english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Vrijescholen gebruiken misleidende getuigschriften
Ramon De Jonghe - 06.02.2011 13:27

Verscheidene vrijescholen houden ouders voor dat aan het einde van het ‘Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs – theoretische leerweg’ (Vmbo-t) leerlingen bij goede examenafsluiting een diploma ontvangen. In werkelijkheid blijkt het slechts om een getuigschrift Individueel Voortgezet Onderwijs (Ivo – Mavo) te gaan.

Verscheidene vrijescholen (of Rudolf steinerscholen) houden ouders voor dat aan het einde van het ‘Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs – theoretische leerweg’ (Vmbo-t) leerlingen bij goede examenafsluiting een diploma ontvangen. In werkelijkheid blijkt het slechts om een getuigschrift Individueel Voortgezet Onderwijs (Ivo – Mavo) te gaan.

Een moeder liet me weten dat daardoor niet alleen haar dochter een diploma aan de neus zag voorbijgaan, maar ook dat haar dochter wegens het niet kunnen voorleggen van dat diploma niet werd toegelaten voor de Mbo – opleiding Fotografie.

De dochter zat doordat de ouders door de steinerschool verkeerd zijn voorgelicht in een Ivo-Mavo richting, terwijl de ouders was voorgehouden dat het om een Vmbo-t richting ging. In Ivo-Mavo gelden van het Vmbo-t afwijkende eisen voor de examenafsluiting. Ondanks haar goede resultaten behaalde de dochter geen diploma Vmbo-t. De ouders was echter duidelijk gemaakt, en dat blijkt ook uit door de school verschafte documenten, dat succesvol afsluiten van deze richting met een diploma wordt gehonoreerd.

Zich baserend op art. 49a van het Examenbesluit (WVO), zou de dochter, indien ze zoals de school beweerde in een echte Vmbo-t richting zou zitten, wel geslaagd moeten zijn voor haar eindexamen. Doordat de school zich echter beroept op een door de minister van Onderwijs toegestane, maar niet wettelijk onderbouwde, afwijking op examinering komt ze tekort om te slagen. Concreet: ze haalt één vijf waar ze een zes had moeten halen. Maar zelfs indien ze haar examen zonder ‘tekort’ had afgesloten, zou ze geen diploma hebben behaald: de school zou wettelijk enkel het Ivo-getuigschrift hebben mogen overhandigen.

De ouders geven aan dat ze hun dochter nooit zouden hebben ingeschreven in de ‘Vmbo-t leerweg van de school’, indien ze zouden zijn ingelicht i.v.m. het feit dat de daar uitgereikte ‘diploma’s’ (Ivo-Mavo) eigenlijk getuigschriften zijn. In de in het geval van hun dochter van toepassing zijnde Ivo-licentie die in 2008 door de Staatssecretaris van Onderwijs aan de school is toegekend, staat klaar en duidelijk dat

‘indien het bevoegd gezag van de school aan leerlingen, die een IVO-afsluiting hebben afgelegd, als hierboven bedoeld, een getuigschrift uitreikt, draagt het er zorg voor dat dit getuigschrift zo wordt opgesteld dat het niet kan worden aanzien voor een diploma dat is uitgereikt volgens EB’.

De school reikt echter een getuigschrift uit waarop in vette letters DIPLOMA staat. Dit betekent dat argeloze ouders en leerlingen van bij de aanmelding tot en met het overhandigen van het getuigschrift in de veronderstelling worden gelaten dat het i.p.v. om een getuigschrift om een diploma gaat.

De Klachtencommissie die de klacht heeft behandeld, kwam tot volgende conclusies.

‘…de school niet helder heeft gemaakt dat hun dochter daarentegen op de IVO-MAVO zat en dat haar opleiding met een IVO-afsluiting zou afgerond worden…’

‘De school is in haar voorlichting tekort geschoten. Zij heeft bij de ouders zelfs de indruk gewekt dat er wél van een vmbo-t schooltype sprake was en dat een met goed gevolg afgelegd eindexamen met een diploma zou gehonoreerd worden.’

‘De Klachtencommissie VO is van oordeel dat de school wat dit eerste klachtpunt betreft onzorgvuldig heeft gehandeld tegenover klagers.’

Dit hoeft denk ik geen verder betoog. De uitgebreide en gedetailleerde documentatie die de ouders hebben samengebundeld en die ook is bekendgemaakt aan de betrokken diensten, de leden van De Tweede Kamer en minister van Onderwijs Bijsterveldt, onder­bouwt het oordeel van de Klachtencommissie meer dan afdoende.

De ouders hadden ook een klacht i.v.m. ‘het door de school hanteren van eigen richtlijnen’. Die vond de Klachtencommissie dan weer ongegrond. De minister van Onderwijs heeft krachtens artikel 29, lid 6 de school in 2008 de toestemming kunnen geven om onder voorwaarden af te wijken van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. Deze toestemming geldt voor de leerlingen van de Ivo-Mavo. Par. 3.4 zegt:

‘Dit betekent dat, anders dan bij een volledig centraal afgelegd eindexamen, leerlingen die aan de IVO-afsluiting deelnemen één vijf mogen hebben voor de vakken die centraal worden geëxamineerd (Engels en Nederlands) en voor de overige vakken een voldoende moeten hebben. Er is hier welis­waar sprake van verschillen in examennormen, maar er is beslist geen sprake van door het Karel de Grote College willekeurig gekozen richtlijnen.’

Door de formulering ‘hanteren van eigen richtlijnen’ is eigenlijk de mogelijkheid geschapen om deze tweede klacht ongegrond te verklaren. De school is zo geen willekeur in de zin van ‘vrijblijvend eigen richtlijnen hanteren’ ten laste te leggen. Er wordt immers gebruik gemaakt van een door het ministerie van Onderwijs geschapen kader. De ouders zouden de klacht op dit moment dan ook anders verwoorden:

‘Door naar eigen goeddunken gebruik te maken van een mengeling van de Wvo en de Ivo-licentie heeft de school eigen richtlijnen gehanteerd m.b.t. het slagen voor het eindexamen die wettelijk niet worden onderschreven. Zelfs bij een juist volgen van de Wvo en Ivo-licentie ontstaat een rechtsongelijkheid in het examenoordeel in het VO, omdat de claim dat men het hier heeft over gelijkwaardige diplomering in de discrepantie tussen art. 47/48/49 van WVO en art. B.2a, én vooral art. D van de IVO licentie (waarin duidelijk wordt gesteld dat het hier om een getuigschrift gaat) deze claim al ontkracht wordt.’

Conclusie

Wanneer de ouders en de dochter niet verkeerd zouden zijn ingelicht en zo de kans alsnog hadden gehad voor de ‘echte’ Vmbo-t leerweg te kiezen, zou de dochter met de door haar behaalde examenresultaten wel een diploma op zak hebben gehad.

Begripsverwarring

Verder blijkt uit de documentatie van de ouders dat men in de school blijkbaar niet van plan is de formulering ‘Diploma’ van de getuigschriften te verwijderen. Men kan hierbij de opmerking maken dat de informatieverstrekking zoals dat in deze school is gebeurd, nauw aansluit bij hoe binnen de rest van de antroposofische beweging met informatie wordt omgegaan. Of de school bewust foutieve of misleidende informatie heeft verstrekt, valt moeilijk te zeggen. Zelfs al be­staat in de steinerschoolbeweging een sterke tendens om de zaken mooier of anders voor te stellen dan ze zijn. Mijn expertise en die van anderen die onderzoek naar de steinerschool hebben gedaan, wijst erop dat men er nogal opvallend vaak onzorgvuldig omgaat met voorlichting.

Academici die zich over de steinerschool en de antroposofie hebben gebogen, spreken zich daar ondubbelzinnig over uit. Klaus Prange, professor Algemene Pedagogiek aan de Universiteit van Tubingen noemt de steinerschool (waldorfschule/vrijeschool) een ‘Mogelpackung’, wat zoveel wil zeggen als bedrieglijke verpakking of bedotterij [1]. De onlangs gepromoveerde historicus Peter Staudenmaier heeft het dan, met bijzonder veel aandacht voor de steinerpedagogie, weer over het dubbele gezicht van de antroposofie [2], de leer van Rudolf Steiner waarop men zich in steinerscholen beroept. Op basis van mijn eigen onderzoek en getuigenissen van gedupeerde ouders en leerlingen kan ik alleen maar beamen dat in de steinerschool vaak begrippen worden gehanteerd die in gangbare, reguliere context iets heel anders betekenen dan wat men daar in de steinerschool eigenlijk mee bedoelt. Ook de aan het Vredesinstituut verbonden polemoloog en pedagoog Roger Boonen beschrijft bijvoorbeeld hoe een steinerschool d.m.v. een schoolbrochure bewust begripsverwarring in de hand werkt.[3]

Is dit wat deze ouders en hun dochter is overkomen? Dat ze het slachtoffer waren van begripsverwarring? In ieder geval: dat ze zich misleid voelen, is zonder meer te begrijpen. Tenslotte gaat het over de toekomst van hun dochter. Als we even stilstaan bij de slagzin van de steinerschool, ‘Worden wie je bent’, lijkt het erop dat men in dit geval eraan toevoegt: ‘Nu even niet’. En nog wel doordat de school gebruik heeft kunnen maken van een niet wettelijk onderbouwde regel.

Niks geleerd

Ondertussen afficheert de school nog altijd niet ondubbelzinnig dat ze Ivo-Mavo aanbiedt (zie ook De Gelderlander) en staan zowel de directeur als de rector van de school, zelfs op advies van de Klachtencommissie, afkerig om het predicaat ‘Diploma’ dat onterecht op de Ivo-getuigschriften staat, te veranderen in ‘getuigschrift. Ouders worden m.i. op deze manier nog steeds in de veronderstelling gelaten dat hun kinderen een diploma Vmbo-t in de wacht kunnen slepen.

Er liggen nog andere steinerscholen in hetzelfde bedje ziek, waarbij nogmaals de kanttekening mag worden gemaakt dat in de antroposofische beweging opvallend vaak ‘onzorgvuldig’ met voorlichting wordt omgegaan. Even surfen op internet brengt aan het licht dat er meerdere steinerscholen beweren dat een geslaagde Ivo-afsluiting een diploma oplevert[4]: Vrije School Mareland (Leiden), Geert Groote College (Amsterdam), Vrije School Den Haag, Adriaan Holst College (Bergen), Rudolf Steiner College Rotterdam …
Rudolf Steinerschool Haarlem, hier ook al genoemd m.b.t. misbruik, maakt het helemaal te bont. Ze schrijft op haar website: ‘Het IVO-diploma is door de overheid geheel gelijkwaardig aan het Vmbo-t-diploma gesteld.’ Niet dus, want het kan niet vaak genoeg worden gezegd: het is helemaal geen diploma.

De dochter volgt nu een opleiding op maat (Vavo) die wel tot een echt diploma leidt.

Frappant is wel dat de betreffende steinerschool een van de weinige Nijmegense scholen is die niet meewerkt aan het landelijke project ‘Vensters voor verantwoording‘, dat via de website  http://www.schoolvo.nl/ belanghebbenden de mogelijkheid biedt een blik op een school naar keuze te werpen.

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Vensters biedt scholen hiermee een betrouwbare basis voor de dialoog met hun belanghebbenden.

Met Vensters voor Verantwoording bieden scholen inzicht in hun resultaten, op basis van twintig indicatoren


Voetnoten

[1] K. Prange, Zum Einfluss von Religion und Esoterik auf Bildung und Erziehung, Alibri Verlag, Aschaffenburg 2005
[2] P. Staudenmaier, The Janus face of Anthroposophie, ISE 2009
[3] R. Boonen, Irina, Jos, Ali en Mies – Interculturaliteit in maatschappij en school, Garant 2003
[4] Voorbeeld van de website van een steinerschool:
‘Het vmbo-tl-examen wordt afgelegd volgens het ivo-systeem (ivo = individueel voortgezet onderwijs). Voor dit systeem is gekozen omdat het soepel kan worden ingevoegd in ons programma. Om het diploma te behalen legt 10e-klasser in de leerweg vmbo-tl/havo een aantal schoolproeven af in de examenvakken. Voor Engels en Nederlands is er een centraal schriftelijk examen. De leerling ontvangt een normaal vmbo-tl-diploma.’

- E-Mail: focus@steinerscholen.com Website: http://antroposofie.wordpress.com/2011/02/04/misleidend-getuigschrift/#comment-3966
 

Lees meer over: zonder rubriek

aanvullingen
Politiek buigt zich over iVO-getuigschrift 
Ramon De jonghe - 26.02.2011 22:55

Het Ministerie van Onderwijs heeft bevestigd dat de school inderdaad in gebreke is gebleven. Zowel op het vlak van voorlichting als ook over de doorstroommogelijkheden. OCW eist namelijk van de IVO-mavo’s dat ze afspraken maken met het omringende vervolgonderwijs over de toelating van deze leerlingen. Juist omdat de reguliere doorstroomregels niet van toepassing zijn op deze leerlingen. De leerlingen hebben immers slechts examen gedaan in twee vakken (en hebben dus geen volledig vo-diploma op zak).

Ook zegt het ministerie dat de klacht van de moeder van het gedupeerde meisje niet nieuw is. Dergelijke geluiden zijn voor het ministerie juist de aanleiding dat het reguliere centraal examen geïntroduceerd wordt.

In de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was op 17 februari j.l. de IVO-Mavo een agendapunt.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop
(CDA) - 17 februari 2011
IVO scholen - 2011Z03302
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de regelgeving betreffende IVO-scholen

E-Mail: steinerscholen@gmail.com
Website: http://www.steinerscholen.com
 
Ministerie van onderwijs spoort inspectie aan 
Helma van de Loo - 21.03.2011 13:51

Hallo, ik ben Helma van de Loo moeder van Jorinde
Mijn kind is afgelopen schooljaar gezakt voor haar vmbo-t diploma.
Het lijkt bijna te onwaarschijnlijk voor woorden maar mijn kind zakt met de volgende punten voor haar vmbo-t diploma.

Nederlands-7
Engels-7
Maatschappijleer-7
Lichamelijke opvoeding –voldoende
Kunstvakken 1 -goed
Kunstvakken2 -7
Ecomomie-5
Wiskunde-6
Biologie-6


Mijn dochter heeft de afgelopen twee jaar op de vrije school Karel de Grote college in Nijmegen de vmbo-t gevolgd. Zo blijf ik haar opleiding voorlopig even noemen ook al zal u verderop in mijn schrijven lezen dat dit niet het geval is, maar dat wisten wij toen nog niet.

Beste redactie ,
Zo begin ik van af de examen periode van het vorig schooljaar steeds maar weer opnieuw mijn verhaal aan alle denkbare onderwijs instanties die Nederland rijk is. Het volgende is nl. gebeurd mijn dochter heeft de laatste twee jaar van het vmbo-t gevolgd op de vrije school het Karel de Grote College in Nijmegen. Tenminste dat dachten wij, maar pas na de examens bleek dat het KGC een IVO mavo was waardoor er voor haar andere examenregels gelden dan voor een reguliere vmbo-t leerling. Dit was ons nooit zo verteld door haar school deze pretenderen een vmbo-t school te zijn en dus ook een vmbo-t diploma te verstrekken. Dit blijkt wettelijk niet juist te zijn, maar zelfs na een ellenlange procedure bij onze regionale klachten commissie werd dit niet onderkend. Nu ruim 9 maanden later ben ik al zover dat ik alle tweede kamer leden heb aangeschreven over dit onrecht, alleen Jack Biskop heeft daarop gereageerd door de brief door te sturen aan de minister. Ramon de Jonghe van steinerscholen.com die als deskundige over het vrije school onderwijs kan oordelen heeft ook een brief aan alle Kamerleden gestuurd en ook op zijn schrijven heeft Jack Biskop gereageerd en nogmaals de brief bij het ministerie van onderwijs ingediend, later heeft hij in de procedure vergadering van de onderwijs commissie hier ook vragen aan de minister over gesteld, wij wachten nog op antwoord!
30. Agendapunt: IVO scholen
Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G.M. Biskop
(CDA) - 17 februari 2011 IVO scholen - 2011Z03302
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de regelgeving betreffende IVO-scholen


Voor de duidelijkheid zal ik hieronder de door ons geformuleerde klachten even copieren zoals wij die hebben ingediend bij de regionale klachten commissie.
Ik moet wel zeggen dat ik klacht nr. twee nu anders zou formuleren omdat ik denk dat deze formulering de klachten commissie de ruimte heeft gegeven om hem te negeren cq. ongegrond te verklaren.
KLACHT 1: Karel de Grote college meld niet dat de leerlingen eigenlijk de IVO-MAVO volgen en zegt dat ze na het met goed gevolg afronden van hun eindexamen een V.M.B.O.-T diploma uitreiken terwijl dat in werkelijkheid een puntenlijst c.q. getuigschrift is.
KLACHT 2: Gebruik makend van een mengeling van de WVO en de ivo-licentie hebben de Vrijescholen in dit geval Karel de Grote College Nijmegen hebben eigen richtlijnen opgesteld m.b.t. het slagen voor het eindexamen die wettelijk niet onderschreven worden en waardoor er een rechtsongelijkheid ontstaat in het eindexamenoordeel in het voortgezet onderwijs
Als ik klacht twee zou mogen herformuleren zou hij er als volgt uitzien: Door naar eigen goeddunken gebruik te maken van een mengeling van de WVO en de IVO-licentie heeft het Karel de grote college eigen richtlijnen gehanteerd m.b.t. het slagen voor het eindexamen die wettelijk niet worden onderschreven. Daarnaast zijn wij van mening dat zelfs bij een juist volgen van de WVO en Ivo-lycentie er een rechtsongelijkheid ontstaat in het examenoordeel in het voortgezet onderwijs omdat de claim dat men het hier heeft over gelijkwaardige diplomering in de discrepantie tussen art 47 48 49 van WVO en art B.2a EN vooral art D van de IVO lycentie(waarin duidelijk word gesteld dat het hier om een getuigschrift gaat) deze claim al ontkracht word.
De reden dat ik u deze mail stuur is de volgende; in mijn contacten met zowel het ministerie van onderwijs als de nationale ombudsman word mij steeds geadviseerd om OF een civiele procedure te starten tegen de school om een financiële claim bij hen neer te leggen OF via de media aandacht te vragen voor dit probleem zodat de onderwijs inspectie aangespoord gaat worden om meer te doen en zodat ook evt andere gedupeerden zich zouden kunnen melden,want tot nu toe zegt de vrije school dat er geen klachten zijn hoewel het ministerie wel terdege klachten krijgt. Mede dankzij mijn contact met de HR. Biskop heeft het ministerie besloten om de onderwijs inspectie die binnenkort een gesprek heeft op de school aan te sporen om ook onze casus te bespreken. Maar wanneer is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat er nu op dit moment weer een groep leerlingen zich aan het klaarstomen is voor een vmbo-t diploma dat eigenlijk een getuigschrift is en dat dat door het ministerie niet als een geldig diploma word erkend! Waarom laat men een dergelijke situatie bestaan als de media steeds vol staan over; de grote uitval in het onderwijs? Slecht onderwijs op islamitische scholen? Enz. enz.
Waarom stelt men toch steeds voor dat ik een civiele procedure kan /mag starten tegen deze school. Ons onderwijs is toch geen C&A truitje waarbij geld “niet goed geld terug” Hoewel ik moet bekennen dat het nu volgen van middelbaar onderwijs voor een 18 jarige erg kostbaar gaat worden! En dat het wonderlijk is dat ik voor het recht op goed onderwijs nu zelf kan gaan betalen.
Ik hoop dat u wel geïnteresseerd bent in het bekend maken van missstanden in het Nederlandse onderwijs en wilt helpen om iedere leerling in het vmbo-t onderwijs de gelijke kansen te bieden waar zij recht op hebben.
Uiteraard kan ik dit alles onderbouwen met pakken bewijs materiaal, maar het voert te ver om dit nu hierbij te voegen. Mocht u zich hierin willen verdiepen en ons helpen om dit kenbaar te maken dan sta ik u graag te woord met de info die u daarbij nodig heeft.
Hartelijke groet Helma van de Loo Gesthuizen


E-Mail: hmdgesthuizen@hotmail.com
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.