Medialeugens over No Borders - een reactie van Calais Migrant Solidarity

Nieuws, gepost door: nn op 05/03/2016 03:04:46

Wanneer: 05/03/2016 - 16:17

Propagandacampagne tegen No Borders is grove poging af te leiden van gewelddadigheden overheid.


[Van https://linksunten.indymedia.org/en/node/171318 ]:

-- Nederlands --

Medialeugens over No Borders - een reactie van Calais Migrant Solidarity

De propagandacampagne tegen No Borders is een grove poging om af te leiden van de gewelddadigheden van de overheid

De afgelopen week heeft de Franse regering wanhopig geprobeerd de aandacht af te leiden van haar brute optreden in Calais door de eeuwige propaganda-campagne tegen "gevaarlijke" No Borders-activisten op te rakelen.

Opnieuw kwamen diverse ambtenaren - van de minister van Binnenlandse Zaken Cazeneuve zelf, tot politiehoofd Buccio de Perfect en burgemeester Bouchart - eensgezind naar buiten met leugens over "No Borders", die laks werden overgenomen door de reguliere media. Claims variëren van het idee dat No Borders verantwoordelijk is voor het geweld tot het idee dat ze zich niet echt bekommeren om de migranten in Calais, of dat zij actief hutjes in de jungle in brand steken. Deze tactiek is even voorspelbaar als grof; wanneer migranten durven terug te vechten tegen de dagelijkse onderdrukking en vernedering is het antwoord van de autoriteiten hetzelfde: No Borders is hen aan het opzetten.

Dus waarom blijven de Franse autoriteiten No Borders aanvallen?

- Ten eerste, de erkenning dat migranten zichzelf kunnen verdedigen is erkennen dat de wreedheden en de onderdrukking van het grensbeleid in Calais zodanig is dat zelfs de meest meewerkende persoon begint terug te vechten. Erkennen dat mensen zichzelf kunnen verdedigen is erkennen dat ze worden aangevallen, zo eenvoudig is het.

- Ten tweede, het afgelopen jaar was de interesse en grassroots steun voor migranten in Calais en hun situatie ongekend groot. Toch hebben Britse en Franse regering meer dan zeven jaar elk repressief middel waar ze mee konden wegkomen ingezet om migranten uit het gebied weg te krijgen. In die tijd was CMS getuige en documenteerde het de verwoesting van jungle na jungle en de ontruiming van kraakpand na kraakpand. Terwijl de repressie niet nieuw is, is de omvang van de solidariteit en de zorg dat wel. De leugens en bangmakerij die rond No Borders zijn verspreid is een grove verdeel-en-heers-taktiek, bedacht om No Borders-activisten af te schilderen als onruststokers en worden migranten en hulpverleners tegen iedereen opgezet die spreekt over verzet. De autoriteiten weten hoe bedreigend solidariteit en verzet is voor hun grensbeleid.

- Ten derde, hoewel spanningen en geweld deel uitmaken van Calais, met fascistische aanvallen en gevechten tussen groepen of individuen, komt het overgrote deel van geweld vanuit de politie dat dagelijks traangas inzet, migranten mishandelt en woningen verwoest. De grens zelf heeft vele levens geëist. Praten over het geweld door No Borders-activisten of migranten leidt bewust af van de wreedheden door de staat en het regime aan de grens. Dinsdag beweerde Buccio dat No Borders migranten "misleidt". De enigen die migranten misleiden zijn de Franse autoriteiten en hun medewerkers. Vorige week nog beweerden ze dat bij de ontruiming schuilplaatsen zouden worden ontzien - een bewering die zij de afgelopen dagen in de praktijk direct tegenspraken.

Tot slot, "No Borders" is de perfecte zondebok. Waarom? Omdat No Borders een idee is, niet een groep met een duidelijk lidmaatschap. Er zijn veel mensen die dat idee delen, met inbegrip van Calais Migrant Solidarity. De overheid kan vaag wijzen naar ongrijpbare migranten-manipulatoren, wetende dat er geen tegenspraak komt. Om een voorbeeld te geven, de afgelopen dagen werd veelvuldig gemeld dat vijf mensen in de jungle waren gearresteerd, en dat sommige van hen Engelse No Borders-activisten waren. In werkelijkheid bleken drie van de gearresteerden vrijwilligers te zijn van een liefdadigheidsorganisatie in de jungle, en twee Iraniërs die hun huizen verdedigden. Ze zijn allemaal zonder aanklacht vrijgelaten, maar de reputatie blijft hangen.

Wij roepen op krititisch te zijn over de beweringen over No Borders, evenals over de belofte van de Franse staat betreft een 'humanitaire ontruiming'. Kijk voorbij de reguliere media voor je nieuws, en bovenal sta zij aan zij pal tegen de staatsrepressie in Calais.

[Origineel van https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/2016/03/04/lies-in-the-med... ]:

-- ENGLISH --

March 4, 2016

Lies in the media about No Borders – a Calais Migrant Solidarity response

The propaganda campaign against No Borders is a crude attempt to distract from the govt.’s brutality

Over the past week, the French government has sought desperately to divert attention away from its brutal actions in Calais by resurrecting the perennial propaganda campaign against “dangerous” No Borders activists.

Yet again, various officials – from the Interior Minister Cazeneuve himself, to Buccio the Prefect and Bouchart the Mayor – have come out in a chorus of lies about “No Borders”, lazily parroted once more by the mainstream media. Claims vary from the idea that No Borders are responsible for any acts of violence, to the notion that they don’t actually care about the migrants in Calais, or that they’re actively burning down shacks in the jungle. This tactic is now as predictable as it is crude; whenever migrants dare fight back against their daily repression and humiliation, the answer of the authorities is the same: No Borders must be manipulating them.

So why do the French authorities keep attacking No Borders?

Firstly, to entertain the thought that migrants might defend themselves is to recognise that the cruelty and repression of the border policy in Calais is at such a level that it would provoke even the most cooperative person to fight back. To acknowledge that people might defend themselves is to acknowledge that they are being attacked, plain and simple.

Secondly, in the past year, an unprecedented level of interest and grassroots support has been shown towards migrants in Calais and their situation. Yet, for over seven years, the British and French governments have been working to drive migrants from the area using any repressive means they’ve been able to get away with. In that time, CMS has witnessed and documented the destruction of jungle after jungle and eviction of squat after squat. While the repression is nothing new, the level of solidarity and concern this time around is. The lies and scare stories that have been building about No Borders is a crude attempt at divide-and-rule, designed to paint No Borders activists as trouble-makers and turn migrants and aid workers against anyone who talks about resistance. The authorities know how threatening solidarity and resistance is to the border regime.

Thirdly, although Calais is a place of tensions and brutality, with fascist attacks and fights between groups or individuals, the overwhelming majority of the violence is carried out by the police in its daily use of tear gas, beatings, and the destruction of people’s homes. The border itself has claimed many lives. Talk about violence from No Borders activists, or from migrants, is a deliberate distraction from the brutality of the state and the border regime. On Tuesday, Buccio claimed that No Borders “mislead” migrants. The only ones misleading migrants are the French authorities and their collaborators, who claimed only last week that the eviction would not involve the bulldozing of shelters – a claim they have directly contradicted in practice over the past few days.

Finally, “No Borders” makes the perfect scapegoat. Why? Because No Borders is an idea, it is not a group with a distinct membership. There are many who share that idea, including Calais Migrant Solidarity. The authorities can point vaguely towards some elusive migrant-manipulators, knowing full well that there’ll be no comeback. To give one example, in the past few days, it was widely reported that five people had been arrested in the jungle, and that some of these were British No Borders activists. In fact of those arrested, it transpired that 3 were from charities volunteering in the jungle, and two were Iranians defending their homes. All have been released without charge, but the reputation will stick.

We urge people to be as critical of the claims about No Borders as they should be about the French state’s promises of a ‘humanitarian eviction’. Look beyond the mainstream media for your news, and above all else stand together against the state repression in Calais.

-- FRANÇAIS --

Mensonges dans les médias sur No Borders – une réponse de Calais Migrant Solidarité

Au cours des dernières semaines, le gouvernement français a cherché désespérément à détourner l’attention de ses actions brutales à Calais, en ressuscitant la campagne de propagande contre les “dangereux” militants « No Border ».

Encore une fois, divers fonctionnaires – du ministre de l’Intérieur Cazeneuve en personne en passant par la Préfète Buccio et Bouchart la maire – se sont unis dans une chorale mensongère sur « No Border», reprise une fois de plus en chœur par les médias traditionnels.

Leurs discours oscillent entre l’idée que les « No Border » sont responsables des actes de violence, à celle qu’ils ne se soucient pas réellement des migrants de Calais, ou encore qu’ils s’activent à brûler des cabanes dans la jungle. Cette tactique est en réalité aussi prévisible que stupide. Chaque fois que les migrants osent se battre contre la répression et l’humiliation qui leur sont faites au quotidien, la réponse des autorités est la même: « les « No border » doivent les manipuler ».

Mais pour quelle raisons les autorités françaises continuent-elles leurs attaques contre les « No border » ?

– Tout d’abord, entretenir l’idée que les migrants pourraient se défendre, serait reconnaître que la cruauté et la répression de la politique frontalière à Calais se situe à un tel niveau, qu’elle forcerait la personne la plus conciliante à répliquer. Reconnaître que des personnes se défendent, c’est reconnaître qu’elles sont purement et simplement attaquées.

Deuxièmement, au cours de l’année précédente s’est développé un intérêt et un soutien populaire sans précédent aux migrants de Calais. Pourtant, depuis plusieurs décennies, les gouvernements britannique et français se sont escrimés à chasser les migrants de la région, en utilisant impunément tous les moyens répressifs à leur disposition. Pendant ce temps là, les militants « No border » (Calais Migrant Solidarity) ont été témoins et ont documenté la destruction quotidienne des jungles et des squats. Si la répression n’est pas nouvelle, l’intensité de la solidarité et de l’intérêt pour cette situation l’est. Les mensonges et les histoires effrayantes à propos des « No Border » sont de grossières tentatives de division. Elles sont conçues pour dépeindre les activistes comme des fauteurs de troubles et retourner les migrants et les travailleurs humanitaires contre toute personne qui parle de résistance. Les autorités savent à quel point la solidarité est une menace pour le régime des frontières.

Troisièmement, bien que Calais soit un lieu de tensions et de brutalité, avec des attaques fascistes commises par des groupes et des individus, l’immense majorité de la violence est perpétrée par la police avec l’utilisation quotidienne de gaz lacrymogène, de coups et la destruction des habitations. La frontière elle-même a fait de nombreuses victimes. Parler de violence des militants « No border » ou des migrants, n’est qu’un mensonge destiné à masquer la véritable violence, celle de de l’État et du régime frontalier. Le 2 mars 2016 la préfète Buccio a affirmé que les « No Border » « induisaient les migrants en erreur ». Les seules personnes qui trompent les migrants sont les autorités françaises et leurs collaborateurs qui ont affirmé, la semaine dernière, que l’expulsion de la jungle n’impliquerait pas la destruction au bulldozer des abris habités – une déclaration qu’ils ont contredite immédiatement dans la pratique ces derniers jours.

Finalement les “No Border” incarnent un bouc émissaire parfait. Pourquoi ? Parce que « No Border » est un concept, il ne s’agit pas d’un groupe défini avec une forme d’adhésion particulière. Nombreux sont ceux qui partagent cette idée, y compris Calais Migrant Solidarity. Les autorités peuvent se permettre de désigner vaguement certains insaisissables manipulateurs de migrants, en sachant pertinemment qu’il n’y aura pas de réactions. Par exemple, au cours des derniers jours, il a été largement rapporté que cinq personnes avaient été arrêtées dans la jungle, et que certaines d’entre elles étaient des militants « No Border ». Les personnes arrêtées, étaient en fait trois membres d’organisations caritatives impliquées dans la jungle, et deux personnes iraniennes défendant leurs habitations. Elles ont toutes été libérées sans être inculpées, mais la réputation ,elle, restera.

Nous exhortons les gens à être aussi critiques face aux déclarations concernant les « No Border » qu’ils devraient l’être face aux promesses de l’État français d’une « expulsion humanitaire ». Informez-vous au-delà des médias traditionnels et, avant tout, soyons soudés contre la répression étatique à Calais.
_________________

[Zie ook het actuele War at the borders: Jungle eviction starts in Calais; fences down and teargas in Idomeni, en massa's eerdere berichtgeving in de afgelopen jaren.]

https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/Wie: 
nn

CALAIS – SUNDAY, 6th MARCH 2016, 11 AM to 5PM – The Refugee City is still alive!

Come, come many and all!

Come and show your solidarity, come and bear witness or see for yourself what the “Jungle” of Calais is all about. Come and help the world know that the “Jungle” of Calais is a meeting place, a place where things are happening, a place of interaction between many cultures, between Europeans and refugees from all over.

Come and visit the communal places, the church, the mosque, the school, the library, the restaurants and many places created and by refugees and volunteers working together, and everything which is still standing.

Come and also see what the French government does, what it has wasted and destroyed… Have a look at the 100 m no-man’s land where even sowing wild flower seeds is forbidden. See the part of the city which the government has bulldozed this week, transforming an area alive with little homes into a desolate post-war zone.

Come and see for yourself what the government wants the refugees to move into instead: the stacked-up containers which no European citizen can freely enter, thereby forbidding any of us the developing of social ties and integration with refugees…or the big blue tents, without heat or flooring, in an area prone to flooding, both of which will not house every refugee wanting to be close to their dream of the UK.

Come and pray in the church (service at 10 AM), or the mosque, share many cups of milk tea with refugees, have lunch in the great restaurants, try the flat bread being baked all day, have your hair expertly cut, or dare to have your eyebrows even more expertly plucked with an ancient thread method.

Come ready to play football and cricket with the refugees, all afternoon!

Celebrating life while the French government destroys can be a way to protest – Let us protest together.

Practical advice:

- Park in the streets perpendicular to the rue de Garennes or right along the rue des Gravelines . Make sure you have your documents in order, controls are possible at the entrance.
- Bring a football, your musical instruments, juggling balls, magic tricks, little gifts, and anything fun and festive. Say hello, shake many hands.

And what if you can stay till Monday when the bulldozers come back?

https://www.facebook.com/events/198144567215931/Wie: 
nn

Brutal revenge against protesters: police violence at the Greek-Macedonian border, https://www.indymedia.nl/node/32360 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech