english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Griekenland Is Overal! - Grote demonstratie 17 juli
Griekenland is overal! - 28.06.2010 20:41

Niet onze crisis! Wij gaan niet betalen! Griekenland is overal!

Demonstratie in solidariteit met de mensen in Griekenland en tegen de crisismaatregelen in Nederland en de rest van Europa.
zaterdag 17 juli
14.00 Spui, Amsterdam

Nu de Griekse overheid het startsein heeft gegeven, worden door alle EU-regeringen ultra-neoliberale maatregelen opgelegd. 30 Miljard euro bezuinigingen in Griekenland, 29 miljard in Nederland, 45 miljard in Frankrijk, 80 miljard in Duitsland…. lonen worden verminderd, ontslagregelingen afgeschaft, goed onderwijs en gezondheidszorg worden een privilege van de rijken en publieke voorzieningen worden geprivatiseerd.

Zij vertellen ons dat deze bezuinigingen noodzakelijk zijn om de grootschalige staatsschulden en begrotingstekorten te verhelpen. Ze vertellen ons niet dat deze schulden en tekorten het gevolg zijn van het uitkopen van de banken door de regeringen. Ze vertellen ons ook niet dat ze met deze bezuinigingsmaatregelen de werklozen, arbeiders en studenten willen laten betalen voor de financiële steun aan de banken.
Zij vertellen ons dat de crisis-ingrepen nodig zijn om middelen te creëren voor het redden van de euro. Ze vertellen ons niet dat het hulppakket van 750 miljard euro voor Griekenland – met een 5,5% woekerrente – en de andere “zwakke” economieën in de Eurozone noch een “blanco cheque” is voor de mensen in Griekenland noch een hulp-missie voor Europa is.

Ze vertellen ons niet dat het geld van dit hulppakket linea recta naar de kredietverstrekkers van Griekenland, Spanje, Portugal en Italië gaat. Dit zijn de banken en internationale speculanten die na vorig jaar nog “gered” zijn met het geld van de belastingbetalers en hiermee begonnen te speculeren om winst te maken op een mogelijk bankroet van landen en de ellende van miljoenen burgers. Zoals Karl Otto Pohl, de vorige directeur van de Duitse Bundesbank, vertelde: “[...]waar dit werkelijk om ging – (het ging) namelijk (om) het redden van de banken en rijke Grieken” (der Spiegel, 18/05/2010). Deze “gift” aan de banken en speculanten zal worden betaald door de Griekse burgers – de arme Grieken – doormiddel van een verlies van inkomen en stijgende lasten. En ook de rest van Europese bevolking zal hier aan meebetalen doormiddel van een nog grotere staatsschuld en het tegemoet zien van ‘crisismaatregelen’ om een dergelijke “Griekse ramp” te kunnen vermijden.

Zij vertellen ons dat we de verslechtering van onze levensstandaard door de crisismaatregelen moeten accepteren, of zelfs dat deze onze schuld zijn. Ze vertellen ons ook dat de stakingen en demonstraties in Zuid Europa de economieën van deze landen en de stabiliteit van de euro nog verder bedreigen. Ze vertellen ons echter niet dat de honderdduizenden Griekse, Spaanse en Portugese mensen die de straat op gaan tegen deze ongekende neoliberale aanval strijden voor hun recht op werk, inkomen, pensioen, onderwijs en gezondheidszorg en niet om niet-bestaande luxe privileges te beschermen zoals de media ons doet geloven.

Wij roepen ‘Griekenland is overal’, ook hier! De strijd van de Griekse bevolking tegen de crisismaatregelen van de EU en IMF vraagt om onze solidariteit! Het gaat niet alleen over hen ‘daar, in het zuiden’ maar ook over ons hier in Nederland. Ongeacht wat voor regering er gevormd zal worden in de komende weken – puur rechts of ‘paars plus’ – werkelozen, werkenden en studenten -veelal met een flexbaantje- zullen een vermindering van de werkloosheidsuitkeringen en zorg-subsidies tegemoet zien, net als afschaffing van ontslagregelingen en een verhoging van kosten voor onderwijs en de gezondheidszorg. Werkeloos en werkend Nederland zal 29 miljard euro moeten ophoesten zodat ABN-AMRO de 30 miljard financiële steun die het vorig jaar kreeg kan houden….

De strijd de Griekse bevolking tegen de crisismaatregelen van de EU en het IMF is onze strijd. Het is een strijd voor een samenleving die wordt bepaald door de behoeften van mensen en niet door de belangen van banken. Het is een strijd voor een samenleving met een goede levensstandaard voor iedereen – arbeiders, studenten, werklozen en gepensioneerden. Een strijd voor een transparante samenleving met inspraak voor iedereen op zaken die hen aangaan. Een strijd voor een samenleving met gratis onderwijs en gezondheidszorg, voor gelijke kansen en zonder armoede en ongelijkheid.


- E-Mail:  griekenlandisoveral@live.nl
 
aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Poster 
Griekenland is overal! - 28.06.2010 20:59
Poster om te verspreiden.
English version  
Greece is everywhere! - 29.06.2010 02:31

Demonstration in solidarity to the Greek people and against the austerity measures in the Netherlands and all over Europe.

Saturday - 17.07.2010,
At 14:00,
Spui, Amsterdam.


It is not our crisis! We will not pay for it! Greece is everywhere!

After the Greek government giving the signal, governments all over Europe are imposing ultra-neoliberal policies. 30€ billion of budget cuts in Greece, 29€ billion in the Netherlands, 45€ billion in France, 80€ billion in Germany… Salaries are being decreased, the regulation of dismissals is being lifted off, good education and health care are becoming an expensive privilege of the rich, state services are being privatized.
They tell us that these cuts are necessary to cover the large state debts and deficits. They do not tell us that these debts and deficits were created by the rescue packages that governments offered as a gift to banks. They also do not tell us that with these budget cuts they want the unemployed, the students and the working people to pay for these rescue packages.
They tell us that austerity measures are needed in order to gather the funds that are needed to rescue the euro. They do not tell us that the 750€ billion rescue package for Greece – with a 5.5% usurer’s rent – and the other ‘weak’ economies of the Eurozone is neither a ‘blanco cheque’ for the Greek people nor a rescue act for Europe.
They do not tell us that the money from this rescue package will go directly to the accounts of the lenders of Greece, Spain, Portugal and Italy: the banks and the international speculators that after being ‘rescued’ last year with tax-payers money, started to speculate and make profit on the default of countries and on the misery of millions of citizens. As the former director of the Bundesbank, Karl Otto Pohl, said: …“what this was really about – (it was) namely (about) rescuing the banks and the rich Greeks” (der Spiegel, 18/05/2010). This ‘gift’ to banks and speculators will be paid by the Greek people – the poor Greeks – through their loss of income, and by the rest of the European people by having to pay an extra debt and by facing ‘preemptive’ austerity measures so that their countries can avoid the ‘Greek disaster’.
They tell us that we have to accept the deterioration of our living standards with the austerity measures. They also tell us that the strikes and demonstrations in Southern Europe endanger further the economy of these countries and the stability of the euro. They do not tell us that the hundreds of thousands of Greeks, Spanish and Portuguese that have gone to the streets against this unprecedented neoliberal attack are struggling for their basic rights on employment, earnings, pension, education and health care and not to protect some non-existing luxurious privileges that are paid with European money.
We say that Greece is everywhere also for us! The struggle of Greek people against the EU-IMF austerity measures needs our solidarity and not only… It’s not only about them ‘over there in the South of Europe’. It’s also about us, in the Netherlands. No matter what government will be formed in the coming weeks, pure right-wing or ‘purple-plus’, the poor and middle-class Dutch working people and students will face a cut of unemployment and social welfare benefits, abolition of dismissal-regulation, increase of education and health-care costs. The poor and middle-class people will have to cover the 29€ billion budget cuts so that ABN-AMRO can keep the 30€ billion rescue package that it received last year…
The struggle of the Greek people against the EU-IMF austerity measures is our struggle. It is a struggle for a society that will be determined by the people’s needs and not by the banks’ interests. It is a struggle for a society with an acceptable standard of living for everybody – working people, students, unemployed and pensioners. It is a struggle for a society without poverty and inequality. It is a struggle for free education and health care for everybody.
Polskie tłumaczenie=Polse vertaling  
mgriks(at)gmail.com - 06.07.2010 01:18

Demonstracja jedności z narodem greckim i przeciwko planom oszczędnościowym w Holandii i Europie.

Demonstracja jedności z narodem greckim i przeciwko planom
oszczędnościowym w Holandii i Europie.
Sobota- 17.07.2010,
Godzina 14:00,
Spui, Amsterdam.
To nie nasz kryzys! My za niego nie zapłacimy! Grecja jest wszędzie!
W ślad za rządem Greckim inne kraje obierają ekstremalnie
wolnościową taktykę. Budżety zostały drastycznie zmniejszone: w
Grecji o 30 miliardów euro, w Holandii o 29 mialiardów euro, we
Francji o 45 miliardów euro, o 80 miliardów euro w Niemczech...
Zmniejszono wysokość wynagrodzeń, prawa dotyczące zwolnień
z miejsca pracy zmieniają się na niekorzyść pracowników, usługi
społeczne ulegają prywatyzacji, edukacja i opieka zdrowotna stają się
przywilejem bogatych.
Mówią nam, że te oszczędności są konieczne, aby załatać dziurę
budżetową. Nie powiedzą nam jednak, że jej przyczyną są zapomogi
jakie rząd sprezentował bankom. Nie powiedzą nam również, że chcą,
aby to studenci, ludzie pracujący i bezrobotni za nie zapłacili.
Mówią nam, że wprowadzenie planu oszczędnościowego jest
konieczne, aby wygenerować kapitał, który pomoże ocalić walutę euro.
Nie powiedzą nam, że 750 miliardów euro, które zostały przekazane
Grecji i innym dotkinietym przez kryzys ekonomiczny krajom
członkowskim Unii Europejskiej, tak naprawdę nie uratuje ani Grecji,
ani Europy.
Nie powiedzą nam, że pieniądze jakie zostały wysłane do
poszkodowanych państw wpłyną na konta greckich, hiszpańskich,
portugalskich i włoskich kredytodawców: „ocalone” z pieniędzy
podatników w zeszłym roku banki i międzynarodowi spekulanci
zaczynają dorabiać się na kryzysie i tragedii milionów obywateli.
Były dyrektor Bundesbanku, Karl Otto Pohl, mówi: „Tak naprawdę
chodziło o to, aby ocalić banki i bogatych Greków.” (der Spiegel, 18/
05/2010).
„Prezent” jaki otrzymały greckie banki i spekulanci opłacą
najbiedniejsi, teraz odcięci od dochodów, Grecy i podatnicy Unii
Europejskiej. A wszystko to na wszelki wypadek, aby uniknąć „greckiej
katastrofy” we własnym państwie.
Mówią nam, że musimy zaakceptować plan oszczędnościowy i
pogorszenie się standardów naszego życia jakie on ze sobą niesie.
Mówią nam także, że strajki i protesty ludności Południowej
Europy zagrażają ekonomii tych państw i stabilności euro.
Nie powiedzą nam jednak, że setki tysięcy Greków, Hiszpanów i
Portugalczyków, którzy wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko
tym niesłychanym zarządzeniom, walczą o postawowe prawa: prawo
do zatrudnienia, zarobków, emerytur, edukacji i opieki zdrowotnej.
Dla nas Grecja jest wszędzie! Walka narodu greckiego przeciwko
planowi oszczędnościowemu Unii Europejskiej i Międzynarodowego
Funduszu Walutowego wymaga solidarności i wsparcia. Nie chodzi tu
jednak tylko o Grecję czy o „te kraje na południu Europy”, tu chodzi
także o nas, także o Holandię. Bez względu na to jaki rząd i jaka
koalicja zostanie utworzona, holenderska klasa średnia, studenci i
najbiedniejśi znajdą się w sytuacji bez zasiłków, bez sprzyjającego
zatrudnionemu prawa pracy oraz wzrostu kosztów edukacji i opieki
zdrowotnej. To właśnie tym ludziom, nam, zabiorą 29 miliardów euro,
aby ABN-AMRO mogło zatrzymać 30 miliardów pomocy otrzymanej w
zeszłym roku...
Walka Greków przeciwko planowi oszczędnościowemu Unii Europejskiej
i Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest również naszą walką.
To walka o stworzenie takiego społeczeństwa w którym najważniejsze
będą potrzeby jego obywateli a nie interesy banków. Jest to walka o
dobry standard życia dla wszystkich: ludzi pracujących, studentów,
bezrobotnych i emerytów. Jest to walka o społeczeństwo równości,
tak w sensie międzyludzkim jak i ekonomicznym. Walka o darmową
edukację i opiekę zdrowotną dla wszystkich.

- E-Mail:  griekenlandisoveral@live.nl

E-Mail: mgriks(at)gmail.com
Website: http://www.positi.blogspot.com
 
Benefiet Griekenland-Nijmegen 
Onderbroek - 06.07.2010 06:50

flyer without Extinguishers
flyer without Extinguishers

Zondag de 18e organiseren wij een benefiet concert in Nijmegen om (een deel van de) de kosten te dekken van de demonstratie!
Bands:
-Makabert Fynd (zweedse HC crustpunk)
-The extinguishers (UK Skacore)
-Kliko Kommando (twentse grieken)
-Ruins (crust Germany)
De Onderbroek, 2e Walstraat 19/21 Nijmegen centrum
deuren open 21;00 uur
Donatie tussen 3€ en 5€!

Fotos 
Pappa Razi - 17.07.2010 18:05

banner
banner

banner
banner

leidsestraat
leidsestraat

Fotos van de rustig verlopen demo

E-Mail: papparazi@puscii.nl
Website: http://papparazi.noblogs.org/
 
fotos  
Pappa Razi - 17.07.2010 18:07

vijzelgracht
vijzelgrachtmeer

E-Mail: papparazi@puscii.nl
Website: http://papparazi.noblogs.org/
 
more fotos 
Pappa Razi - 17.07.2010 18:08

voor de bank
voor de bank
een spreker
een spreker

en nog meer

E-Mail: papparazi@puscii.nl
Website: http://papparazi.noblogs.org/
 
greece 
nn - 17.07.2010 18:38
grieks verkeersbureau
Review 
Pappa Razi - 17.07.2010 18:40

short review of the demonstration on:  http://papparazi.noblogs.org/post/2010/07/17/photos-of-the-griekenland-is-overal-demonstration

Website: http://papparazi.noblogs.org/
 
Greece Is Everywhere.Video from demo 
mgriks(at)gmail.com - 18.07.2010 13:45

Spirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Here You can see the video:
 http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/07/greece-is-everywhere-video-from.html

This is solidarity action(like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us ! Send it to Greece !!!

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
 http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters

E-Mail: mgriks(at)gmail.com
Website: http://ourmediaindymedia.blogspot.com
 
@ Koos Koets 
Paul - 18.07.2010 15:20

Ben ik helemaal voor om bij de feiten te blijven...

Griekenland: de crisis verdiept zich
Terwijl Europese ministers trots de suggestie wekken dat de crisis rondom de euro is bezworen, vragen critici zich af of Griekenland nu niet wordt beloond voor slecht gedrag. De Griekse bevolking kan zich in beide visies niet vinden en gaat massaal de straat op.

"Het neoliberalisme gaat erg ver in zijn depolitiseringsijver", stelt de Vlaamse marxist Matthias Lievens in zijn recente boek Socialisme en democratie in de 21ste eeuw. De instabiliteit van de Europese munt en de economische situatie in Griekenland zijn hiervan goede voorbeelden. Niet alleen door Noord-Europese media, ook door Noord-Europese politici wordt de gigantische schuldenlast van de Griekse overheid weggezet als een cultureel probleem. ‘De Grieken’ zijn onbetrouwbaar, werken veel te kort, krijgen niet alleen een dertiende, maar ook nog eens een veertiende maand en mogen ook nog eens vroeg met pensioen. Maar het zijn niet enkel ‘de Grieken’, ook andere Zuid-Europese landen als Portugal, Italië en Spanje, samen PIGS genoemd, zouden er maar een potje van maken.

Toch komt dit beeld weinig overeen met de werkelijkheid. Het is waar dat sommige Griekse werknemers, zoals ambtenaren, een dertiende en veertiende maand krijgen. Echter, het betreft hier enkel het basisloon, wat lager ligt dan het werkelijke loon. Opgeteld komt deze ‘dertiende en veertiende maandsbonus’ overeen met ongeveer één volledig maand salaris. Dit is qua percentage vergelijkbaar met ‘de bonus’ die Nederlandse werknemers krijgen, alleen noemen wij het vakantiegeld.

Hans Boot van de vakbondssite Solidariteit veegt in een recent artikel de vloer aan met de karikatuur die van de Griekse situatie wordt geschetst. "De kloof tussen mythe en werkelijkheid is opvallend groot", aldus Boot. Zo is de gemiddelde werkweek in Griekenland langer dan het Europees gemiddelde, de gemiddelde pensioenleeftijd hoger dan het Europees gemiddelde en is het aandeel van ambtenaren in de beroepsbevolking lager dan in bijvoorbeeld Nederland.

Pas op het moment dat het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie akkoord zijn over de honderden miljarden aan leningen en garantiestellingen, zwelt ook in Nederland de kritiek op de rol van speculanten aan. Nota bene het CDA eist in het Nederlandse parlement een onderzoek naar fondsen die tegen de Euro hebben gespeculeerd: "De CDA-fractie wil dat deze bijna-lijkenpikkers nationaal en internationaal aangepakt worden".

Henk Jager, als hoogleraar internationale economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, heeft op BNR Nieuwsradio weinig waardering voor de felle taal van de Nederlandse politici. "Politici hebben de afgelopen tientallen jaren dit soort problemen zelf gecreëerd. Globalisering van internationale kapitaalstromen betekend dat alle beperkingen daarop werden afgeschaft. Men had het gevoel dat dit voor de wereldeconomie, inclusief Nederland, grote voordelen zou hebben. Nu klagen ze over het ontbreken van beperkingen op dit soort gedrag."

Het zogenaamde reddingsplan voor Griekenland gaat gepaard met het opleggen van neoliberale dogma’s. Er moet grof worden bezuinigd, lonen moeten omlaag, pensioengerechtigde leeftijd omhoog, BTW omhoog en er zal flink gesneden moeten worden in de verzorgingsstaat. Dit is geen reddingsplan, maar Europees beleid gedicteerd door de markt.

Deze plannen leggen de rekening van de crisis eenzijdig neer bij de werkende bevolking en laat het bedrijfsleven buiten schot. Hiermee komen we feitelijk bij de kern van de zaak. De huidige crisis van de euro is niet eenzijdig neer te leggen bij mediterrane lidstaten. Het is een consequentie van een op hol geslagen financiële sector, die wanhopig probeert te doen wat kapitaal altijd doet: streven naar winstmaximalisatie. Is het niet door investeren, dan is het wel door speculatie. De insteek van de recente leningen en garantiestellingen door de Europese Unie is níet om deze markt te beteugelen, maar om deze markt te kalmeren. Maar ja, een verwend kind wil na één snoepje altijd een tweede. Op lange termijn zal het reddingsplan de crisis enkel verdiepen in plaats van oplossen. Het is de Griekse bevolking die betaalt voor het drinkgelach.

Website: http://www.grenzeloos.org/nieuwslog/index.php/id/408.html
 
Woorden kunnen moorden 
AntonisX - 19.07.2010 16:08
Sokratis Giolias, 37, died after being shot before dawn in the capital's eastern neighborhood of Ilioupoli. Police said bullet casings at the scene matched two 9-millimeter handguns used by the Greek terrorist group Sect of Revolutionaries.

Sect of Revolutionaries emerged followed Greece's widespread rioting in December 2008, sparked by the police's fatal shooting of a teenage boy. The group has vowed to carry out attacks against police and the news media, which it accuses of helping corrupt business interests mislead public opinion.

Hoeveel doden moeten er nog vallen totdat mensen zich realiseren dat woorden kunnen doden?! "Strijd", "Struggle", "Reclaiming the Media", "War". Allemaal prachtige kreten. In naam van die kreten werd deze onderzoeksjournalist vanochtend uit naam van de REVOLUTIE vermoord.

Sokratis had een kind en zijn vrouw was zwanger van de tweede. Morgenavond wordt hij in Athene begraven...
volgens mij waren het kogels 
Enrage - 20.07.2010 18:05

volgens mij waren het toch echt kogels die die gast hebben vermoord.

en volgens mij zijn wij niet bezig met een haatcampagne tegen een of andere journalist.
Guns don't kill people ... 
GLC - 20.07.2010 20:01

I'm pretty sure it was bullets that killed him and that the bullets came from a gun.

From taxipali on libcom.org : "the Sect of Revolutionaries seem to be utter nuts anyway, so why not be behind this fascist attack? Mr Giolias run the most popular news blog in the country (troktiko) whose investigative journalism strangely collided with a rather explicit voyeurism. He was definately a controversial figure but nothing in him could ever legitimate his assassination by leftists etc. This is widely considered to be the first time a journalist is killed in Greece, although some would claim the assassination of the right-wing daily publisher Momferatos in the 80s would actually count as the first. The way of the assassination clearly points to mafia methods and is consistent with threats by the SR in the past that they will hunt journalists in their homes. I cannot bring myself here to reproduce the fascist militaristic vomit-discourse of the armed maniacs, but is gets even more disgusting in a Tarantino parody way. The fact is that whatever scum might have done it is objectively working for the establishment of a police state in Greece at a time that the mass labour struggle on the streets seems to be seriously wavering before ongoing government onslaughts."

And another greek in the same place: "The Sect of Revolutionaries are not leftists, I have not read their communiques since they last attacked but from what I can remember they are nihilist/individualist anarchists more like the Cells of Fire and not like Revolutionary Struggle who are class-struggle anarchists."

Also, it does look amazingly like a false flag operation/strategy of tension. Even if it's not it's a pretty horrendous and stupid action.

Website: http://libcom.org/forums/news/greek-journalist-killed-suspected-terrorist-group-attack-19072010
 
valse vlag 
onix - 21.07.2010 00:19

op zich moet je het eens proberen met een bekend pistool rond gaan hangen ... maar, deze sekte heeft al wel meer liquidaties gedaan die het bedrijfsleven en regering welvallig waren...
iedereen mag zelf weten hoe graag ie zijn kameraden verketterd en de schijnheilige zakkenvullers gelooft, maar ik niet..
prettig detail, dezelfde kogels komen al wel vaker erg handig uit om links te kriminaliseren...
weet je wat je kunt verwachten. irritant.

 http://hubpages.com/hub/Greek-Journalist-Socrates-Giolias-Assassinated-Outside-His-Home

kijk hier bvb wie die journalist nu tegen zich had, en hoe ultiem weinig links of anarchisten daar mee zouden zitten.
er staat ook nog bij voor welke gelegenheden de politie deze sekte verder heeft gebruikt.

'Als onrecht de wet wordt, is verzet een plic 
Grenzeloos - 02.08.2010 17:15

Tekst van een toespraak op de 'Griekenland is overal' demonstratie van 17 juli.

'Als onrecht de wet wordt, is verzet een plicht' zo was een paar weken geleden te lezen op een Grieks spandoek. Dit geeft goed weer waar de bevolking van Griekenland zich mee geconfronteerd ziet: onrecht. En wat er nodig is om hier een einde aan te maken: protest, verzet. De crisis die zich nu ontvouwt is het nieuwste hoofdstuk in een drama dat nu al bijna drie jaar geleden begon, met de zogenaamde 'kredietcrisis' in de Verenigde Staten. Dat was zogenaamd een financiële crisis, veroorzaakt door hebberige bankiers en financieel gesjoemel.

En hebberige bankiers en gesjoemel zijn een probleem. Maar deze crisis gaat veel dieper gaan en al snel was het hele internationale financiële systeem aan het wankelen. Dezelfde regeringen die ons jarenlang vertelden dat er geen geld was voor gezondsheidszorg, onderwijs of andere sociale voorzieningen, vonden toen opeens miljarden en miljarden voor steun aan banken.

Daarmee kwam een einde aan het neoliberale fabeltje van het zelf-regulerende vermogen van de markt. Na jarenlang verkondigd te hebben dat de overheid zich vooral niet met de vrije markt moest bemoeien mocht dezelfde overheid nu deze markt van de ondergang redden.

Want ondertussen had de zogenaamde 'kredietcrisis' zich verspreid naar de rest van de economie. Van de kredietcrisis werd de crisis een algemene economische crisis. En deze economische crisis wordt nu een landen-crisis, met als eerste slachtoffer Griekenland. Dezelfde economen die de grootste crisis sinds de de jaren dertig niet hebben zien aankomen, dezelfde economen die voortdurend het einde van deze crisis aankondigen, vlak voor deze zich weer verdiept, beweren te weten wat Griekenland moet doen om de crisis te boven komen.

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen: dat is nog steeds hun oplossing voor alles. Elk neoliberaal dogma van 'geen overheidssteun' of 'geen overheidsinmenging in de economie' is gebroken behalve dit ene: als het crisis is, moeten de gewone mensen er voor opdraaien. De gewone mensen in Griekenland krijgen te horen dat zij moeten opdraaien voor schulden veroorzaakt door de rijken en machtigen. Banen, pensioenen, publieke diensten worden opgeofferd en overgeleverd aan dezelfde logica van de winst die keer op keer bewijst tot nieuwe crisis te leiden.

Alles moet anders, zodat alles hetzelfde kan blijven voor de kleine groep mensen die profiteert van deze krankzinnige logica. Als onrecht de wet wordt, is verzet een plicht.

Wat vandaag geprobeerd wordt door te drukken in Griekenland zal ons morgen of overmorgen in een andere vorm staan te wachten. We kunnen rekenen op een regering die met plannen voor ongekende sociale afbraak zal komen. En de argumenten die ze daar voor zullen gebruiken, zullen dezelfde zijn als die van hun geestverwanten die nu Griekenland onder handen willen nemen.

'Het is nu eenmaal crisis', 'we hebben geen andere keuze' – je kan het de politici en bazen al bijna horen zeggen.

Daarom moeten wij hen een andere logica opleggen. Want waar het uiteindelijk om gaat is wie deze crisis zal betalen. Zullen het de gewone mensen zijn, in Griekenland, Nederland en wereldwijd? Mensen die part nog deel hadden aan de crisis? Als het aan onze bazen ligt wel. Als we dat willen veranderen, als wij de rijken de crisis willen laten betalen, moeten we daar zelf voor zorgen.

Daarvoor is verzet niet alleen een plicht, het is bittere noodzaak. Onze principes zijn eenvoudig: de mensen die al die tijd geprofiteerd hebben van een economisch systeem dat nu in crisis is, moeten ook de mensen zijn die voor die crisis opdraaien. Wij gaan niet met ons geld en onze arbeid opdraaien voor het oplappen van een systeem dat steeds opnieuw een andere crisis produceert.

Het doorzetten van deze principes zal nog niet makkelijk zijn. Een overwinning voor onze kant in Griekenland is verre van zeker. En vergeleken met Griekenland staat het sociale verzet in Nederland al helemaal in de kinderschoenen. Dat betekent dat we des te harder aan de slag moeten.

Griekenland is overal – want overal wordt geprobeerd de gewone mensen te laten betalen voor de crisis.
Laten we ervoor zorgen dat het andere Griekenland, dat van verzet en protest, ook wereldwijd is. Laat de rijken hun crisis betalen.

Website: http://www.grenzeloos.org/artikel/viewartikel.php/id/1716.html
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.