AZ Cologne eviction? No Way!

Nieuws, gepost door: autonome-wut-düsseldorf op 22/05/2013 05:11:54

Waar: Cologne, Germany
Wanneer: 22/05/2013 - 12:15

AZ Cologne eviction? No Way!

The political mission of cologne's city council has been known for a while now: The autonomous center in Kalk has to be removed and from the 30th of July 2013 there is an immediate threat of eviction. The AZ, which has been squatted and self-organized for more than three years now, cannot be removed and because nobody talked to us or involved us in any planing we while hereby declare our own political mission.

We are bloody pissed...

and we won't be part of these developments no longer! Constantly living space is violently taken from us. In wage-labor or by unemployment harassments, in the educational sector, in the residential market, in public spaces or in the health and care sector. All areas of life are being privatized and commodified, people often live on their own with their individual problems, in isolation, cut off and in competition to each other. Those who can't or don't want to consume have no place in this society! Those who try to find alternative ways of life and ideas are a threat to the European and especially German austerity policy. Resistance shall be nipped in the bud. Neonazis and secret police are rooted in the same idea and are still active, critical people have to face repression, are observed and put to jail. A eurocized “migrationmanagement” - which divides human beings into useful and not usable, which is responsible for the deaths of thousands of non-white (and therefore supposedly less worth) humans, which locks people into camps and demoralizes and incapacitates with a purposely deterrent asylum-system, even driving people to suicide – defends the century old perpetuation of colonial exploitation and power distribution.

We have reasons and the unbending will

to defend our spaces of social change that we fought so hard for. We want to continue to engage with authority. We don't want to be human capital, we want to live together and not against each other! We want to discuss, argue and make power visible! Everything we have swallowed about patriarchal reasoning, acting and perception, about racist matters of course and all the other socially grown political power structures that force us every day to perform, to alienate and to compete in nearly all spheres of life. These social conditions, that try to separate us employing all means necessary! We won't accept this violence which is perceived as normal no longer!

Solidarity can't be evicted!

The eviction of AZ Cologne has previously already been stopped at the last second. Let's make it visible, that we don't want to and won't abstain from the uncountable lovely and important experiences around the AZ and it's users. And that we are in solidarity with the AZ, but also with other emancipatory projects. All over Europe left-wing “spaces” are currently under attack, to stop critical thought and resistance during a time where the current social system has already been proven to be broken and a complete failure.

Responsibility? Well, where is it?

Again and again responsibilities are delegated to the upper political spheres or straight into a vacuum. Responsibility starts with us and our direct surroundings. The politicians partly responsible for the threat of eviction have shown again how politics are supposed to work and make it clear that theories of extremism and capitalist “necessities” don't allow real democracy, but only protect the bourgeois-extremist and totalitarian ideologies and principles, which shall wipe out any anti-authoritarian currents. Die responsibility for our life can't simply be delegated... We will be angry and come to Cologne with as many friends and comrades as possible!

Whether IvI Frankfurt, Villa Amalias, Delta Squat, Lelas Karagiannis, Kukutza, the squatted houses of Calais or AZ Cologne

You can destroy or sell the buildings, but not the ideas and the power that made them!

Come to Cologne! Inform yourself and others! Prepare statements and actions of solidarity! Prepare yourselves and take some time before and after the 30th of June 2013 and defend AZ Cologne with us.

Autonome WUT Düsseldorf
(Contakt: autonome-wut-ddorf[ätt]riseup.net)

Campaign „Kein Tag Ohne“ [german]
http://az-koeln.org/keintagohne/

Some background material on AZ and the city [german]
http://az-koeln.org/keintagohne/hintergrunde/

a few english translations
http://az-koeln.org/en/

Mobilization material:
http://az-koeln.org/keintagohne/mobimaterial/

Organize a informationday? [german]:
http://az-koeln.org/keintagohne/infomobi-tour/

Infosources:
http://az-koeln.org/kontakt/#NEWSLETTER
https://twitter.com/unsersquatWie: 
vertaling Tommy Ryan, AGN

De politieke missie van het stadsbestuur van Köln, Duitsland, is al tijden bekend: het autonome centrum in de wijk Kalk moet worden verwijderd. Vanaf de 30 juli 2013 is er een directe dreiging voor ontruiming. Het Autonoom Centrum – in het Duits AZ van Autonom Zentrum – dat al meer dan drie jaar gekraakt en zelfgeorganiseerd is, kan niet zomaar worden ontruimd. Niemand heeft met ons gesproken of ons betrokken in enige planning waarin het pand betrokken wordt. Hierom zullen we hierbij onze politieke missie uiteenzetten.

Wij zijn laaiend...

en we zullen niet langer onderdeel zijn van deze ontwikkelingen! Constant wordt leefruimte gewelddadig van ons afgenomen. In loon-arbeid of bij werkeloosheid, in de onderwijssector, op de woningmarkt, in de publieke ruimte en de gezondheidszorg worden we constant beschimpt. Al deze onderdelen van het leven worden geprivatiseerd en gecommodifiseerd*. Mensen leven vaak op zichzelf en worden individueel geconfronteerd met hun problemen, in isolatie, afgesneden en in competitie met elkaar. Zij die niet kunnen of willen consumeren hebben geen plaats in deze samenleving. Zij die alternatieve vormen van leven en ideeën proberen te vinden zijn een gevaar voor de Europese en in het bijzonder de Duitse bezuinigingspolitiek. Verzet zal in de kiem worden gesmoord.

Neonazi's en de geheime politie zijn nog steeds op de zelfde maat gestaafd en actief. Kritische mensen kijken repressie tegemoet, worden geobserveerd en in de gevangenis gestopt. Een Europa-gecentraliseerd “migratiemanagement” – welke mensen verdeeld in bruikbare en onbruikbare, welke verantwoordelijk is voor de dood van duizenden niet-witte (en daarom verondersteld minderwaardige) mensen, welke mensen opsluit in kampen en demoraliseert en het hen onmogelijk maakt in een bewust frustrerend asielbeleid en welke zelfs mensen tot zelfmoord drijft – verdedigd een eeuwenoude verhouding van koloniale uitbuiting en machtsverdeling.

Wij hebben redenen en de onbuigbare wil...

om onze ruimtes van sociale verandering waar we zo hard voor hebben gevochten te verdedigen. We willen het conflict met het gezag aanblijven gaan. We willen geen menselijk kapitaal zijn. We willen samen leven, niet tegen elkaar! We willen discussiëren, argumenteren en macht zichtbaar maken! Alles wat we hebben geslikt over patriarchale redeneringen, handelen en perceptie over racistische vanzelfsprekendheden en alle andere misgroeide politieke machtsstructuren die ons elke dag dwingen te presteren, vervreemd te raken en te concurreren in bijna alle gebieden van ons leven. Deze sociale omstandigheden, die ons proberen te scheiden, zetten alle nodige middelen tegen ons in! Wij zullen dit geweld dat als normaal wordt gezien niet accepteren niet langer!

Solidariteit kan niet ontruimd worden!

De ontruiming van AZ-Köln is al een keer eerder op het laatste moment gestopt. Laten we zichtbaar maken dat we ons niet willen en zullen onthouden van de ontelbare bijzondere en belangrijke ervaringen die we rondom het AZ en haar gebruiker hebben gehad. Dat we in solidariteit staan met het AZ en de emancipatorische projecten die er plaats vinden. Overal in Europa liggen linkse ruimtes onder vuur om kritisch denken en verzet tegen te gaan in een tijd waarin het sociale systeem al bewezen heeft totaal te falen en kapot te zijn.

Verantwoordelijkheid? Nou, waar is die?!

Keer op keer word de verantwoordelijkheid gedelegeerd naar de hogere politieke sferen of linea recta het vacuüm in. Verantwoordelijkheid begint bij onszelf en onze direct omgeving. De politici die deels verantwoordelijk zijn voor de dreiging van een ontruiming hebben weer laten zien wat politiek betekend. Ze maken duidelijk dat theorieën over extremisme en kapitalistische “noodzaak” geen ruimte hebben voor werkelijke democratie, maar alleen de bourgeois-extremisten en totalitaire ideologieën en principes beschermen welke proberen elke antiautoritaire stroming uit te roeien. De verantwoordelijkheid voor onze levens kan niet simpel worden weggedelegeerd... We zijn woedend en zullen met zo veel vrienden en kameraden als mogelijk naar Köln komen.

Of het nu IvI Frankfurt (DE), Villa Amalias (GR), Delta Squat (GR), Lelas Karagiannis (GR), Kukutza (Baskenland), de gekraakte huizen in Calais (FR), de Ubica (NL), of het AZ in Köln is.

Je kunt gebouwen vernietigen of verkopen, maar niet de ideeën en de kracht die ze hebben gemaakt!
Kom naar Köln! Informeer jezelf en anderen! Bereid statements voor en acties in solidariteit! Bereid je voor en neem de tijd voor en na de 30ste Juni 2013 om AZ-Köln met ons te verdedigen.

Autonome WUT Düsseldorf
(Contact: autonome-wut-ddorf [AT] riseup.net)

*: tot verhandelbare goederen gemaakt

Campagne „Kein Tag Ohne“ (Geen Dag Zonder) [Duits]
http://az-koeln.org/keintagohne/

Achtergrondmateriaal overhet AZ en de stad [Duits]
http://az-koeln.org/keintagohne/hintergrunde/

Enkele Engelstalige vertalingen
http://az-koeln.org/en/

Mobilisatie materiaal:
http://az-koeln.org/keintagohne/mobimaterial/

Organiseer een informatiedag? [Duits]
http://az-koeln.org/keintagohne/infomobi-tour/

Infobronnen:
http://az-koeln.org/kontakt/#NEWSLETTER
https://twitter.com/unsersquat

Foto: 


Wie: 
nn

.Wie: 
nn

Er wordt zowel 30 juni als juli gemeld als sluitdatum. Misschien kan iemand even verifiëren wat het moet wezen.

Both June and July 30th are mentioned above as significant dates. Please verify which is which.Wie: 
nn

AZ koln bleibt NO JUSTICE NO PEACE ACABWie: 
az

@tommy ryan txs a lot for translating! thousand kisses.

We are organiszing an info evening at Joes's Garage in Amsterdam on the 3th of June. Here is the link with some more infos

http://www.joesgarage.nl/events/autonomous-centre-koln

At the moment the relevant date is the 30th of June as this is our last day with a valid use contract. From the 1st of july on we are squatted again and an eviction is more likely to happen (even though it is unclear at the moment if and when it wil happen). We still consider the first week of july as important and will call for the particiaption in the weeks of solidarity and defense, to come to Cologne during that week and lets see what we can achieve together.

Luv and Rage


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech