english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Tav Mehdi: Mensenrechten in Iran
Astrid Essed - 07.01.2006 04:35

Naar aanleiding van de door Joke Kaviaar gedane oproep tot steun aan de hongerstakende uitgeprocedeerde asielzoeker Mehdi Hooshjar wil ik u graag attent maken op een door mij samengesteld beknopt overzicht tav de huidige mensenrechtensituatie in Iran

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Allereerst bij dezen nog een gelukkig, gezond en strijdbaar 2006 toegewenst.
Moge de strijd voor gerechtigheid zowel in en buiten Nederland doorgaan.

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Zoals u aan eerdere berichtgeving gezien hebt, heeft Joke Kaviaar reeds aandacht gevraagd voor Mehdi Hooshjar, een uitgeprocedeerde Iraanse asielzoeker, reeds vanaf 26-11-2005 in hongerstaking

Volgens de laatste berichtgeving dreigt zijn situatie ieder moment kritiek te worden

Ik vind het van belang, u in dezen nog op de laatste ontwikkelingen rond zijn berichtgeving te wijzen
Onderstaand doe ik u eveneens een beknopt overzicht toekomen van de huidige mensenrechtensituatie in Iran, waarbij ik geheel onderin eveneens verwijs naar een aantal relevante bronnen:

Nog even ter herinnering:

Aanleiding tot de hongerstaking:

Aanleiding tot deze hongerstaking is voor hem het feit, dat hij is uitgeprocedeerd, overigens volgens de omstreden AC-procedure en dreigt naar Iran uitgezet te worden
De in 1999 naar Nederland gevluchte Iranier heeft niet alleen deelgenomen aan de je hoogstwaarschijnlijk bekende studentenopstand in 1999, maar is eveneens christen

Hoewel er in Iran geen sprake is van structurele vervolging van geboren christenen [waaronder de meeste in Iran aanwezige Armeniers en Assyriers] is een en ander wel het geval met tot het christendom bekeerde moslims na 1979 [de omverwerping van het bewind van de sjah door een combinatie van linkse en islamitische strijdorganisaties]
Zij worden regelmatig vervolgd vanwege apostatie [afvalligheid van de Islam], een strafbaar feit, waarop maximaal de doodstraf staat
Ook leden van de zogenaamde ''moderne Kerken'', waaronder de Pinkstergemeente, die actief zijn in het bekeren van moslims, worden vervolgd

Aangezien Mehdi eveneens tot het christendom is overgegaan, dreigt vervolging

Beste lezers, hoe u ook persoonlijk wellicht ook denkt over het gehanteerde middel, de hongerstaking, evident is, dat een en ander een uiterste wanhoopsdaad van Mehdi Hooshjar is vanwege de bij terugkeer naar Iran dreigende vervolging

Daarom roep ik u wellicht ten overvloede je op, de website van het Platform ''Red Mehdi van de Doodstraf'' te bezoeken en eveneens een solidariteitsverklaring te plaatsen


Bij dezen de website van het Platform:
www.redmehdi.com

Voor nadere informatie:

 redmehdivandoodstraf@hotmail.comVriendelijke groeten
Astrid Essed

Bij dezen mijn beknopt overzicht van de mensenrechtensituatie in Iran:


MENSENRECHTENSITUATIE IN IRAN:

Inleiding:

In onderstaande heb ik getracht een bescheiden commentaar te geven ten aanzien van de mensenrechtensituatie in Iran, uiteraard toegespitst op de humanitaire situatie van Mehdi

Hierbij heb ik mij grotendeels gebaseerd op de rapportage van Amnesty International [www.amnesty.nl, www.amnesty.org[, Human Rights Watch [www.hrw.org], het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dd februari 2005 tav Iran en enkele websites van christelijk-religieuze organisaties [dit mbt de toenemende christenvervolgingen in Iran]

Voor een deel overlapt de informatie van de genoemde religieuze organisaties wederom de berichtgeving van Amnesty International,.Human Rights Watch en het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken


Onder P/S tref je enig bronnenmateriaal aan


Mensenrechtensituatie in Iran:

A Internationale wetgeving:

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van artikel 33 van het VN-Vluchtelingenverdrag dd 1951, waarvan Nederland verdragspartij is, dat stelt, dat het verboden is iemand terug te sturen naar een land of gebied, waar gerede kans is op vervolging op grond van ras, nationaliteit, politieke en religieuze activiteiten of behorend tot een bepaalde sociale categorie
Zie
 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm

Eveneens is het manifest, dat er sprake is van een zeer slechte mensenrechtensituatie in Iran in het algemeen, waarbij sprake is van willekeurige arrestaties en martelingen
Volgens artikel 3 van het VN-Verdrag tegen Foltering dd 1984 is het evenzeer verboden, iemand terug te sturen naar een land of gebied, waarbij er een gerede kans is op marteling
Zie
 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

Nederland heeft beide mensenrechtenverdragen ondertekend en is uiteraard gehouden aan de naleving daarvan.

Een ander belangrijk rechtsartikel is artikel 3 EVRM [het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden], dat uitzetting naar oorlogsgebieden cq een mensenrechtenschendend land verbiedt


B Algemene mensenrechtenschendingen in Iran:

Uit de mij bereikte informatie over Mehdi is gebleken, dat hij christen is
Alvorens nader in te gaan op de algemene situatie in Iran ten aanzien van vervolging van christenen, vind ik het van groot belang nog eens nadrukkelijk te vermelden, dat deze gelukkig nog beperkt gebleven vervolgingen gezien dienen te worden tegen het licht van het algemeen repressieve klimaat in Iran ten aanzien van andersdenkenden, kritische journalisten, homosexuelen, mensenrechtenactivisten etc, met name wanneer er sprake is van kritiek op de regering.

Er is inderdaad een ernstige verscherping van de mensenrechtenschendingen sinds het aantreden dd augustus 2005 van de bij de verkiezingen in juni gekozen president r Ahmadinejad, maar evenzeer van belang is te bedenken, dat ook voor het aantreden van deze regering, er sprake was van een zeer slechte mensenrechtensituatie

Met name de rapportages van Amnesty International, alsmede Human Rights Watch, en de informatie van de reeds genoemde religieuze websites, getuigen van de veelal ernstige mensenrechtensituatie in Iran
Een en ander wordt mede aangevuld door het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat vooral de nadruk legt op de beknotting van de vrijheid van meningsuiting, hetgeen eveneens in de rapportage van Amnesty en Human Rights Watch terug te vinden is

Zo was er ook voor het aantreden van de huidige behoudende regering Ahmadinejad sprake van ernstige mensenrechtenschendingen in de vorm van systematische mishandeling en marteling, buitengerechtelijke executies, executies van minderjarigen en homosexuelen, wettelijke willekeur, vervolging van dissidenten en religieuze minderheden en beperking van de vrijheid van meningsuiting.

C Vervolging religieuze minderheden:

Deze ontwikkeling heeft zich echter helaas in toenemende mate voortgezet bij het aantreden dd juni van de regering Ahmadinejad
Uit berichtgeving blijkt, dat met name een bepaalde categorie christenen steeds vaker het doelwit worden van vervolgingen door de regering
Ik kom hierop zometeen terug

Eveneens echter is er sprake van een toenemende onderdrukking van de Bahai-geloofsgemeenschap [een afwijkende sectie van de officiele Iraanse sjiitische Islam].
Zo was er sprake van de arrestatie van de heer Mashadi, een vooraanstaand lid van de Bahai-gemeenschap, vanwege zijn protest tegen de onderdrukking van de Bahai geloofsgemeenschap, zowel betreffende onderwijs, werk als religie

Eveneens is op 15 december 2005 de heer Mahrari, die reeds 10 jaar gevangenzat op grond van vervolging vanwege zijn geloofsrichting, dood in zijn cel aangetroffen onder tot dusver onopgehelderde omstandigheden

De heer Mahrari was door Amnesty International geadopteerd als gewetensgevangene

De Bahai-geloofsgemeenschap wordt door het officiele Iraans-islamitische sjiitisme als afvallig beschouwd en in tegenstelling tot christendom, Jodendom en zoroastrianisme, niet als geloofsgemeenschap erkend en staat reeds lang aan vervolgingen bloot

D Vrijheid van meningsuiting:

Zoals reeds door mij vermeld, blijkt uit rapportage van Amesty International, Human Rights Watch, het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere informatiebronnen, dat er sprake is van een ernstige onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting

Juridische bepalingen:

De Iraanse grondwet bevat veel bepalingen die de vrijheid van meningsuiting garanderen. Zo bepaalt artikel 23 van de grondwet dat ‘onderzoek naar iemands overtuiging is verboden’ en dat ‘niemand lastiggevallen of ondervraagd mag worden alleen vanwege het erop na houden van een overtuiging’. Bovendien bepaalt artikel 24 van de grondwet de vrijheid om je te uiten in de pers en in publicaties. Iran is partij bij verschillende verdragen waarin deze en andere rechten zijn vastgelegd. In de praktijk blijken de grondwettelijk vastgelegde rechten en de verplichtingen die de internationale verdragen opleggen echter geen garantie op naleving daarvan.

Naast de bovengenoemde bepalingen echter wordt de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting door een aantal bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht beperkt

Op zich is een en ander niet in strijd met de democratische rechtsbeginselen

Ook in de Nederlandse Grondwet staat weliswaar in artikel 7 vrijheid van meningsuiting als vrijheid van drukpers [evenals theoretisch in Iran het geval is], maar eveneens is er geen sprake van ongebreidelde vrijheid van meningsuiting
Niet alleen wordt in artikel 7 gewezen op ''ieders verantwoordelijkheid voor de wet'', eveneens gelden er strafrechtelijke beperkingen
Vooraf mag weliswaar alles gepubliceerd worden, maar artikel 137 c t/m g beperken de vrijheid van meningsuiting, wanneer een en ander resulteert in belediging van een bevolkingsgroep cq iemands religieuze overtuiging

Problematisch ten aanzien van Iran is echter niet alleen het feit, dat uitingen in de pers en publicaties niet in strijd mogen zijn met de beginselen van de Islam, maar met name het feit, dat een en ander niet nauwkeurig gedefinieerd staat, waardoor er sprake is van een zeer rekbare interpretatie dienaangaande en ergo grote willekeur.

Bovendien is er bij een beschuldiging tot ''publicaties in strijd met de beginselen van de Islam'' veelal sprake van arrestatie van de desbetreffende journalist en veelal een berechting door revolutionnaire rechtbanken in oneerlijke processen en een verschijningsverbod van de desbetreffende krant [zie ambtsbericht blz 21]

Volgens het Ambtsbericht dd februari 2005 is er sprake van verslechtering van de persvrijheid [zie Ambtsbericht blz 21]

Zo hebben er van de meer dan vijftig bladen die de afgelopen jaren niet mochten verschijnen, slechts twee toestemming gekregen om weer uit te komen. Het Hooggerechtshof van de Islamitische Revolutie heeft eind 2001 aangekondigd dat de staat gedurende twee jaar alle internetproviders zal controleren.

E Martelingen en mensenrechtenschendingen:

Gedetineerden in Iran worden mishandeld en gemarteld, bijvoorbeeld om bekentenissen af te dwingen. Herhaalde afranselingen, geseling van de voetzolen met staalkabels en het ondersteboven ophangen aan het plafond zijn enkele toegepaste martelmethodes. Ook vinden psychologische martelingen plaats, zoals het dreigen iemand te zullen doden. Vergrijpen als diefstal en ‘verderfelijk dansen’ kunnen worden bestraft met geselingen en zelfs met amputatie van een hand. In 2001 werden zeker 285 mensen gegeseld, vaak in het openbaar.


F Dubieuze rol ministers van Binnenlandse Zaken en Informatie in de regering Ahmadinejad:

In verband met de nieuw aangetreden regering Ahmadinejad is eveneens zorgwekkend het feit, dat de nieuw aangestelde ministers van Binnenlandse Zaken en informatie, respectievelijk de heren Pour-Mohammadi en Ezhei, die zich volgens de rapportage van Human Rights Watch schuldig gemaakt zouden hebben aan ernstige mensenrechtenschendingen

G Christenvervolgingen:

Zoals reeds eerder opgemerkt is het christendom, evenals het Jodendom en het zoroastrianisme, erkend als enige religieuze minderheden in Iran
Het is betreffende de inderdaad toegenomen christenvervolgingen dan ook van groot belang te beseffen, dat er in Iran zeker geen sprake is van algemene christenvervolgingen.
Betreffende de religieuze minderheden bestaat immers het recht op de eigen publicaties en het praktiseren van de religieuze gebruiken
Wel is er sprake van sociaal-maatschappelijke discriminatie, bijvoorbeeld betreffende het verkrijgen van een baan bij de Overheid of aan de Overheid gelieerde instanties [zie Ambtsbericht blz 28 en 29]

Er is in Iran een christelijke gemeenschap van ongeveer 300.000 mensen, hoofdzakelijk bestaande uit Armeense en Assyrische christenen
Geboren christenen ondervinden in slechts geringe mate een openlijke staatsvervolging

Moderne vormen van christendom:

Geheel anders is echter het geval in verband met de zogenaamde ''moderne'' vormen van christendom, namelijk de zogenaamde Evangelisatiekerken als o.a. de Pinkstergemeente, aangezien deze gericht zijn op actieve bekering van moslims tot het christendom
Afvalligheid van de Islam, ook wel apostasie genoemd, is namelijk strafbaar in Iran en er kan in extremis de doodstraf worden opgelegd
Een uitzondering wordt slechts volgens de officiele Iraanse richtlijnen gemaakt voor mensen, die voor de islmitische revolutie dd 1979, die een einde maakte aan het bewind van de Shah, tot bekering zijn gekomen

Hoewel er zeker onder de regering van de voorganger van president Ahmadinejad, president Khamenei, sprake was van vervolging van met name christelijke evangelische voorgangers, die bekeringsactiviteitem beoefenden, is deze vervolging met name toegenomen sinds het aantreden van de huidige president Ahmadinejad.

Zo werd in de laatste week van november een Iraanse bekeerling, die leiding gaf aan een onafhankelijke christelijke huiskerk in Noord-Oost Iran, ontvoerd en op 22 november jongstleden neergestoken
De plaatselijke politie deed huiszoeking en nam o.a. een aantal Bijbels in beslag

Eveneens wordt er druk uitgeoefend op gedetineerde ''moderne'' christenen, die dus bekeerd zijn, terug te keren naar de islamitische religie

Een ander voorbeeld van een christelijke bekeerling, die voorhanger is van een Evangelische Gemeente, is de heer Pourmand, die in september 2004 is gearresteerd samen met 20 andere christenen, van wie de anderen tussen vier en zes weken zijn vrijgelaten

Conclusie:

Resumerend kan dus gesteld worden, dat het terugsturen van asielzoekers naar Iran, zeker wanneer er sprake is geweest van dissidente activiteiten, journalistiek werk, homosexualiteit, de regering onwelgevallige literaire schrijvers en andere kunstenaars en de zogenaamde bekeerde christenen, alsmede mensen met kritische internetactiviteiten, in strijd is met zowel het VN-Vluchtelingenverdrag gezien de te verwachten vervolging als met het VN-Anti Folterverdag gezien de mensenrechtenschendingen en veelal oneerlijke procesgang in Iran

Astrid Essed

P/S Bronmateriaal mensenrechtensituatie in Iran

Algemene mensenrechtensituatie in Iran

Amnesty International:
Zie
 http://www.amnesty.nl/landeninfo/lan_iran.shtml

 http://www.amnesty.nl/landeninfo/llp_iran_2005.shtml

Algemene mensenrechtensituatie Iran

Human Rights Watch:

Tav betrokkenheid na de verkiezingen aangetreden ministers van Binnenlandse Zaken en Informatie betr ernstige mensenrechtenschendingen

Zie

 http://hrw.org/english/docs/2005/12/15/iran12245.htm

 http://hrw.org/backgrounder/mena/iran1205/

Tav Beperking vrijheid van meningsuiting tav Internet [zie rapportage Human Rights Watch]
Zie
 http://hrw.org/reports/2005/mena1105/5.htm#_Toc119125722


Beperking vrijheid van meningsuiting betreffende kranten en oppositionele organisaties
[Human Rights Watch, Amnesty International, Ambtsbericht Iran dd dec 2005]


Ambtsbericht februari 2005
 http://www.minbuza.nl/20050414-121316-A


Betreffende martelingen en mensenrechtenschendingen:
Zie rapportage Amnesty International en Human Rights Watch
Zie
 http://www.amnesty.nl/landeninfo/llp_iran_2005.shtml

Human Rights Watch:

Onthouding medische zorg aan Iraanse dissidenten

 http://hrw.org/english/docs/2005/07/14/iran11318.htm


 http://hrw.org/english/docs/2005/06/14/iran11125.htm

Executie minderjarigen:
 http://hrw.org/english/docs/2005/07/27/iran11486.htm

Executie homosexuelen:
 http://hrw.org/english/docs/2005/11/21/iran12072.htm

Tav Kamervragen ivm moord op bekeerling in Iran
Zie
 http://www.sgp.nl/Page/sp5/ml1/from_sp_id=144/nctrue/system_id=1257/so_id=88/Index.html


Tav christenvervolgingen voor en na het aantreden van president Ahmadinejad
Zie
 http://www.compassdirect.org/content/index.php?id=17

Selectie compass-artikelen tav christenvervolgingen in Iran voor en na het aantreden dd juni 2005 van de behoudende president Ahmadinejad
Zie http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=4099

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=4100

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=4090

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=4072

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3914

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3827

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3820

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3783

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3776

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3738

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3718

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3689

 http://www.compassdirect.org/en/newsheaden.php?idelement=3667
Tav christenvervolgingen na het aantreden van president Ahmadinejad

 http://www.linkselection.be/detframe.asp?doit=1571045&what=Vervolging-christenen-Iran-neemt-toe
 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.