english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Tekenen van de nederlaag van de Libische revolutie
Libische anarchist - 25.03.2011 11:50

Ik roep alle volkeren de Egyptenaren, TunesiŽrs, Fransen, zelfs de Chinezen, alle volkeren van de wereld om ons te helpen, wij zijn blij met hun steun en medeleven.

Nato in - Democracy out
Nato in - Democracy out

Over een paar uur zal de VN-Veiligheidsraad besluiten luchtaanvallen tegen LibiŽ het beginnen. Frankrijk heeft gezegd dat het klaar is om vanaf vanavond met bombardementen te beginnen.

Wij veroordelen deze internationale resolutie, als zij tot stand komt. En we wijzen volledig elke buitenlandse interventie in LibiŽ af, welke vorm die ook moge aannemen, met name een Franse. Frankrijk, dat aan Khadafi wapens heeft verkocht met een waarde van miljarden, wapens die Khadafi vandaag gebruikt om LibiŽrs op te blazen, hetzelfde Frankrijk dat pas drie weken geleden met dit soort transacties ophield.

Wij veroordelen deze interventie dat LibiŽ tot een echte hel zal veranderen, nog meer dan nu. Deze interventie zal ook de revolutie stelen van de LibiŽrs, een revolutie die hen tot nu toe duizenden dode vrouwen en mannen heeft gekost.

Een interventie die ook het Libische verzet zal verdelen.

En zelfs als deze operaties werkelijk succes hebben en Kadhafi valt (of sterft) zoals Saddam Hoessein, zal het betekenen dat we zouden worden bevrijd door de Amerikanen en de Fransen, en ik kan u verzekeren dat ze ons dat elke minuut zullen blijven herinneren.

Hoe kunnen we dit later verdragen? Hoe kunnen we aan de komende generaties al deze slachtoffers verklaren, al die lijken die er overal zullen zijn, om van Kadhafi bevrijd te worden om alleen maar slaven te worden van degenen die hem in al die jaren van autoritair geweld en onderdrukking bewapend hebben en aan de macht gehouden=.

Na de eerste vergissing - de militarisering van de volksrevolutie Ė zijn we nu onze tweede fout aan het maken - de vestiging van een nieuwe leiding van lieden die opkomen uit de restanten van het Libische Jamahiriya-regime. En onze derde vergissing zal onvermijdelijk komen, namelijk dat we onze vijanden om hulp zullen gaan vragen. Ik hoop alleen dat we niet de vierde bereiken, dat is bezetting en de komst van mariniers.

Sarkozy en Frankrijk zijn onze vijanden, ze zijn ook vijanden van de hele Derde Wereld. Ze verbergen hun minachting voor ons bepaald niet. Alles waarom Sarkozy geeft is dat hij volgend jaar wil worden herkozen.

De man die de ontmoeting tussen Sarkozy en de vertegenwoordigers van de tussentijdse nationale raad organiseerde, is niemand minder dan Bernard-Henri Levy, een folosofische kwakzalver, en voor degenen die hem niet kennen: een Franse zionistische activist die al zijn inspanningen concentreert op het ondersteunen van IsraŽl en de verdediging van zijn belangen. We zagen hem onlangs op het Tahrir-plein alleen maar om ervoor te zorgen dat de opstandige jeugd er niet tegen IsraŽl zou zingen.

a French Zionist activist who concentrates all his efforts on supporting Israel and defending its interests. We saw him lately in Tahrir Square just to make sure that the revolting youth there would not chant against Israel.

Wat moeten we nog zeggen terwijl we op de bommen wachten? Want bommen zullen geen onderscheid maken tussen wie voor en wie tegen Khadafi zijn.

Zoals jullie weten hebben kolonialistische bommen maar een doel: de belangen van wapenhandelaren verdedigen. Ze hebben Khadafi wapens verkocht ter waarde van miljarden en wij vragen hen nu die te vernietigen ... En dan zullen we door de nieuwe regering nieuwe wapens laten kopen - het is een oud en bekende verhaal. Maar er zijn mensen die niet anders kunnen leren dan door oude vergissingen te maken, die al lag tevoren hebben plaats gevonden.

Ik zeg dit heel duidelijk: dit is een zeer gevaarlijke strategische fout, waarvoor het Libische zal betalen misschien vele jaren lang. Langer dan de jaren van de heerschappij van Khadafi en zijn familie.

Ik roep vandaag, en nu, enkele uren voor het branden van LibiŽ en voordat het tot een andere Bagdad is gemaakt, ik roep alle LibiŽrs op, alle intellectuelen, kunstenaars, academici, iedereen, wie kan schrijven en wie dat niet kan, elke vrouwelijke en mannelijke burger, om deze militaire interventie door de VS, Frankrijk en Groot-BrittanniŽ en de Arabische regimes die ze ondersteunen af te wijzen,. Tegelijkertijd roep ik alle volkeren om ons te steunen, de Egyptenaren, de TunesiŽrs, de Fransen , zelfs de Chineezen, alle volkeren van de wereld, wij zijn blij met hun steun en sympathie.

Maar aan regeringen, welke regering dan ook, zullen we helemaal niets te vragen, dan dat ze ons met rust laten, om ons door onszelf een einde te laten maken aan het probleem Kadhafi

Saoud Salem
Libische anarchist

17 maart 2011


Van A-Infos:  http://www.ainfos.ca/en/ainfos24901.html
Originele bron:  http://saoudsalem.maktoobblog.com/1619397/-------------------------------[ english version ]--------------------------------

The signs of the defeat of Libyan revolution - Statement by a Libyan anarchist

I call on all the peoples to support us, the Egyptians, Tunisians, French, even Chinese, all the peoples of the world, we welcome their support and sympathy.

In a few hours, the UN Security Council will decide to start air strikes against Libya. France has said that it is ready to start the bombardment from tonight.

We condemn this international resolution, if it is realized. And we totally reject any foreign intervention in Libya, whatever shape it may take, especially a French one. France, that sold Qaddafi weapons worth billions, weapons that he is using today to blow up Libyans, the same France that didn't stop such deals until 3 weeks back.

We condemn this intervention that will transform Libya into a real hell, even more than now. That intervention will also steal the revolution from the Libyans, a revolution that has cost them thousands of dead women and men so far.

An intervention that will also divide the Libyan resistance.

And even if these operations do succeed and Qaddafi falls (or dies) like Saddam Hussein, it will mean that we were liberated by Americans and French, and I can assure you that they will keep reminding us of that every minute.

How we can stand this later? How we can explain all these casualities to the coming generations, all those dead bodies that will be everywhere ?

To be liberated from Qaddafi just to become slaves to those who armed him and empowered him during all those years of authoritarian violence and repression.

After the first mistake - the militarization of the popular revolution - here we are committing our second mistake - the establishment of a new leadership of figures arising out of the remnants of the Libyan Jamahiriya regime. And our third mistake is coming inevitably, which will be to ask for help from our enemies. I only hope we will not reach the fourth one: that is, occupation and the arrival of the marines.

Sarkozy and France are our enemies; they are also enemies of the whole Third World. They don't hide their contempt of us. All that Sarkozy cares about is to be re-elected next year.

The man who organized the meeting between Sarkozy and the representatives of the interim national council is none other than Bernard-Henri Lťvy, a quack philosopher, and for those who don't know him, a French Zionist activist who concentrates all his efforts on supporting Israel and defending its interests. We saw him lately in Tahrir Square just to make sure that the revolting youth there would not chant against Israel.

What can be said while waiting for the bombs?

Because bombs will not differentiate between those who are pro-Qaddafi and who are against him.

Colonialist bombs, as you know, have only one objective: to defend the interests of arms traders. They sold Qaddafi arms worth billions and then we ask them to destroy them now... Then we will buy new arms through the new government - it is an old, well-known story. But there are people who cannot learn except through committing old mistakes, made long before.

I say this very clearly: this is a very dangerous strategic mistake, one that the Libyan people will pay for, maybe for many years to come. More than the years of the rule of Qaddafi and his family.

I call today, and now, just hours before the burning of Libya and before it is made into another Baghdad, I call on all Libyans, all intellectuals, artists, university graduates, everyone, those who can write and those who cannot, every female and male citizen, to reject this military intervention by the US, France and Britain, and the Arab regimes that they support. At the same time, I call on all the peoples to support us, the Egyptians, Tunisians, French, even Chinese, all the peoples of the world, we welcome their support and sympathy.

But as for governments, whatever government, we will not ask anything from them, but to leave us alone, to let us finish the problem of Qaddafi by ourselves.

Saoud Salem
Libyan anarchist

17 March 2011


From A-Infos:  http://www.ainfos.ca/en/ainfos24901.html
Original Source:  http://saoudsalem.maktoobblog.com/1619397/


Website: http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl
 
aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verplaatst naar de ruispagina
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.