english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Communiqué #1: Crisis? Kapitalisme is crisis!
Autonomen Den Haag - 15.10.2011 14:20

Een postbode die na jaren trouwe dienst mag oprotten, zijn hypotheek niet meer kan betalen, en binnenkort met zijn gezin op straat staat. Studies die alleen nog maar voor rijkeluiskinderen zijn weggelegd. Een moeder en haar kinderen, jaren in het gevang puur omdat zij een beter leven zochten, nadat multinationals hun thuisland leegroofden.

Maar ook; de docent in Athene die besluit om, buiten het framework van de universiteit, zijn studenten les te geven in kritische theorie. De Zapatista’s die in Chiapas elke dag strijden voor het behoud van de Autonome structuren en zones. De huisarts die in haar vrije tijd gratis consults geeft aan ge-illegaliseerden.

Onze solidariteit gaat uit naar de schoonmakers die vechten voor respect en betere werkomstandigheden. Naar de Chileense studenten en docenten die strijden tegen één van de meest geprivatiseerde schoolsystemen ter wereld. Naar de Griekse arbeiders, immigranten, werklozen, autonomen en anarchisten, die zij aan zij strijden tegen repressie van de staat en de door de staat en het IMF aan hen opgelegde bezuinigingsmaatregelen.

Kapitalisme is het globale beest dat bestaansmiddelen en arbeid onteigend van de rest van de wereld, om voor een kleine groep mensen belachelijke winsten te maken. Hedgefonds managers, effectenhandelaars en andere spelers in de financiële sector belonen zichzelf met enorme bonussen, terwijl ze schreeuwen om meer en meer bezuinigingen voor een überhaupt al gekorte onderklasse, terwijl de staat, en zelfs de zogenaamd ‘linkse’ partijen, zijn best doet om deze oplichters te paaien, ten koste van de rest van de samenleving. Waarom kunnen sommige mensen in kastelen wonen, terwijl steeds meer mensen hun huis uit worden geschopt? Omdat de kasteelbewoners dieven zijn, en de staat met haar leger en politie zijn hun medeplichtigen!

Verandering is nodig, we moeten het zelf doen!

De volledig in de politiek geïntegreerde vakbonden, zogenaamd linkse partijen en gematigde organisaties werken allen mee aan het onder de duim houden van de menigte. Ze doen liever concessies dan dat ze harde eisen stellen. Ze laten zich wegzetten op een grasveld buiten de stad, waar je kan roepen tot je een ons weegt, maar waar niemand je hoort. Waar je wordt ingesloten door de politie voordat je actie zelfs maar begonnen is. Daar mag je luisteren naar sprekers van partijen die meewerken aan dit afbraakbeleid. Ze handelen enkel in samenspraak met juist die machthebbers die ons willen laten opdraaien voor het falen van hun systeem.

Deze organisaties hebben hun mond vol van ‘solidariteit’. Maar op het moment dat iemand besluit om zich niet meer weg te laten zetten, en als de staat vervolgens toeslaat om mensen in ‘t gevang te krijgen, is er van die solidariteit weinig meer over. Ze geven geen gehoor aan de woede van de menigte; ze remmen deze woede af om zo hun goede naam en machtspositie te behouden.

Maar er komt een tijd dat het genoeg is! Een tijd waarin we ons moeten losmaken van de gematigde organisaties en partijen. Waarin we de barricades op moeten voor een betere wereld, door onszelf gecreëerd. En die tijd is nu, voordat het te laat is!

Praat met je buren, collega’s, familie en vrienden. Organiseer jezelf en creëer plekken buiten de klauwen van het kapitalisme, plekken waar haarden van verzet kunnen ontstaan en waar je zelf je agenda bepaalt. Kom in actie, informeer, blokkeer en saboteer. Onze vrijheden zijn nooit gegeven, ze zijn bevochten: nu is het onze tijd. Het kapitalisme moet kapot voor dat het ons kapot maakt! Genoeg is genoeg. Strijd voor een wereld waarin iedereen gelijk is: zonder racisme, kapitalisme en uitbuiting!

Geef ze wat ze verdienen! Kapitalisme moet branden!

Autonomen Den Haag
In English:

Communiqué #1: Crisis? Capitalism is crisis!

A postman who gets fired after years of service, now unable to pay his mortgage, and soon out on the streets with his family. Educational programs that will only be available to rich kids. A mother and her kids, years in prison only because they sought for a better life, after multinationals raided their home country.

But also; the teacher in Athens who decides to educate his students in critical theory, outside of the university framework. The Zapatistas in Chiapas who fight everyday to hold on to their autonomous structures and zones. The general practitioner who, in her spare time, gives free consultation to the illegalized.

Our solidarity goes out to the cleaners who fight for respect and better working conditions. To the Chilean students and teachers who struggle against one of the most privatized school systems in the world. To the Greek workers, immigrants, unemployed, autonomists and anarchists, fighting side by side against state repression and the austerity measures imposed on them by the state and IMF.

Capitalism is the global monster that expropriates the resources and labor of the rest of the world to create absurd profits for a small elite. Hedge fund managers, brokers, and other players in the financial sector award themselves enormous bonuses, while clamoring for more and more cuts on an already decimated working class, while the state, even the so-called parliamentary left, tries its best to placate these swindlers at the expense of the rest of society. Why is it that some people can live in castles, while more and more people are kicked out of their homes? Because the castle-dwellers are thieves, and the state with its army and police are their accomplices!

Change is necessary, we must do it ourselves!

The unions, completely integrated into the political system, the supposedly ‘left’ political parties and moderate organisations are all involved in keeping the multitude under the thumb. They make concessions to the-powers-that-be, rather than making hard demands. They accept being put away on a field outside town, where you can scream till you’re blue, but where nobody will hear you. Where you are kettled before you even start. Where they have you listening to speakers from exactly those political parties that participate in these destructive policies. They act only in consultation with those very leaders who want us to pay for the failure of their system.

These organizations have their mouths full of ‘solidarity’. But when someone decides not to be put away anymore, and when the state strikes out to put people in prison for their political ideas, there is little left of this so called solidarity. These organisations don’t lend an ear to the anger of the multitude, they only put a brake on this anger to keep their good name and position of power.

But there is a time when we’ve had enough! A time where we need to detach ourselves from these moderate organisations and parties. a time where we need to take it to the barricades for a better world, created by none other than ourselves. And that time is now, before it is too late!

Talk to your neighbors, colleagues, family and friends. Get organised and create places outside the clutches of capitalism, places of resistance where you can set your own agenda. Take action, inform, block and sabotage. All of our freedoms were fought for, not given: now it is our time to fight. We must destroy capitalism before it destroys us! Enough is enough. Fight for a world where everyone is equal, without racism, capitalism and exploitation!

Give them what they deserve! Capitalism must burn!

Autonomists The Hague

Website: http://autonomendenhaag.wordpress.com/
 
aanvullingen
Ruim duizend flyers verspreid 
Autonomen Den Haag - 15.10.2011 22:46

Vandaag hebben we meer dan duizend flyers uitgedeeld met het bovenstaande communiqué. Ook hebben we zo'n 500 crisis krantje van de Vrije Bond verspreid.

Website: http://autonomendenhaag.wordpress.com/
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.