english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
14 dec: Stop Deportaties activisten naar de rechter
werkgroep Stop Deportaties - 09.12.2006 00:25

Donderdag 14 december, om half 2, moeten negen mensen die bij verschillende akties bij de Rotterdamse bajesboten waren opgepakt,
voor de Rotterdamse politierechter verschijnen.
Aan deze oproep geven de negen graag gevolg: om de misdadige praktijk van het opsluiten van mensen zonder papieren aan te klagen!


foto gemaakt door Rob Huibers tijdens de 4e Stop Deportaties aktie, 6 oktober 06
foto gemaakt door Rob Huibers tijdens de 4e Stop Deportaties aktie, 6 oktober 06

GEEN MENS IS ILLEGAAL! STOP DE HEKSENJACHT! STOP DEPORTATIES!

Op 26 juni, 31 juli, 4 september en 6 oktober vonden blokkade akties bij de Rotterdamse bajesboten plaats (zie helemaal onderaan voor links naar verslagen). Bij deze akties ketenden mensen zich aan toegangshekken vast, en beklommen de voorste boot en loopbrug.
De akties eindigden steevast, met lock ons nog om, gedurende een aantal uren of dagen in de logeerkamers van bureau Marconiplein.

BRANDWEER

Om de akties te breken, liet de brandweer zich telkens weer misbruiken, en gebruikte ook zelf geweld. In beantwoording op de brief die werd gestuurd hierover, stond (vrij vertaald) dat het de taak van de brandweer was om de politie te helpen.

BAJESBOOTBEWAKERS

Bij de tweede aktie is een aktivist in handen van bajesboot bewakers gevallen en in elkaar geslagen, zowel buiten als in de cel. Resultaat; gebroken hand en gekneusde pols. Bij de derde en vierde aktie prikten en sloegen bewakers met wapenstokken en trachtten touwen van klimmers door te snijden. Ook werd gedreigd dat een volgende die in hun handen zou vallen er erger aan toe zou zijn dan de eerste. Het zegt veel over de ellendige omstandigheden waaronder de mensen in die boten opgesloten zitten!

RESPONS OP DE BOTEN

Tijdens de akties lukte het om kontakt met gevangenen te leggen. Gebons en roepen is elke keer vanuit de boten te horen in reactie op het scanderen van leuzen. Soms lukt het even te praten. Zo bevestigde in juli een gevangene dat er op dat moment een aantal mensen in hongerstaking waren. Later zou bekend worden dat de hongerstaking was beŽindigd: daar zorgen bewaking en directie van de boten wel voor; met dreigementen, isoleer, en geweld.

POLITIE

De politie van bureau Marconiplein liet zich ook van haar meest adequate kant zien: door mishandeling en bedreigingen tijdens akties en op het bureau, zoals trekken en draaien aan armen, dreigen om lock-ons (door de brandweer) open te laten slijpen zonder koeling ("straks gaat je hand eraf,") en dreigen met het gebruik van pepperspray indien mensen lock ons niet zouden loslaten.

JUSTITIE

Nu is justitie aan de beurt. In de meeste gevallen luidt de aanklacht het niet opvolgen van een bevel en/of lokaal- of erfvredebreuk. In het geval van de vierde aktie is tegen de mensen in lock-ons vernieling (in vereniging) ten laste gelegd. Niet omdat zŪj iets vernield hebben, maar omdat de brandweer dat heeft gedaan: die hebben namelijk het hek opgeknipt.

BLOKKADES GAAN DOOR!

Dit alles is in het geheel geen reden om de blokkade acties te staken. Integendeel, want wat aktivisten ook overkomt, het zal nooit zo erg (kunnen) zijn of worden als hetgeen onschuldige migranten die zomaar ineens kunnen verdwijnen overkomt.

Zolang mensen die een beter bestaan zoeken worden opgesloten, zullen er blokkade akties zijn.

Zolang grenzen verder blijven opengaan alleen voor financieel gewin van bedrijven, overheden en naties, ten koste van mensen die hier het slachtoffer van worden en voor wie de muren juist hoger worden opgetrokken, zullen er akties zijn.

Zolang nationalisme en populisme hoogtij vieren en vreemdelingenhaat als een vloedgolf over immigranten wordt uitgestort, zullen er mensen zijn die zich hiertegen verzetten.

VERDER DUS

Werkgroep Stop Deporaties blokkeerde de afgelopen maanden de poorten van Schiphol Oost, en de in aanbouw zijnde bajes in Alphen aan de Rijn. De rechtzaken (want dit is nog maar de eerste) zijn voor de aktivisten een podium voor meer protest.

KOM OOK!
Laat zien en horen hoe je erover denkt, want het is de Neederlandse overheid, het is de vertegenwoordiging van Fort Europa, die ergens schuldig aan is en aangeklaagd dient te worden: schending van mensenrechten, mishandeling, gijzeling, moord, aanzetten tot haat.

DE ZITTING begint om half twee, en zal de hele middag in beslag nemen. Wil je dit stuk theater niet missen en vanaf het begin meemaken, zorg dan dat je er rond kwart over 1 bent.

PLAATS VAN HANDELING: rechtbank Rotterdam, tegenover de Erasmusbrug op de Kop van Zuid, Wilhelminaplein 125.

GEEN MENS IS ILLEGAAL! STOP DE HEKSENJACHT! STOP DEPORTATIES!

1e aktie:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/06/37336.shtml
2e aktie:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/07/38016.shtml
3e aktie:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/09/38656.shtml
4e aktie:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/10/39340.shtml


- E-Mail: stopdeportaties@yahoo.com Website: http://stop_deportaties.mahost.org/
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
dec. 14: Stop Deportations activists to court 
werkgroep Stop Deportaties - 09.12.2006 13:04


Hereby the english translation of the above:
Dec. 14th: Stop Deportations activists to court

Thursday, december 14 december, at 1.30 pm, nine people that were arrested at several actions at the Rotterdam jailboats, have to appear in court. It pleases them to comply with this request: to bring charges against the criminal practice of locking up the undocumented!

NO MAN IS ILLEGAL! STOP THE WITCH HUNT! STOP DEPORTATIONS!

On june 26th, july 31st, september 4th and october 6th blockade actions took place at the Rotterdam jailboats. (links to reports underneath). People chained themselves to the gates, and climbed boat and walkingbridge. The actions once and again ended, lock ons still on, during some hours or days in the visitor's rooms of the Marconiplein policestation.

FIRE BRIGADE

To break the actions, the fire brigade was again and again willing to let themselves be used, and they themselves used violence as well. In answer to a letter sent about this, it said (free translation:) that it is the task of the fire brigade to help the police.

JAILBOAT GUARDS

At the second action one activist fell into the hands of jailboat guards and was beaten up, both outside and inside the cell. Result: fractured hand and a bruised wrist. At the third and fourth action guards pricked and beat with their clubs and tried to cut ropes of climbers. Also they threatened that the next to fall into their hands would be worse off than the first. It says a lot about the miserable conditions in which people are locked up in the boats!

RESPONSE FROM THE BOATS

During the actions we managed to have some contact with prisoners. Pounding and yelling was to be heard in reaction to the calling out of slogans. Sometimes there was some conversation. Thus, in july, a prisoner confirmed that some people were on hunger strike. Later on, it became known that the hunger strike had ended. Guards and management make sure of this; by threats, isolation, and violence.

POLICE

The police of Marconiplein station also showed their most adequate side: by abuse and threats during actions and at the station, such as pulling and twisting arms, threatening to let lock ons be cut by the fire brigade without using coolant ("your hand may come off!"), and threatening to use pepperspray on those who didn't want to let go of the lock on.

THE LAW

Now it's the justice's turn. In most cases the charge is not following an order and/or disturbing domestic peace. In the case of the fourth action people who were in lock on are charged with destruction (in assocation). Not because thťy demolished something, but because the fire men did: they cut open the gate.

BLOCKADES WILL CONTINUE!

All this, is not at all reason to stop. On the contrary, because whatever may happen to activists, it will never (be able to) be or become as bad as what happens to innocent migrants that may just one day disappear.

As long as people who are looking for a better existence will be locked up, there will be blockades.

As long as border continue to open up for financial gain of companies, governments and states only, at the cost of people who are victamized by this and for whom the walls are built even higher, there will be action.

As long as nationalism and populism are rampant and xenofobia is pour out onto immigrants like a tidal wave, there will be people that resist.

SO WE MOVE ON

Workgroup Stop Deportations has in the past few months blocked the gates of Schiphol Oost detention center, and the jail in construction in Alphen aan de Rijn. The trials (because this is only the first one) mean to activists a platform for more protest.

JOIN US!
Let it be heard and seen what you think, because it is the NOtherlands' government, it is the representation of the Fortress of Europe, that is guilty of something and needs to be charged: violation of human rights, abuse, the taking of hostages, murder, inciting hatred.

THE TRIAL starts at 1.30 pm, and will take all afternoon. If you don't want to miss this piece of theatre and want to be there from the beginning, then make sure you are there around 1.15 pm.

PLACE OF ACTION: Rotterdam courthouse, across the Erasmus bridge at the 'Kop van Zuid', Wilhelminaplein 125.

NO MAN IS ILLEGAL! STOP THE WITCH HUNT! STOP DEPORTATIONS!

link to 1st action:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/06/37336.shtml
link to 2nd action:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/07/38016.shtml
link to 3rd action:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/09/38656.shtml
link to 4th action:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/10/39340.shtmlE-Mail: stopdeportaties@yahoo.com
Website: http://stop_deportaties.mahost.org/
 
nog een paar relevante links 
Joke Kaviaar - 09.12.2006 19:20

De brief aan de brandweer, die hier wordt genoemd staat op:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/08/38180.shtml

Het antwoord van de brandweer staat op:
 http://www.indymedia.nl/nl/2006/08/38442.shtml

E-Mail: info@jokekaviaar.nl
Website: http://www.jokekaviaar.nl
 
Nieuws? 
M. - 14.12.2006 21:16

Is er al nieuws uit Rotterdam? Hoe ging het vandaag?
Iemand een update over de uitspraak en/of hoeveel mensen er waren?
Hebben ze hun punt kunnen maken?
Uitslag 
NN - 15.12.2006 03:25

Voor meer info over de rechtzaak zie:
 http://www.indymedia.nl/nl/2006/12/41336.shtml
uitspraak: alleen boetes 
Stop Deportaties - 22.12.2006 20:31

Zie:  http://www.indymedia.nl/nl/2006/12/41492.shtml
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.