5 juli naar Ymere (Hoofddorp) tegen huisuitzettingen

Nieuws, gepost door: BPW op 04/07/2013 07:11:31

Wanneer: 05/07/2013 - 12:45

Kom allemaal! vrijdag 5 juli 14:00 naar Hoofddorp bij het kantoor van Ymere (Burgemeester Pabstlaan 10).

Lees hieronder het persbericht, met eisenpakket en achtergronden, dat bij deze actie hoort. http://bondprecairewoonvormen.nl/2013/07/persbericht-hoofddorp-3-juli-20...


Ymere dreigt tientallen tijdelijke bewoners van woningen in Hoofddorp-Oost binnenkort hun woning uit te zetten! Verspreid a.u.b deze oproep en het persbericht in je netwerk zodat we het beleid van Ymere met zoveel mogelijk mensen kunnen keren.

http://bondprecairewoonvormen.nl/2013/06/oproep-tot-solidariteit-met-tij...

Massale woninguitzetting dreigt in Hoofddorp -Oost

Tientallen tijdelijke bewoners van woningen in Hoofddorp-Oost, dreigen binnenkort uit hun woning te worden gezet. Woningcorporatie Ymere wil dat
zij antikraakcontracten tekenen bij Interveste. Maar de bewoners zijn het zat om onder druk gezet te worden en weigeren te tekenen voor een
rechteloos wooncontract zodat ze elk moment op straat gezet kunnen worden. Meer dan vijf jaar tijdelijk huren? Dat betekent gewoon een vast
huurcontract, of recht op vervangende huisvesting en een verhuiskostenvergoeding. Ymere, wees eens een sociale verhuurder in plaats
van een die de lastige zaakjes aan antikraakbureaus uitbesteed!

Deze week bezoekt minister van wonen Stef Blok de vereniging van woningcorporaties Aedes om een motie uit te voeren die de Tweede Kamer pas
heeft aangenomen. Toen op 26 maart de maatregelen ter verruiming van de leegstandswet door de Tweede Kamer werden aangenomen, stemde een ruime meerderheid van de Kamer ook voor een motie die minister Stef Blok oproept om met de woningcorporaties af te spreken dat zij voortaan alleen nog maar werken met tijdelijke huurcontracten onder de leegstandswet in plaats van met antikraak. De positie van tijdelijke huurders is immers beter gewaarborgd dan van antikraakbewoners. Gezien de maatschappelijke taak van woningcorporaties, verdient dat dus ook wat de Tweede Kamer betreft de voorkeur.

De minister moet dus met de corporaties afspreken om geen antikraak meer in te zetten. Dat komt goed uit! Want de situatie in Hoofddorp-Oost is een typisch voorbeeld van het soort een-tweetjes tussen woningcorporaties en antikraakbureau’s dat steeds vaker voorkomt. Met name in de talloze sloop-nieuwbouwwijken in Nederland waarin de ontwikkelingen stil zijn komen te liggen. Door slechte planning of gebrekkige financiering waar de crisis vaak de schuld van krijgt, worden woningen in groten getale aan de reguliere huur onttrokken, worden dan tijdelijk verhuurd onder de leegstandswet en als de maximale periode van vijf jaar voorbij is, worden ze in de antikraak gezet. Daarnaast is Hoofddorp-Oost helaas ook een typisch voorbeeld van hoe schandalig sommige corporaties en antikraakbureaus (tijdelijke) bewoners behandelen. En van hoe slordig woningcorporaties met hun leegstaande woningen omspringen. Ook in een gebied waar de woningnood schrijnend is zoals in de Haarlemmermeer!

De bewoners van Hoofddorp-Oost en de Bond Precaire Woonvormen accepteren niet langer dat urgent woningzoekenden, gezinnen, mensen die noodgedwongen tijdelijk wonen omdat ze weinig geld hebben, worden weggeredeneerd als tweederangsburgers en gechanteerd worden om voor rechteloze wooncontracten te kiezen. 'Probeer eens antikraak en anders moet je het Leger des Heils maar proberen.' Tegenwoordig wijzen zelfs gemeenten en woningcorporaties urgent woningzoekenden met zulke woorden de deur. Zijn ze soms vergeten dat wij volwaardige mensen zijn die niet veroordeeld willen zijn tot een precair bestaan? Zijn de overheid en de woningcorporaties vergeten dat er zoiets bestaat als het recht op een dak boven je hoofd en dat juist zij daar een taak in hebben? Of is er iets anders aan de hand?

Op vrijdag 5 juli 14:00 roepen de tijdelijke bewoners van Hoofddorp-Oost en andere solidaire bewoners samen met de Bond Precaire Woonvormen Ymere ter verantwoording op hun kantoor in Hoofddorp. Tot nu toe is Ymere niet bereid geweest om echt met individuele bewoners in gesprek te gaan om de zaken netjes op te lossen. Sterker nog, Ymere heeft twaalf tijdelijke huurders die in feite reguliere huurrechten hebben verworven, voor de rechter gedaagd. Ymere reageerde onbeschoft als bewoners hun zorgen over de situatie uitspraken of om een andere oplossing vroegen. Daarom trekken de bewoners nu samen naar het kantoor van Ymere om eindelijk in gesprek te komen. Ook Aedes en de (lokale en landelijke) politieke partijen zijn uitgenodigd.

*De bewoners zijn het zat om onder druk gezet te worden en stellen de
volgende eisen:*

– Bewoners mogen niet meer onder druk gezet worden om bij Interveste een
antikraakcontract te tekenen;

– Meer dan vijf jaar tijdelijk huren onder de leegstandswet, betekent een
vast huurcontract, recht op vervangende huisvesting, een
stadsvernieuwingsurgentie en een verhuiskostenvergoeding. De dagvaarding
van de tijdelijke huurders moet onmiddellijk van tafel. Ymere moet met elk
van deze bewoners in samenspraak tot een passende oplossing komen;

– De bij Interveste getekende antikraakcontracten moeten omgezet worden in
tijdelijke huurcontracten met Ymere. Kan Ymere dat niet (meer)doen dan
dient zij een regulier huurcontract aan te beiden aan de zittende
bewoners. Ymere heeft als sociale verhuurder geen commerciële partij nodig
om zijn kerntaak uit te voeren, namelijk het beheren en verhuren van
sociale huurwoningen;

– Het omzeilen van de leegstandswet middels antikraak op plekken waar
tijdelijk verhuurd kan worden onder de leegstandwet is maatschappelijk onwenselijk en
in strijd met de genoemde Tweede kamer-motie. Daar waar Ymere in
Hoofddorp-Oost tijdelijk kan verhuren op basis van de leegstandwet, moet
zij dat doen.

Kijk voor meer info en achtergronden ook op de site van de betreffende
bewoners www.leeghwatersolidair.nl

www.bondprecairewoonvormen.nl
email: contact@bondprecairewoonvormen.nl
facebook:https://www.facebook.com/precaire.woonvormen
twitter: https://twitter.com/PrecWoonvormenWie: 
Provisional BPW

*Achtergronden bij het verhaal in Hoofddorp-Oost*

Woningcorporatie Ymere heeft tientallen tijdelijke bewoners in Hoofddorp Oost gedwongen om antikraakcontracten te ondertekenen bij Interveste. Twaalf tijdelijke huurders die op basis van wetgeving en jurisprudentie recht hebben op vervangende woonruimte en een verhuiskostenvergoeding, worden nu gedagvaard door Ymere. Deze huurders zijn het zat om onder druk gezet te worden en weigeren een antikraakcontract te tekenen. Zij protesteren ook
tegen de schaamteloze manier waarop Ymere omgaat met haar bewoners.

'Je hebt geen huurrechten, dus doe wat ik zeg of ik zet je op straat.' Dat is de houding van Ymere tegenover tientallen tijdelijke bewoners in wat bekend staat als 'Het oude dorp', van oorsprong een KLM-wijk. In 2007-2008 is Ymere daar gestopt met reguliere verhuur van de ongeveer 255 eengezinswoningen. Er waren sloopplannen die nog niet werden uitgevoerd. Ymere is de woningen tijdelijk gaan verhuren onder een vergunning op basis van de leegstandswet. Een gemeente verstrekt zo'n vergunning voor maximaal 5 jaar.

Na afloop van die periode wordt het tijdelijke huurcontract op basis van de leegstandswet een gewoon huurcontract. Dat is bij meerdere tijdelijke huurders in Hoofddorp-Oost het geval want Ymere liet de vergunningen verlopen. Door de chaos bij Ymere zijn deze huurders dus in feite “normale” huurders geworden en hebben zij recht op vervangende woonruimte en een verhuiskostenvergoeding. Maar Ymere trekt zich niets aan van de bestaande jurisprudentie. En omdat de huurders weigeren voor een antikraakcontract te tekenen, sleept Ymere ze nu voor de rechter. Alsof een woningcorporatie die
onder toezicht staat niets beters te doen heeft in deze tijden!

Ymere heeft ook andere bewoners met andersoortige tijdelijke contracten 'over willen doen' aan antikraakbureau Interveste, een commerciële partij die geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor het goed huisvesten van mensen en alleen bestaat om geld te verdienen aan leegstaand vastgoed.
Antikraakcontracten kunnen per twee weken opgezegd worden en de huurder doet in feite alleen maar dienst als huizenoppasser. Interveste heeft nu van Ymere het beheer gekregen over al hun 'leegstand', onder andere in Hoofddorp-Oost. Ymere doet alsof het 'profesioneel' is om het beheer uit te besteden aan Interveste. Maar in feite probeert Ymere gewoon de verantwoordelijkheid af te schuiven en hun probleem te dumpen bij een commerciële partij die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de
overheid. Want Interveste mag straks, als het zo ver is dat de sloopplannen toch doorgaan, de tientallen bewoners massaal uit hun huis zetten. Op die manier denkt Ymere schone handen te houden. Wij weten al wat Ymere gaat zeggen: 'Deze mensen hebben er zelf voor gekozen om tijdelijk en antikraak te wonen. Ze weten van tevoren dat een tijdelijk contract afloopt.'

Is meer dan vijf jaar tijdelijk? Maar belangrijker is misschien wel dat de bewoners in Hoofddorp-Oost ook haarfijn kunnen uitleggen dat er van 'vrije keuze' weinig sprake was. Op 22 maart jl. – lang na het aflopen van de periode van 5 jaar tijdelijke verhuur van woningen in Hoofddorp-Oost– kondigde Ymere bij alle bewoners aan dat zij binnen twee weken een contract met Interveste moesten tekenen of anders hun huis moesten verlaten. Ook kwam Interveste namens Ymere bij bewoners langs de deur tijdens etenstijd, belde ze zelfs op hun werk, en trad daarbij voortdurend grof en intimiderend op. De boodschap was: 'Antikraakcontract tekenen à € 110,- per maand of je staat binnen drie weken op straat.' Bewoners moesten dan ook nog eens € 160,- aan Interveste betalen (administratie- en
bemiddelingskosten, brandpakket).

Veel tijdelijke bewoners in Het Oude Dorp hebben inmiddels onder die druk getekend. Velen van hen hebben namelijk al genoeg sores aan hun hoofd, weinig inkomen en geen andere mogelijkheden voor huisvesting in de regio Haarlemmermeer. Maar is een contract dat onder dwang is getekend eigenlijk
wel rechtsgeldig? Juridisch gezien is hier mogelijk sprake van 'dwaling' van Ymere, 'opzettelijke bedreiging', of 'bedrog'.

*Woningen in slechte staat*

In de afgelopen jaren heeft Ymere geen onderhoud gepleegd in de Van Lijnden van Hemmenstraat, Gevers van Endegeestraat, Ewijkstraat en Leeghwaterstraat in 'Het oude dorp. De woningen verkeren in slechte staat (tochtig, stoffig, schimmel). Op last van de gemeente zijn de woningen koolmonoxide-veilig gemaakt. Ymere heeft de tijdelijke huurders aangeboden om tegen korting (€ 250,-) nieuwe geisers te installeren. Toentertijd zijn ook de schoorstenen geveegd.

In Het oude dorp wonen nu veel tijdelijke huurders (op basis van een leegstandwet-vergunning). Hun huurprijzen variëren van € 305,- tot € 340,- (voor een 5-kamerwoning). Sommigen wonen er al zo'n 5 jaar, anderen korter. Er zijn ook bewoners met een bruikleenovereenkomst (om-niet) met Ymere. Die
betalen € 6,- aan servicekosten. Naar schatting zijn er nog zo'n 11 reguliere huurders in de wijk over. In de wijk hebben ook een aantal kinderen van Ymere-medewerkers een woning gekregen (om-niet en/of
tijdelijke verhuur). Ymere heeft dus jaren kunnen profiteren van de forse huren die de tijdelijke huurders voor oude schimmelige panden hebben betaald, en wil nu als oud vuil van ze af.

Inmiddels worden in het hele land sloop-nieuwbouwprojecten in de ijskast gezet. Door het kabinetsbeleid moeten woningcorporaties fors bezuinigen. Bovendien is Ymere in december 2012 onder verscherpt toezicht geplaatst van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Reden is een daling in het
vermogen van Ymere, waardoor de leningportefeuille een groter risico begint te worden. (zie artikel in het Parool 3/12/2012: *
http://www.parool.nl/parool/nl/6/WONEN/article/detail/3357565/2012/12/03...
*).

Daarnaast geeft de gemeente geen leegstandwetvergunningen meer af voor deze wijk. Onduidelijk is waarom. Als de gemeente geen leegstandvergunningen meer wil verstrekken dient zij er actief zorg voor te dragen dat flex-bewoners weer normale huurders worden. Ook de gemeente
Haarlemmermeer/en haar politici, hebben hierin een rol! Waar staan zij?

*Een nare **landelijke trend*

Het soort een-tweetjes tussen woningcorporaties en antikraakbureau's als Ymere en Interveste in Hoofddorp-Oost, komen steeds vaker voor. Met name in alle sloopprojecten die in de ijskast zijn gezet door corporaties. De regering denkt dat de verruiming van de leegstandswet van 5 naar 7 jaar in
zulke gevallen een oplossing biedt. Maar dat zorgt er alleen maar voor dat woningen langer uit de gewone verhuur worden gehouden, dat langer gedoogd wordt dat woningcorporaties geen onderhoud plegen en zich als slechte verhuurder gedragen en vooral dat meer huurders langer gedwongen zijn te
wonen zonder huurrechten. Want welke betaalbare alternatieven zijn er op de woningmarkt? Woningcorporaties moeten sociale huurwoningen regulier verhuren, niet tijdelijk. Dat betekent ook dat zij sloop- en nieuwbouwprojecten strak moeten plannen zodat de periode van leegstand voor sloop zo kort mogelijk blijft. Als de leegstand langer dan vijf jaar duurt, moet een corporatie zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de zittende bewoners een gewoon 'vast' huurcontract krijgen.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Zie ook 'Oproep tot Solidariteit met tijdelijke huurders!', https://www.indymedia.nl/node/17299 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech