niet aan de strafrechter zal worden voorgelegd.

12. De beslissing van gedaagden om tot verwijderen van deze teksten over te gaan, is alleen al daarom onjuist, omdat de bevoegdheid hiertoe nergens op gebaseerd kan worden. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kent deze bevoegdheid niet, en deze kan ook niet gebaseerd worden op art. 2 Politiewet of art. 124 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, nu hiermee immers geen vergaande inbreuk op fundamentele rechten is toegestaan (HR 19-12-1995, NJ 1996, 249). Daarnaast is het oordeel dat eisers c.s. zich middels deze teksten aan smaad hebben schuldig gemaakt onjuist, althans dienen zij te dezer zake voor onschuldig te worden gehouden totdat zij daarvoor door de strafrechter definitief veroordeeld zijn.

13. Nu kennelijk, mogelijk op zeer korte termijn, hernieuwd onrechtmatige optredens van het O.M. of de burgemeester te Amsterdam en/ of Nijmegen dreigen door wederom de opnieuw aangebrachte meningsuitende spandoeken en posters van de gevel van eisers c.s. te verwijderen, althans daarmee te dreigen, hebben eisers een spoedeisend belang bij een verbod hierop. Subsidiair zou dit verbod beperkt kunnen worden voor de periode totdat er een definitieve strafrechtelijke veroordeling tegen eisers c.s. is.


MITSDIEN:


Het U Edelachtbare Heer/ Vrouwe Voorzieningenrechter behaagt bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:


Gedaagden, en via de Staat de Officier van Justitie te Amsterdam en te Nijmegen, te verbieden spandoeken te verwijderen van de voorgevel van het pand aan de Bilderdijkstraat 82 hs en I te Amsterdam met de tekst “Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?” en posters te verwijderen van de ramen van het pand aan de Van Broeckhuijzenstraat 46 te Nijmegen met de tekst “Reisbureau Rita. arrestatie deportatie crematie adequaat tot het bittere eind” , althans (subsidiair) dit te verbieden totdat er een definitieve strafrechtelijke veroordeling tegen eiser c.s. is .


Met veroordeling van gedaagden in de kosten van deze procedure.


De kosten hiervan zijn voor mij deurwaarder (in debet).

AT5 
rotjoch - 14.11.2005 14:38

AT5 heeft een stukje op hun site
 http://www.at5.nl/index.asp?newsid=12711
RTVNH ook 
rotjoch - 14.11.2005 14:46

ook RTVNH heeft een stukje op hun site
 http://www.rtvnh.nl/nieuws/laatstenieuws.asp#item50874
 http://www.rtvnh.nl/nieuws/laatstenieuws.asp#item50812

en ook haarlemse krakers gaan naar de rechter
 http://www.rtvnh.nl/nieuws/laatstenieuws.asp#item50848
spandoekje uva 
nn - 14.11.2005 15:22

zag net ook een anti-verdonk spandoek hangen bij de uva (bg-terrein). Beetje onduidelijke tekst, dat wel.
Voorlopig is 'ie nog niet weggehaald!
meer media pikken het op 
wildewesten - 14.11.2005 18:23

 http://www.parool.nl/nieuws/2005/NOV/14/ams5.html
 http://www.ad.nl/amsterdam/article61448.ece
 http://www.volkskrant.nl/binnenland/1131948078387.html
 http://www.telegraaf.nl/binnenland/28540111/Krakers_om_Verdonk-spandoeken_naar_rechter.html

vaak hetzelfde artikel, dus waarschijnlijk heeft het ANP het over de telex gegooid. whoepie!!!
Interpelatie Cohen 
ivo - 15.11.2005 10:42

Amsterdam Anders/de Groenen zal tijdens de raadsvergadering van a.s. donderdag een inetrepelatie houden (zware ondervraging) m.b.t. de spandoeken affaire. Cohen heeft vrijwel geen antwoord gegeven op de vragen die hem tijdens de commissie vergadering zijn gesteld. Tijdens een interpelatie komt hij er niet zo makkelijk onderuit. We zijn benieuwd.
De laatste vraag betreft uiterarad zijn wel of niet verschijnen tijdens het kort geding.

De hele tekst is waarschijnlijk binnenkort te lezen op de website.

Website: http://www.aadg.nl
 
Interpellatie 
ivo - 15.11.2005 16:08

Alhier de beloofde link naar de tekst van de vragen.
Website: http://www.aadg.nl/gemeenteraad/actueel-uit-de-gemeenteraad/in-de-komende-gemeenteraad-van-16-en-17-november
 
en hoe laat en waar? 
wildewesten - 15.11.2005 22:57

is het nou woensdag of donderdag? en hoe laat? wij willen ook wel komen klinkt als lol....
filmpje at5 
filmpje at5 - 15.11.2005 23:41

zie hier het filmpje van at5 van dinsdag:

 http://www.at5.nl/video.asp?year=2005&month=11&day=15

Website: http://www.damoclash.nl
 
AANSLAG OP NIJMEEGSE ACTIVIST? 
Johnito - 16.11.2005 04:15

Man doodgeschoten in Nijmegen
Nijmegen In de Van Welderenstraat in Nijmegen is dinsdagavond rond 21:00 uur een man doodgeschoten.

De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Ook de toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Omstanders hoorden twee schoten.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De technische recherche onderzoekt de zaak. Verder wordt er een buurtonderzoek gehouden. [ Omroep Gelderland]

Weet iemand om wie het hier gaat??? :(

Zie verder  http://darealjohnito.web-log.nl/log/4119515
Spandoeken 
ac - 16.11.2005 04:53

‘Waarom zijn het alleen krakers die spandoeken over Verdonk hebben hangen’, vroeg mijn zoon, toen ik, net na het Journaal van donderdagavond, pisnijdig op mijn weblog een foto met een tekst tegen Rita Verdonk plaatste.

Website: http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2005/11/13/spandoeken
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.