Zondag 29 mei: Demonstratie bij nieuwe gezinsgevangenis op Kamp Zeist

Nieuws, gepost door: AAGU op 25/05/2016 05:01:07

Wanneer: 29/05/2016 - 13:52

Afsluiting demotours Geen Kind Aan De Kant - AAGU roept mee op naar Kamp Zeist te komen

Aanstaande zondag gaan we weer demonstreren bij grensgevangenis Kamp Zeist. Daar is de bouw van de permanente gezinsgevangenis afgerond, zo meldt het rijksvastgoedbedrijf, opnieuw voorzien van gelikt promotiemateriaal, op 20 mei jl. op de website.


Van hoofdverantwoordelijke voor de bouw, planontwikkelaar Bas Stuij van De Vries en Verburg, wisten we het al. Hij vertelde dit aan ons promotieteam tijdens de bouwbeurs Building Holland: de bouw is klaar. Het bedrijf dacht daarmee af te zijn van de intensieve actiecampagne. En hoewel die campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis met de ingebruikname inderdaad tot een einde komt, betekent dit beslist niet een einde aan acties tegen de gezinsgevangenis en het al bestaande detentiecentrum 'gebouw 52' ernaast, beiden achter de hoge muren van Kamp Zeist.
Het betekent juist het voortzetten van verzet tegen alle grensgevangenissen en het betekent niet dat de verantwoordelijke detentie- en deportatieprofiteurs van ons af zijn. Het betekent ook dat we door moeten gaan met ons verzet tegen de toenemende militaristische grensbewaking en grensafsluiting en tegen deals met dictaturen om vluchtelingen buiten te houden. De strijd voor vrijheid van beweging blijft noodzakelijk, voor een einde aan de kapitalistische wurggreep die mensen uitbuit en tot vluchten dwingt voor oorlog, armoede en vervolging.

We moeten actie blijven ondernemen tegen opsluiting en deportaties. DJI meldde vorige maand dat een toename wordt verwacht van 'vreemdelingendetentie' van 74 procent de komende 5 jaar. Zij voorspellen dit aan de hand van de hoeveelheid vluchtelingen die volgens plan zullen worden afgewezen door de IND. Vluchtelingen die nu binnenkomen hoeven niet te rekenen op een permanente verblijfsvergunning, ook niet als ze uit een oorlogsgebied komen. De IND zal wel even bepalen of je een vluchteling bent en of het land waar je vandaan kwam veilig is of niet. En onder de afgewezenen zullen ook weer kinderen zitten. Kinderen zoals de kinderen die nu in de gezinslocaties en de gezinsgevangenis zitten.

De acties zullen dus doorgaan, en deze demonstratie is er onderdeel van. Deze demonstratie is bovendien het sluitstuk van de tweede demotour van de nieuwe campagne Geen Kind Aan De Kant, die AAGU van harte ondersteunt. Ook deze campagne zal doorgaan nadat de demotour is afgelopen.

De 'gesloten gezins voorziening' is, anders dan men wil laten voorkomen, een gevangenis. Op de website van DJI valt de 'gesloten gezins voorziening' onder 'detentiecentra'. Dat zegt al genoeg. Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij steeds gesproken van een 'gezinsgevangenis'. Smaad, volgens de bouwer ervan. De overheid en het bedrijf doen er alles aan de waarheid te verhullen. Dat begon al met het promotiefilmpje in 2014, toen de tijdelijke gezinsgevangenis in gebruik werd genomen. Onlangs, op 11 mei, twitterde Detentiecentrum Zeist:

DetentiecentrumZeist @DcZeist · May 11
Vandaag filmopnames gehad op de gezinsvoorziening voor de corporate DJI film 'vreemdelingenbewaring' binnenkortonline gezinsvoorziening

Maar hoe gelikt en opgepoetst ze het ook in beeld zullen brengen: als je mensen opsluit achter een hek en een muur, voorzien van stroomdraad en camerabewaking, zitten ze in een gevangenis. Als je hen angst aanjaagt door hun deportatie aan te kondigen, na jarenlange druk om zogenaamd 'vrijwillig' te vertrekken, dan ben je bezig met psychologische marteling. Als je mensen de dood injaagt, maak je vuile handen.

Kom aanstaande zondag naar Kamp Zeist om met deze demonstratie de mensen achter die muren en hekken te ondersteunen.

Tijd: 15:30 uur
Verzamelplek en bereikbaarheid: Bij het viaduct over de snelweg A28. Dit is de Kampweg in Soesterberg. Er gaan bussen vanuit Amersfoort en Utrecht (52). Uitstappen op de Kampweg.

Neem van alles mee waar je herrie mee kunt maken: potten en pannen, fluitjes, muziekinstrumenten, megafoons of sirenes.

En tot slot: je kunt je bij Geen Kind Aan De Kant ook nog aanmelden op geenkindaandekant[a]gmail.com om de hele bustour mee te gaan, met op zaterdag demonstratie in Amersfoort, op zondagmorgen in Emmen en zondagmiddag bij Kamp Zeist. Zie https://geenkindaandekant.wordpress.com/lokale-demonstraties/

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)
http://aagu.nlWie: 
nn

verslag van geslaagde en strijdbare eerste demotour Geen Kind Aan De Kant afgelopen weekend:

https://www.indymedia.nl/node/33583Wie: 
AAGU

Sunday May 29: Demonstration at new family prison at Kamp Zeist

Completion of demo tours No Child To The Side - AAGU also calls to come to Kamp Zeist

This Sunday we will again demonstrate at border prison Kamp Zeist. There, the construction of the permanent family prison has been finished, the Rijksvastgoedbedrijf announced on May 20, again fitted with slick promotional materials on their website: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2016/05/20/bouw-geslot....

From the primary responsible person for the construction, planning developer Bas Stuij of De Vries en Verburg, we heard it already. He told this to our promotion tean during construction exhibition Building Holland: the construction is finished. The company thus thought to be rid of the intense action campaign. And although the campaign against the construction of the family prison with the commissioning indeed is coming to an end, this does certainly not mean an end to actions against the family prison and existing detention center 'Building 52' next to it, both behind the high walls of Kamp Zeist.
It rather means continuing resistance to all border prisons and it does not mean that the responsible detention and deportation profiteers are rid of us. It also means that we must continue our resistance against the growing militaristic border surveillance and border closure and against deals with dictatorships to keep out refugees. The struggle for freedom of movement remains necessary, for an end to the capitalist stranglehold that exploits people and forces them to flee from war, poverty and persecution.

We must continue to take action against detention and deportation. DJI (department of prisons) reported last month that an increase in ' immigration detention' of 74 percent over the next five years is expected. They predict this on the basis of the amount of refugees that will be rejected by the IND according to plan. Refugees who come in now do not have to rely on a permanent residence permit, even if they come from a war zone. The IND will be a determining if you are a refugee and if the country you come from is safe or not. And among the rejected will again be children. Children like the children who are now in the family locations and the family prison.

The actions will therefore continue, and this demonstration is part of it. This demonstration is also the end of the second demo tour of the new campaign No Child To The Side, which AAGU supports wholeheartedly. This campaign will continue after the demo tour is over.

Unlike the way it is presented, the "Closed family facility ' is a prison. The DJI website lists the "closed family facility" under "detention centers.": http://dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra/index.aspx. That says it all. The past eighteen months we have always spoken of a "family prison”. Libel, according to its builder. The government and the company do everything to hide the truth. It started with the promotional film in 2014, when the temporaty family prison was put into use. Recently, on May 11, detention centre Zeist twittered :

Translation:
Zeist detention center @DcZeist · May 11
Today filming the family facility for corporate DJI film 'immigration detention' soononline familyfacility

But however slick and polished they will show it: if you lock people behind a fence and a wall fitted with livewire and camera, they are in a prison. If you terrify them by announcing their deportation, after years of pressure to leave so-called 'voluntary', you are engaging in psychological torture. If you people chase people to their death, you get your hands dirty.

Come next Sunday to Kamp Zeist in order to support the people behind those walls and fences with this demonstration.

Time: 15:30
Gathering place and accessibility: The viaduct on the A28 motorway. This is the Kampweg in Soesterberg. Buses go from Amersfoort and Utrecht (52). Get out at the Kampweg.

Bring things you can make noise with: pots and pans, whistles, musical instruments, megaphones and sirens.

And finally, you can still sign up at No Child To The Side on geenkindaandekant[a]gmail.com to go with the bus tour, with Saturday demonstration in Amersfoort and Sunday morning in Emmen and Sunday afternoon at Kamp Zeist. See https://geenkindaandekant.wordpress.com/lokale-demonstraties/
 
Anarchist Anti-Deportation Group Utrecht (AAGU)
http://aagu.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech