10 december: online actie tegen bouwer van vluchtelingengezinsgevangenis De Vries en Verburg

Nieuws, gepost door: AAGU / SLOOP KAMP ZEIST op 03/12/2015 12:11:21

Waar: The World Wide Web, Netherlands
Wanneer: 10/12/2015 - 00:10

[ENGLISH BELOW] December 10th: online action against builder of refugee families prison (gezinsgevangenis) De Vries en Verburg
Facebook event: https://www.facebook.com/events/451929708335857/

Gebruik op sociale media de hashtags #gezinsgevangenis en #kampzeist en doorbreek de stilte!

Op 10 december is het dag van de mensenrechten. Maar aan de grenzen van Fort Europa worden vluchtelingen genoodzaakt te vechten voor die rechten. Wij roepen op deze strijd te steunen. En u hoeft daar dit keer niet de straat voor op!

De Vries en Verburg: stop bouw #gezinsgevangenis #kampzeist !

Binnen de muren van grensgevangenis Kamp Zeist, ook een grens van Fort Europa, wordt op dit moment een permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen gebouwd. Verantwoordelijk hiervoor is bouwbedrijf De Vries en Verburg, onderdeel van de Burgland Groep, uit Stolwijk.

In de campagne Sloop Kamp Zeist wordt al maandenlang het zich als christelijk en maatschappelijk verantwoord profilerende bedrijf erop gewezen dat zij meewerken aan de opsluiting en deportatie van vluchtelingengezinnen en hun kinderen. Zij brengen hiermee mensenlevens in gevaar en schenden hun (mensen)rechten. Zij maken zich medeplichtig aan het kapitalistische en racistische immigratiebeleid van Fort Europa, en Nederland in het bijzonder, dat erop gericht is vluchtelingen te weren en migratiestromen te controleren. Een beleid dat past in de wereldwijde uitbuiting van arme landen en hun bevolking, grond, water en lucht.

Maar hoezeer De Vries en Verburg ook met de neus op de feiten wordt gedrukt, het bedrijf negeert het bloed aan de handen als gevolg van winst uit het apartheidsbeleid dat migranten als tweederangs burgers behandelt. Liever maakt het goede sier met de stichting Burgland Charitas Foundation, waaraan De Burgland Groep jaarlijks een deel van de winst afdraagt om projecten in Mozambique, Namibie, Malawi en Kenia te steunen. Maar dat is ook winst uit de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist en dus zwijgt De Burgland Groep hierover in alle talen. Op kritiek reageert het niet.

Schande, schande, bloed aan je handen! #kampzeist

Wij doen een beroep op alle keyboard warriors, facebookers, twitteraars, nerds, techies, hackers en crackers, op iedereen met een internet aansluiting, om massaal op deze dag een digitale steen bij te dragen om De Vries en Verburg ertoe te bewegen de bouw te staken. De 'goede' naam van De Vries en Verburg is met bloed besmeurd en wij zullen dat zichtbaar maken en hen de vraag stellen:

Wat is het vernietigde leven van een vluchtelingenkind jullie waard? #gezinsgevangenis

Hier zijn een paar handvaten:

Er zijn drie websites:
http://www.burgland.nl/
http://www.devriesverburg.nl/
http://www.burglandcharitas.nl/

Deze websites beschikken over contactformulieren:
http://www.burgland.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/serviceformulier
http://www.burglandcharitas.nl/contact/contactformulier

De bedrijven beschikken over e-mail adressen:
info@burgland.nl
info@devriesverburg.nl
info@burglandcharitas.org

Onderaan deze oproep vind je een korte voorbeeldtekst die je kunt gebruiken als je gaat mailen. Zelf iets schrijven kan natuurlijk ook!

Sociale media: gebruik hashtags: #gezinsgevangenis #kampzeist

De bedrijven hebben facebook pages. Je kunt er een bericht achterlaten in de chat en je kunt er posten of commentaar plaatsen onder posts op die facebook pages. Bij de Burgland Groep is het ook mogelijk een review te plaatsen.
https://www.facebook.com/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV-399647190153825
https://www.facebook.com/burglandbouw/
https://www.facebook.com/burglandcharitas

Onderaan deze oproep vind je een korte voorbeeldtekst die je kunt gebruiken als je een bericht gaat plaatsen op facebook. Zelf iets schrijven kan natuurlijk ook!

Twitterstorm! Je kunt twittereren naar De Vries en Verburg (@Vriesverburg) en twitter gebruiken om de actie te verspreiden. Met dat laatste kun je nu alvast beginnen!
https://twitter.com/Vriesverburg
https://twitter.com/teamVenV
Retweet tweets van anderen ook weer door naar De Vries en Verburg en overal heen waar je maar bedenken kunt.

Onderaan deze oproep vind je een voorbeeldtekst voor een te plaatsen tweet. Zelf een variatie hierop maken kan natuurlijk ook, zolang je de hashtags #gezinsgevangenis #kampzeist maar gebruikt.

Voor wie persoonlijk contact meer op prijs stelt, bellen kan ook:
naar de Burgland groep: +31(0)182-348350
naar De Vries en Verburg: +31(0)182-341741
naar Burgland Charitas: +31(0)182-348394

Keyboard warriors, unite & be creative! #gezinsgevangenis #kampzeist

Verspreid vanaf vandaag de oproep en deel de facebook event overal op facebook en verspreid deze ook op twitter en andere sociale media. Nodig je vrienden uit om mee te doen. Maak op de dag zelf melding op je eigen facebookpage of twitteraccount dat je bezig bent digitaal actie te voeren tegen de bouw van de gezinsgevangenis door De Vries en Verburg.
Plaats een link naar de facebookpage of twitteraccount van De Vries en Verburg om het je vrienden makkelijk te maken. Like de comments van anderen die geplaatst zijn bij de facebookpages van de bedrijven. Retweet alles met #gezinsgevangenis #kampzeist

Hoe meer mensen meedoen, hoe effectiever het is! Plaats een digitale bom onder de stilte waarmee de bouw van deze gevangenis wordt omgeven!

Sloop Kamp Zeist!

Voorbeeldtekst E-mail:

LS.

Uw bedrijf bouwt op dit moment een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en kinderen op Kamp Zeist. De overheid presenteert deze als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Ook uw bedrijf sluit de ogen voor deze harde werkelijkheid en verzwijgt zelfs haar verantwoordelijkheid.

Het doel van deze gevangenis is de deportatie van deze families en kinderen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het opsluiten van kinderen grote schade bij hen veroorzaakt. Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en -kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Ik dring er met klem bij uw bedrijf op aan de bouw van deze gezinsgevangenis te staken.

Getekend, …

Voorbeeldtekst Facebook:

Stop bouw #gezinsgevangenis #KampZeist! Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en hun kinderen in de door u te bouwen gevangenis kost mensenlevens. Wat is het vernietigde leven van een vluchtelingenkind jullie waard? Winst maken uit deportaties betekent bloed aan uw handen.

Voorbeeldtekst Twitter:

@Vriesverburg Stop bouw #gezinsgevangenis #KampZeist! Stop medewerking aan kinderdeportaties! Wilt u bloed van vluchtelingen aan uw handen?

Help zorgen dat morgen iedereen weet van de bouw van de #gezinsgevangenis op #kampzeist door @Vriesverburg !

[ENGLISH] December 10th: online action against builder of refugee families prison (gezinsgevangenis) De Vries en Verburg

On social media use hashtags and #gezinsgevangenis #kampzeist and break the silence!

On December 10 it is Human Rights Day. But on the borders of Fortress Europe refugees are forced to fight for those rights. We call to support this fight. And this time you don't even have to go out on the street!

Within the walls of border prison Kamp Zeist, one of the borders of Fortress Europe, currently a permanent family prison for refugees is being built. Responsible for this construction is company De Vries en Verburg, part of De Burgland Groep, located in Stolwijk.

For months now, the campaign Sloop Kamp Zeist (Break Down Kamp Zeist) has been pointing out to this company, that presents itself as christian and socially responsible that they assist in the detention and deportation of refugee families and their children. They bring this human lives at risk and violate their (human) rights. They make themselves complicit in the capitalist and racist immigration policies of Fortress Europe, and the Netherlands in particular, which seeks to keep out refugees and to control migration flows. A policy that fits in the global exploitation of poor countries and their peoples, land, water and air.

But as much De Vries and Verburg are being made to face the facts, as much the company ignores the blood on their hands as a result of profit from the policy of apartheid which treats migrants as second-rate citizens. Rather it makes a good impression with the foundation Burgland Charitas Foundation, to which the Burgland Groep annually gives a portion of the profits to support projects in Mozambique, Namibia, Malawi and Kenya. But that is also profit from the construction of the family prison at Kamp Zeist, so De Burgland Groep keeps quiet about it. To criticism it does not respond.

Shame, shame, blood on your hands! #kampzeist

We call on all keyboard warriors, facebookers, twitterers, nerds, techies, hackers and crackers, to anyone with an internet connection to contribute massively to this day and cast a digital stone at De Vries en Verburg to persuade them to stop the construction. The 'good' name of De Vries en Verburg is smeared with blood and we will make it visible and ask them the question:

What is the destroyed life of a refugee child worth? #gezinsgevangenis

Here are a few handles:

There are three websites:
http://www.burgland.nl/
http://www.devriesverburg.nl/
http://www.burglandcharitas.nl/

These websites have contact forms:
http://www.burgland.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/serviceformulier
http://www.burglandcharitas.nl/contact/contactformulier

The companies have e-mail addresses:
info@burgland.nl
info@devriesverburg.nl
info@burglandcharitas.org

Below this call is a brief sample text you can use if you are going to mail them. You can ofcourse also write something yourself!

Social media: use hashtags: #gezinsgevangenis #kampzeist

The companies have facebook pages. You can leave a message in chat and you can insert a post or comment underneath their posts on these facebook pages. At Burgland Groep it is also possible to post a review.
https://www.facebook.com/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV-399647190153825
https://www.facebook.com/burglandbouw/
https://www.facebook.com/burglandcharitas

Below this call, you'll find a short sample text you can use if you are going to place a message on facebook. You can ofcourse also write something yourself!

Twitterstorm! You can tweet to De Vries en Verburg (@Vriesverburg) and use twitter to spread the action. With the latter, you can now start already!
https://twitter.com/Vriesverburg
https://twitter.com/teamVenV
Retweet tweets from people also to De Vries en Verburg and spread it further to wherever your heart desires.

Below this call you can find a sample text for a tweet post. Ofcourse you can make your own varation of it as well as long as you hashtags

For those who prefer personal contact, you can also call:
De Burgland group: +31 (0) 182-348350
De Vries and Verburg: +31 (0) 182-341741
Burgland Charitas: +31 (0) 182-348394

Keyboard warriors, unite & be creative! #gezinsgevangenis #kampzeist

Spread today's call and share the facebook event anywhere on facebook and also spread it on twitter and other social media. Invite your friends to join. On the day of the action, write on your facebook page or twitter account you're taking part in the digital action against the construction of the family prison by De Vries en Verburg.
Place a link to the facebook page or twitter account of De Vries en Verburg to make it easy for your friends to join. Like the comments of others placed on the facebook pages of the companies. Retweet everything #gezinsgevangenis #kampzeist

The more people participate, the more effective it is! Place a digital bomb under the silence that the construction of this prison is surrounded with!

Break Down Kamp Zeist!

Sample text E-mail:

LS.

Your company is currently building a prison for refugee families and children at Camp Zeist. The government presents this as "child friendly", but rather not mentions that it is indeed a prison, surrounded by fences within five meter high walls, which will be surrounded again by prison fence with live wire and camera's Your company closes its eyes to these realities and conceals even its responsibility.

The purpose of this prison is the deportation of these families and children. Several studies have shown that detaining children causes great harm to them. The incarceration of refugee-families and -children is in breach of the UN-Convention on the Rights of the Child. I strongly urge your company to cease the construction of this family prison.

Signed, ...

Sample text Facebook:

Stop construction #gezinsgevangenis #KampZeist! The incarceration of refugee families and their children in the prison you are building iscosting lives. What is the destroyed life of a refugee child worth? Making a profit from deportations means blood on your hands.

Sample text Twitter:

@Vriesverburg Stop building #gezinsgevangenis #KampZeist! Stop facilitating child deportations! Do you want blood of refugees on your hands?

Help ensure that tomorrow everyone knows about the construction of the #gezinsgevangenis on #kampzeist by @Vriesverburg!Wie: 
Wake Up Call

Morgen, donderdag 10 december, is de digitale actiedag tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist door bouwbedrijf De Vries en Verburg. Je kunt de directieleden ook persoonlijk aanspreken op dit project, zo in strijd met hun zorgvuldig opgebouwde imago van 'maatschappelijk verantwoord' en 'duurzaam' ondernemen:

Jan Boer (algemeen directeur) – 06-28901934 / 0182-348352 (rechtstreeks kantoornummer)
Henk Aantjes (operationeel directeur) - 06-53196438
Marco Dekker (commercieel directeur) – 06-28901600 / 0182-348340 (rechtstreeks kantoornummer)
Bas Stuij (planontwikkelaar) - 06-28901930
Evert Hogendoorn (projectleider) – 06-28901915 / 0182-348362 (rechtstreeks kantoornummer)
Johan de Jong (hoofduitvoerder) – 06-28901627
Timo Stuij (betrokken bij bouw gezinsgevangenis) – 06-28901613
Jan Verburg (eigenaar De Vries en Verburg) – 06-53456732


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech